Usnesení z jednání rady města dne 9. 1. 2012Přítomni:
Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Bc. Jindřich Macek, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Zdeněk Endrle, Martin Stehno, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Ing. Eva Nigošová


1/12 Odpisový plán - plynový kotel – Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - plynový kotel o objemu 100 l dle podkladové přílohy číslo 18179.


2/12 Odpisový plán - plynový kotel – Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na rok 2012 dle podkladové přílohy číslo 18180.


3/12 Vnitřní směrnice příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje vnitřní směrnici příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., dle podkladové přílohy č. 18181.


4/12 Organizační řád příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje organizační řád příspěvkové organizace města Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 18193.


5/12 Bodové hodnocení kritérií pro určení pořadí zájemců o službu domov pro seniory poskytovanou v Domově pro seniory Reynkova
Rada města schvaluje bodové hodnocení kritérií pro určení pořadí zájemců o službu domov pro seniory poskytovanou v Domově pro seniory, Reynkova 3643 dle podkladové přílohy č. 18183, platná od 1.2.2012.


6/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Ludmily Š., Praha, v celkové hodnotě 1000,- Kč dle podkladové přílohy č. 18190.


7/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Miroslava B., Havlíčkův Brod, v celkové hodnotě 1000,- Kč dle podkladové přílohy č. 18185.


8/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Ludmily S., Praha, v celkové hodnotě 1500,- Kč dle podkladové přílohy č. 18187.


9/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Jaroslava Ř., Havlíčkův Brod, v celkové hodnotě 4700,- Kč dle podkladové přílohy č. 18188.


10/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy ALFAMEDICAL s. r. o., se sídlem Vídeňská 335/146, Praha 4, v celkové hodnotě 4094,- Kč dle podkladové přílohy č. 18189.


11/12 Sponzorské dary
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od Ludmily N., Havlíčkův Brod, v celkové hodnotě 3214,- Kč dle podkladové přílohy č. 18184.


12/12 Provozní doba veřejného WC v Havlíčkově Brodě
Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s úpravou provozní doby veřejného WC v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 18229 s platností od 1.2.2012.


13/12 Prodej autobusu SOR C 7.5 RZ HB 84 – 69
Rada města souhlasí s prodejem autobusu SOR C 7.5 RZ HB 84-69 firmě Autobusy Jihlava s.r.o. , Na Dolech 90, Jihlava, IČ 28347731 za cenu 48.000,- Kč bez DPH.


14/12 Veřejnoprávní smlouva s obcí Herálec
Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Herálec podle podkladové přílohy č. 18201 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.


15/12 Veřejnoprávní smlouva s obcí Pohled
Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Pohled podle podkladové přílohy č. 18203 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.


16/12 Veřejnoprávní smlouva s obcí Hurtova Lhota
Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hurtova Lhota podle podkladové přílohy č. 18205 pro výkon přenesené působnosti podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění). Za uvedený výkon přenesené působnosti nebude město požadovat úhradu.


17/12 Příloha č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu města Havlíčkův Brod - Přehled oprávněných úředních osob
Rada města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu, QS 55-01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod, kterou je příloha č. 2 "Seznam oprávněných úředních osob" uvedený v podkladové příloze č. 18166. Následné aktualizace tohoto seznamu budou v kompetenci tajemníka úřadu. Rada  města zároveň ruší své usnesení č. 116/06.


18/12 Smlouvy dopravní obslužnosti
Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2012 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 18222.


19/12 Smlouvy dopravní obslužnosti
Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. 641/153/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné autobusové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a.s, Na Ostrově 177, Chrudim dle pokladové přílohy č. 18223.


20/12 Převod nemovitého majetku školským příspěvkovým organizacím k hospodaření
Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit k projednání v zastupitelstvu města změnu zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod, která bude řešit svěření nemovitého majetku města školským příspěvkovým organizacím (s výjimkou příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času) dle § 27, odst. 2 písm. e) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.


21/12 Statut příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje statut příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy číslo 18133.


22/12 Rozpis rozpočtu města pro rok 2012 + rozpis transferů příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace města na rok 2012
Rada města projednala a schvaluje položkový rozpis rozpočtu města na rok 2012 včetně odpovědnostního, věcného a účelového rozpisu transferů příspěvků pro všechny zřizované příspěvkové organizace města na rok 2012 podle podkladové přílohy č. 18233.


23/12 Nadpis Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2012 - kapitola 29 Městská policie
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje závazný ukazatel hospodaření městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012, kapitolu 29 Městská policie, druh – mzdové výdaje (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, č. organizační 219, kapitola 29) takto:
- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 9.692 tis. Kč
- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 29,0 zaměstnance


24/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 85 912 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 
2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012:
2a) limit objemu prostředků na odpisy 16 939  Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 883/2011 ze dne 3.10.2011. V případě změny limitu objemu prostředků na odpisy rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2012.
2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 33.620 tis. Kč
2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 880,0 tis. Kč
2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 143,0 
3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2012 (účel, výše) 
4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2012 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)
5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


25/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 7 327,0 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).
2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012:
2a) limit objemu prostředků na odpisy 138 tis Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 876/11 ze dne 3.10.11. V případě změny limitu objemu prostředků na odpisy rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2012. 
2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 22.120 tis. Kč 
2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 101,1
2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO  max. 200 tis. Kč
3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2012 (účel, výše) 
4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2012 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)
5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


26/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace A-Z Centrum Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 1 079 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).
2) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 
3) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


27/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 7 265,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). 
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 5 865,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1 400 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- opravy a údržbu budov mateřských škol (MŠ) - výměna oken v MŠ Žižkov v předpokládané hodnotě Kč 1.000 tis. Kč
- výměnu podlahové krytiny v MŠ Nádražní v předpokládané hodnotě Kč 300 tis.
- rezervu 100 tis. na ostatní náklady spojené s údržbou zřizovatelem svěřeného majetku 
2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012:
2a) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění  zaměstnanců střediska Servis školství max. 977 tis. Kč 
2b) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4
3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


28/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvkové organizace Základní škola Konečná Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Konečná Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 3 077 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233).
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 1 957 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1 120 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- výměnu oken na budově C (boční prosklené stěny a WC) v předpokládané hodnotě 420 tis. Kč
- výměnu oken na budově B v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč
2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


29/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 4 185,7 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233).  
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 485,7 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 700 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- budova ZŠ Štáflova – opravy dlažby v šatnách v předpokládané hodnotě 50 tis. Kč 
- budova ZŠ Štáflova - opravy podlah a dveří s obložkami v předpokládané hodnotě 300 tis. Kč
- budova školní jídelny Prokopa Holého - opravy a údržba střechy školní jídelny v předpokládané hodnotě 350 tis. Kč
2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 


30/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 6 352,1 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). 
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 601,1 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 2 750 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- opravy a údržbu budov - celková oprava střechy, včetně komínových těles a klempířských prvků v předpokládané hodnotě 2.500 tis. Kč
- oprava zdi mezi školním pozemkem a sousední parcelou v předpokládané hodnotě 250 tis. Kč
2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


31/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 5 966,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). 
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 4 716,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1250 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- opravy a údržbu budov mateřské školy Perknov - odstranění tarasu, zpevnění a zatravnění v hodnotě 50 tis. Kč
- opravy a údržbu budov základní školy - výměna oken – velká tělocvična (6. etapa) v hodnotě 1.200 tis. Kč
2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


32/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 – příspěvková organizace Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 5921,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). 
Z toho činí:
1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 421,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 2 500 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:
- opravy a údržbu budov základní školy - výměna oken z východní strany, WC, krček, stravovací pavilon v hodnotě 2.500 tis. Kč
2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky)
3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 


33/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto:
1) Limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz se pro rok 2012 nestanovuje, příspěvková organizace zajišťuje hospodaření v hlavní činnosti výhradně z výnosů hlavní činnosti, dotací ze státního rozpočtu na přímé výdaje školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky), případně po schválení zřizovatelem z rezervního fondu příspěvkové organizace (PO). V případě zřízení limitu neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. 
2) příspěvkové organizaci se stanovuje pro rok 2012 vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO
3) Průběh hospodaření PO v hlavní činnosti a závazný ukazatel č. 2 musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města.


34/12 Závazné ukazatele hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012 - kapitola 18 Personální a mzdové oddělení
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012, kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, všechna použitá čísla organizační) takto:
- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 48 825 tis. Kč
- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 153 zaměstnanci


35/12 Odvodnění ulice Muchova
Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby ve spolupráci s odborem správy majetku prověřil stav dešťové kanalizace v ulici Muchova.


36/12 Plynofikace U Rybníčku
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18208 a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18209 s VČP Net, s.r.o., IČ 274 95 949 zastoupené na základě plné moci RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 ve věci stavby plynárenského zařízení „Obytná zóna U Rybníčku, II.etapa, Havlíčkův Brod – plynofikace“.


37/12 Hasičská zbrojnice se společenskou místností Jilemník
Rada města se seznámila se žádostí Sboru dobrovolných hasičů Jilemník a Osadního výboru Jilemník o finanční příspěvek na výstavbu hasičské zbrojnice se společenskou místností a konstatuje, že v rozpočtu města roku 2012 na tuto stavbu nejsou prostředky.


38/12 Územní plán - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu Havlíčkův Brod s firmou DHV CR, spol. s r.o., IČ 45797170, dle podkladové přílohy č. 18235.


39/12 Lunetové obrazy - smlouva o bezúplatném užívání věci
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném užívání věci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za který jedná Ing. Pavel Bradík, ředitel Územního pracoviště Hradec Králové, dle podkladové přílohy č. 18123.


40/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách
Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a panem Miroslavem Š., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18186.


41/12 Smlouva o provedení stavby "I/38 Štoky, most ev. č. 38-065a" - dočasný zábor pozemku
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby "I/38 Štoky, most ev. č. 38-065a" se žadatelem - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ: 65993390, zastoupeným Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, dle podkladové přílohy č. 18125.


42/12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Alenou M. na nájem bytu č. 4 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod do 15. 2. 2013.


43/12 Revokace usnesení rady města č. 1109/11
Rada města ruší svoje usnesení číslo 1109/11 a nahrazuje jej usnesením ve znění: Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 10 v domě č.p. 2762, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod manželům Michalovi a Heleně H.


44/12 Žádost o prodloužení nájemních smluv
Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným s Nemocnicí Havlíčkův Brod na pronájem bytu č. 45 v domě č.p. 1857 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod a bytu č. 11 v domě č.p. 2796 sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, kterými se nájemní smlouvy prodlužují do 31.3.2014.


45/12 Pronájem bytu
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 38 o velikosti 1+1 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod manželům Vlastimilovi a Jaroslavě N., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2012. Nájemné bude účtováno dle platných cen pro rok 2012. Byt č. 42 o velikosti 3+1 v tomtéž domě bude vrácen Městu Havlíčkův Brod.


46/12 Pronájem bytu
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě č.p. 2614 Reynkova ulice v Havlíčkově Brodě manželům Anně a Pavlovi G., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu jednoho roku počínaje dnem 1.2.2012. Rada města upouští od složení kauce k novému bytu. Nájemci vrátí byt č. 7 v domě č.p. 311, 5. května, Havlíčkův Brod.


47/12 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 3) v k.ú. Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 3) o výměře 333 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Michalu P., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.2.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.332 Kč/rok.


48/12 Havlíčkův Brod, Nad Tratí, přípojka knn - věcné břemeno
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1949/10 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 18194. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  


49/12 Havlíčkův Brod, přeložka NTL přípojky - věcné břemeno
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 689/3 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán uhradí VČP Net, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18165. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.


50/12 Dílčí zpráva z auditu č. 2 - zpracování metodiky kontroly Technických služeb a nastavení kontrolních mechanizmů
Rada města se seznámila se závěry dílčí auditní zprávy metodiky kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod, uvedenými v podkladové příloze č.18207 a přijímá navržená doporučení.


51/12 Dílčí zpráva z auditu č. 2 - zpracování metodiky kontroly Technických služeb a nastavení kontrolních mechanizmů
Rada města souhlasí s navrhovanými dílčími změnami č. 2 v účetní evidenci (výkaznictví) příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, uvedené v podkladové příloze č. 18207.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
Ing. Ivan Kuželka, v. r.
místostarostové


                                                                               Bc. Jan Tecl, v. r.
                                                                                    starosta