Usnesení z jednání rady města dne 7.4.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Martin Stehno, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

294/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasím s prodloužením termínu plnění usnesení č. 23/14 do 15,5,2014, 155/14 do 31.5.2014 a 366/13 do 31.12.2014.

 

295/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení 1120/13 ze dne 13.12.2013 z důvodu ztráty zájmu uchazeče uzavřít nájemní smlouvu.

 

296/14 Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 2 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 24935.

 

297/14 Zahrada 2014 - dopravní značení

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného provedení dopravního značení od Technických služeb Havlíčkův Brod. Rada města poskytuje veřejnou podporu ve výši 19.998,90 Kč vč. DPH společnosti Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Kyjovská 1962,  IČ: 47472227, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na zajištění prodejní výstavy ZAHRADA 2014  ve dnech 24.-27.4. 2014 v souladu s podanou žádostí a  cenovou kalkulací dle přílohy č.24936

 

298/14 Odpisový plán 2014 - počítačový server - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 24879 odpisový plán dlouhodobého movitého majetku - počítačový server pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

299/14 Dohoda o výpůjčce - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 24819 "Dohodu o výpůjčce" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Tělocvičnou jednotou Sokol Havlíčkův Brod, IČ 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, kde předmětem výpůjčky je loutková scéna včetně vybavení a souboru loutek.

 

300/14 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941- změna č. I investičního plánu 2014

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 24798 změnu č. 1 investičního plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 na rok 2014 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace na pořízení zahradního traktoru pro údržbu travnatých ploch ve správě příspěvkové organizace.

 

301/14 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu autobusem MHD na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 27.5.2014 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

302/14 Linka 600950 zajíždění do Zbožice

Rada města nesouhlasí se zrušením zajíždění spoje 19, linky 600950 do obce Zbožice.

 

303/14 Žádost o jednorázovou podporu na akci pro děti a mládež

Rada města poskytuje Zdeňkovi Smaženkovi, bytem Husova 1868, 580 01 Havlíčkův Brod, finanční dar ve výši 2.500,- Kč na zakoupení hlavní ceny v podobě poháru starosty města do soutěže "GRAND PRIX 2014 HAVLÍČKOVA BRODU", která se uskuteční 7. června 2014 v prostorách ZŠ a MŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě. 

 

304/14 Žádost o jednorázovou podporu na akci pro děti a mládež

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 24827. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

305/14 Plnění koncepce kultury v roce 2013

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod za rok 2013 dle podkladových příloh č. 24872 a 24873 a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. 

 

306/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 3/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 3/2014 kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 24926. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09, ze dne 22.6.2009.

 

307/14 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a v souladu se zákonem, č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

308/14 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod: 

- Ing. Ivana Kuželku - zástupce zřizovatele (předseda komise), 

- Mgr. Jan Tecl - zástupce zřizovatele, 

- Ing. Luboše Stejskala - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

- Hanu Štefánkovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Havlíčkův Brod, 

- Mgr. Jarmilu Bučkovou - zástupce za oblast státní správy (ředitelku Mateřské školy Mozaika Jihlava),  

- Bc. Irenu Zavadilovou - zástupce za pedagogické pracovníky příslušné příspěvkové organizace (pedagog odloučeného pracoviště příspěvkové organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokop Holý 1832).  

 

309/14 Konkurs na ředitele/ku školské příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy číslo 24665 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na ústřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve škole, kde je konkurs vyhlašován.

 

310/14 Smlouvy o spolupráci  - I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 24908 Smlouvu o spolupráci na soutěži "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" č. OSVŠ/8/ 2014/JKRA s firmou Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou předsedou představenstva Petrem Suchým.

 

311/14 Smlouvy o spolupráci  - I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 24909 Smlouvu o spolupráci na soutěži "I. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2014" č. OSVŠ/9/ 2014/JKRA s firmou Metropolitní s.r.o., IČO 481 72 481, se sídlem Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou Davidem Peškem.

 

312/14 Žádost o zpevnění svahu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést pouze v nezbytné míře zajištění a zpevnění svahu pozemku parc.č. 1103/2 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

313/14 Opravy mostů

Rada města souhlasí s provedením oprav mostů HB-4018 Propustek přes Cihlářský potok pod rybníkem Hajdovec, HB-K0067 Most přes Cihlářský potok na Chotěbořské ulici, HB-4017 Most přes Cihlářský potok pod Cihlářem, HB-4014 Most přes nátok rybníka Rantejch.

 

314/14 Opravy mostů

Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na opravu mostů HB-4019 Lávka přes Sázavu u žel. zastávky Perknov a HB-4021 Most přes náhon v Perknově.

 

315/14 Oprava chodníku v ulici Na Spádu

Rada města souhlasí s provedením opravy chodníku v ulici Na Spádu včetně přechodu pro chodce u ZŠ Konečná v rozsahu dle podkladových příloh č. 24919 a 24920.

 

316/14 I/38 - Havlíčkův Brod JV obchvat

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 24817 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, zastoupenou Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, Jihlava.

 

317/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města ruší zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ a ukládá odboru rozvoje města v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU vyzvat zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 6093217, ACG-Real s.r.o., IČO 27094359, PROFIL NÁBYTEK a.s., IČO 48202118, Marek Klimeš, IČO 75710692, L.A.Bernkop 1883, a.s., IČO 26309165, Karela Mrkvička-Interia, IČO 10463852, Hyundai HB a.s., IČO 01435451, ALKA HOLDING spol. s r.o., IČO 49814664, KB Stavební s.r.o., IČO 29208181, JALAM s.r.o., IČO 02105942 k podání nabídky zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu č.311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ dle upřesněné zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 24900, 24901 a24902.

 

318/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ Libora Honzárka, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Jukla, Ing. Marii Kudrnovou a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Hanu Holendovou, Janu Koubkovou a Milana Semeráda.

 

 

 

319/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24892 s Josefem S., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

320/14 Plynofikace Mírovka - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 24894 s Petrou M., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

321/14 Park Budoucnost - zřízení nového odběrného místa

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOB01_4120993885 dle podkladové přílohy č. 24903 s ČEZ Distribuce a s., IČO 24729035 ve věci zřízením nového odběrného místa pro navržené budovy správce v rámci akce Revitalizace parku Budoucnost.

 

322/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 4 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 24907. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

323/14 Termesivy - místní komunikace na návsi, rozšíření veřejného osvětlení

Rada města souhlasí s rozšířením zakázky „Termesivy – místní komunikace na návsi“ o jeden osvětlovací bod veřejného osvětlení.

 

324/14 Dopravní studie

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie dopravy v klidu na území města Havlíčkův Brod.

 

325/14 Bezpečná silnice

Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na úpravy přechodů u kruhového objezdu Pražská, v ulici Masarykova (křižovatka ulic Masarykova a U Cihláře), v ulici sídliště Pražská (křižovatka ulic Masarykova a Sídliště Pražská).

 

326/14 Bezpečná silnice

Rada města souhlasí s provedením úprav přechodů v ulici Konečná, v ulici Rozkošská u Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod (autobusová zastávka) a chodníku a zpomalovacího prahu v ulici Zahradnického.

 

327/14 Chodník Perknovská

Rada města ukládá odboru rozvoje města seznámit osadní výbor Perknov se studií "Chodník ul. Okrouhlická v Perknově."

 

328/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením s předložené smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 24945 se státním podnikem Povodí Vltavy, IČO 70889953 pro stavbu kanalizace Pohledští Dvořáci.

 

329/14 Smetanovo náměstí - převod investorství

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o postoupení práv z investorství dle podkladové přílohy č. 24943 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci realizace přeložky kvn a knn Smetanovo náměstí.

 

330/14 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 164/2013/Kuč, uzavřené s Miroslavem B., Havlíčkův Brod, kterým se  nájemní smlouva prodlužuje o 1 rok, tj. do 30.4.2015.

 

331/14 Pronájem bytu č. 1128/31, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Jaroslavě M., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 22.4.2014 na dobu 5. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

332/14 Domovní řád

Rada města dle podkladové přílohy č. 24899 projednala a schvaluje Domovní řád města Havlíčkův Brod, který upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor, společných částí domu a zařízení v bytových domech města. Rada města k datu schválení Domovního řádu ruší Pravidla pro užívání bytů a domů schválená usnesením č. 22/01 ze dne 15.1.2001.

 

333/14 Výpůjčka části parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost dle situačního zákresu v příloze č. 24805 Bc. Kláře Šťastné, IČ: 71851054, se sídlem Vagonova 2652, Havlíčkův Brod za účelem konání akce pro děti a rodiny. Výpůjčka se sjednává na den 31.5.2014 od 9:00 do 20:00 hod. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

334/14 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 131/2014/Hol, stavební buňka - ulice Masarykova

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 131/2014/Hol uzavřené s firmou EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, Praha 1, dle podkladové přílohy č. 24802, jehož prostřednictvím se prodlouží doba nájmu do 31.8.2014.

 

335/14 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 39/2014 ze dne 13.1.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města prohlašuje, že souhlasí se zápisem adresy sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů ve Šmolovech, IČO: 62696548, čp. 197, Šmolovy, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

336/14 Úprava nájemného po dobu rekonstrukce  staré radnice v Havlíčkově Brodě - sociální zázemí velkého sálu objektu č.p. 87

Rada města schvaluje snížení nájemného po dobu rekonstrukce staré radnice - sociální zázemí velkého sálu od 17.3.2014 do 30.9.2014 Krajské knihovně Vysočiny, IČO: 70950164, Havlíčkovo náměstí č.p. 87, Havlíčkův Brod o částku 45.711 Kč za celé období, dle podkladové přílohy č.24898.

 

337/14 Zahrada 2014 - parkování na středové ploše náměstí

Rada města souhlasí s parkováním dle podmínek parkovacího řádu na středové ploše Havlíčkova náměstí ve dnech 25.4.2014 - 27.4.2014 z důvodu konání výstavy ZAHRADA 2014.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta