Usnesení z mimořádného jednání rady města 15.11.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Beno Trávníček DiS., Ing. Jana Deveci 

 

827/19 Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2019.

 

828/19 Vyjádření města jako účastníka řízení k 16. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení ve věci 16. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž provozovatele ASAP s.r.o., IČO 45535183, sídlo Věž 145, 582 56 Věž, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 51098.

 

829/19 Smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina

Rada města projednala a souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 51101, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Jednorázové akce 2019.

 

830/19 Smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina

Rada města projednala a souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 51102, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Hospodaření v lesích 2019 II.

 

831/19 Žádost o finanční dar HB Ostrov, z. s. - Turnaj ve stolním tenisu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč spolku HB Ostrov, z. s., IČO 265 70 068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

832/19 Žádost o použití znaku města Havlíčkův Brod - Hasičský záchranný sbor

Rada města schvaluje použití znaku města Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina na vyšívaném praporu jednotky stanice Havlíčkův Brod (dle podkladové přílohy č. 51099).

 

833/19 Gymnázium Havlíčkův Brod - bezplatné připojení k elektrické energii

Rada města schvaluje bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost u památníku Karla Havlíčka Borovského Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063,  Havlíčkův Brod za účelem zážitkové výuky k listopadovým výročím na Gymnázium Havlíčkův Brod dne 15. listopadu 2019 v čase od 11,30 do 13,00 hodin.

 

834/19 Žádost o zapůjčení velké zasedací místnosti

Rada města schvaluje zapůjčení velké zasedací místnosti v budově Havlíčkovo náměstí 57 Spolku vojenského sdružení rehabilitovaných AČR se sídlem Žižkova 1813, Havlíčkův Brod za účelem konání besedy s Michalem Kocábem dne 25.11.2019 od 17.00 do 19.00 hodin.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta