Usnesení z jednání rady města dne 9. 2. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Zdeněk Endrle, JUDr. Hana Andělová, Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Milan Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

89/09 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu s TJ Jiskra Havlíčkův Brod o krátkodobých pronájmech regeneračního centra zimního stadionu ve smyslu předložené žádosti za 1 Kč/hodinu.

 

90/09 Rozšířením plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2009

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2009 dle předloženého materiálu.

 

91/09 Mimosoudní vyrovnání

Rada města nesouhlasí s mimosoudním vyrovnáním podle návrhu advokátní kanceláře Kapalín a spol. Praha.

 

92/09 Dohoda o preventivních lékařských prohlídkách

Rada města schvaluje dohodu o závodní preventivní péči pro strážníky městské policie podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR 444/2008 Sb., zákoníku práce a zákona o zbraních, kterou město na svůj náklad bude zajišťovat.

 

93/09 Dopady novelizace zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty - ekonomická činnost - služby pro společenství vlastníků zajišťované OS MBS.

Rada města schvaluje změnu ceny pro správu společenství vlastníků jednotek. Stávající cena bude navýšena o DPH v aktuální sazbě  (od 1.3.2009 ve výši 19 %).

 

94/09 Žádost o výpůjčku sálu Staré radnice pro dechový orchestr vedený Václavem Paličkou

Rada města souhlasí s výpůjčkou sálu pro zkoušky dechového orchestru vedeného panem Václavem Paličkou na rok 2009.

 

95/09 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2009/2010

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 dle příloh podkladového materiálu č. 85/2009.

 

96/09 Dodatek k materiálu č.374 - RM 9.2.2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s krajem Vysočinou na zajištění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod, kterou vykonává Krajská knihovna Vysočiny, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že schválená částka dotace bude každým rokem zvýšena o 150 000 Kč.

 

97/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ 18824463.

98/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče DRUPOS-PROJEKT v.o.s., IČ 13585029.

 

99/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče Arch.Design, s.r.o., IČ 25764314.

 

100/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče DOUBNER, spol. s r.o., IČ 62909231.

 

101/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče Institut regionálních informací, s.r.o., IČ 25585991.

 

102/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče Ing. Eduard Žaluda, IČ 73580872.

 

103/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“ uchazeče Alternative Architecture & Building s.r.o., IČ 26441799.

 

104/09 Vyhodnocení Zpracování územního plánu

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele „Zpracování územního plánu města Havlíčkův Brod“: první DHV CR, spol. s .r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, druhý Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

105/09 Tělocvična u základní školy V Sadech, výběr zhotovitele

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0348 : první Stavointerier s.r.o. IČ 25943367, druhý TOST.cz s.r.o. IČ 25956019, třetí PS Brno s.r.o. IČ 25506820, a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

106/09 Tělocvična u základní školy V Sadech, výběr zhotovitele

Rada města vylučuje společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0348 z důvodu neúplnosti předložené nabídky z hlediska zadání veřejné zakázky a z důvodu prohlášení o omluvě uchazeče z neúčasti ve výběrovém řízení.

 

107/09 Tělocvična u základní školy V Sadech, výběr zhotovitele

Rada města vylučuje ŽSD a.s.. IČ 64511359, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0348 z důvodu nesplnění podmínek zadavatele.

 

108/09 Tělocvična u základní školy V Sadech, výběr zhotovitele

Rada města vylučuje Outulný a.s., IČ 26230992, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0348 z důvodu nesplnění podmínek zadavatele.

 

109/09 Tělocvična u základní školy V Sadech, výběr zhotovitele

Rada města vylučuje BW-Stavitelství s.r.o., IČ 15049752, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0348 z důvodu nesplnění podmínek zadavatele.

 

110/09 Vyhodnocení Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá

Rada města stanovuje pořadí u zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele stavby „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00398“  : první Stavounie - stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 415058620, druhý ATOS s.r.o, IČ 62028081 a třetí Kevos spol. s r.o., IČ 60726067 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

111/09 Vyhodnocení Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá

Rada města vylučuje Level a.s., IČ 64948960, z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – reg.číslo CZ 1.11/3.2.00/01.0398 z důvodu neúplnosti předložené nabídky z hlediska zadání veřejné zakázky.

 

112/09 Havlíčkův Brod, Okrouhlická - kabelová smyčka nn - věcné břemeno - revokace

Rada města revokuje usnesení č. 936/08 takto:
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 677/28, 677/32, 7/1 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

113/09 Havlíčkův Brod, Občinská, výstavba přípojky knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2356 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

114/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Aleny M., na nájem bytu č. 4 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův brod. Dodatek bude měnit dobu nájmu do 15.2. 2010.

 

115/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Nataši Š. a Milana H., na nájem bytu č. 3 v domě čp. 310 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod. Dodatek bude měnit dobu nájmu do 31. 3. 2010.

 

116/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Evou M., Havlíčkův Brod a Natálií a Romanem M., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3. 2009. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

117/09 zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Jaroslava K., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

118/09 zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod, Jaroslavu K.. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

119/09 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 91 na Havlíčkově námětí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod (kanceláře č. 13) o výměře 27 m2, Mgr. Darie Vaňkové, Havlíčkovo náměstí 91, Havlíčkův Brod, IČ: 71466673, za účelem výkonu advokacie s účinností od 15.2.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 29.700 Kč/rok, tj. 1.100 Kč/m2/rok. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

120/09 Pronájem reklamní plochy - outdoor akzent s.r.o.

Rada města schvaluje pronájem pozemků parcelní číslo 422/3 a 2271/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění jednostranného reklamního zařízení o výměře 2 x 12 m2 reklamní plochy u silnice č. I/38 ve směru jízdy Havlíčkův  Brod - Jihlava, společnosti outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1, IČ: 00545911, za cenu 2.000 Kč/m2/rok, tj. cena celkem 48.000 Kč/rok se zpětnou účinností od 1. ledna 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

121/09 Pronájmy ploch veřejného prostranství

Rada města schvaluje změnu odstavců 5 a 7 článku C4 Zásad nakládání s nemovitým majetkem města Havlíčkův Brod ve znění odůvodnění tohoto podkladového materiálu.

 

122/09 Pronájmy ploch veřejného prostranství

Rada města schvaluje změnu odstavce 6 článku C4 Zásad nakládání s nemovitým majetkem města Havlíčkův Brod takto:
Plošné reklamy jsou zpoplatněny částkou Kč 2000/m2 ročně v případě reklamy jednostranné a Kč 1500/m2 ročně v případě reklamy oboustranné. Ceny jsou stanoveny bez DPH.

 

123/09 Prodej volných bytů

Rada města ukládá hospodářskému odboru inzerovat prodej volných bytových jednotek

dle odůvodnění podkladového materiálu.

 

124/09 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání únorového zastupitelstva města.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka