Usnesení z jednání rady města dne 8.3.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal (on-line), Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Beno Trávníček DiS., Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Firychová

 

120/21 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny - Učební pomůcky ZUŠ 2021

Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod o dotaci z programu "Učební pomůcky ZUŠ 2021" z Fondu Vysočiny, a to na nákup nového hudebního nástroje – studentského violoncella z Ateliéru Pilař.

(Podklad jednání č. 108)

 

121/21 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2021/2022

Rada města určuje pro školní rok 2021/2022 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území (okres Havlíčkův Brod). Rada města schvaluje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2021/2022 dle podkladové přílohy číslo 60640.

(Podklad jednání č. 109)

 

122/21 Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2021/2022

Rada města stanovuje dle podkladové přílohy číslo 60641 kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání pro určenou Mateřskou školu Havlíčkův Brod, Husova 2119 a ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 uplatnit tato kritéria při přijímacím řízení dětí do MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 pro školní rok 2021/2022.

(Podklad jednání č. 109)

 

123/21 Poskytnutí věcného daru

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 60693, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, IČ: 70188041 a společností BAFPET, s.r.o., se sídlem Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč, IČ: 45804249, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru ve výši 8.845,10 Kč pro psí útulek v Mírovce.

(Podklad jednání č. 125)

 

124/21 Nedobytná pohledávka

Rada města schvaluje Technickým službám Havlíčkův Brod odepsání nedobytné pohledávky za společností KIMP s.r.o., U mlýna 1150/1a , 683 01 Rousínov, IČ: 29247152 podle podkladové přílohy č. 60696 a za společností Jaroslav Kos, Veselý Žďár 54, 580 01 Veselý Žďár, IČ: 65583062 podle podkladové přílohy č. 60697.

(Podklad jednání č. 126)

 

125/21 Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis ze 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 15.10.2020 ve znění podkladové přílohy č. 60686.

(Podklad jednání č. 113)

 

126/21 Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 18.2.2021  ve znění podkladové přílohy č. 60687 a stanovuje hodnotící kritéria práce jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2021 navržená dozorčí radou.

(Podklad jednání č. 114)

 

127/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023“ dle podkladové přílohy č. 60690.

(Podklad jednání č. 115)

 

128/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023“ dle podkladové přílohy č. 60691 a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. tuto smlouvu uzavřít.

(Podklad jednání č. 115)

 

129/21 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Rada města jmenuje (Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Ing. Josefa Beneše) členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.20213. Jako náhradníky jmenuje Bc. Libor Honzárek a PhDr. Ivanu Štrossovou, Ing. Jaroslavu Čihákovou, Petra Honsu a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 115)

 

130/21 Rozpočtové opatření OŘP/1/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP/1/2021 dle podkladové přílohy č. 60707. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 127)

 

131/21 Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí

Rada města souhlasí s bezplatným parkováním osobních automobilů zástupců uživatelů honiteb na Rubešově náměstí a přilehlých komunikacích s parkovacími místy dne 22.4.2021 od 7.30 do 16.00 hodin z důvodu přijímání a skladování trofejí a na parkovacích plochách Havlíčkova náměstí dne 1.6.2021 v čase od 8:00 do 11:00 hodin z důvodu přebírání trofejí zvěře po ukončené chovatelské přehlídce trofejí. Parkování je povoleno pouze na dobu nezbytnou k manipulaci s trofejemi.

(Podklad jednání č. 110)

 

132/21 Změny v systému odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod svážet od 1. 4. 2021 směsné komunální odpady (popelnice) s frekvencí 2 týdny v souladu s podkladovou přílohou č. 60654 a podkladovou přílohou č. 60655. Odbory OVVV a OŽP budou o změnách dostatečně informovat veřejnost.

(Podklad jednání č. 128)

 

133/21 Změny v systému odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Rada města v návaznosti na novou legislativu odpadového hospodářství upravuje název "Pracovní skupina pro přípravu a realizaci plánu odpadového hospodářství" na "Pracovní skupina pro systém odpadového hospodářství města". Počet a jména členů pracovní skupiny se nemění.

(Podklad jednání č. 128)

 

134/21 Dotace z Fondu Vysočiny, GP Odpady 2021

Rada města ukládá oddělení řízení projektů podat žádost o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny Odpady 2021 v souladu s vyhlášenou výzvou, doporučeními rady města a v součinnosti s odborem životního prostředí.

(Podklad jednání č. 128)

 

135/21 Změny v systému odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje místostarostu Zbyňka Stejskala koordinací marketingové kampaně v rámci změn systému odpadového hospodářství města v roce 2021 dle podkladové přílohy č. 60666 "Návrh marketingové kampaně - JRK".

(Podklad jednání č. 128)

 

136/21 Změny v systému odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí změnu cenové politiky na skládce ve vlastnictví města Přibyslav Ronov nad Sázavou a ukládá odboru ŽP pokračovat ve smluvním vztahu dle smlouvy ze dne 21. 9. 2010.

(Podklad jednání č. 128)

 

137/21 Zvláštní ocenění - sportovní ceny města 2020

Rada města schvaluje udělení zvláštního ocenění za významný dlouhodobý přínos městu v oblasti tělovýchovy a sportu v rámci udělování Sportovních cen města Havlíčkova Brodu za rok 2020 panu Zdeňku Švecovi.

(Podklad jednání č. 122)

 

138/21 Žádost o finanční dar - Na kole jen s přilbou

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec.

(Podklad jednání č. 123)

 

139/21 Žádost o finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. IČO: 26547953, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9.

(Podklad jednání č. 124)

 

140/21 Pronájem bytu č. 1128/15, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 114/21 ze dne 22.2.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 15, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. C. a M. Ř., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 3 let od začátku účinnosti nájemní smlouvy. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 118)

 

141/21 Pronájem bytu č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 115/21 ze dne 22.2.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod V. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let od začátku účinnosti nájemní smlouvy. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 118)

 

142/21 Pronájem bytů č. 1128/21, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 116/21 ze dne 22.2.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod L. S., trvale bytem Knyk. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let od začátku účinnosti nájemní smlouvy. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 118)

 

143/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/7, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 7 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 119)

 

144/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/15, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 15 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 119)

 

145/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/65, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 65 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Šlapanov. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 119)

 

146/21 Pronájem části pozemku č. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 628/121 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. S. a L. S., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky s tím, že žadatel umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoli denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 360 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 120)

 

147/21 Bezúplatné převody pozemků - pozemek č. 3481/41 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zrušení žádosti o převod pozemku č. 3481/41 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 121)

 

148/21 Bezúplatné převody pozemků - pozemek č. 3187/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 3187/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 121)

 

149/21 Bezúplatné převody pozemků - pozemek č. 1150/5 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 1150/5 v katastrálním území Mírovka z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 121)

 

150/21 Doplatek prémie jednatele Teplo HB, s.r.o. za rok 2020

Rada města schvaluje výplatu doplatku prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi dle podkladové přílohy č. 60685.

(Podklad jednání č. 111)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta