Usnesení z jednání rady města dne 9.11.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková,

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Pavel Bárta, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

833/18 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 46411 "Darovací smlouvu č. 321/2018" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a společností Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, zastoupenou Ing. Filipem Šandou, Head of Brand Strategy & Communication  a Ing. Janem Baudyšem, Head of Central Procurement, se sídlem 140 78 Praha 4, Hvězdova1716/2b, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč účelově určeného na akci AZ Centrum slaví 100 let republiky "Velkým dětským karnevalem" pořádanou příspěvkovou organizací. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

834/18 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 46297 "Darovací smlouvu č. 77/2018" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

835/18 Žádost o využití tělocvičny zimního stadionu – TJ Jiskra volejbal mládeže

Rada města schvaluje bezplatné využití tělocvičny zimního stadionu Havlíčkův Brod žadateli TJ Jiskra Havlíčkův Brod, oddíl volejbalu, pro občasné tréninky či soutěže mládeže ve volejbalu, a to převážně v neděli, v době, kdy nebude tělocvična využita jinými zájemci. Veškeré bezplatné využití musí být se souhlasem správce zařízení a s řádnou rezervací a platí do konce ledna 2019.

 

836/18 Smlouvy o výpůjčkách sportovišť Na Losích - školy zřízené Krajem Vysočina

Rada města schvaluje typovou smlouvu o krátkodobých výpůjčkách sportoviště Na Losích, viz podkladová příloha č. 46397 mezi správcem areálu Technickými službami Havlíčkův Brod a školami zřízenými Krajem Vysočina, a to: Gymnázia Havlíčkův Brod, IČO 60126621, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817, Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 a Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593. Rada města ukládá Technickým službám tuto smlouvu s jednotlivými školami uzavřít.

 

837/18 Vyjádření města jako účastníka řízení k 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení ve věci 15. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž provozovatele ASAP s.r.o., IČO 45535183, sídlo Věž 145, 582 56 Věž, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 46401.

 

838/18 Všichni za stůl!

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit dne 21. 11. 2018 v rámci hlavní činnosti (bezplatně) autobusovou dopravu žáků ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884, ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560, ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a dětí MŠ Korálky Havlíčkův Brod na a z akce „Všichni za stůl!“, kterou pořádá Česká asociace stolního tenisu v bývalém areálu zemědělské školy – Havlíčkův Brod, Jihlavská čp. 895.  

 

839/18 Oprávnění přijímat slib snoubenců

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 11a, odst. 1) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení členy zastupitelstva města Ing. Janu Fischerovou, CSc., Ing. Tomáše Hermanna, Mgr. Veroniku Vošickou Buráňovou, PhDr. Ivanu Štrossovou, MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou, Ing. Ivanu Mojžyškovou, Libuši Milichovskou, Jana Kerbera, DiS., Evu Vyoralovou přijímáním prohlášení snoubenců o tom, že uzavírají občanský sňatek.

 

840/18 Užívání závěsného odznaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zbyňka Stejskala, Bc. Libora Honzárka, Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Janu Fischerovou, CSc., Ing. Tomáše Hermanna, Mgr. Veroniku Vošickou Buráňovou, PhDr. Ivanu Štrossovou, MUDr. Magdalenu Chvílovou Weberovou, Ing. Ivanu Mojžyškovou, Libuši Milichovskou, Jana Kerbera, DiS., Evu Vyoralovou k užívání závěsného státního odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

 

841/18 Žádost o opravu místní komunikace

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nejnutnější zpevnění komunikace parc.č. 53/57 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

842/18 Stavební úpravy zpevněných ploch Šubrtova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 46334 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy zpevněných ploch ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod“ Zdeňkem Čihákem, IČO 75242613.

 

843/18 Demolice budovy čp. 2583 ul. Ledečská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120067473 dle podkladové přílohy č. 46372 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

844/18 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 14 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 46387. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

845/18 Oprava povrhu komunikace U Topíren

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 46386 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikací ul. U Topíren, Na Poříčí, Havlíčkův Brod“ firmou M-SILNICE a.s., IČO 42196868.

 

846/18 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 75/2, U Panských, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a B.H., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46302.

 

847/18 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš - novinový stánek Nádražní ulice

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod, na část pozemku ppč. 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem užívání novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

848/18 Rozpočtová opatření EO - 11/2018

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 11/2018 dle podkladové přílohy č. 46378. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

849/18 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/36, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 36 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. a B. D., oba trvale bytem Skuhrov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 26.11.2018 do 25.11.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

850/18 Stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadu

Rada města svěřuje:

- starostovi města Mgr. Janu Teclovi, MBA metodické řízení ekonomického odboru mimo úseku evidenčně-právního a úseku pronájmů a prodejů nemovitého majetku;

- zastupujícímu místostarostovi Zbyňku Stejskalovi metodické řízení ekonomického odboru na úseku evidenčně-právního a úseku pronájmů a prodejů nemovitého majetku a příspěvkové organizace města Technické služby Havlíčkův Brod;

- místostarostovi Ing. Vladimíru Slávkovi metodické řízení odboru vnějších a vnitřních vztahů mimo pravomocí zákonem vyhrazených starostovi města, odboru sociálních věcí a školství, školských příspěvkových organizací a příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu a oddělení řízení projektů.

- místostarostovi Bc. Liboru Honzárkovi metodické řízení odboru rozvoje města, odboru dopravy, odboru životního prostředí.

 

851/18 Plán jednání rady města do konce roku 2018

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání do konce roku 2018, a to v termínech: 26.11., 3.12, 10.12.

 

852/18 Zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Rada města pověřuje místostarostu Bc. Libora Honzárka zastupováním města Havlíčkův Brod ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ukládá mu pravidelně podávat zprávy.

 

853/18 Žádost o výpůjčku zasedací místnosti pro výuku jazyků cizinců

Rada města projednala žádost Správy uprchlických zařízení o výpůjčku zasedací místnosti k výuce cizinců a konstatuje, že žádosti nelze vyhovět.

 

854/18 Zakázky malého rozsahu - hodnotící komise

Rada města ruší své usnesení č.17/15 a 644/15 a jmenuje členy hodnotících komisí zakázek malého rozsahu podle článku 3.4 "Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu" pro správce rozpočtové kapitoly: 

- odbor rozvoje města - Ing. Václav Janoušek

- ekonomický odbor, oddělení řízení projektů – Bc. Libor Honzárek

- oddělení informatiky, odbor vnějších a vnitřních vztahů – Zbyněk Stejskal

- městská policie – Mgr. Veronika Vošická Buráňová

- odbor sociálních věcí a školství - Ing. Ivana Mojžyšková, PhDr. Ivana Štrossová

- odbor životního prostředí, živnostenský úřad, stavební úřad, odbor dopravy, odbor evidence obyvatel a matrik - Ing. Vladimír Slávka

 

855/18 Program jednání listopadového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 46514.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.