Usnesení z mimořádné jednání rady města dne 2.3.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, Bc. Jan Pavlík, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Petra Schwarzová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

189/15 Změna závazných ukazatelů hospodaření PO SSM HB pro rok 2015

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvková organizace Sociální služby Havlíčkova Brodu své usnesení č. 95/15 ze dne 2.2.2015 následovně:

- Rada města v návaznosti na Usnesení zastupitelstva města č. 457/14 ze dne 22.12.2014 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7.320 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27485). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet). 

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 3.217,8 tis Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 884/14 ze dne 22.9.2014. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2015. 

2b) limit objemu prostředků na platy v hlavní činnost PO max. 25.095 tis. Kč 

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 107,0

2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO max. 350 tis. Kč

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2015 (účel, výše) 

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2015 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Zřizovatel stanovuje pro rok 2015 zřizované PO SSM HB investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na účel pořízení nové velkokapacitní pračky do Domova pro seniory.

6) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

 

190/15 Rozpočtové opatření MP č. 1/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2015 kapitoly 29 Městská policie dle podkladové přílohy číslo 27790. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

191/15 Žádost o sdělení k řízení o pozůstalosti po Miladě D.

Rada města projednala převzetí majetku nepatrné hodnoty v řízení o pozůstalosti po Miladě D. a rozhodla, že vzhledem vysokým nákladům na získání majetku uvedeného v příloze č. 27793 dědictví nepřevezme.

 

192/15 Poskytnutí peněžitého daru městu Uherský Brod

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč městu Uherský Brod, IČO 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod a schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 27811.

 

193/15 Most U Slunce - přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 161 678 dle podkladové přílohy č. 27805 s RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupeného RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311.

 

194/15 Most U Slunce - přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800081528/1/BVB/P dle podkladové přílohy č. 27806 s RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupeného RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311.

 

195/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města se seznámila s námitkami uchazeče Jaromíra Š. proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu“, které přezkoumala v plném rozsahu a konstatuje, že trvá na splnění kvalifikačního předpokladu u objektu SO 02 a SO 05 na prokázání způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejíž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zahradnického směru a certifikát arboristy). Rada města vyhovuje části námitky uchazeče a souhlasí s prodloužením lhůty pro podání nabídek o pět dnů a nepožaduje předložení ocenění rozvojové a udržovací péče. Rada města ukládá odboru rozvoje města napravit formální chyby zadávací dokumentace, zpracovat písemné rozhodnutí o námitkách a všechny uchazeče seznámit se změnou zadávací dokumentace.

 

196/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora - schválení podání žádosti

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt Nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora.

 

197/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora - jmenování oprávněné osoby

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt Nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora jako osobu jednající jménem města Havlíčkův Brod se SFŽP.

 

198/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora - schválení podání žádosti společností RPA Dotace, s. r. o.

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora společností RPA Dotace, s. r. o., IČ 26298163.

 

199/15 Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle

Rada města schvaluje na pozvání starosty Brielle účast zástupců města - místostarosty Libora Honzárka a radních Ivana Kuželky a Zbyňka Stejskala - na středověkých slavnostech v partnerském městě Brielle ve dnech 30. 3. - 3. 4. 2015.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta