Usnesení z jednání rady města dne 9. 3. 2009Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová,CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, JUDr. Hana Andělová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, Marie Pipková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladimír Kučírek, Miroslav Paušíma

 

174/09 Přezkoumání hospodaření města H.Brod za období 2009 a 2010.

Rada města ukládá uzavření dodatku č. 1 dle přílohy podkladu č. 161/2009 ke smlouvě ev.č. EK/8/2006 se společností TOP Auditing s.r.o. Brno na přezkoumání hospodaření města a ověření účetní závěrky v období 2009 a 2010.

 

175/09 Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (mimo oblast dotací a grantů) v roce 2009

Rada města schvaluje  z kap. 23, čorg. 0202 poskytnutí  dotace Kč 15 tis. Sboru dobrovolných hasičů v Suché na zajištění kulturního programu při oslavách 100. výročí vzniku sboru.

 

176/09 Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (mimo oblast dotací a grantů) v roce 2009

Rada města schvaluje z kap. 23, čorg. 0202 dotaci Kč 50 000,- Nadačnímu fondu Ekonom, Bratříků 851, Havlíčkův Brod , IČ 60126531 na uspořádání Mistrovství České republiky v grafických disciplínách v rámci oslav 100. výročí založení Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě.

 

177/09 Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (mimo oblast dotací a grantů) v roce 2009

Rada města schvaluje z kap. 23, čorg. 0202  finanční dar Kč 20 000,- Nadačnímu fondu Ekonom, Bratříků 851, Havlíčkův Brod , IČ 60126531 na pořízení medailí v rámci oslav 100. výročí založení Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě.

 

178/09 Přerušení a omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušit provoz ve všech odloučených pracovištích mateřských škol v měsíci červenci 2009 a omezit provoz v měsíci srpnu 2009, kdy předškolní vzdělávání bude zajišťovat pouze odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189. Provoz v době od 1.7.2009 do 31.7.2009 bude zajišťovat příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049.

 

179/09 Přerušení a omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušit provoz v odloučeném pracovišti Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v měsíci srpnu 2009. Provoz v době od 3.8. 2009 do 28.8.2009 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Příčná 189.

 

180/09 Cesta do duše měst - prezentace města

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o spolupráci s nakladatelstvím Jindřich Kraus - PRAGOLINE, Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, IČ: 12489841 při vydání knihy Cesta do duše měst za účelem prezentace města Havlíčkova Brodu v této knize.  

 

181/09 Přeložka telefonních kabelů - Tělocvična Sady

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č.06/09/PAVHK na provedení překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě u tělocvičny Základní školy V Sadech se společností Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

182/09 Chodníky Žižkov II

Rada města ukládá odboru rozvoje města řešit opravu chodníků a komunikací v lokalitě Žižkov II (družstevní zástavba) jako komplexní úpravu všech zpevněných ploch na základě projektové dokumentace.

 

183/09 Smlouva o dotaci - revitalizace středu města

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Revitalizace středu města Havlíčkův Brod - číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ 75082241.

 

184/09 Plynofikace Mírovka - náhrada škod

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody s Antonínem Ch., Antonínem Ch. ml., a Pavlem Ch., Havlíčkův Brod o provedení náhrady škod na zemědělských a lesních pozemcích parc.č. 1092, 1095, 1109/4, 1131/1 a 1131/13 katastrální území Mírovka v rámci stavby Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov.

 

185/09 Kanalizace Novotnův Dvůr

Rada města souhlasí s rozšířením projektu pro územní rozhodnutí "Kanalizace Novotnův Dvůr" o odkanalizování rodinných domů čp. 117, 118 a 119 s tím, že připojení těchto domů včetně čerpací šachty bude zahrnuto mezi objekty, jejichž výstavba bude hrazena z prostředků města Havlíčkův Brod za podmínky bezplatného trpění věcného břemene a převzetí stavebního objektu do vlastnictví darovací smlouvou.

 

186/09 Stavebně historický průzkum Sv. Kateřina

Rada města schvaluje uzavření dohody o spolupráci s Římskokatolickou farností - děkanstvím Havlíčkův Brod o zajištění společného postupu při stavebně-historickém průzkumu v kostele sv. Kateřiny, na kterém se město bude finančně podílet do výše 35 tis. Kč.

 

187/09 Revitalizace středu města

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít předloženou mandátní smlouvu s mandatářem Stavební poradna spol. s r.o., IČ 62508822 a jeho prostřednictvím zajistit zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele stavby Revitalizace středu města – č.projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759.

 

188/09 Revitalizace středu města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Svatovojtěšské ulice v úseku mezi Havlíčkovým a Smetanovým náměstím.

 

189/09 Hřiště Plovárenská - nájemní smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, jejíž předmětem je nájem pozemku parc.č.1852/11 a 2434/3 katastrální území Havlíčkův Brod za účelem stavby Areál veřejného sportoviště – Plovárenská II, Havlíčkův Brod.

 

190/09 Vyhodnocení - dětské hřiště Jihlavská

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Dětské hřiště Jihlavská, Havlíčkův Brod – reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00336: první DŘEVOARTIKL, spol.s r.o., IČO 26306921, druhý VISTAV PLUS s.r.o., IČ 27514781, třetí STAVBY a.s., IČ 49973215 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

191/09 Pronájem části ppč. 828/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 828/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu Jiřímu V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 100 Kč/rok.

 

192/09 Pronájem pozemku PK 451 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku PK 451 o výměře 669 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Milanu F., Havlíčkův Brod, za účelem provozování zemědělské činnosti. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

193/09 Havlíčkův Brod, přístavba Úřadu práce, přeložka kabelového vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 362/1 a 345 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

194/09 Občiny u Šmolov - oprava vdvn, kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 243/1 v k.ú. Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechal  vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

195/09 Krátkodobý pronájem kulturního domu na Vršovicích v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje nájemní smlouvu ke krátkodobým pronájmům dle přílohy na pronájem kulturního domu Vršovice. Nájemné se stanovuje Kč 50 Kč/hod bez 19% DPH (tj. 59,50 Kč/hod) a bude hrazeno v hotovosti při uzavření nájemní smlouvy. Rada města zároveň pověřuje uzavíráním a podepisováním těchto smluv jménem města Havlíčkův Brod hospodářský odbor.

 

196/09 Pronájem nebytových prostor v čp. 3504 U Kasáren

Rada města neschvaluje pronájem nebytových prostor (bývalá kuchyně) v domě s pečovatelskou službou čp. 3504 U Kasáren v Havlíčkově Brodě, Josefu Juráčkovi, Závodní stravování, Strojírenská 81, Havlíčkův Brod, IČ: 60129891, za účelem provozování kuchyně.

 

197/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - letní kino 2009

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 400 m2 Antonínu A., Havlíčkův Brod za účelem konání letního kina od 13. 6. 2009 do 21. 6. 2009. Antonín A. provede propagaci městu Havlíčkův Brod umístěním propagační tabule se znakem města Havlíčkův Brod a s nápisem „Tato akce se koná za přispění města Havlíčkův Brod“.

 

198/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

3220/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy (dále jen "s podílem" 709/19704, 3220/3 s podílem 709/19704, 3220/4 s podílem 745/19704, 3220/5 s podílem 709/19704, 3220/6 s podílem 745/19704, 3220/7 s podílem 709/19704, 3220/8 s podílem 745/19704, 3220/9 s podílem 709/19704,  3220/10 s podílem 745/19704, 3220/11 s podílem 709/19704, 3220/12 s podílem 745/19704, 3221/1 s podílem 724/19704,  3221/2 s podílem 397/19704, 3221/3 s podílem 709/19704, 3221/4 s podílem 724/19704, 3221/5 s podílem 397/19704, 3221/6 s podílem 709/19704, 3221/7 s podílem 724/19704, 3221/9 s podílem 709/19704, 3221/10 s podílem 724/19704, 3221/11 s podílem 397/19704, 3221/12 s podílem 709/19704, 3221/13 s podílem 724/19704, 3221/15 s podílem 709/19704, 3221/16 s podílem 724/19704, 3221/17 s podílem 397/19704 a 3221/18 s podílem 709/19704.

 

199/09 Novelizace "Zásad nakládání s nemovitým majetkem města"

Rada města schvaluje následující novelizaci článku C4  "Zásad nakládání s nemovitým majetkem města" : 

Odst. 1 v původním znění:

V případě pronájmu pozemku za účelem užívání zahrady a účely podobnými (u nájemních smluv uzavíraných po schválení účinnosti těchto zásad) v případě katastrálního území Havlíčkův Brod a Perknov stanoveno nájemné ve  výši Kč 4/m2 ročně, v případě ostatních městských částí minimálně Kč 3/m2 ročně.

se nahrazuje následujícími třemi odstavci:

1. V případě pronájmu pozemku zastavěného rekreační chatou a pozemku, který je s chatou ve funkčním celku (u nájemních smluv uzavíraných po 1. dubnu 2009)  je v případě katastrálního území Havlíčkův Brod a Perknov stanoveno nájemné ve výši Kč 10/m2 ročně, v ostatních městských částech Kč 8/m2 ročně. 

2. V případě pronájmu lesního pozemku zastavěného rekreační chatou, avšak bez užívání dalších pozemků, které jsou nebo mohou být s chatou ve funkčním celku(u nájemních smluv uzavíraných po 1. dubnu 2009) je v případě katastrálního území Havlíčkův Brod a Perknov stanoveno nájemné ve výši Kč 18/m2 ročně, v ostatních městských částech Kč 15/m2 ročně.

3. V případě pronájmu pozemku zastavěného zahrádkářskou chatou, pozemku, který je  s chatou ve funkčním celku a v případě pronájmu ostatních pozemků za účelem užívání zahrady a nesloužících k podnikání je v případě katastrálního území Havlíčkův Brod a Perknov stanoveno nájemné ve výši Kč 4/m2 ročně, v ostatních městských částech Kč 3/m2 ročně.

Odst. 4 v původním znění:

V případě pronájmu pozemku stavebního nebo zastavěného objektem určeným k bydlení je cena za pronájem stanovena ve výši 10% ze základní ceny pozemku dle platné vyhlášky o oceňování nemovitého majetku upravené ve smyslu přílohy č. 18 (na základě ocenění provedeného hospodářským odborem).

se nahrazuje následujícím odstavcem:

V případě pronájmu pozemku stavebního nebo zastavěného objektem určeným k bydlení a nesloužícím k podnikání nájemce  je cena za pronájem stanovena ve výši Kč 20/m2 ročně. 

Nově se článek C 4 doplňuje o následující odstavec:

Maximální výše nájemného za pronájem pozemku, který neslouží k podnikání nájemce, je stanovena ve výši Kč 20/m2 ročně.

Článek D, odst.2 v původním znění:

V ostatních případech je právo odpovídající věcnému břemenu obvykle zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši Kč 60 za 1 běžný metr uložené běžné inženýrské sítě, pokud rada města nerozhodne jinak. Pokud se jedná o inženýrskou síť, vyžadující speciální podmínky (zvýšený rozsah ochranného pásma aj.), je úplata za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu sjednána individuálně a navržena radě města ke schválení.

se se zpětnou účinností od 1. ledna 2008 nahrazuje následujícím odstavcem:

V ostatních případech je  právo odpovídající věcnému břemenu obvykle zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši Kč 100 za 1 běžný metr uložené běžné inženýrské sítě, pokud rada města nerozhodne 

jinak. Pokud se jedná o inženýrskou síť, vyžadující speciální podmínky (zvýšený rozsah ochranného pásma aj.), je úplata za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu sjednána individuálně a navržena radě města ke schválení.

 

200/09 Změna výše nájemného

Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám č. HO 016/2007/Miš, HO 017/2007/Miš a HO 098/2007/Miš, kterými se mění výše nájemného z částky Kč 44/m2 ročně na částku Kč 20/m2 ročně, s účinností od 1.4.2009.

 

201/09 Žádost o zrušení výpovědi nájmu bytu

Rada města bere na vědomí žádost manželů Ž., Havlíčkův Brod a neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 7 v tomto domě a ukládá hospodářskému odboru zajistit vyklizení bytu.

 

202/09 Žádost o výměnu bytu - DPS Na Výšině

Rada města  schvaluje pronájem bytu č. 57 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod Ladislavu Š., za podmínky uvolnění bytu o velikosti 2+1 č. 36. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.4. 2009. Kauce nebude účtována.

 

203/09 Prodloužení podnájemní smlouvy

Rada města neschvaluje prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod pro Marcelu Z.

 

204/09 Nemocnice Havlíčkův Brod - pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytů č. 7 Sídliště Pražská 2753 a č. 4 Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČ: 00179540. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let, tj. od 1.4. 2009 do 31.3. 2011. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby a to podle počtu osob v jednotlivých bytech.

 

205/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 16.2.2009

 

206/09 Program jednání březnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání březnového zastupitelstva města.

 

207/09 Prodloužení účasti v Benchmarkingové iniciativě 2005

Rada města souhlasí s prodloužením účasti Města Havlíčkův Brod v Benchmarkingové iniciativě 2005, projektu Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

 

208/09 Prohlášení podpory v režimu de minimis - příloha podkladu 177/2009

Rada města na základě dosavadních výsledků kontroly a ujasnění s představenstvem HC Rebel, a.s. prohlašuje, že z celkové dotace poskytnuté na základě smlouvy o dotaci z rozpočtu města čj. PRÁV/2/2008 uzavřené s HC Rebel a.s. je v režimu de minimis poskytnuta podpora ve výši 120.212,4 EUR (3.170.000,- Kč) a to v souladu s Nařízením Komise ES č. 1998/2006.

 

209/09 Zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Márie S., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

210/09 Zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+0 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Márii S.. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 1.4. 2009 do 31.3. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.                                                 Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

místostarostové                                                                       starostka