Usnesení z mimořádného jednání rady města 15.10.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Ondřej Málek, Ing. Marie Kudrnová

 

566/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města ukládá jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., příslušným odborům města a ředitelům příspěvkových organizací akceptovat nabídku sdružených služeb na dodávky elektřiny – ENERGIE A++ INDIVIDUAL“ a následně uzavřít dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ENERGIE A++ INDIVIDUAL NN (VN) se společností Amper Market, a.s., IČ : 24128376, Na Poříčí 1046/24, Praha 1, 110 00  Praha 1, na období od 1.11.2021 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 506)

 

567/21 Uzavření pojistné smlouvy - stavebně montážní pojištění Dům dostupného bydlení

Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou a.s. o stavebně montážním pojištění a rizik na projekt Dům dostupného bydlení.

(Podklad jednání č. 507)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta