Usnesení z mimořádného jednání rady města 7.5.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

238/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro období od 1.9.2021 do 30.6.2022 do projektu Kraje Vysočina "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

(Podklad jednání č. 206)

 

239/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA dle podkladové přílohy číslo 61997.

(Podklad jednání č. 206)

 

240/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2021/2022

Rada města schvaluje pro školní rok 2021/2022 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(Podklad jednání č. 208)

 

241/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro období od 1.9.2021 do 30.6.2022 do projektu Kraje Vysočina "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to jako partnera s finančním příspěvkem.

(Podklad jednání č. 204)

 

242/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 75 01 51 96 se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191, zastoupenou Mgr. Štěpánkou Sýkorovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA dle podkladové přílohy číslo 61995.

(Podklad jednání č. 204)

 

243/21 Darovací smlouva - věcný dar  - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2021  dle podkladové přílohy číslo 61998 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a společností Step by Step ČR, o.p.s. se sídlem 170 00 Praha 7, Ortenovo nám. 1487/12, zastoupenou I. Pasákovou, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - výpočetní techniky. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 207)

 

244/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách"- zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 pro období od 1.9.2021 do 30.6.2022 do projektu Kraje Vysočina "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

(Podklad jednání č. 205)

 

245/21 Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách"- zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 70 91 09 61, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, zastoupenou Mgr. Milenou Popelovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA dle podkladové přílohy číslo 61996.

(Podklad jednání č. 205)

 

246/21 Bytový dům Reynkova ul., čp. 2612-2614, výměna oken

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 63024 se zhotovitelem stavby „Bytový dům Reynkova ul., čp. 2612-14, výměna oken“ společností RI OKNA a.s., IČO 60724862.

(Podklad jednání č. 211)

 

247/21 Pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina

Rada města projednala žádost Kraje Vysočina o vyjádření k záměru prodeje pozemků č. 209 v katastrálním území Veselice a č. 207/3 v katastrálním území Klanečná a konstatuje, že uvedené pozemky nejsou pro město potřebné a město Havlíčkův Brod nemá zájem je nabýt do vlastnictví.

(Podklad jednání č. 210)

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta