Usnesení z jednání rady města dne 7.3.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Mgr. Milena Popelová, Ing. Karel Milichovský, Jana Koubková, Ing. Marta Gerthnerová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Miroslav Paušíma, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Bc. Markéta Firychová

 

168/16 Výpůjčka divadelního sálu v budově Rubešovo nám. 171

Rada města schvaluje výpůjčku divadelního sálu v budově čp. 171 Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod pro účely slavnostního předávání ceny za dobrovolnictví Křesadlo, organizované dne 8.4.2016 dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina, IČO 150 60 306, 580 01 Havlíčkův Brod, 5. května 356.

 

169/16 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nájemného o inflaci

Rada města schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2/2005 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 31070) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Soukromou základní uměleckou školou, spol. s r. o., Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 498 14 621, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace ve výši 0,3 % s účinností od 1.4.2016.

 

170/16 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nájemného o inflaci

Rada města schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě č. 1/2006 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha číslo 31071) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 709 50 164, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace ve výši 0,3% s účinností od 1.4.2016.   

  

171/16 Smlouva o výpůjčce - Město Havlíčkův Brod - Městská policie

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 31165 Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a sředisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 751 40 349, se sídlem 586 01 Jihlava, Žižkova 20 a Městem Havlíčkův Brod - Městská policie Havlíčkův Brod.

 

172/16 Žádost BK Havlíčkův Brod o změnu rozsahu pronajatých ploch vyčleněných pro umístění reklam

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 112/2015 o nájmu ploch určených k umístění reklam ze dne 15.9.2015 a ukládá Technickým službám uzavřít tento dodatek ve znění podkladové přílohy č. 31115 s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod.

 

173/16 Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání – restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod uchazeči Marcel Benda, Žižkov II 1969, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 76039391 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 31121.

 

174/16 Změna plánu účetních odpisů

Rada města schvaluje změnu plánu účetních odpisů Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.12.2015 dle podkladové přílohy č. 31166 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.12.2015.

 

175/16 Likvidace majetku

Rada města schválila přehled návrhů na likvidaci dle podkladové přílohy č. 31090.

 

176/16 Likvidace majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 31108.

 

177/16 Žádost o umístění reklamy

Rada města projednala žádost ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Mgr. Formana a souhlasí s umístěním upoutávky na školní restauraci Pod starou radnicí, podle vyobrazení viz příloha č. 31148 do doby ukončení rekonstrukce staré radnice.

 

178/16 Rozpočtové opatření č. 1/2016 - výdaje

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 31138. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/2015 ze dne 14.12.2015.

 

179/16 Nominace na člena Programového výboru Místní akční skupiny Královská stezka

Rada města nominuje Ing. Marii Kudrnovou za člena Programového výboru v organizaci Místní akční skupina Královská stezka.

 

180/16 Smlouva ASEKOL na třetí dodávku separačních kontejnerů

Rada města schvaluje smlouvu se společností ASEKOL a. s. Praha, IČO 27373231 dle podkladové přílohy č. 31122.

 

181/16 Trhy řemesel 8. května 2016 - schválení smluv

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 8. 5. 2016 s AIVELLI s. r. o., U Dílen 552, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 28856341dle podkladové přílohy č. 31149.

 

182/16 Trhy řemesel 8. května 2016 - schválení smluv

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 8. 5. 2016 se spolkem "Rond", Školská 1736/12, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 22869611 dle podkladové přílohy č. 31150.

 

183/16 Trhy řemesel 8. května 2016 - schválení smluv

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 8. 5. 2016 s Jiřím Čevelou, Blanická 1088/27, 120 00 Praha - Vinohrady, IČO 71815660 dle podkladové přílohy č. 31151.

 

184/16 Trhy řemesel 8. května 2016 - schválení smluv

Rada města schvaluje smlouvu o kulturní produkci na Trhu řemesel 8. 5. 2016 s Mgr. Pavlou Rožníčkovou, Na Hroudě 1034/61, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 74205595 dle podkladové přílohy č. 31152.

 

185/16 Podpora mládežnických iniciativ

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství objednat u Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 realizaci projektů "Podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod" v částce max. 60 tis. Kč. Objednávka bude vystavena do konce měsíce března a fakturované finanční prostředky budou proplaceny do 20.4.2016.

 

186/16 Podpora mládežnických iniciativ

Rada města jmenuje komisi pro výběr projektů "Podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod" ve složení: Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Jan Burda, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Petra Stránská a Bc. Jana Králová.

 

187/16 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 1 /2016

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření na kapitole č. 28 - Odbor sociálních věcí a školství č. 1/2016 dle podkladové přílohy č. 31140. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22. 12. 2014.

 

188/16 Smlouva o poskytování služeb mezi Oblastním spolkem Českého červeného kříže HB a Městem Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164, dle podkladové přílohy č. 31171.

 

189/16 Smlouva o poskytování služeb mezi Informačním a poradenským centrem Vysočina o. p. s. a Městem Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina o. p. s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 0028831101, dle podkladové přílohy č. 31173.

 

190/16 Dohoda o převodu práv a povinností  - most ev.č. 150-025

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o převodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí a realizaci přeložky distribuční soustavy uzavřené na základě žádosti č. 8120048620 dle podkladové přílohy č. 31144 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 a Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

191/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu  - ul. Spojovací

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 31176 ve věci opravy komunikace ul. Spojovací.

 

192/16 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - rekonstrukce Štáflova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky elektronických komunikací č. HK 2016_0012 s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063 dle podkladové přílohy č. 31155.

 

193/16 Pracovní skupiny - park Budoucnost, Smetanovo náměstí

Rada města revokuje své usnesení č. 596/11 a členy pracovní skupiny určené pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě jmenuje Mgr. Davida Pavlatu, MgA. Arnošta Kábu, por.Bc. Petra Tomšovského, Jiřího Vízka, Bc. Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Václava Janouška, Ing. Hanu Hlaváčkovou, Jiřího Kopice, Lenku Rechtigovou.

 

194/16 Pracovní skupiny - park Budoucnost, Smetanovo náměstí

Rada města revokuje svá usnesení č. 865/12, 1032/12 a 120/13 a členy stálé pracovní skupinu pro revitalizaci Parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě a jmenuje Davida Šidláka, Zbyňka Stejskala, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Čeňka Jůzla, Bc. Libora Honzárka, Danu Kerberovou.

 

195/16 Smlouva o podmínkách napojení - Plynofikace 4RD, Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE GesNet s.r.o., IČO 27295567 dle podkladové přílohy č. 31161, jejíž předmětem je výstavby a provozování „Plynofikace 4 RD, ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod“.

 

196/16 Plynofikace Mendlova Ves, Novotnův Dvůr, Ovčín

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností DRUPOS-HB s.r.o., IČO 28826621 na vyhotovení projektové dokumentace na plynofikaci Mendlovy Ves, Novotného Dvora a Ovčína v rozsahu podkladové přílohy č. 31181.

 

197/16 Domov pro seniory - demolice pavilonu 10 - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 778/85  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, bezúplatně. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

198/16 Stavební úpravy MŠ Příčná, Havlíčkův Brod - přeložka kabelu - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitosti. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2259/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 03213595, bezúplatně. Geometrický plán si investor nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

199/16 Pronájem části pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 584/7 o výměře 55 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Jiřímu V., Vyžlovka a Janu V., Praha-Záběhlice za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.3.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 8 Kč/m2/rok, tj. 440 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.3.2014 do 29.2.2016.

 

200/16 Pronájem části pozemku č. 665/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č.665/1 o výměře 40 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Běle Š., Vlastějovice za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.3.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 8 Kč/m2/rok, tj. 320 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.3.2014 do 29.2.2016.

 

201/16 Dětské hřiště Horní Papšíkov

Rada města nesouhlasí s prodejem oplocení a altánu na dětském hřišti v Horním Papšíkově pronajímateli za navrženou cenu 25.000 Kč a ukládá ekonomickému odboru uzavřít s ním dohodu o ukončení nájemní smlouvy s tím, že pozemek bude uveden do původního stavu dle jeho požadavků.

 

202/16 Dětské hřiště Horní Papšíkov

Rada města ukládá TSHB uvést pronajatý pozemek do původního stavu nejpozději do 31.8.2016.

 

203/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1860/31, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Taťáně B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do 31.3.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 73 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

204/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2782/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod Lubomíru N., Havlíčkův Brod a Daně B., Štoky. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

205/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 2782/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Sídliště Pražská 2782, Havlíčkův Brod Pavlíně M., a Josefu M., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 79 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemci nevyklidili byt číslo 11, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.4.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

206/16 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/30, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 30, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, uzavřené s Petrem A., Havlíčkův Brod. Nájem bytu končí uplynutí doby, na kterou byl ujednán, tj. dne 31.3.2016.

 

207/16 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2503/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod Ladislavě N., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do 30.6.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

208/16 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 6, U Panských 75, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo EK 057/2015/Kuč mezi Městem Havlíčkův Brod a Marií a Ivanem Ž., Havlíčkův Brod, kterým se se zpětnou účinností od 29.2.2016 prodlužuje doba nájmu do 31.5.2016. Rada města schvaluje, že v případě dalšího porušení nájemní smlouvy nezaplacením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v termínu stanoveném nájemní smlouvou, nebude nájem bytu dále prodlužován.

 

209/16 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu HB - byt č. 2797/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě čj. 104 C 44/2014-80 ve věci vymáhání dlužné částky proti Boženě M., Havlíčkův Brod, která byla nájemcem bytu číslo 5, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod.

 

210/16 Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle

Rada města schvaluje na pozvání starosty Brielle účast zástupců města - místostarosty Čeňka Jůzla, radního Ivana Kuželky a zastupitele Jana Schwarze - na středověkých slavnostech v partnerském městě Brielle ve dnech 30. 3. - 3. 4. 2016.

 

211/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - garáž - ulice Spojovací

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu s Petrem H. a Milenou H., Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je stavba garáže zasahující částečně do pozemku č. 747/1 v katastrálním území Perknov.

 

212/16 Dolní čp. 258 - nabídka daru ČSOB

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31186.

 

213/16 Dolní čp. 258 - nabídka daru ČSOB

Rada města schvaluje odkoupení klimatizační jednotky v objektu čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod za kupní cenu 39.900 Kč bez DPH.

 

214/16 Zpětvzetí výpovědí nájemních/pachtovních smluv v k.ú. Termesivy, Mírovka a Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědí nájemních/pachtovních smluv vypovězených usnesením rady města č. 825/15 ze dne 29.9.2015.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta