Usnesení z jednání rady města dne 8.12.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Filip Hejkal, Bc. Magdalena Kufrová, Miroslav Paušíma, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, JUDr. Lubomír Málek, Ing. Josef Jukl

 

1175/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 27135 přijetí věcného daru - 5 ks Metodiky pro práci s Merkurem v hodnotě 6.699 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace.

 

1176/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 27136 přijetí věcného daru - 5 ks Metodiky pro práci s Merkurem v hodnotě 6.699 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace.

 

1177/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 27137 přijetí věcného daru - 5 ks Metodiky pro práci s Merkurem v hodnotě 6.699 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace.

 

1178/14 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 227/2014 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a firmou Autic a.s., IČ 260 27 887, se sídlem 147 00 Praha 4 dle podkladové přílohy č. 27166, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 12.500 Kč účelově určeného pro rozvoj vzdělávací činnosti školy.  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1179/14 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Štáflova

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 79/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 3.890 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

 

- opravy budovy ZŠ (456 tis. Kč)  - schodiště (70 tis. Kč), podlahy - další etapa (80 tis. Kč), zárubně (100 tis. Kč), sanace zdiva (116 tis. Kč), elektroinstalace ( 90 tis. Kč), 

- oprava budovy ŠJ P.Holého (2.893 tis. Kč) - podlahy II. etapa (2.440 tis. Kč), oprava střechy (430 tis. Kč), oprava hromosvodu (23 tis. Kč),

- oprava kamenné zdi a vjezdové brány (377 tis. Kč), 

- oprava umělého povrchu školního hřiště a odvodnění (164 tis. Kč).  

 

 

1180/14 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 v souladu s § 31, odst. 2, písmeno d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití Fondu rozvoje investičního majetku k dofinancování opravy učebny cvičné kuchyňky.

 

1181/14 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 použití Rezervního fondu k financování vybavení (zdravotnické a truhlářské konstrukce) učebny cvičné kuchyňky do výše 285 tis. Kč vč. DPH.

 

1182/14 Dohoda o užívání technologické části – výrobny tepla

Rada města schvaluje dohodu o užívání technologické části – výrobny tepla, ve znění dle podkladové přílohy č. 27239.

 

1183/14 Smluvní zajištění provozování kotelny v objektu č.p. 310

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene umístění kotelny mezi paní Jitkou Novou, RČ 516129/018, trvale bytem Okrouhlice č.p. 171 a společností TEPLO HB, s.r.o., se sídlem Sídliště Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25930354, ve znění dle podkladové přílohy č. 27237.

 

1184/14 Smlouva o poskytování právních služeb

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi společností Teplo HB s.r.o. a panem JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem, ve znění dle podkladové přílohy č. 27240.

 

1185/14 Bezplatné jízdné v MHD pro držitele plakety Dr.Jánského

Rada města schvaluje bezplatné používání MHD Havlíčkův Brod držitelům stříbrné a zlaté  plakety Dr. Jánského v období od 1.1.2015 do 31.12.2018

 

1186/14 Žádost o čerpání rezervního fondu ze zlepšeného HV

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu ve výši daňové úspory za rok 2011 v částce 12.730,- Kč.

 

1187/14 Organizační řád příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města bere na vědomí aktualizovaný organizační řád příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 27230.

 

1188/14 Likvidace majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 27151.

 

1189/14 Kompostéry 2014

Rada města schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantového programu "Bioodpady 2014" dle podkladové přílohy č. 27141.

 

1190/14 Kompostéry 2014

Rada města schvaluje znění dohody a smluv mezi městem Havlíčkův Brod a občany dle podkladových příloh č. 27142, 27143 a 27144 a stanovuje cenu, za kterou budou občanům poskytovány kompostéry na 250 Kč včetně DPH za nádoby o objemu 400 litrů a 450 Kč včetně DPH za nádoby o objemu 700 litrů.

 

1191/14 Kompostéry 2014

Rada města bere na vědomí formu přenesení kompetencí v podepisování smluv mezi městem Havlíčkův Brod a občany dle podkladových příloh 27142, 27143 a 27144 v rámci již podepsané plné moci dle podkladové přílohy č. 27145 a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod dodané nádoby co nejrychleji distribuovat mezi občany.

 

1192/14 Pozastavení splátky dotace Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů pozastavit poskytnutí splátky neinvestiční dotace Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod, IČO: 005 27 734, se sídlem U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, a to až do doby rozhodnutí zastupitelstva města o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

 

1193/14 Rozpočtová opatření OSI 9/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2014 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 27218. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1194/14 Ukončení smlouvy se společností Vodafone CR a.s.

Rada města projednala a schvaluje ukončení Smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. (příloha č. 27202) v souladu s článkem 3 uvedené smlouvy.

 

1195/14 Ukončení smlouvy se společností Vodafone CR a.s.

Rada města projednala a schvaluje plnou moc pro ing. Vladislava Rohlíka, viz příloha 27219, opravňující ho k jednání se společností Vodafone Czech Republic a.s.

 

1196/14 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2265014175 o havarijním pojištění vozidel

Rad města projednala a schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2265014175 o havarijním pojištění vozidel uvedený v příloze č. 27225.

 

1197/14 Oprava nábřežní zdi a propusti Sázava - km 163,230-163,250

Rada města se seznámila s návrhem na realizaci stavby „Sázava ř.km 163,230-163,250, Havlíčkův Brod – oprava nábřežní zdi a propusti“ stavebníka Povodí Vltavy s.p., IČO 70889953 a nesouhlasí s umístěním zařízení staveniště na pozemku parc.č. 1876/5 katastrální území Havlíčkův Brod a doporučuje vést přístup na staveniště mimo výše uvedený pozemek po pozemcích parc.č.1876/1, 1876/6 katastrální území Havlíčkův Brod pro tuto stavbu.

 

1198/14 Dodatek ke smlouvě na pravidelný servis výtahů v MBD

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. 24365 o pravidelném servisu výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havlíčkova Brodu podle podkladové přílohy č. 27197.

 

1199/14 Cyklostezka - úsek U Panských - most

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace cyklostezky v úseku U Panských - most přes Sázavu, včetně napojení místní části Horní Papšíkov.

 

1200/14 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 20 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 27209. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1201/14 Žižkova ulice - žádost o odvodnění přístupového chodníku

Rada města se seznámila se žádostí Jana H. o vybudování odtokového kanálku u domu čp. 1647 a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nezhoršilo odtokové poměry v dotčeném území o odtokový kanálek u domu čp. 1647 budovat nebude.

 

1202/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2014 ORM 191/2014

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem, společností Stavokomp service s.r.o., IČO: 25274368, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.15/2014 ORM 191/2014 na akci: „Hřiště u ZŠ v Sadech, Havlíčkův Brod 1. etapa“ dle podkladové přílohy č. 27214.

1203/14 Pronájem nebytového prostoru v čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod Josefu Částkovi, IČ: 45490643, se sídlem Moravec 204, 592 54 Moravec za účelem zřízení pekárny, cukrárny a prodeje studené kuchyně. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 300 Kč/m2/rok.

 

1204/14 Pronájem nebytového prostoru č. 91/13, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 13 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o., IČ: 27935221, se sídlem Plynární 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za účelem zřízení kanceláře. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 301 Kč/m2/rok.

 

1205/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 45 v domě čp. 1857, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27153  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1206/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 17 v domě čp. 2503, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27157  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1207/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3 v domě čp. 2577, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27160  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1208/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 5 v domě čp. 2613, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27164  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1209/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 4 v domě čp. 2761, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27182  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1210/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 11 v domě čp. 2796, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27183 na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1211/14 Změna nájemních smluv - Nemocnice, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 7 v domě čp. 2753, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO: 00179540, zastoupenou Mgr. Davidem Rezničenkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle podkladové přílohy číslo 27165  na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2015. Měsíční nájemné bude účtováno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1212/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2475/11, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě číslo OSM 869/2014/Kuč na nájem bytu č. 2475/11 v ulici Kokořínská, Havlíčkův Brod s Miloslavem M., Havlíčkův Brod, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

 

1213/14 Výpověď z nájmu bytu č. 1860/16, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012., Sb. občanského zákoníku podání výpovědi z nájmu bytu č. 1860/16, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod Ladislavu a Aleně Š., Havlíčkův Brod.

 

1214/14 Rozpočtová opatření EO - 12/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 10/2014 dle podkladových příloh č. 27216 a 27217. 

 

1215/14 Žádost Potravinové banky Vysočina, o. s. - o finanční podporu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Potravinové bance Vysočina, o. s., Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 014 43 658, ve výši 20 tis. Kč na podporu její činnosti.

 

1216/14 Žádost Potravinové banky Vysočina, o. s. - o finanční podporu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014 kapitoly Odboru sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy č. 27228. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

1217/14 Možnost odkupu mini-notebooku Asus EEE 1201

Rada města projednala možnost odprodeje neupotřebitelných počítačů Asus EEE 1201 v ceně 2000,- s DPH členům zastupitelstva města, kteří tato zařízení využívali ve volebním období 2010 až 2014.

 

1218/14 Osobní příplatek - ředitelka ZŠ sady

Rada města schvaluje úpravu osobního příplatku ředitelky ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech PaedDr. Mileny Honsové dle podkladového materiálu č. 27227.

 

1219/14 Plán jednání rady města na 1. pololetí roku 2015

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 1. pololetí roku 2015 v termínech: 

12.1., 19.1., 2.2., 23.2., 9.3.,30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6.

 

1220/14 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 27245.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta