Usnesení z jednání rady města dne 7.8.2017Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Bronislava Čechová, Petr Honsa, Ing. Eva Nigošová, Ing. Kateřina Hamanová, Ing. Ivana Zukalová, Ing. Josef Beneš, Bc. Markéta Firychová

 

 

651/17 Kontrola plnění usnesení

Rada města ruší své usnesení č. 1042/16 a 1043/16 ze dne 5.12.2016. Podmínky vyhlášené projektové výzvy Město Havlíčkův Brod nesplňovalo.

 

652/17 Kontrola plnění usnesení

Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 623/16 do 31.3.2018.

 

653/17 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od paní A. G. dle podkladové přílohy č. 39749. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

654/17 Informace příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky - odchylka od plánovaných výnosů 2017

Rada města bere na vědomí informaci o odchylce plánovaných výnosů ke dni 30.6.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 38711.

 

655/17 Informace příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2017

Rada města bere na vědomí informaci o odchylce plánovaných výnosů ke dni 30.6.2017 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 38712.

 

656/17 Změna plánu účetních odpisů

Rada města schvaluje změnu plánu účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 30.6.2017dle podkladové přílohy č. 38691 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 30.6.2017.

 

657/17 Sportovní akce Horní Papšíkov – zapůjčení mobilního WC

Rada města schvaluje a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod bezplatně umístit mobilní WC na veřejné sportoviště v Horním Papšíkově pro konání sportovní akce dne 12.8.2017 na základě žádosti Osadního výboru Horní Papšíkov viz podkladová příloha č. 39722.

 

658/17 Běh naděje, Světový den první pomoci a Volný čas není nuda

Rada města souhlasí s bezplatným připojením na elektrickou energii od Technických služeb Havlíčkův Brod na akci Běh naděje, Světový den první pomoci a Volný čas není nuda, konanou dne 8.9.2017, pořadateli  Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův brod, Rubešovo náměstí 171, IČ: 00426164 dle podkladové přílohy č. 39713. Z důvodu kolize s jinou akcí nebude zapůjčena mobilní tribuna.

 

659/17 Žádost o schválení dílčích změn v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu jízdního řádu MHD na lince č. 5 a lince č. 6 dle podkladové přílohy č. 39724 a č. 39793 s platností od 3.9.2017.

 

660/17 Žádost o finanční dar - Centrum české historie, o.p.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Centru české historie, o.p.s., se sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, IČO: 02522250.

 

661/17 Rozpočtové opatření OŘP č.10/2017

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 10/2017 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 39727. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 323/16/ ze dne 12.12.2016.

 

662/17 Provedené následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

Rada města se seznámila se závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 9/2017 provedené u příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - středisko volného času, a na jejich základě ukládá řediteli této organizace přijetí dvou nápravných opatření a dvou doporučení.

 

663/17 Provedené následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

Rada města se seznámila se závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 11/2017 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, a na jejich základě ukládá ředitelce této organizace přijetí tří doporučení.

 

664/17 Rekonstrukce Prokopa Holého

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 38702 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Prokopa Holého – II. etapa, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

665/17 II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025, dokončení stavby

Rada města revokuje své usnesení č. 473/17 a souhlasí s termínem pro odstranění nedodělků (vegetace) na stavbě „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025“ jejím zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. IČO 25869523 do 30. září 2017.

 

666/17 Rekonstrukce Mírová - III. stavba

Rada města se seznámila s návrhem společnosti ČEZ Distribuce a.s. na rekonstrukci vedení nn v části ulic Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem v rozsahu dle podkladových příloh č. 38708 a 38709 a se záměrem nesouhlasí z důvodu, že kabelové vedení je navrženo v plochách, kde byla provedena komplexní rekonstrukce zpevněných ploch, které jsou v záruční době.

 

667/17 Veřejné osvětlení Chelčického

Rada města na základě provedeného zadání zakázky malého rozsahu ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu s firmou ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441 na realizaci stavby „Veřejné osvětlení Havlíčkův Brod, ulice Chelčického“ a radě města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

668/17 Veřejné osvětlení Trocnovská

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 39760 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení Havlíčkův Brod – Žižkova, ul. Trocnovská“ firmou ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441.

 

669/17 Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy úsek Havlíčkova - Ledečská

Rada města ukládá oddělení řízení projektů připravit podklady pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 51 operačního programu životní prostředí na akci „Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy“.

 

670/17 Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská

Rada města se seznámila se stanoviskem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny k projektové dokumentaci stavby „Cyklostezky podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“ a souhlasí s tím, že v případě realizace záměru město Havlíčkův Brod bude provádět údržbu navrženého žlabu s litinovým roštem v délce cca 44 m včetně jeho čištění.

 

671/17 ZUŠ Havlíčkův Brod – koncertní sál, vytvoření nahrávacího studia

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 39772 se zhotovitelem stavby „ZUŠ Havlíčkův Brod – koncertní sál, vytvoření nahrávacího studia“ společností premise s.r.o., IČO 27573524.

 

672/17 Oprava střechy penzionu Na Výšině 3241 - dodatek č. 1

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 39759 na realizaci stavby „Oprava střechy penzionu Na Výšině 3241“ se zhotovitelem, Milošem Hejkalem, IČO 45901767.

 

673/17 Rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance v MŠ Korálky, Žižkov II čp. 1352

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 39782 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance v MŠ Korálky, Žižkov II čp. 1352“ společností STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., IČO 03654371.

 

674/17 Cyklostezka Masarykova - sanace

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 39788 se zhotovitelem stavby „Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova – CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000803“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

 

675/17 Revokace Usnesení rady města č. 107/17 - Městská policie H. Brod - organizační složka - zvýšení objemu prostředků na platy a zvýšení počtu zaměstnanců.

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 319/16 ze dne 12.12.2016 a usnesením 617/17 ze dne 17/.07.2017 mění své usnesení č. 107/17 ze dne 30.1.2017 takto:

Rada města stanovuje pro rok 2017 závazný ukazatel hospodaření organizační složky Městská policie Havlíčkův Brod, druh – mzdové výdaje (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, č. organizační 219, kapitola 29) takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 11.314 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 30,0 zaměstnance

Stanovené limity se nevztahují na zaměstnance a mzdové výdaje vynaložené v rámci projektu „asistent prevence kriminality“. V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2017, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

 

676/17 Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství v Havlíčkově Brodě Spolkem Epigram, IČO: 06076441, Ovčín 198, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod za účelem umístění informačních tabulí formátu A3 a 840×300 mm při realizaci projektu "PLETENÁ STEZKA" po dobu jednoho roku s platností od data schválení radou města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 38620. Žadatel je odpovědný za dodržení zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, veřejné zeleně a ochrany přírody a dodržení zákonů, norem a předpisů v oblasti ochrany památkové péče.

 

677/17 Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně zajistit umístění informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení a zabudování tabulí na vybraných místech, dle přílohy č. 38620, v rámci projektu "PLETENÁ STEZKA".

 

678/17 Smlouva zakládající právo provést stavbu - VIP tribuna v areálu softbalového hřiště na Plovárenské

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je stavba "Softbalové hřiště TJ Jiskra HB rozšíření tribuny" na pozemku č. 1852/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

679/17 Přílož trubek HDPE - "St. úpravy části Havlíčkovy ulice, Havlíčkův Brod - 2017" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - přílož trubek HDPE, spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 720/1 v  k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

680/17 Mírovka, TR 400/110 kV - rekonstrukce R110kv - 2. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č.983/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 130 Kč/bm+DPH, tj. 72.280 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

681/17 H. Brod, obchod JYSK kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1817/3, 1817/4, 3170/3, 3170/4, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

682/17 Návrh odměn pro členy dozorčí rady společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o., IČO: 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod schvaluje odměny členů dozorčí rady dle podkladové přílohy č. 39719.

 

683/17 Třídění separovaných odpadů

Rada města se seznámila s nabídkou firmy HBH odpady s.r.o. (podkladová příloha č. 39745) a konstatuje, že pro třídění separovaných odpadů bude město nadále využívat vlastních kapacit prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, která obdržela dotační podporu na modernizaci stávající třídící linky a souhlasí se zahájením výběru dodavatele dle podmínek poskytovatele.

 

684/17 Smlouva o výpůjčce s Moravským zemským archivem v Brně

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce s Českou republikou -  Moravským zemským archivem v Brně dle podkladové přílohy č. 39799.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta