Usnesení z jednání rady města dne 8. 3. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Jiří Kopic, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Lubomír Málek, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

156/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 107/08, 104/10 a 986/09 do 30.6.2010, 842/09, 843/09 a 1032/09  do 31.12.2010 a 440/07 do 31.12.2013.

 

157/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá tajemníkovi v zájmu úspěšného podávání žádostí o finanční podporu na neinvestiční projekty (např. "Operační program lidské zdroje a zaměstnanost" - OP LZZ, "Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost" - OP VK apod.), systémově vyřešit na Městském úřadě problematiku personálního zabezpečení a financování osobních nákladů spadajících do uznatelných výdajů projektů.

 

158/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství zajistit účast pracovníků Městského úřadu Havlíčkův Brod při provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku, pohledávek a závazků k 30.6.2010 příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353. Rada města dále ukládá odboru sociálních věcí a školství zabezpečit smluvně závazky týkající se budoucí spolupráce organizace s městy Přibyslav, Golčův Jeníkov a městysem Šlapanov.

 

159/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat stavbu Komunikace od sv. Kateřiny po most u Hartmann Rico, určenou pro smíšený provoz cyklistů, chodců a motorových vozidel z vlastních prostředků města s ohledem na nemožnost získání finanční podpory na její výstavbu a předložit zastupitelstvu města návrh na provedení rozpočtového opatření po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

160/10 Smluvní přepravní podmínky MHD Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje předložený text Smluvních přepravních podmínek MHD Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.13098 s platností od 9.3.2010.

 

161/10 Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, zajistit návoz a odvoz žáků základních škol Havlíčkův Brod  na akci Den záchranářů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina , územního odboru Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod  konanou dne  4. května 2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 5.000,-Kč spočívající v zajištění návoz a odvoz žáků základních škol Havlíčkův Brod na akci.

 

162/10 Žádost Římskokatolické farnosti - Děkanství  Polná

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit 8 stánků  pro akci Římskokatolické farnosti - Děkanství Polná  k  uspořádání 8. celostátní misijní poutě a současně 5. Misijního  dne dětí konané dne  29. května 2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 6.000,-Kč spočívající ve výpůjčce 8 stánků,včetně jejich dopravy,  montáže a demontáže. Termín výpůjčky 29.5.2010.

 

163/10 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 13157.

 

164/10 Užívání závěsného znaku pro občanské obřady

Rada města pověřuje v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Jana Tecla k užívání závěsného státního znaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech a v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 94/1963 Sb. o rodině pověřuje Jana Tecla jako člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení snoubenců o tom, že uzavírají občanský sňatek.

 

165/10 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010

Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s. ve výši 30.000 Kč (z kapitoly 22, č.org. 202, pol. 6171). Dotace bude poskytnuta podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

166/10 Novela tržního řádu

Rada města vydává s účinností od 1.4.2010 na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu  s § 11 odst. 1  a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  Nařízení města č. 2/2010, Tržní řád, ve znění podkladové přílohy č. 13103 a současně ke dni účinnosti tohoto nařízení ruší Nařízení města Havlíčkův Brod č. 10/2005, Tržní řád.

 

167/10 Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci dle podkladové přílohy č. 13082.

 

168/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví v PO ZŠ Konečná 1884, H. Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

169/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví v PO Mateřská škola Korálky, H. Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky, Havlíčkův Brod, Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

170/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví v PO Základní škola Štáflova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

171/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu v PO Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

172/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví v PO Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova ul. 2941, Havlíčkův Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova ul. 2941, Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

173/10 Rozhodnutí zřizovatele o zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví  v PO Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Havlíčkův Brod

Rada města s účinností od 1.1.2010  povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Havlíčkův Brod vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou s provádí zákon o účetnictví č. 563/1990 Sb. v platném znění.

 

174/10 Projekt "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod II."

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod II." v rámci podpory Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a souhlasí, aby navazující klíčové aktivity projektu byly vyjmuty z režimu Vnitřní směrnice města Havlíčkův Brod  k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

175/10 Pronájem částí ppč. 707/1 a stpč. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela č. 707/1 o výměře 344 m2 a části pozemku stavební parcela č. 88 o výměře 60 m2 v katastrálním území Mírovka Vlastimilu V., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady a skladování dřeva. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.4.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 1.212 Kč/rok.

 

176/10 Výpůjčka ppč. 2259/207 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela č. 2259/207 o výměře 25 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku pozemková parcela číslo 2259/21) v katastrálním území Havlíčkův Brod MUDr. Karlu P., Havlíčkův Brod, za účelem vytvoření parku a zeleně se zpětnou účinností od 1.3.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

177/10 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 275/2005/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 275/2005/Miš uzavřené s manželi Martinem a Bohdanou M. na pronájem pozemků ppč. 627/59, 627/61 v k.ú Havlíčkův Brod a ppč. 103/209, 103/210 v k.ú. Perknov o celkové výměře 95 m2 za účelem užívání zahrádky dohodou zpětně ke dni 6.2.2010.

 

178/10 Nemocnice Havlíčkův Brod - pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 45 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let, tj. od 1.4. 2010 do 31.3. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby a to podle počtu osob v bytě.

 

179/10 Nemocnice Havlíčkův Brod - pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č.11 Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let, tj. od 1.4. 2010 do 31.3. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby a to podle počtu osob v bytě.

 

180/10 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+1 v domě čp. 2781 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Haně K., Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A  na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4. 2010, za podmínky současného uvolnění bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

181/10 Ukončení nájemní smlouvy č.HO 020/2002/Soj k 31.5.2010.

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.HO 020/2002/Soj k 31.5.2010 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr pronájmu  garáže o velikosti 70 m2 v domě čp. 439 Havlíčkův Brod.

 

182/10 Žádost o pronájem nebytových prostor v cp.91 Havlíčkovo náměstí,Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve 3. patře cp.91 Havlíčkovo náměstí (č. 15 - 21) o celkové výměře 126 m3 za cenu 300,--/Kč/m2/rok Jazykové agentuře LANT s.r.o., Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, IČ 28775881 s účinností od 1.6.2010.

 

183/10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č.10/96 společnosti Reklamní servis RS s.r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice.

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č.10/96 se společností Reklamní servis RS s.r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice, IČ 49287541  dodatkem č.7 o 5 let od 1.4.2010 do 31.3.2015.

 

184/10 Oprava fasády dvorní části Hanusovský dům č.p. 56 a Nová radnice č.p. 57 Havlíčkův Brod - dodatek č. 1 k SOD č. HO 072/2009/MZ ze dne 10.4.2009

Rada města ukládá odboru správy majetku města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HO 072/2009/MZ ze dne 10.4.2009 uzavřenou se zhotovitelem firmou STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, Havlíčkův Brod 580 01 k provedení stavebních prací na akci "Oprava fasády dvorní části Hanusovský dům č.p. 56 a Nová radnice č.p. 57 Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 13177.

 

185/10 „Opravy objektu Havlíčkův dům, Havlíčkovo nám. č.p. 19, Havlíčkův Brod“ - výběr zhotovitele

Rada města bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele na provedení stavebních prací na zakázce „Opravy objektu Havlíčkův dům, Havlíčkovo nám. č.p. 19, Havlíčkův Brod“. S vybranou firmou STAVOUNIE stavební a obch. spol. s r.o., se sídlem Jihlavská 756, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 150 58 620 byla uzavřena smlouva o dílo na provedení stavebních prací. Stavební práce na zakázce byly zahájeny dne 19.2.2010.

 

186/10 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor pro rok 2010.

Rada města schvaluje  zvýšení nájemného o inflaci za rok 2009, která dle Českého statistického úřadu činí 1%. Rada města ukládá Odboru správy majetku uzavřít nové dodatky ke smlouvám dle podkladových příloh č. 13175 a č. 13200 s účinností od 1.4.2010.

 

187/10 Výpověď z nájmu nebytového prostoru č.10 v domě čp.91,Havlíčkovo náměstí,Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod .

 

188/10 Výstava Zahrada 2010

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a stánek včetně přepravy a instalace a přeznačení ulic, společnosti Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227 při příležitosti konání výstavy Zahrada 2010 ve dnech 23. - 25. dubna 2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 v částce  33.216 Kč spočívající ve výpůjčce, přepravě a instalaci tribuny a stánku a přeznačení ulic.

 

189/10 Výstava Zahrada 2010 - pronájem parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky  výstavy ve dnech 23. - 25. dubna 2010 za nájemné ve výši 4.500 Kč.

 

190/10 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí  - Velikonoční Adra sbírka

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 3 m2, Stanislavu S., kazateli Církve adventistů sedmého dne, U Pekárny 1045, Havlíčkův Brod, IČ: 26521521, za účelem postavení 3 ks stojacích reklamních ploch s plakáty na Velikonoční Adra sbírku od 23. do 24. března 2010.

 

191/10 Výpůjčka cest v okolí Břevnické hájovny - Junák-svaz skautů a skautek ČR

Rada města schvaluje výpůjčku lesních cest v okolí Břevnické hájovny dle situačního nákresu uvedeného v podkladové příloze č. 13185, organizaci Junák svaz skautů a skautek ČR, IČ: 00484181, Horní 3188, Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání Okresního kola závodu vlčat a světlušek dne 24. 4. 2010.

 

192/10 Plynofikace firmy v Havlíčkově Brodě - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2798/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Věcné břemeno uhradí investor, tj. společnost ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a geometrický plán si nechal investor vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

193/10 Rekonstrukce NTL plynovodu Havlíčkův Brod, ul. Svatovojtěšská, Trčkova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/1, 2259/40, 2259/64, 2259/65, 3626, 2259/34, 2259/113, 2259/109, 3631, 3579, 3578, 3577, 3576, 2259/93, 2259/92, 2259/152, 3591, 2259/90, 2259/55, 2259/116 a 2259/35 vše v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

194/10 Havlíčkův Brod – Světlá n/S, zdvojení vedení 22 kV - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 836/6, 834/13, 834/15, 834/17, 834/18, 834/5, 834/4, 2306, 632/3, 628/1, 2297, 2305/7 v k.ú. Havlíčkův Brod a parc. č. 150/4, 113/3 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

195/10 H. Brod, Perknov, smyčka knn pro kanalizaci - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 683/16 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

196/10 Havlíčkův Brod, Husova, telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 790/3, 2305/16 a 2305/18 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady.

 

197/10 Mírovka, fotovoltaická elektrárna, elektrická přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1007/51, 1007/53, 1007/54, 983/3 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti GEOSOL CZECH s.r.o., se sídlem Bělohorská 260/39, Praha 6, IČ: 28477766, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

198/10 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 254/2005/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 254/2005/Miš, uzavřené s manželi Miroslavem a Alenou M., Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku pozemková parcela číslo 1609/4 o výměře 77 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod s účinností od 1.4.2010.

 

199/10 Informace o výběrovém řízení "Restaurování kamenného režného zdiva v Radniční vinárně" a snížení ceny za pronájem nebytových prostor č.2 "Radniční vinárna" v domě čp. 87 Havlíčkovo nám. Havlíčkův Brod po dobu provádění rekonstrukce

Rada města schvaluje snížení nájemného za pronajatý nebytový prostor č. 2 v domě čp. 87 Havlíčkovo náměstí , Havlíčkův Brod po dobu provádění rekonstrukce od 1.3. do 31.5.2010 na částku 6 278,00 Kč/měsíc.

 

200/10 Novelizace Směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

Rada města schvaluje novelizovaný vnitřní předpis, QS 55-10 Směrnici k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., dle podkladové přílohy č. 13000.

 

201/10 Spisový a skartační řád města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje novelizovaný vnitřní předpis, QS 55-09  Spisový a skartační řád města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 13142.

 

202/10 Výběrové řízení na ředitele Teplo HB, s.r.o.

Rada města v souladu s § 102 odst. 2), písmene c) zákona č. 128/2000Sb. o obcích jmenuje k 1.5.2010 Ing. Miroslava Sommera ředitelem společnosti Teplo HB, s.r.o.

 

203/10 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod.

 

204/10 Napojení cyklostezky na parkoviště Bělohradská

Rada města ukládá odboru rozvoje města projekt cyklostezky Bělohradská – I. etapa rozšířit o vjezd z parkoviště v ulici Bělohradská, který bude sloužit pro pěší a cyklisty.

 

205/10 Přeložka plynu - Sportovní areál Na Losích

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle podkladové přílohy č. 13106, jejíž předmětem je přeložka STL plynovodní přípojky sportovního areálu Na Losích.

 

206/10 Přeložka telekomunikačního vedení - Sportovní areál Na Losích

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č.13220 mezi městem Havlíčkův Brod, Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336 aTělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod, IČ 00529672.

 

207/10 Přeložka telekomunikačního vedení - Sportovní areál Na Losích

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 13221 mezi městem Havlíčkův Brod a společností Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

208/10 Souhlas s umístění fotovoltaické elektrárny

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu Máchova čp. 3090.

 

209/10 Souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny

Rada města souhlasí s umístěním elektrárny na pozemcích parc.č. 162/12 a 162/40 v katastrálním území  Poděbaby a s jejím napojení k distribuční síti ČEZ.

 

210/10 Souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny

Rada města neschvaluje pronájem pozemku par.č. 162/37 v katastrálním území Poděbaby.

 

211/10 Hřiště Horní Papšíkov

Rada města ukládá odboru správy majetku jednat s majitelem pozemků o prodloužení nájmu pozemků PK 173/1 a 542/6 katastrální území Poděbaby.

 

212/10 Zadávací řízení - smuteční obřadní síň

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení zadávací řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: U Vojtěcha - stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 46507931, Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, Stavounie - stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 15058620, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 a QATROSYSTEM, spol. s r.o., IČ 15058654.

 

213/10 Zadávací řízení - smuteční obřadní síň

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Ing. Ivana Kuželku, Jana Zimmermanna, Ing. Miroslava Sommera.

 

214/10 Zadávací řízení - snížení energetické náročnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat formou otevřeného řízení zakázku na dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ V Sadech, MŠ Prokopa Holého, MŠ Nádražní, MŠ Na Svahu, MŠ Zahradnického a ŠJ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ v souladu se zadávací dokumentací dle podkladové přílohy č. 13208.

 

215/10 Zadávací řízení - snížení energetické náročnosti

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ V Sadech, MŠ Prokopa Holého, MŠ Nádražní, MŠ Na Svahu, MŠ Zahradnického a ŠJ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. arch. Janu Fischerovou CSc., Jiřího Kopice, Jana Zimmermanna, Ing. Josefa Jukla, Ing. Miroslava Sommera.

 

216/10 Přístupové komunikace Šubrtova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 smlouvu o dílo na opravu přístupových komunikací k domům č.p. 2884, 2885, 2819 a 2818 v souladu s cenovou nabídkou dle podkladové přílohy č. 13143.

 

217/10 Žádost o rekonstrukci chodníku

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opravu přístupového chodníku k domu čp. 1056 v ulici Prokopa Holého.

 

218/10 Žádost o rekonstrukci komunikace k domu čp. 3744

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace U Šlapanky v prostoru rodinných domů čp. 3744 a 3569.

 

219/10 Chodník Horní Papšíkov - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 13180 mezi městem Havlíčkův Brod, Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336 a Jiřím Dočkalem, Horní Papšíkov 117.

 

220/10 Chodník Horní Papšíkov - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 13181 mezi městem Havlíčkův Brod a společností Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

221/10 Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města jmenuje členy pracovní skupiny určené pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě Jarmilu Brožovou, MgA. Arnošta Kábu, Bc. Luboše Málka, Martina Hejkala, Ing. arch. Karla Röhricha, MVDr. Václava Fejta, Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Karla Báťu a Lenku Rechtigovou.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka