Usnesení z jednání rady města dne 9. 11. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

967/09 Žádost o podporu šifrovací hry "Svíčka" v roce 2010 v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku bašty v JZ rohu hradeb V Rámech jako stanoviště 7. ročníku hry „Svíčka“, a to od 28. do 29. srpna 2010 panu Jiřímu H., Nové Město na  Moravě.

 

968/09 Žádost o podporu šifrovací hry "Svíčka" v roce 2010 v Havlíčkově Brodě

Rada města vyjadřuje podporu konání 7. ročníku hry „Svíčka“ v Havlíčkově Brodě, schvaluje poskytnutí věcného daru 100 ks plánů města 1:12000  (skládací A3 s rejstříkem ulic) a 100 ks barevných brožur A5 o památkách v Havlíčkově Brodě jejímu organizátoru Jiřímu H., Nové Město na  Moravě a souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách http://svicky.sifrovacka.org v souvislosti s konáním 7. ročníku hry „Svíčka“.

 

969/09 Žádost Mladých akordeonistů Havlíčkobrodska o převedení části neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2009

Rada města schvaluje použití finanční podpory poskytnuté v roce 2009 z rozpočtu města na  účast akordeonového souboru na mezinárodním festivalu IV. Pražské dny harmoniky a družebním hudební setkání ve Spišské Nové Vsi, nedojde-li tímto k porušení „Zásad“ a bude-li naplněna minimální 30% spoluúčast příjemce podpory. 

 

970/09 Věcný dar PO Mateřská škola Korálky Havlíčkův brod

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru „dřevěnou sochu Smajlíka „ PO Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

971/09 Smluvní ošetření finančních podpor mimo rámec Zásad

Rada města doporučuje zastupitelstvu města při schvalování finančních podpor mimo rámec Zásad uzavírat s příjemci (převážně investičních transferů) smluvní vztah dle podkladové přílohy č. 12479.

 

972/09 Smluvní ošetření finančních podpor mimo rámec Zásad

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční podporu občanskému sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod ve výši 2.500.000,-  Kč na přístavbu sociálního zázemí pro veřejnost a prostor pro posádky a cestující s neschengenského prostoru (dle statutu Neveřejného mezinárodního letiště), a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy. Finanční podpora bude podmíněna předkupním právem města.

 

973/09 Žádost FC Slovanu Havlíčkův Brod o bezplatný pronájem

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem umělé trávy pro utkání mužů (v celkovém počtu 20 zápasů) o.s. FC SLOVAN Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod.

 

974/09 Smlouva se společností EKOLAMP s.r.o. o umístění malých sběrných nádob na úsporné kompaktní zářivky a výbojky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení místa zpětného odběru se společností Ekolamp s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801 dle podkladových příloh č. 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517 a 12518.

 

975/09 Dodatečný zápis dětí do mateřských škol

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro dodatečné podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 dle podkladové přílohy č. 12473 a kritéria pro přijetí dětí dle podkladové přílohy č. 12476.

 

976/09 Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní a základní vzdělávání

Rada města schvaluje návrh "Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za základní vzdělávání", návrh  "Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky" a návrh "Dohody o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání" v předloženém znění dle podkladové přílohy č. 12477.

 

977/09 Žádost o napojení na kanalizaci a vodovod - Mírovka

Rada města se seznámila se žádostí Zuzany R., Josefa S., Milana M., Stanislava a Martiny M. o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v místní části Mírovka a konstatuje, že Město Havlíčkův Brod tuto investici pro novou lokalitu bytové zástavby hradit nebude.

 

978/09 Mírová ulice - smlouva o společném postupu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů dle podkladové přílohy č. 12465 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČ 00090450, jejíž předmětem je příprava stavby „Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod“.

 

979/09 Rekonstrukce ulic Štáflova, B. Němcové - postup přípravy stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě stavby „Rekonstrukce ulic Štáflova a Boženy Němcové Havlíčkův Brod“ a podat návrh na vydání územního rozhodnutí dle zpracované projektové dokumentace pro územní řízení tedy dle podkladové přílohy č. 12472.

 

980/09 Smlouva o poskytnutí příspěvku - kanalizace Žižkov

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu dle podkladové přílohy č.12474 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002 na akci „Havlíčkův Brod – 28 TI Žižkov III – Kanalizace“.

 

981/09 Bývalá kasárna Letiště - informace o postupu výstavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj o termínech realizace dotované stavby „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“.

 

982/09 Vyhodnocení sportovní areál Na Losích - projekt

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČ 25284525 smlouvu o dílo na realizace projektové dokumentace pro zadání stavby a výběr zhotovitele na akci "Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod".

 

983/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s paní Lenkou K., Havlíčkův Brod dohodu o provedení stavby, jejíž předmětem je výkup části pozemku p.p.č. 377/7 o výměře cca 5 m2 za cenu znaleckého posudku pro stavbu Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

984/09 Slavnostní osvětlení mostu u Sv. Kateřiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí mostu u Sv. Kateřiny zadat zpracování projektové dokumentace na slavnostní osvětlení této stavby.

 

985/09 Udělení plné moci k jednání s dotčenými orgány

Rada města zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města k uzavírání plné moci dle podkladové přílohy č.12507 se zmocněnci k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání vyjádření a stanovisek k projektové dokumentaci stavby.

 

986/09 Povrch cyklostezky od katastrálního úřadu po lávku Humpolecká

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést záměnu povrchu „Cyklostezky od Katastrálního úřadu po lávku Humpolecká“ z původně navržené zámkové dlažby na asfaltový beton.

 

987/09 Pronájem bytu 2612/12

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 Reynkova ul., Havlíčkův Brod

Aleně S., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

988/09 Pronájem bytu 2614/7

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+0 Reynkova ul. 2614, Havlíčkův Brod        Markétě V., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 12. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

989/09 Žádost o výměnu bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod manželům K., za podmínky uvolnění bytu č.11 o velikosti 3+1 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12. 2009.

 

990/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 66 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Ivaně F., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1. 12. 2009.

 

991/09 Žádost o ukončení nájemní smlouvy a pronájem menšího bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu z výskytu o velikosti 1+KK nebo 1+1 Bohuslavě N., za podmínky uvolnění bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě čp. 1200 Žižkov II Havlíčkův Brod.

 

992/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 83 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Miluši P., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12. 2009.

 

993/09 Pronájem nebytového prostoru čp. 259 Dolní , Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp.259 Dolní, Havlíčkův Brod o velikosti 47 m2 firmě RELAXA a.s., Ždírec u Havl.Brodu čp. 21, IČ:60916508.

 

994/09 Žádost o výměnu bytu 

Rada města projednala žádost Romana H. o pronájem bytu o velikosti 2+1 a schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě čp. 2763 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění bytu o velikosti 1+1 v tomtéž v domě.Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.1. 2010. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájmu a zálohy na služby.

 

995/09 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 011/2008/Kre

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 011/2008/Kre uzavřené s Martinou S., DiS., Havlíčkův Brod, na část pozemku ppč. 1100 o výměře 500 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky, kterým bude s účinností od 1.1.2010 změněna dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok, tj. 2.000 Kč/rok.

 

996/09 Prominutí úroků z prodlení

Rada města neschvaluje prominutí úroků z prodlení Martině D. za pronajatý nebytový prostor v čp.66 Mírovka, Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje termín zaplacení úroků z prodlení do 30.11.2009.

 

997/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Rozsvícení vánočního stromu

Rada města schvaluje výpůjčku horní části Havlíčkova náměstí o výměře 200 m2, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, za účelem konání akce "Rozsvícení vánočního stromu" dne 29.11.2009 v čase od 15:00 do 18:00 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 285,60 Kč spočívající ve výpůjčce části pozemku Havlíčkova náměstí pod 2 ks stánků.

 

998/09 Výpůjčka stánků a tribuny - Rozsvícení vánočního stromu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a 2 stánky včetně přepravy a instalace, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němocvé 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, při příležitosti konání akce "Rozsvícení vánočního stromu" dne 29.11.2009 v čase od 15:00 do 18:00 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 1.500 Kč spočívající ve výpůjčce, přepravě a instalaci stánků.

 

999/09 Program jednání listopadového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města.

 

1000/09 Bývalá kasárna Letiště - informace o postupu výstavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat v rámci stavby „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ prodloužení inženýrských sítí – plynovod, kanalizace, vodovod.

 

1001/09 Výpůjčka částí ppč. 588/1 a 588/3 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 588/1 o výměře 30 m2 a ppč. 588/3 o výměře 30 m2 v katastrálním území Poděbaby Vlastimilovi N., Havlíčkův Brod za účelem údržby zeleně se zpětnou účinností od 1.11.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

1002/09 Výpůjčka části ppč. 316/7 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 316/7 o výměře 160 m2 a ppč. 588/1 v katastrálním území Poděbaby Liboru C., Havlíčkův Brod za účelem údržby zeleně se zpětnou účinností od 1.11.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

1003/09 Výpůjčka částí ppč. 316/7 a 588/1 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 316/7 o výměře 65m2 a ppč. 588/1 o výměře 50m2 v katastrálním území Poděbaby manželům Liboru a Ladě C., Havlíčkův Brod za účelem údržby zeleně se zpětnou účinností od 1.11.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka