Usnesení z jednání rady města dne 9.3.2015Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Miroslav Sommer, Bc. Jana Králová, Ing. Marta Gerthnerová, Jana Koubková, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

201/15 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2015/2016

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2015/2016 dle podkladové přílohy číslo 27812.

 

202/15 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2015/2016

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2015/2016 dle podkladové přílohy 27813.

 

203/15 Informace o 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 3.3.2015  ve znění podkladové přílohy č. 27866 a stanovuje hodnotící kritéria práce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2015 navržená dozorčí radou.

 

204/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.4.2015 do 31.3.2016.

Rada města ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. uzavřít dodatek ke stávající smlouvě se společností Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376 o sdružených službách dodávky elektřiny na období od 1.4.2014 do 31.3.2015 prodlužující její dobu trvání do 1.9.2015.

 

205/15 Úprava rozpočtu SPOZ

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2015 kapitoly 24 odboru evidence obyvatel a matrik dle podkladové přílohy č. 27874. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

206/15 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

207/15 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve znění podkladové přílohy číslo 27387 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve škole, kde je konkurs vyhlašován.

 

208/15 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

- Ivanu Mojžyškovou - zástupce zřizovatele (předseda komise), 

- Zbyňka Stejskala - zástupce zřizovatele, 

- Mgr. Libuši Kolčavovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

- Hanu Štefánkovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Havlíčkův Brod, 

- Mgr. Pavla Říhu - odborníka v oblasti státní správy (ředitele Základní školy Otokara Březiny Jihlava),  

- Mgr. Lenku Jirákovou - zástupce za pedagogické pracovníky příslušné příspěvkové organizace, 

- Ing. Vladíra Friče - zástupce za školskou radu při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. 

 

209/15 Dohoda o budoucí spolupráci se zemědělským podnikatelem - odběr biologicky rozložitelného odpadu ke kompostování

Rada města nesouhlasí s uzavřením Dohody o budoucí spolupráci se zemědělským podnikatelem Břetislavem Malým, sídlo Mírovka 115, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15032906 dle podkladové přílohy č. 27860 a ukládá odboru životního prostředí zemědělského podnikatele informovat o způsobu možné spolupráce.

 

210/15 Rozpočtové opatření oddělení řízení projektů č. 2/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 27863. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22. 12. 2014.

 

211/15 Petice - žádost o umístění kamery v ulici Prokopa Holého a Nad Parkem v Havlíčkově Brodě

Rada města projednala petici žádost o umístění kamery v ulici Prokopa Holého a Nad Parkem v Havlíčkově Brodě a z technických důvodů neschvaluje její instalaci v této lokalitě.

 

212/15 Revokace usnesení v návaznosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.

Rada města ruší své usnesení č. 150/15 ze dne 23.2.2015 a nahrazuje jej novým usnesením: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, Na Spravedlnosti 3213, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 62696165.

 

213/15 Revokace usnesení v návaznosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.

Rada města ruší své usnesení č. 147/15 ze dne 23.2.2015 a nahrazuje jej novým usnesením: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407.

 

214/15 Revokace usnesení v návaznosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.

Rada města ruší své usnesení č. 151/15 ze dne 23.2.2015 a nahrazuje jej novým usnesením: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč MUDr. Václavu Miláčkovi, 

580 01 Havlíčkův Brod.

 

215/15 Rozpočtová opatření OVVV č. 9/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 27899. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

216/15 Opravy chodníků

Rada města souhlasí s použitím rezervy rozpočtu města roku 2015 kap. 40, č.org. 470 na provedení následujících oprav chodníků:

• Chodník Masarykova ulice - pravostranný chodník ve směru z města na Kolín cca od křižovatky s ulicí Chotěbořská

• Chodník od mostu u Sv. Jána k chodníku Bělohradské ulice u RICO 

• Chodník Beckovského ulice po pravé straně směrem do kopce (u Telecomu) 

• Chodník Strážná – opravy části chodníku

 

217/15 Chodník podél silnice III/34740 Horní Papšíkov – II. Etapa, reklamační řízení

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nezbytné opravy chodníku v Horním Papšíkově.

 

218/15 Oprava propojovací cesty mezi silnicí I/34 a I/38 - zadání zakázky

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 27895 na realizaci akce „Oprava propojovací cesty mezi silnicí I/34 a I/38“.

 

219/15 Veřejné osvětlení Veselice

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 27861 ve věci stavby veřejného osvětlení Veselice s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

220/15 Most ev.č. 150-025 - přeložka kabelového vedení nn a vn

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120048620 dle podkladové přílohy č. 27875 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

221/15 Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 334/2015-SML dle podkladové přílohy č. 27885 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 z důvodu realizace stavby „Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov“.

 

222/15 Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků č. 335/2015-SML dle podkladové přílohy č. 27886 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 z důvodu realizace stavby „Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov“.

 

223/15 Rekonstrukce Smetanova náměstí - přeložka vodovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ provést přeložku vodovodu DN 100 před objektem čp. 279 včetně posunutí stromořadí.

 

224/15 Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov - smlouvy SŽDC

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy nájemní o nájmu pozemku č. S 3987/2015 OŘ BNO-ÚE VS 6398502515 dle podkladové přílohy č. 27894 s  Správa železniční a dopravní cesty s.p., IČO 70994234 z důvodu realizace stavby „Oprava lávky přes Sázavu u železniční zastávky Perknov“.

 

225/15 Přeložka plynovodu - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 27897 v rámci stavby „II/150 Havl.Brod – most ev. č. 150-025 – most přes Žabinec“.

 

226/15 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. EK 100/2014/Jan - změna doby nájmu - garáž v čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. EK 100/2014/Jan uzavřené s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, kterým se se zpětnou účinností od 1.3.2015 mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

227/15 Dodatek č. 5 nájemní smlouvy č. OSM 019/2011 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. OSM 019/2011 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 nájemní smlouvy a změna nájemného na 1.218.961 Kč/rok, dle podkladové přílohy č. 27858.  

 

228/15 Pronájem bytu č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 2+KK  v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Martině H., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 3 let, počínaje dnem 1.4.2015. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

229/15 Smlouva o výpůjčce č. EK 110/2013/Fir - zúžení předmětu výpůjčky - Sportovní areál Na Losích

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 110/2013/Fir uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČ: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27872, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o pozemky parcelní číslo 546/2 a 546/13, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

230/15 Souhlas s umístěním stavebního výtahu na části pozemku č. 1003/103 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině

Rada města souhlasí s umístěním stavebního výtahu na části pozemku č. 1003/103 o výměře 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Společenstvím vlastníků bytů Na Výšině 3222-3223, Havlíčkův Brod, IČ: 28788206, se sídlem Na Výšině 3222, Havlíčkův Brod v termínu od 1.3.2015 do 30.4.2015.

 

231/15 Vybudování ocelového přístřešku na antuku na pozemku č. 560/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - smlouva o právu provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládají právo provést stavbu ocelového přístřešku na antuku o výměře 24 m2 na pozemku č. 560/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČ: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod.

 

232/15 Havlíčkův Brod, chaty u přehrady, vdvn, TS, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2763/5 v k.ú. Havlíčkův Brod a parc. č. 944/8, 944/9, 969, 949/1, 950/1, 945/4, 945/28 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH v k.ú. Havlíčkův Brod, 180 Kč/bm+DPH v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

233/15 Havlíčkův Brod, Tomanova, plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 532/79 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Pavol H., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

234/15 Havlíčkův Brod, Mlýnská, plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 616/2 v k. ú. Perknov ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Dušan G., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

235/15 Pacht pozemků č. 982/4 a 982/5 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pacht pozemků č. 982/4 a 982/5 o celkové výměře 7.750 m2 v katastrálním území Mírovka Petru Š., Havlíčkův Brod za účelem sekání travního porostu a částečné údržby krajinného prvku. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 1.163 Kč/rok.

 

236/15 Pacht pozemků č. 2347/4 a 1574/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

Rada města schvaluje pacht pozemků č. 2347/4 a 1574/7 o celkové výměře 55.225 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Luboru H., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht pozemku č. 2347/4 činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 151 Kč/rok, za pacht pozemku č. 1574/7 činí 3.000 Kč/ha/rok, tj. 16.266 Kč/rok, tedy celkem 16.417 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání pozemku č. 1574/7 za období od 1.1.2015 do 31.3.2015 a pozemku č. 2347/4  v období od 1.4.2013 do 31.3.2015.

 

237/15 Pacht pozemků č. 1422/6, 3261/2, 2350/1, 1099/4, 2359/24, 2358/1, 2351/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pacht pozemků č.1422/6, 3261/2, 2350/1, 1099/4, 2359/24, 2358/1 a 2351/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod o celkové výměře 6.569 m2 Luboru H., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10.  příslušného roku. Cena za pacht pozemku č. 1422/6 o výměře 4.077 m2 činí 3.000 Kč/ha/rok, tj. 1.223 Kč/rok, za pacht ostatních pozemků o celkové výměře 2.492m2 činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 374 Kč/rok, celkem tedy 1.597 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání pozemku č. 2350/1 o výměře 967 m2 za období od 1.1.2015 do 31.3.2015 a bezesmluvní užívání ostatních dotčených pozemků o celkové výměře 5.602 m2 v období od 1.4.2013 do 31.3.2015.

 

238/15 Pacht pozemku č. 2181/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pacht pozemku č. 2181/2 o výměře 165 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Petru E., České Budějovice za účelem zemědělské výroby. Pachtovní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pacht činí 1.500 Kč/ha/rok, tj. 25 Kč/rok. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno pachtovné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.4.2013 do 31.3.2015.

 

239/15 Pacht části pozemku č. 1182 v k.ú. Mírovka

Rada města neschvaluje pacht části pozemku č. 1182 o výměře 640 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

240/15 Havlíčkův Brod, Bělohradská 109, připojení objektu optickým kabelem - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1883/3 a 2393/14 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

241/15 Doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 27881.

 

242/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu - rozhodnutí o námitkách

Rada města se seznámila s námitkami uchazeče Jaromíra Š., proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu“, které přezkoumala v plném rozsahu a ukládá odboru rozvoje města stěžovateli na jeho námitky odpovědět písemným rozhodnutím o námitkách dle podkladové přílohy č. 27938.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta