Usnesení z jednání rady města dne 8. 6. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Miroslav Paušíma, Ing. Zdeněk Endrle, JUDr. Hana Andělová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš

 

537/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise dne 11.5.2009.

 

538/09 Rozšířením plánu investic Technických služeb na rok 2009

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb na rok 2009 dle přílohy č.11443 podkladového materiálu 503/2009.

 

539/09 Zhodnocení rozšířené varianty  linky č.10 MHD Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s ukončením provozu rozšířené varianty linky č. 10 MHD v Havlíčkově Brodě k 14.6. 2009 z důvodu nezájmu cestujících.

 

540/09 Bezplatný vstup na hřiště volejbalu a tenisu v areálu letního koupaliště Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje úpravu cen v areálu letního koupaliště Havlíčkův Brod dle návrhu nájemce (příloha č. 11422 podkladového materiálu č. 505/2009).

 

541/09 Smlouvy  servis kamerový systém

Rada města odstupuje od smluv na záruční a pozáruční servis městského kamerového systému s firmou GEPARD s.r.o., V Ráji 919, Pardubice.

 

542/09 Smlouvy  servis kamerový systém

Rada města schvaluje smlouvu o záručním a pozáručním servisu na městský kamerový systém s firmou JAGUARD s.r.o., se sídlem Wilhelmova, vojenský areál, budova č. 22, Pardubice.

 

543/09 Žádost o dotaci

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace Anglické mateřské škole  The Tiny, v.o.s. Havlíčkův Brod.

 

544/09 Žádost o poskytnutí dotace - KD Ostrov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod Kulturnímu domu Ostrov s.r.o. Havlíčkův Brod dotaci na provoz kina v II. pololetí 2009 ve výši 600.000 Kč.

 

545/09 Žádost o poskytnutí dotace - KD Ostrov

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit pro jednání zastupitelstva města 22. června t.r. návrh rozpočtové změny povýšení kap. 23, čorg. 0203 o 600.000 Kč.

 

546/09 Zřízení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve 2. sběrném dvoře - Havířská ulice

Rada města ke dni 8.6.2009 schvaluje z důvodu založení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve 2. sběrném dvoře Havířská 1124, Havlíčkův Brod, provozovaném na základě smlouvy schválené usnesením RM/402/2009 z 11.5.2009, následující dodatky smluv uzavřených s městem Havlíčkův Brod:

- u smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., č. ŽP/2006/06 - dodatek č. 3 v předloženém znění

- u smlouvy se společností ASEKOL s.r.o., č. ŽP/2007/03 - dodatek č. 2 v předloženém znění

- u dohody se společností EKOLAMP s.r.o., č. ŽP/2007/05 - dodatek č. 1 v předloženém znění.

 

547/09 Dodatek č. III ke smlouvě o výpůjčce

Rada města schvaluje "Dodatek č. III" ke smlouvě o výpůjčce č. ŠK 57/2002 uzavřené s příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 75 01 51 96, se sídlem Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou Blaženou Polyakovou, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o další movitý majetek s pořizovací cenou vyšší 40 tis. Kč.

 

548/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předložené smlouvy o dílo s firmou Eversmile s.r.o., Výzkumná 661, 533 51 Pardubice, IČ: 27547833 na dodání desek, omalovánek a skládaček v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

549/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo s firmou Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 767 01 Kroměříž, IČ: 27696618 na zhotovení virtuální prohlídky Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

550/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo s firmou Video-Foto-Kunc, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 10463186 na zhotovení tří turisticko propagačních videofilmů na DVD v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

551/09 Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací

Rad města schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.  

 

552/09 Stanovení osobního příplatku

Rada města schvaluje stanovení osobního příplatku Mgr.Janě Beránkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Blaženě Polyakové, ředitelce Mateřské školy Korálky, Havlíčkův Brod dle přílohy č. 2 podkladového materiálu č. 486/09 s platností od 1.7.2009.

 

553/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na výměnu oken v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 s firmou MV PLAST s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26113481.

 

554/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na rekonstrukci učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 s firmou KBV, s.r.o., Vážní 1078, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25258036.

 

555/09 Základní škola Havlíčkův Brod,  Nuselská - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v Základní škole  Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 s firmou premise,s.r.o.,Omská 1508/43, 100 00 Praha 10, IČ: 27573524.

 

556/09 Krajská knihovna Vysočiny - výpůjčky nebytových prostor v místních částech.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v místních částech Mírovka, Svatý Kříž, Šmolovy s Krajskou knihovnou Vysočiny za účelem provozování základních knihoven.

 

557/09 Energeticko-úsporné projekty školských budov

Rada města schvaluje podat žádosti do Operačního programu Životní prostředí na realizaci energeticko-úsporných projektů u objektů:

budova základní školy  V Sadech (65 bodů)

budova mateřské školy Na Svahu (55 bodů)

budova mateřské školy Nádražní (55 bodů)

budova mateřské školy Zahradnického (55 bodů)

budova školní jídelny  Prokopa Holého (65 bodů)

budova mateřské školy Prokopa Holého (55 bodů).

 

558/09 Vyhodnocení zakázky Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města vylučuje uchazeče SEŽEV-REKO a.s., IČ 46904859 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“.

 

559/09 Vyhodnocení zakázky Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“: první Lubomír Dvořák, IČ 10466452, druhý SYNER VHS Vysočina a.s., IČ 25183052 a třetí Gaslines s.r.o., IČ 26906953 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

560/09 Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou“ dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavby v rozsahu podkladového materiálu.

 

561/09 Vypsání zadávacího řízení - Obytná zóna U Rybníčku II

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení zadávací řízení na dodavatele stavby „Obytná zóna U Rybníčku II“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Lubomír Dvořák, IČ 10466452, M-Silnice a.s., IČ 42196868, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 , Skanska DS a.s., IČ 26271303, Lubomír Toman, IČ 10464051.

 

562/09 Vypsání zadávacího řízení - Obytná zóna U Rybníčku II

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Obytná zóna U Rybníčku II“ Libora Honzárka, Karlu Báťu, Tomáše Hermanna, Josefa Beneše, Jana Zimermanna a jejich náhradníky Jana Tecla, Ivana Kuželku, Čeňka Jůzla, Miroslava Sommer, Miroslava Žáka.

 

563/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka před čp. 169 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 2259/23 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Marku H., IČ: 75766248, Jihlava za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 8.5.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

564/09 Pronájem části ppč. 843/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 843/1 o výměře 10 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu manželům Petru a Renatě T., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

565/09 Pronájem části ppč. 684/4 (díl 21) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 o výměře 35 m2 (díl 21) v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jozefu a Ľubice Ch., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 140 Kč/rok.

 

566/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 193 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Františku a Zdeňce Z., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 772 Kč/rok.

 

567/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 228 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaromíru V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 912 Kč/rok.

 

568/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 194 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Ing. Romanu a Heleně S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 776 Kč/rok.

 

569/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 152 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Evě N., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 608 Kč/rok.

 

570/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 210 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Bohumilu a Heleně R., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

571/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 165 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Františku a Květuši S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 660 Kč/rok.

 

572/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 90 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaroslavě R., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 360 Kč/rok.

 

573/09 Pronájem částí ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky

Rada města schvaluje pronájem dvou částí pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o celkové výměře 267 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Emilu a Pavle M., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.068 Kč/rok.

 

574/09 Snížení nájemného nájemní smlouvy č. 87/001/2004

Rada města schvaluje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 87/001/2004, s Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČ: 70950164, jehož předmětem bude snížení ceny  nájemného z 1.416 Kč/m2/rok  na částku 463 Kč/m2/rok.

 

575/09 Výpůjčka pozemků Havlíčkově Brodě - 8. ročník benefiční akce

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod dle přílohy tohoto podkladového materiálu, Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ: 67440568, za účelem umístění dřevěných stojanů "A" s účinností od 18. srpna 2009 do 26. srpna 2009.

 

576/09 Výpůjčky části Havlíčkova náměstí a parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku dolní části Havlíčkova náměstí a části parku Budoucnost společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 27513335, za účelem pořádání zábavného dne pro děti s názvem "Historie města netradičně" dne 20.6.2009 od 13:00 do 17:00 hod.

 

577/09 Akce s názvem „Revitalizace Cihlářského potoka“

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/95 s Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, IČ: 13585509, ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

578/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely Lenkou a Danielem M., Havlíčkův Brod a Miroslavem L., Havlíčkův Brod. S manžely M. bude uzavřena nájemní smlouva  na nájem bytu č. 1 Na Výšině 3275, typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009.  Před uzavřením nájemní smlouvy  bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

S Miroslavem L. bude uzavřena nájemní smlouva typu A  na nájem bytu č. 15  Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod, na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

579/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 25 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod ing. Vlastimilu E., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Nájemné bude účtováno ve stávající výši, tj. Kč 16,42 / m2. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7. 2009.

 

580/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  37 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anně M., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Nájemné bude účtováno ve výši Kč 34,43/m2 ( stávající nájemné). Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7. 2009.

 

581/09 Žádost o schválení výměny bytů - Fialovi

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Radkou H., nájemkyní bytu č. 12 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod a manžely Janem a Martou F., nájemci bytu č. 2 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

582/09 Právní služby

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Lubomírem Málkem dle přílohy č. 11451 podkladového materiálu č. 479/2009.

 

583/09 Institut veřejné služby

Rada města v současné době neschvaluje zřízení institutu veřejné služby zákona č. 111/2006 Sb.,o hmotné nouzi.

 

584/09 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města.

 

585/09 Projekt  Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu v rámci podpory Ministerstva vnitra ČR - odboru azylové a migrační politiky "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod".

 

586/09 Návrh novely Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

587/09 Schválení zadávacích podmínek - Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podmínky otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ dle podkladového materiálu č. 481/09.

 

588/09 Schválení zadávacích podmínek - Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Karla Báťu, Čeňka Jůzla, Pavlu Slámu, Josefa Jukla a jejich náhradníky Janu Fischerovou, Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Miroslava Sommera, Jana Zimermanna.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka

 

 

Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Miroslav Paušíma, Ing. Zdeněk Endrle, JUDr. Hana Andělová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš

 

537/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise dne 11.5.2009.

 

538/09 Rozšířením plánu investic Technických služeb na rok 2009

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb na rok 2009 dle přílohy č.11443 podkladového materiálu 503/2009.

 

539/09 Zhodnocení rozšířené varianty  linky č.10 MHD Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s ukončením provozu rozšířené varianty linky č. 10 MHD v Havlíčkově Brodě k 14.6. 2009 z důvodu nezájmu cestujících.

 

540/09 Bezplatný vstup na hřiště volejbalu a tenisu v areálu letního koupaliště Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje úpravu cen v areálu letního koupaliště Havlíčkův Brod dle návrhu nájemce (příloha č. 11422 podkladového materiálu č. 505/2009).

 

541/09 Smlouvy  servis kamerový systém

Rada města odstupuje od smluv na záruční a pozáruční servis městského kamerového systému s firmou GEPARD s.r.o., V Ráji 919, Pardubice.

 

542/09 Smlouvy  servis kamerový systém

Rada města schvaluje smlouvu o záručním a pozáručním servisu na městský kamerový systém s firmou JAGUARD s.r.o., se sídlem Wilhelmova, vojenský areál, budova č. 22, Pardubice.

 

543/09 Žádost o dotaci

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace Anglické mateřské škole  The Tiny, v.o.s. Havlíčkův Brod.

 

544/09 Žádost o poskytnutí dotace - KD Ostrov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod Kulturnímu domu Ostrov s.r.o. Havlíčkův Brod dotaci na provoz kina v II. pololetí 2009 ve výši 600.000 Kč.

 

545/09 Žádost o poskytnutí dotace - KD Ostrov

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit pro jednání zastupitelstva města 22. června t.r. návrh rozpočtové změny povýšení kap. 23, čorg. 0203 o 600.000 Kč.

 

546/09 Zřízení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve 2. sběrném dvoře - Havířská ulice

Rada města ke dni 8.6.2009 schvaluje z důvodu založení místa zpětného odběru použitých elektrozařízení ve 2. sběrném dvoře Havířská 1124, Havlíčkův Brod, provozovaném na základě smlouvy schválené usnesením RM/402/2009 z 11.5.2009, následující dodatky smluv uzavřených s městem Havlíčkův Brod:

- u smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., č. ŽP/2006/06 - dodatek č. 3 v předloženém znění

- u smlouvy se společností ASEKOL s.r.o., č. ŽP/2007/03 - dodatek č. 2 v předloženém znění

- u dohody se společností EKOLAMP s.r.o., č. ŽP/2007/05 - dodatek č. 1 v předloženém znění.

 

547/09 Dodatek č. III ke smlouvě o výpůjčce

Rada města schvaluje "Dodatek č. III" ke smlouvě o výpůjčce č. ŠK 57/2002 uzavřené s příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 75 01 51 96, se sídlem Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou Blaženou Polyakovou, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o další movitý majetek s pořizovací cenou vyšší 40 tis. Kč.

 

548/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předložené smlouvy o dílo s firmou Eversmile s.r.o., Výzkumná 661, 533 51 Pardubice, IČ: 27547833 na dodání desek, omalovánek a skládaček v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

549/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo s firmou Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 767 01 Kroměříž, IČ: 27696618 na zhotovení virtuální prohlídky Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

550/09 Projekt Za krásami a historií města - smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo s firmou Video-Foto-Kunc, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 10463186 na zhotovení tří turisticko propagačních videofilmů na DVD v rámci projektu Za krásami a historií města financovaného z regionálního operačního programu.

 

551/09 Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací

Rad města schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.  

 

552/09 Stanovení osobního příplatku

Rada města schvaluje stanovení osobního příplatku Mgr.Janě Beránkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Blaženě Polyakové, ředitelce Mateřské školy Korálky, Havlíčkův Brod dle přílohy č. 2 podkladového materiálu č. 486/09 s platností od 1.7.2009.

 

553/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na výměnu oken v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 s firmou MV PLAST s.r.o., Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26113481.

 

554/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na rekonstrukci učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 s firmou KBV, s.r.o., Vážní 1078, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25258036.

 

555/09 Základní škola Havlíčkův Brod,  Nuselská - investiční akce 2009

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v Základní škole  Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 s firmou premise,s.r.o.,Omská 1508/43, 100 00 Praha 10, IČ: 27573524.

 

556/09 Krajská knihovna Vysočiny - výpůjčky nebytových prostor v místních částech.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v místních částech Mírovka, Svatý Kříž, Šmolovy s Krajskou knihovnou Vysočiny za účelem provozování základních knihoven.

 

557/09 Energeticko-úsporné projekty školských budov

Rada města schvaluje podat žádosti do Operačního programu Životní prostředí na realizaci energeticko-úsporných projektů u objektů:

budova základní školy  V Sadech (65 bodů)

budova mateřské školy Na Svahu (55 bodů)

budova mateřské školy Nádražní (55 bodů)

budova mateřské školy Zahradnického (55 bodů)

budova školní jídelny  Prokopa Holého (65 bodů)

budova mateřské školy Prokopa Holého (55 bodů).

 

558/09 Vyhodnocení zakázky Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města vylučuje uchazeče SEŽEV-REKO a.s., IČ 46904859 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“.

 

559/09 Vyhodnocení zakázky Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“: první Lubomír Dvořák, IČ 10466452, druhý SYNER VHS Vysočina a.s., IČ 25183052 a třetí Gaslines s.r.o., IČ 26906953 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

560/09 Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou“ dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavby v rozsahu podkladového materiálu.

 

561/09 Vypsání zadávacího řízení - Obytná zóna U Rybníčku II

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení zadávací řízení na dodavatele stavby „Obytná zóna U Rybníčku II“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Lubomír Dvořák, IČ 10466452, M-Silnice a.s., IČ 42196868, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 , Skanska DS a.s., IČ 26271303, Lubomír Toman, IČ 10464051.

 

562/09 Vypsání zadávacího řízení - Obytná zóna U Rybníčku II

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Obytná zóna U Rybníčku II“ Libora Honzárka, Karlu Báťu, Tomáše Hermanna, Josefa Beneše, Jana Zimermanna a jejich náhradníky Jana Tecla, Ivana Kuželku, Čeňka Jůzla, Miroslava Sommer, Miroslava Žáka.

 

563/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka před čp. 169 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 2259/23 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Marku H., IČ: 75766248, Jihlava za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 8.5.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

564/09 Pronájem části ppč. 843/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 843/1 o výměře 10 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu manželům Petru a Renatě T., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

565/09 Pronájem části ppč. 684/4 (díl 21) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 o výměře 35 m2 (díl 21) v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jozefu a Ľubice Ch., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 140 Kč/rok.

 

566/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 193 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Františku a Zdeňce Z., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 772 Kč/rok.

 

567/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 228 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaromíru V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 912 Kč/rok.

 

568/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 194 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Ing. Romanu a Heleně S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 776 Kč/rok.

 

569/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 152 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Evě N., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 608 Kč/rok.

 

570/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 210 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Bohumilu a Heleně R., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

571/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 165 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Františku a Květuši S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 660 Kč/rok.

 

572/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 90 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaroslavě R., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 360 Kč/rok.

 

573/09 Pronájem částí ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky

Rada města schvaluje pronájem dvou částí pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o celkové výměře 267 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Emilu a Pavle M., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.068 Kč/rok.

 

574/09 Snížení nájemného nájemní smlouvy č. 87/001/2004

Rada města schvaluje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 87/001/2004, s Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČ: 70950164, jehož předmětem bude snížení ceny  nájemného z 1.416 Kč/m2/rok  na částku 463 Kč/m2/rok.

 

575/09 Výpůjčka pozemků Havlíčkově Brodě - 8. ročník benefiční akce

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod dle přílohy tohoto podkladového materiálu, Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ: 67440568, za účelem umístění dřevěných stojanů "A" s účinností od 18. srpna 2009 do 26. srpna 2009.

 

576/09 Výpůjčky části Havlíčkova náměstí a parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku horní části Havlíčkova náměstí a části parku Budoucnost společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 27513335, za účelem pořádání zábavného dne pro děti s názvem "Historie města netradičně" dne 20.6.2009 od 13:00 do 17:00 hod.

 

577/09 Akce s názvem „Revitalizace Cihlářského potoka“

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/95 s Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, IČ: 13585509, ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

578/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely Lenkou a Danielem M., Havlíčkův Brod a Miroslavem L., Havlíčkův Brod. S manžely M. bude uzavřena nájemní smlouva  na nájem bytu č. 1 Na Výšině 3275, typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009.  Před uzavřením nájemní smlouvy  bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

S Miroslavem L. bude uzavřena nájemní smlouva typu A  na nájem bytu č. 15  Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod, na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

579/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 25 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod ing. Vlastimilu E., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Nájemné bude účtováno ve stávající výši, tj. Kč 16,42 / m2. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7. 2009.

 

580/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  37 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anně M., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Nájemné bude účtováno ve výši Kč 34,43/m2 ( stávající nájemné). Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.7. 2009.

 

581/09 Žádost o schválení výměny bytů - Fialovi

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Radkou H., nájemkyní bytu č. 12 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod a manžely Janem a Martou F., nájemci bytu č. 2 v domě čp. 2796 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7. 2009. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

582/09 Právní služby

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Lubomírem Málkem dle přílohy č. 11451 podkladového materiálu č. 479/2009.

 

583/09 Institut veřejné služby

Rada města v současné době neschvaluje zřízení institutu veřejné služby zákona č. 111/2006 Sb.,o hmotné nouzi.

 

584/09 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města.

 

585/09 Projekt  Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu v rámci podpory Ministerstva vnitra ČR - odboru azylové a migrační politiky "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod".

 

586/09 Návrh novely Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

587/09 Schválení zadávacích podmínek - Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podmínky otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ dle podkladového materiálu č. 481/09.

 

588/09 Schválení zadávacích podmínek - Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Karla Báťu, Čeňka Jůzla, Pavlu Slámu, Josefa Jukla a jejich náhradníky Janu Fischerovou, Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Miroslava Sommera, Jana Zimermanna.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka