Usnesení z jednání rady města dne14.7.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Magdalena Kufrová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Eva Nigošová, Ing. Iva Kučírková

 

662/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní Irenky Š. dle podkladové přílohy č. 25947. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

663/14 Oprava sociálního zázemí MŠ Havlíčkův Brod, Žižkov II 1352

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení 578/14 ze dne 23.6.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b)  Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb., činí 3.250,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov: 

- MŠ Příčná ( 710 tis. Kč),

- MŠ P. Holý (100 tis. Kč - oprava sociálního zázemí, 600 tis. Kč - celková oprava střešního pláště-učební pavilon), 

- MŠ Zahradnického horní bud. (50 tis. Kč), 

- MŠ Zahradnického dolní bud. (100 tis. Kč), 

- MŠ Žižkov (390 tis. Kč),

- MŠ Nad Tratí (1300 tis. Kč).

 

664/14 Zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo na akci "Oprava objektu Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 - oprava střechy, římsy a části fasády" s firmou Miloš Hejkal - HEMI, Kyjov 31,  IČO: 45901767. Zakázka bude dofinancována z investičního fondu.

 

665/14 Změna jízdních řádů MHD – dočasné zprovoznění křižovatky ul. Prokopa Holého - Žižkova

Pro maximální zlepšení dopravní situace rada města schvaluje s účinností od 14.7.2014  změnu v zajištění MHD v Havlíčkově Brodě, kterou se dočasně ruší objížďkové jízdní řády MHD platné od 7.4.2014 a MHD bude provozována od 14.7.2014 dle standardních jízdních řádů platných od 15.12.2013. Změna je provedena na základě dočasného zprovoznění křižovatky ul. Žižkova a ul. Prokopa Holého na předpokládanou dobu od 14.7.2014 do 31.8.2014.

 

666/14 Změna č. 5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 5 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 25879.

 

667/14 Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje Změnu č. 2 vnitřního předpisu příspěvkové organizace Technické služby  Havlíčkův Brod, "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu S 02-13" s účinností dnem schválení  - podkladová příloha č. 25880.

 

668/14 Rozpočtová opatření oddělení řízení projektů č. 6/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 6/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 25954. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

669/14 Vyjádření města jako účastníka řízení k 2. doplnění žádosti ve věci 11. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti ASAP s.r.o.

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení k 2. doplnění žádosti ve věci 11. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 25866.

 

670/14 Základní smlouva se společností EKO-KOM, a. s.

Rada města schvaluje smlouvu města se společností EKO-KOM, a. s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 dle podkladových příloh č. 25849, 25852, 25853, 25854 a 25855 a dodatek č. 1 k této smlouvě dle podkladové přílohy č. 25856.

 

671/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města vylučuje uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., IČO 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno z důvodu nesplnění požadavku na kvalifikaci a úplnost nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“.

 

672/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města vylučuje uchazeče OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 z důvodu nesplnění požadavku na kvalifikaci a úplnost nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4“.

 

673/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města vylučuje uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice z důvodu nesplnění zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“.

 

674/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města vylučuje uchazeče KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov z důvodu neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve stanoveném termínu na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“.

 

675/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 - 4

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje následující pořadí uchazečů na dodavatele služeb pro veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4“: první Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., IČO 27535363, Žďárky 69, 549 37 Žďárky, druhý Gabriel s.r.o., IČO 25419455, Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice a ukládá odboru životního prostředí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

676/14 Žádost o souhlas s užíváním znaku města

Rada města souhlasí s použitím znaku města jako součásti znaku Hasičského sportovního klubu při HZS KV, územní odbor Havlíčkův Brod.

 

677/14 Žádost o použití znaku města společností Profi Press s.r.o.

Rada města souhlasí s použitím znaku města společností Profi Press s.r.o. na propagačních materiálech použitých na akci Dny zahradní a komunální techniky pořádaných v Havlíčkově Brodě.

 

678/14 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

Rada města schvaluje dodatek č. 2 (přílohy č. 25917, 25918 a 25919) ke Smlouvě o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet č. 50026258.

 

679/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, druhý Porr a.s., IČO 43005560 a třetí EUROVIA CS a.s., IČO 425274924 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

680/14 Předzahrádka ve Svatovojtěšské ulici v H.Brodě

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky pro Radniční restauraci v ulici Svatovojtěšská v Havlíčkově Brodě podle přílohy podkladového materiálu č. 25844, za dodržení podmínek státní památkové péče.

 

681/14 Fond Vysočiny-smlouva o poskytnutí dotace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Havlíčkův Brod – MŠ Prokopa Holého 1832“ dle podkladové přílohy č. 25846 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

682/14 Hřiště Květnov - přípojka nn

Rada města souhlasí s realizací elektroměrového rozvaděče u hřiště v Květnově dle podkladové přílohy č. 25881.

 

683/14 Obytná zóna Rozkoš - žádost o změnu regulativů

Rada města se seznámila se žádostí Martiny H., Praha a konstatuje, že regulativy Obytné zóny Rozkoš a podmínky pro umístění stavby dané územním rozhodnutím čj. ST/1264/2012/Ve se měnit nebudou.

 

684/14 Obytná zóna Rozkoš - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu kanalizace na pozemcích parc.č. 673/7 a 672/1 katastrální území Havlíčkův Brod Markétou M., Praha-Liboc a Milanem M., Praha-Bubeneč dle podkladové přílohy č. 25883.

 

685/14 Ledečská - žádost o zřízení parkovacích míst, úpravu přístupové komunikace a zeleně

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování studie, která bude řešit rozšíření parkování a úpravu přístupových komunikací a zeleně v okolí bytových domů mezi ulicí Ledečská a řekou Sázavou.

 

686/14 Hřiště Vysočany - reklamační řízení

Rada města se seznámila se způsobem provedení opravy asfaltového povrchu hřiště Vysočany v záruční době a konstatuje, že provedenou opravou nebyly odstraněny nerovnosti a ukládá odboru rozvoje města provedené odstranění reklamované vady nepřevzít a trvat na jiném způsobu odstranění nerovnosti hřiště.

 

687/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/37/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností MONTEF s.r.o., IČ 28291174, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/37/2014 na akci: "Bašta městského opevnění – oprava šindelové střechy" dle podkladové přílohy č. 25876.

 

688/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25907 s Petrem Kubátem, bytem Mírovka 71, Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

689/14 Parkovací dům - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 25913 se zhotovitelem stavby „Patrové parkoviště ul. Husova, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

690/14 Rozšíření plynofikace Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit prodloužení STL plynovodu v Mírovce a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření na tuto stavbu.

 

691/14 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 25927. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

692/14 Žádost o opravu přístupového chodníku

Rada města  ukládá odboru rozvoje města rozšířit investici o rekonstrukci přístupových chodníků k domům č.p. Žižkov II 1237-1238 a 1239-1240.

 

693/14 Věcná břemena - přeložky plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25933 se společností RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční Služby s.r.o., IČO 27935311.

 

694/14 Věcná břemena - přeložky plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25935 se společností RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční Služby s.r.o., IČO 27935311.

 

695/14 Věcná břemena - přeložky plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25937 se společností RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční Služby s.r.o., IČO 27935311.

 

696/14 Žádost o vybudování separačního stání pro kontejnery

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na umístění podzemního stání separačních kontejnerů pro tříděný odpad v Husově ulici.

 

697/14 Indikátory topných nákladů

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat společnosti Teplo HB s.r.o., IČO 25930354 provedení zakázky osazení indikátorů topných nákladů.

 

698/14 Indikátory topných nákladů

Rada města ukládá ekonomickému odboru zadat službu na provedení ročních odečtů topných nákladů společnosti Teplo HB s.r.o., IČO 25930354.

 

699/14 Obytná zóna Rozkoš

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 7 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25955 se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599.

 

700/14 Parkoviště Vančurova - přeložka kabelů

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120045889 dle podkladové přílohy č. 25958 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci přeložky knn v rámci stavby parkoviště Šubrtova.

 

701/14 Rekonstrukce čp. 310, 311

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č. 310“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25962.

 

702/14 Usnesení výboru pro životní prostředí - návrh zpracování studie Cesty a pěšiny v krajině.

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování první etapy studie využití a obnovy cest, pěšin a dalších drobných prvků v krajině, jež by byly využívány pro příměstskou rekreaci obyvatel města a plnily zároveň další funkce jako protierozní ochranu, rozčlenění lánů, zvýšení pestrosti krajiny (cílem je zvýšení turistické atraktivity a ekologické hodnoty krajiny), a to pro území "Perknov - Lázničkova stráň - a dále oba rybníky Drátovec včetně jejich okolí - až po komunikaci vedoucí z Pelestrova do Veselého Žďáru".

 

703/14 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - hřiště pro skateboarding

Rada města souhlasí s užíváním hřiště pro skateboarding dne 19.7.2014 v čase od 8:00 do 22:00 hod za účelem pořádání skateových závodů.

 

704/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Poděbaby a Šmolovy u Havlíčkova Brodu, ZS Šmolovy, a.s.

Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, Klanečná a Březinka u Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 25894 Zemědělské společnosti Šmolovy a.s., IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby se zpětnou účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání předmětných pozemků za období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 3.422 Kč.

 

705/14 Pacht zemědělské půdy v k.ú. Poděbaby a Šmolovy u Havlíčkova Brodu, ZS Šmolovy, a.s.

Rada města schvaluje pacht pozemků v k.ú. Poděbaby a Šmolovy u Havlčíkova Brodu dle podkladové přílohy č. 25895 Zemědělské společnosti Šmolovy a.s., IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby se zpětnou účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání požadovaných pozemků za období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 3.782 Kč.

 

706/14 Pronájem zemědělské půdy v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, ZD Kochánov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2139 o výměře 3.000 m2, pozemku ppč. 2149 o výměře 3.057 m2, části pozemku ppč. 2093 o výměře 1.800 m2 a pozemku ppč. 2068 o výměře 2.129 m2, vše v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, za účelem zemědělské výroby  od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku Zemědělskému družstvu Kochánov, IČ: 13582879, se sídlem Kochánov 50, jednající Ing. Zdeňkem Domšou, za cenu 0,15 Kč/m2/rok. Dále bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání půdy o výměře 5.296 m2 v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 v částce 900 Kč.

 

707/14 Pronájem zemědělské půdy v k.ú. Zbožice, ZS Horní Krupá, a.s.

Rada města schvaluje pronájem pozemků ppč. 385 o výměře 1.564 m2 a ppč. 386 o výměře 128 m2, oba v k.ú. Zbožice, za účelem zemědělské výroby od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku, Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s., IČ: 25934546, se sídlem Horní Krupá 49, jednající Jiřím Novákem, za cenu 0,15 Kč/m2/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání těchto pozemků v období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 288 Kč.

 

708/14 Pronájem částí pozemků v k.ú. Veselice, Poděbaby a Havlíčkův Brod - revokace usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 627/14 ze dne 23.6.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků ppč. 226/2 o výměře 90 m2, ppč. 188/2 o výměře 310 m2 a ppč. 187 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, částí pozemků ppč. 116 o výměře 17 m2 a ppč. 104/4 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Poděbaby a části pozemku ppč. 2457/45 o výměře 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod firmě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Stavební Správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, jednající Dr. Ing Václavem Johnem za účelem rekonstrukce koleje a zřízení odvodnění a trakčního vedení, překopu komunikace a pokládky kabelů za cenu 9.540 Kč/rok . Pronájem bude sjednán na dobu určitou 1 roku po vydání stavebního povolení.

 

709/14 Pronájem pozemku ppč. 637/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem pozemku ppč. 637/9 o výměře 43 m 2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a ukládá ekonomickému odboru jednat s žadatelem o vyklizení tohoto pozemku.

 

710/14 Kanalizace - Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat vyhotovení projektové dokumentace na odkanalizování lokality okolo bytových domů v ulici Prokopa Holého.

 

711/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3504/24, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 102/2014/Kuč na nájem bytu č. 24 v domě čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod s Marií N., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu o 1 rok, tj. do 3. 9. 2015.

 

712/14 Žádost o souhlas s podnájmem - čp. 87, Havlíčkovo náměstí - Radniční restaurace

Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor v č.p. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, které má pronajaté společnost pivovar Chotěboř s.r.o., IČ: 29316731, Průmyslová 1755, Chotěboř, Davidu Kotlasovi, IČ: 762598662, Slunečná 1950, Havlíčkův Brod.

 

713/14 Pronájem bytů v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Karolíně K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 8. 2014 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

714/14 Pronájem bytů v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Jitce K., Česká Bělá. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 8. 2014 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

715/14 Pronájem bytů v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.27 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod Janě M., Chotěboř. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1. 8. 2014 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

716/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Reynkova 2503/9

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Michaelou V., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 25925.

 

717/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Žižkov II 1201/1

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Lenkou Ch., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 25911.

 

718/14 Výpověď nájmu z bytu č. 1857/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 7, čp. 1857, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Simoně a Jiřímu Š., Havlíčkův Brod.

 

719/14 Výpověď nájmu z bytu č.1201/2, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, čp. 1201, Žižkov II, Havlíčkův Brod Luboši M., Havlíčkův Brod.

 

720/14 Výpověď nájmu z bytu č. 2503/8, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 8, čp. 2503, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Renátě L., Havlíčkův Brod.

 

721/14 Výpověď nájmu z bytu č. 2612/9, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, čp. 2612, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Petru R., Havlíčkův Brod.

 

722/14 Rozpočtová opatření EO - 07/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO - za kap. 02, 35 - dle podkladové přílohy č. 25957. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

723/14 Rozpočtová úprava OSVŠ č. 8/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 8/2014 kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 25953. Schválené rozpočtové opatření bylo projednáno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

724/14 Následná veřejnosprávní kontrola provedená u příjemce dotace BK HB

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 10/2014 provedené u příjemce dotace Bruslařský klub Havlíčkův Brod.

 

725/14 Altstadfest 22. 8. - 24. 8. 2014

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Jany Fischerové CSc., Mgr. Jana Tecla, Ing. Ivana Kuželky a Ing. Čeňka Jůzla na akci Altstadtfest do italského partnerského města Brixen v termínu 22. 8. - 24. 8. 2014

 

726/14 Nájemní smlouva - Senior point

Rada města v souladu s čl. VI odst. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času schvaluje podnájem nebytových prostor, který je specifikován ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času a Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod IČ: 00426164 dle podkladové 25976.

 

727/14 Příprava investiční akce - chodník Svatý Kříž I. a II. etapa

Rada města ukládá odboru rozvoje města vypsat zadávací řízení na dodavatele stavby Oprava cesty a nová část stezky Ovčín a o výsledku výběrových řízení informovat radu města.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta