Usnesení z jednání rady města dne 8.4.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Jan Zimmermann, Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš

 

305/13 Směrnice o evidenci valutových a devizových operací

Rada města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-30 Směrnici o evidenci valutových a devizových operací, dle podkladové přílohy č. 21678 účinný počínaje účetním obdobím 2013.

 

306/13 Zařazení do sociálního pořadníku uchazečů o byt

Rada města schvaluje zařazení Pavlíny K., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

307/13 Pronájmy bytů v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 1 + 1 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Josefu M., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu jednoho roku počínaje dnem 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb

 

308/13 Pronájmy bytů v domě s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 63 o velikosti 1 + 1 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Věře K., Chotěboř. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK na dobu jednoho roku počínaje dnem 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

309/13 Žádost o odpuštění poplatku z prodlení 3273/3

Rada města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 3, Na Výšině 3273, Havlíčkův Brod paní Monice T. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 283,00 Kč splatnou do 30.4.2013.

 

310/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 39 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Miroslavu Z., Havlíčkův Brod.  Bude s ním  uzavřena nájemní smlouva typu AK a dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2013. Smluvní nájemné je ve výši  73,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2000,- Kč která byla uhrazena při nabídce.

 

311/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 20 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Miroslavu V., Trhová Kamenice. Bude s ním  uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2013. Smluvní nájemné je ve výši  85,-  Kč/ m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2 000,- Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

312/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod Josefu K., Havlíčkův Brod.  Bude s ním  uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2013. Smluvní nájemné je ve výši 66 Kč/m2 . Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Do této kauce bude započtena složená kauce ve výši 2 000,- Kč, která byla uhrazena při nabídce.

313/13 Pronájem pozemků ppč. 263/2 a 263/21 v k.ú. Havlíčkův Brod - "výstava Zahrada" - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 298/13 ze dne 25.3.2013 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 263/2 o výměře 2.308 m2 a 263/21 o výměře 415 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem umístění stánků prodejců a pořadatele výstavy ZAHRADA 2013. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 26.4.2013 do 28.4.2013. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/den, tj. 16.338 Kč.

 

314/13 Pronájem části ppč. 1048/2 (díl č. 7) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 7) o výměře 333 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ing. Ivě B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.998 Kč/rok.

 

315/13 Rozpočtové opatření OSM - výdaje č. 3/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 3/2013 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 21774. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

316/13 Výpůjčka části parku Budoucnost - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s.

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost za účelem uspořádání akce Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST o.s., IČ: 22555661, Sázavská 430, Havlíčkův Brod, dne 8. května 2013, dle bodu 2 podkladové přílohy č. 21679.

 

317/13 Provozní řád placených parkovišť Města Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 1157/11 přijaté dne 5. 12. 2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města schvaluje změnu provozního řádu placených parkovišť v odstavci č. 9 dle podkladové přílohy č. 21758.

 

318/13 Pronájem části objektu čp.1245, 1867, 3235

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem části objektu v kotelnách Smetanovo náměstí čp.1867 dle podkladové přílohy č.21780, Žižkov II. čp.1245 dle podkladové přílohy č.21778 a Na Výšině čp.3235 dle podkladové přílohy č.21779 společnosti ČEZ Energo s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ:29060109.

 

319/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1922/39, 2457/83, 2457/84, 2558/15, 3932/2, 3932/1 a 341/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.


320/13 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 32. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1770/13 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

321/13 Světelná signalizace Masarykova-Husova

Rada města souhlasí uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 21748 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci stavby „SSZ Masarykova – Husova, Havlíčkův Brod“.

 

322/13 Dohoda o vzájemném uspořádání vztahů - II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č.II/150-026

Rada města se seznámila s návrhem dohody o vzájemném uspořádání vztahů společnosti SDS EXMOST spol. s r.o. ve věci realizace stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ a konstatuje, že nesouhlasí s uzavřením předloženého návrhu.

 

323/13 Zadávací řízení MŠ Žižkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce Stavební firma FB, IČ 27535304, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, ŽSD stavební a.s., IČ 46507931, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Brodská stavební spol. s r.o., IČ 25942093, k podání nabídky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti Mateřská škola Žižkov, Havlíčkův Brod“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 21732, 21733, 21734 a 21735.

 

324/13 Zadávací řízení MŠ Žižkov

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti Mateřská škola Žižkov, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka, Bc. Janu Královou a jejich náhradníky Ing. Pavla Slámu, Renátu Pajerovou a Mgr. Marka Topolovského.

 

325/13 Zadávací řízení MŠ Žižkov

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti Mateřská škola Žižkov, Havlíčkův Brod“ Ing. Ivana Kuželku, Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, JUDr. Víta Fikara a Tomáše Beránka a  jejich náhradníky Jiřího Kopice, Ing. Karla Báťu, , Ing. Tomáše Hermanna,  Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše.

 

326/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města souhlasí s předloženou dokumentací řešící základní stavebně technické a architektonické požadavky na výstavbu obytných objektů v zóně Rozkošská a souhlasí s tím, aby tato dokumentace byla podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

 

327/13 Rekonstrukce mostků v Mírovce

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 21763 se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupenou RWE Distribuční služby s.r.o, IČ 27935311 ve věci přeložky plynovodu při stavbě rekonstrukce mostu v Mírovce.

 

328/13 Zadávací řízení - Rekonstrukce Žižkova

Rada města se seznámila s návrhem Oznámení o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní“ a schvaluje obchodní podmínky ve znění  návrhu smlouvy o dílo této veřejné zakázky dle podkladové přílohy 
č. 21760.

 

329/13 Smuteční obřadní síň - technický dozor stavebníka

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít mandátní smlouvu v rozsahu obchodních podmínek města Havlíčkův Brod na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ s Ing. Jiřím Černým, IČ 01469673.

 

330/13 I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č.34-042

Rada města souhlasí s realizací stavby „I/34 Havlíčkův Brod – most ev.č.34-042“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 21771 a 21772, tj. s navrženými chodníky na mostě i na předmostí šířky 2,0 m. Toto zvolené řešení je bez finanční spoluúčasti města Havlíčkův Brod na investici.

 

331/13 Zelený okruh - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 21773 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci umístění stavby „Revitalizace toku od Havlíčkovy ulice do Sázavy“.

 

332/13 Služební cesta do partnerského města Brielle

Rada města schvaluje služební cestu radního Tomáše Hermanna do partnerského města Brielle, Nizozemí, ve dnech 11. - 15. 4. 2013.

 

333/13 Terénní sociální práce ve městě Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení místa terénního pracovníka v sociální oblasti. Pracovní místo je zřizováno na 2. polovinu roku 2013 a 70% osobních nákladů je dotováno Úřadem vlády ČR.

 

334/13 Návrh změn organizace a řízení činností spojených se správou, evidencí a údržbou městského majetku.

Rada města ruší pracovní místo referenta pro prodej městských bytových domů, které bylo zřízeno v roce 2006.

 

335/13 Návrh změn organizace a řízení činností spojených se správou, evidencí a údržbou městského majetku.

Rada města ukládá tajemníkovi předložit na jednání rady města dne 20.5.2013 návrh změny organizačního řádu a organizačního schematu v souladu s podkladovým materiálem č. 289/2013, dále ukládá tajemníkovi předložit návrh personálního zajištění těchto změn a harmonogram realizace.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta