Usnesení z mimořádného jednání rady města 5.6.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Josef Beneš, Ing. Marie Kudrnová, ing. Josef Jukl

 

340/23 Žádost o odložení platnosti změny organizačního řádu TS č. 4

Rada města souhlasí s odložením platnosti změny organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod vč. 4 od 1.9.2023.

(Podklad jednání č. 279)

 

341/23 BK Havlíčkův Brod - žádost o možnost tréninku v areálu letního koupaliště

Rada města schvaluje žádost BK Havlíčkův Brod, z.s. o využití sportovišť v areálu letního koupaliště takto: Využít je možno pouze kurty s antukovým povrchem v rozsahu daném žádostí dle přílohy č. 79555  a to pouze do 23. června, kdy bude koupaliště otevřeno pro veřejnost.

(Podklad jednání č. 280)

 

342/23 TJ Sokol - žádost o možnost využití fotbalového stadionu pro příměstský tábor

Rada města souhlasí s bezplatným využitím atletického stadionu "Na Losích" pro příměstské tábory, které pořádá TJ Slovan Havlíčkův Brod s těmito podmínkami.

V termínu 10.-14. července je možný vstup pouze na atletický ovál a veřejné WC, bez zajištění zázemí a vstupu na travnatou plochu.

V termínu 28. srpna  - 1. září je možno areál využít bez omezení, včetně WC, FC Slovan po domluvě zapůjčí kabinu. Od 14:00 již ale probíhá trénink na travnaté ploše, takže tu nebude možno využít.

(Podklad jednání č. 281)

 

343/23 Český červený kříž - žádost o povolení využití prostoru atletického stadionu

Rada města souhlasí s bezplatným využitím asfaltového prostoru v areálu atletického stadionu "Na Losích" pro žadatele, kterým je Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod v rámci dopravní výuky pro žáky základních škol v termínu od 6.6. do 23.6 dle podkladové přílohy č. 79574.

(Podklad jednání č. 284)

 

344/23 Výměna střešní krytiny Školní jídelny Prokopa Holého - rozhodnutí o realizaci zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu o dílo na realizace veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny Školní jídelny Prokopa Holého“ se společností FAST střechy s.r.o. IČO 27537676 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 274)

 

345/23 SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344 - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „SSZ – K2 CHOTĚBOŘSKÁ X SILNICE I/34 X SILNICE II/344“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483.

(Podklad jednání č. 275)

 

346/23 ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu  - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. vylučuje uchazeče Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 ze zadávacího řízení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu“.

(Podklad jednání č. 276)

 

347/23 ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu  - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „ZTV SUCHÁ PRO 13 RD, lokalita Nad hospodou k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem INSTAV Hlinsko a.s., IČO 25284959.

(Podklad jednání č. 276)

 

348/23 Cyklotrasa Klanečná – Veselice – Horní Papšíkov – Havlíčkův Brod, věcné břemeno

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost č. S 13355/2023-SŽ-OŘ BNO-OOČ dle podkladové přílohy č. 79571 se společností Správa železnic, s.o.,, IČO 70994234.

(Podklad jednání č. 277)

 

349/23 Místní akční plán IV - vymezení území a nositele projektu

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s realizací projektu Akční plánování v území ORP Havlíčkův Brod (MAP IV). Nositelem projektu bude Místní akční skupina Královská stezka, o.p.s. Habry, partnerem projektu bez finančního příspěvku bude město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 286)

 

350/23 Rozpočtová opatření EO - 06/2023 za 05/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 06/2023 za 05/2023 dle podkladové přílohy č. 79582. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 285)

 

351/23 Zařazení ředitelky příspěvkové organizace MŠ Korálky do platové třídy

Rada města v souladu s § 102, odst. 2), písmenem b) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 79573.

(Podklad jednání č. 278)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta