Usnesení z mimořádného jednání rady města 17.4.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová,  PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

217/23 Výměna střešní krytiny Domova pro seniory

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Výměna střešní krytiny, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 78215 až 78220.

(Podklad jednání č. 178)

 

218/23 Výměna střešní krytiny Domova pro seniory

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Výměna střešní krytiny, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Mgr. Magdalena Kufrová a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Zbyněk Stejskal, JUDr. Vít Fikar Ing. Josef Beneš a Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 178)

 

219/23 Žádost o dotaci na FVE na střechy školní jídelny Prokopa Holého a Domova pro seniory

Rada města uděluje plnou moc společnosti  Anylopex plus s.r.o., Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24826651 k veškerým jednáním se Státním fondem životního prostředí, Krajským úřadem a dalšími dotčenými orgány, která se týkají žádostí o podporu z OP Životní prostředí, Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru v rámci projektů: „FVE Město Havlíčkův Brod - Jídelna ZŠ Prokopa Holého“ a „FVE Město Havlíčkův Brod - Domov důchodců Reynkova“, zejména k jednáním souvisejícím s podáním žádosti o podporu (zahrnující podepisování elektronickým certifikátem v systému ISKP21+), s přípravou Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace.

(Podklad jednání č. 175)

 

220/23 Žádost o dotaci na FVE na střechy školní jídelny Prokopa Holého a Domova pro seniory

Rada města uděluje plnou moc společnosti KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, IČ: 09095861, zastoupený: Bc. Martin Doležal k zastupování a právnímu jednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy ohledně smlouvy o připojení, zejména k podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení, k podání žádosti o první paralelní připojení, k uzavření smlouvy o připojení včetně podpisu, a to ve vztahu k odběrnému místu dle podkladových příloh č. 78229 a 78230.

(Podklad jednání č. 175)

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta