Usnesení z mimořádného jednání rady města 25.7.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Václav Lacina LL.M., Ing. Josef Beneš, Ing. Jana Deveci

 

471/22 BK Havlíčkův Brod, z.s. - Žádost o pronájem "Hokejová škola 2022"

Rada města schvaluje žadateli Bruslařský klub Havlíčkův Brod, z.s., pronájem ledové plochy zimního stadionu na akci: „Hokejová škola 2022“ ve dnech 1.8. - 6.8.2022 v rozsahu 20 hod. za cenu 1920 Kč/ hod a tělocvičny v rozsahu 4 hod. za cenu 265 Kč/ hod.

(Podklad jednání č. 392)

 

472/22 Ludmila Bendová, s.r.o - Žádost o ukončení smlouvy dohodou

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o Nájmu prostor sloužících k podnikání č. 3/2017 s nájemkyní Ludmila Bendová, s.r.o, dohodou ke dni 31.8.2022.

(Podklad jednání č. 397)

 

473/22 Pronájem bufetu krytého plaveckého bazénu - veřejná obchodní soutěž

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod vypsat veřejnou obchodní soutěž na pronájem prostor určených k podnikání – bufet v budově krytého plaveckého bazénu čp. 3000, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod, dle podkladových příloh č..71726, 71727, 71728, 71729

(Podklad jednání č. 396)

 

474/22 Obytná zóna Rozkoš - úprava vnitrobloku

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu pozemků parc.č. 674/46 a části pozemku parc.č. 659/60 k.ú. Havlíčkův Brod a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 391)

 

475/22 Uzavření dodatku č.24  k pojistné smlouvě č.8602630012 ze dne 1.1.2003 (pojištění majetku) a schválení žádosti o provedení vinkulace pojistného plnění

Rada města projednala a schvaluje dodatek č.24 k pojistné smlouvě č.8602630012 ze dne 1.1.2003 (pojištění majetku) dle podkladové přílohy č. 71723. Dále schvaluje žádost o provedení vinkulace pojistného plnění dle podkladové přílohy č.71724.

(Podklad jednání č. 395)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta