Usnesení z jednání rady města dne 7.11.2016 Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Blanka Muzikářová, Edita Ondráčková, Milena Honsová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Ing. Josef Jukl, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Alena Aubusová, Ph.D., Ing. Josef Beneš

 

910/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 2. A 3. uvedená v podkladové příloze č. 34216 do období 10/2016 a pro zbytek rozpočtového období 2016 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy v kategorii sdílených daňových příjmů o 8,04 mil. Kč 

b) snižují rozpočtové výdaje města v částce 10,28 mil. Kč

c) roční očekávaný deficit fiskálního hospodaření města se snižuje o 18,32 mil. Kč na předpokládanou hodnotu -36,72 mil. Kč.

Funkční a druhový rozsah změn uveden v příloze podkladu č. 31925

Základní parametry rozpočtu města na rok 2016 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 459 536 613 Kč

- rozpočtové výdaje 496 261 269 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2016 (DEFICIT) -38 712 656 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2016 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 13/06/2016 dle podkladové přílohy č. 34216 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2016 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

911/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat o pronájmu pozemku č. 2038/96 o výměře 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

912/16 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod aplikovat doporučení navržená v závěru kontroly hospodaření střediska městské lesy.

 

913/16 Žádost o finanční dar - Náboženská obec Církve československé husitské Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské Havlíčkův Brod, IČO: 626 97 463, se sídlem B. Kobzinové 2088, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

914/16 Poskytování právní pomoci a služeb

Rada města schvaluje s účinností od 30.11.2016 uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Lubomírem  Málkem,  advokátem  se  sídlem Havlíčkův Brod, Horní čp. 6, IČO 46483071, dle podkladové přílohy č. 34375.

 

915/16 Poskytování právní pomoci a služeb

Rada města schvaluje s účinností od 30.11.2016 uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. PRAV/59/2009/PD o poskytování právní pomoci s JUDr.  Lubomírem  Málkem,  advokátem  se  sídlem Havlíčkův Brod, Horní čp. 6, IČO 46483071, dle podkladové přílohy č. 34373.

 

916/16 Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz o vánočních prázdninách ve dnech 27.12.2016 až 30.12.2016. Po dobu omezení provozu bude předškolní vzdělávání poskytováno Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867.

 

917/16 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Bytové stanice a rozvody ÚT bytového domu, Rozkošská 2700, Havlíčkův Brod, se společností TERMGAS s.r.o. 147 00 Praha 4, Údolní 314/49, provozovna: Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 34371.

 

918/16 Investice spol. Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a umístění rozvodů a výměníků tepla a výhradu, že rozvody a výměníky tepla nejsou součástí nemovitosti bytového domu Rozkošská 2700 mezi společností Teplo HB s.r.o., Sídliště Pražská 3551, Havlíčkův Brod a panem M. J., 181 00 Praha 8 ve znění podkladové přílohy č. 34370.

 

919/16 Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod – lampionový průvod

Rada města schvaluje bezplatné připojení k elektrické energii města v parku Budoucnost za AZ centrem Mateřskému centru Zvoneček, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod a zapůjčení 1 stánku pro pořádání Svatomartinského lampiónového průvodu dne 12.11. 2016 od 17 do 18 hodin.

 

920/16 Změna závazných ukazatelů PO TSHB

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod odstavec 2d/usnesení č. 55/16 ze dne 18. 1. 2016 a schvaluje navýšení přepočteného počtu zaměstnanců v hlavní činnosti PO na max. 145,0. V ostatních bodech zůstává usnesení RM č. 55/16 nezměněné. Zároveň rada města schvaluje stejný limit přepočteného počtu zaměstnanců v hlavní činnosti PO na rok 2017.

 

921/16 Dodatek smlouvy o dílo - „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 až SO 17“.

Rada města souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo s f. Jaromír Švec – Agroimpuls, Kosičky 52, 503 65 Kosičky, IČ: 15587681 dle podkladové přílohy č. 34402 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod tento dodatek č. 3 se zhotovitelem uzavřít.

 

922/16 Dohoda o převodu práv a povinností

Rada města schvaluje uzavření dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze Stavebního povolení Č.j.: ST/581/2015/Ha dle podkladové přílohy č. 34405 a dále schvaluje plnou moc pro Ing. Alenu Aubusovou, Ph.D. k zastupování dle podkladové přílohy č. 34407.

 

923/16 Nedobytná pohledávka

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám Havlíčkův Brod zastavení exekuce a odepsání nedobytné pohledávky za společností Husták – autobusová doprava, s.r.o., Jourisova 515/4, 140 00 Praha, IČ 26902460 podle podkladové přílohy č. 34408.

 

924/16 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 9/2016

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. OSVŠ 9/2016 dle podkladové přílohy č. 34356. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22. 12. 2014.

 

925/16 II.výzva 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Rada města ukládá Odboru rozvoje města o Oddělení řízení projektů podat žádost do II.výzvy 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí" na akci: Rýdlovský rybník.

 

926/16 Rozpočtové opatření č. 13/2016-výdaje

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 34366. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/2015 ze dne 14.12.2015.

 

927/16 Podání žádosti na "Podzemní kontejnery a BIO odpad v HB" do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Rada města ukládá Oddělení řízení projektů, Odboru rozvoje města a Odboru životního prostředí podat žádost na "Podzemní kontejnery a BIO odpad v HB" a uděluje Ing. Aleně Aubusové, Ph.D. plnou moc pro podání žádostí podle podkladové přílohy č. 34381.

 

928/16 Vrácení části dotace Programu regenerace MPZ a MPR z roku 2015

Rada města ukládá OŘP vrácení částky dotace z Programu regenerace MPZ a MPR z roku 2015 poskytnutého na nemovitou kulturní památku Kozí č.p. 202 na Finanční úřad ve výši 12 000 Kč, vymáhat příspěvek z Programu regenerace MPZ a MPR a příspěvek města po majitelkách nemovité kulturní památky Kozí č.p. 202. Následně po vyměření penále Finančním úřadem zaplatit penále Finančnímu úřadu a následně jej vymáhat po majitelkách nemovité kulturní památky Kozí č.p. 202.

 

929/16 Oprava přechodu Boženy Němcové

Rada města nesouhlasí s provedením záruční opravy přechodu v ulici Boženy Němcové u kostela Nanebevzetí Panny Marie v rozsahu a s finanční spoluúčastí města v rozsahu dle podkladové přílohy č. 34330.

 

930/16 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení zakázek veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města schvaluje změnu č. 6 vnitřního předpisu, QS 55-10 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle podkladové přílohy č. 34361 s účinností dnem schválení.

 

931/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 122 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 34374. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

932/16 Rekonstrukce Na Valech - sanace

Rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 34391 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Valech, Havlíčkův Brod“ Ivou Dvořákovou, IČO 41275276.

 

933/16 Dešťová kanalizace - garáže Cihelna

Rada města ukládá odboru rozvoje města zjistit technický stav kanalizace v prostoru garáží v lokalitě Cihelna.

 

934/16 Návrh na zavedení užitkové vody

Rada města se seznámila s návrhem nájemců pozemku parc.č. 2792/5 katastrální území Havlíčkův Brod (zahrádkářské kolonie) a konstatuje, že město Havlíčkův Brod ve svém plánu investic nepočítá s výstavbou rozvodu užitkové vody pro zahrádky.

 

935/16 Krajská knihovna - výběr dodavatele projektová dokumentace

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí v souladu s doporučením hodnotící komise s vyloučením uchazeče Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245 veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele „Krajská knihovna Vysočiny – budova KVV, dokumentace stavby“.

 

936/16 Krajská knihovna - výběr dodavatele projektová dokumentace

Rada města Havlíčkův Brod v souladu s doporučením hodnotící komise souhlasí s pořadím nabídek veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele „Krajská knihovna Vysočiny – budova KVV, dokumentace stavby“ první ART PROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, druhý TECHNICO Opava s.r.o., IČO 25849204, třetí JIKA-CZ s.r.o., IČO 25917234, čtvrtý SANTIS a.s., IČO 25546791 a ukládá odboru rozvoje města s vybraných uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

937/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/58, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 58 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod K. P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 15.11.2016 do 14.11.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

938/16 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 71 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. Č., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 21.11.2016 do 20.11.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nebude požadována peněžitá jistota.

 

939/16 č.p. 87 - Pod Starou radnicí - veřejná obchodní soutěž

Rada města souhlasí s opětovným zveřejněním veřejné obchodní soutěže na pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě za stejných podmínek s termínem odevzdání nabídek do 30.11.2016.

 

940/16 Výpůjčka části pozemku č. 776/8 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Zahradnického

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku č. 776/8 o výměře 708 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ing. Václavu Dolejšímu, trvale bytem Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod za účelem využívání a údržby tenisového hřiště a prostoru pod přilehlou buňkou.

 

941/16 Pronájmy částí pozemků č. 2106 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem žádné části pozemku č. 2106 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu za účelem uskladnění palivového dřeva a ukládá ekonomickému odboru jednat s žadateli o vyklizení pozemku.

 

942/16 Pronájem části pozemku č. 263/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 263/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti ZOK - system s.r.o., IČ: 63220865, se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4 - Michle, za účelem umístění reklamního zařízení o ploše 1,62 m2. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 12.8.2016 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 2.200 Kč/m2/rok + DPH.

 

943/16 Smlouva o nájmu pozemku č. SNKL 25/2008/SOM - rozšíření předmětu nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SNKL 25/2008/SOM se společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o část pozemku č. 912/4 o výměře 745 m2 a část pozemku č. 912/16 o výměře 225 m2, oba v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu s účinností od 1.12.2016 za cenu 26 Kč/m2/rok. Zároveň schvaluje s účinností od 1.12.2016 zvýšení stávajícího nájemného na 26 Kč/m2/rok.

 

944/16 Pachtovní smlouva č. EK 263/2014/Hol - zúžení předmětu pachtu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. EK 263/2014/Hol uzavřené se ZS Vysočina, a.s., IČ: 25938266, se sídlem Poděbaby 179, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení pachtu o část pozemku parcelní číslo 294/1 o výměře 1.652 m2, část pozemku parcelní číslo 565 o výměře 80 m2 a část pozemku parcelní číslo 248 o výměře 1.400 m2, vše v katastrálním území Poděbaby se zpětnou účinností od 1.11.2016.

 

945/16 Občiny u H. Brodu, vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 554/1 a 559, v katastrálním území Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

946/16 Havlíčkův Brod, Břevnická 2393 - plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1083/2, 1593/54 a 2359/14, vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.600 Kč+DPH. Geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. J. C., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

947/16 Přeložky ČEPS, Havl. Brod, Suchá, Mírovka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1587 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, parc. č. 983/21 a 997, v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, min 1.000 Kč + DPH za smlouvu. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

948/16 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod, ul. Jihlavská - 23. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1962/16 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, min. 2.000 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

949/16 REKO STL RS Havlíčkův Brod - Žižkov – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2380/2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

950/16 Věcná břemena - U Ostrova

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu parkování na pozemcích č. 1876/1 a č. 4004, v katastrálním území Havlíčkův Brod v rozsahu 15ti parkovacích míst.

 

951/16 Zřízení 4 míst veřejně prospěšných prací - asistent prevence kriminality

Rada města schvaluje zřízení 4 pracovních míst veřejně prospěšných prací - asistent prevence kriminality a ukládá tajemníkovi podat žádost o dotaci z Úřadu práce Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta