Usnesení z jednání rady města dne 7.10.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Karel Milichovský, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

875/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 773/13 a 775/13. Důvodem je v obou případech odstoupení zájemců o pronájem městského bytu a odmítnutí podepsat nájemní smlouvu.

 

876/13 Darovací smlouva - nepeněžní dar - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 42/2013 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a firmou AGRA HB, s. r.o., IČ 252 802 743, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279 dle podkladové přílohy číslo 23289, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 3.872,- Kč  (60 ks) vzdělávacích brožur "Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy".

 

877/13 Rozpočtová opatření OSI č. 4/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 23281. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

878/13 Žádost o finanční příspěvek na ME v klipovém tancování

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Tomáši Ž., Havlíčkův Brod, na ME v klipovém tancování, které se bude konat ve dnech 16.-17. listopadu 2013 v Holandsku. Finanční částka bude sloužit na částečnou úhradu dopravních nákladů tanečního páru.

 

879/13 Žádost o finanční příspěvek na ME v klipovém tancování

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 23204. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

880/13 Změna otevírací doby MIC mimo hlavní turistickou sezónu

Rada města schvaluje změnu otevírací doby MIC počínaje 8.10.2013, a to:

pro období říjen - duben:

pondělí - pátek: 9.00 h - 17.00 h

 

pro období květen a září:

pondělí - pátek: 9.00 h - 17.00 h

sobota: 8.00 h - 12.00 h

 

pro období červen - srpen:

pondělí - pátek: 9.00 h - 17.00 h

sobota: 8.00 h - 12.00 h, 13.00 h - 17.00 h

neděle: 13.00 h - 19.00 h

 

881/13 FESTJAZZ 2013

Rada města schvaluje na základě podkladové přílohy č. 23313 bezplatné vylepení plakátů v autobusech MHD k propagaci festivalu FESTJAZZ 2013, bezplatnou výpůjčku lavic pro účely této kulturní akce a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit dovoz a odvoz lavic.

 

882/13 Smlouva o pronájmu sportovišť zimního stadionu

Rada města schvaluje smlouvu s HC REBEL a.s. Havlíčkův Brod o opakovaných krátkodobých pronájmech sportovišť zimního stadionu v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové přílohy č. 23317 a ukládá Technickým službám tuto smlouvu HC REBEL a.s. uzavřít.

 

883/13 Využití dotačního programu Podpora terénní práce 2014

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2014.

 

884/13 Nabídka spolupráce od Agentury pro sociální začleňování

Rada města nepřijímá nabídku na řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách od Agentury pro sociální začleňování pro rok 2014.

 

885/13 Nabídka od společnosti RENARDS dotační, s. r. o.

Rada města neakceptuje nabídku od společnosti RENARDS dotační, s. r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361, dle podkladové přílohy č. 23290.

 

886/13 Rozpočtová opatření OSVŠ-05/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2013 odboru sociálních věcí a školství dle podkladové přílohy číslo 23233. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

887/13 Žádost SKP-CENTRUM, o. p. s., Pardubice - o finanční podporu

Rada města neschvaluje poskytnutí finanční podpory SKP-CENTRA, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, dle podkladové přílohy č. 23295.

 

888/13 Cyklostezka Šmolovy - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 23307 s firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 ve věci výstavby cyklostezky Havlíčkův Brod – Šmolovy.

 

889/13 Cyklostezka Šmolovy - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 23334 s Miroslavem D. Lípa ve věci výstavby cyklostezky Havlíčkův Brod – Šmolovy.

 

890/13 Kanalizace Pohledští Dvořáci - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvy o podmínkách věcného břemene dle podkladové přílohy č. 23314 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 pro stavbu kanalizace Pohledští Dvořáci.

 

891/13 Kanalizace Pohledští Dvořáci - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 23319 se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, IČO 70994234 pro stavbu kanalizace Pohledští Dvořáci.

 

892/13 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 2475/16

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Kateřinou P., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 23291.

 

893/13 Žádost o uplatnění slevy z nájmu 2800/1

Rada města schvaluje slevu na nájemném v bytě číslo 1, Sídliště Pražská čp. 2800, Havlíčkův Brod paní Václavě Š., Havlíčkův Brod. Sleva nájemného za období od 26.8.2013 do 5.9.2013  bude ve výši 513 Kč. Zaplacená částka bude nájemci vrácena.

 

894/13 Havlíčkův Brod, Brixenská - přípojka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 628/126 a 628/130 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

895/13 H. Brod, ul. P. Holého, přeložka vedení kVN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1752/1, 1751, 1750/1, 2373/2, 1736/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

896/13 Výpůjčka pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Sportovní areál Na Losích

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 23266. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o výpůjčce č. HO 023/2006/Miš.

 

897/13 Prodloužení smlouvy o výpůjčce č. HO 120/2006/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce číslo HO 120/2006/Miš uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, kterým bude prodloužena doba výpůjčky do 31.12.2030.

 

898/13 Pronájem kiosku na hřišti Plovárenská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. č. 3914 o výměře 45 m2 a kiosku rychlého občerstvení s příslušenstvím včetně terasy (8 ks slunečníků, 8 ks stolů, 32 ks židlí) Petru Guhlovi, bytem Havlíčkova 2216, Havlíčkův Brod, IČ: 45586110 na dny 12.10.2013 a 27.10.2013. Nájemné za tyto dva dny bude činit 178 Kč vč. DPH.

 

899/13 Zaplocené pozemky - úprava výše nájemného

Za pronájem zaplocených pozemků, které jsou ve funkčním celku s objektem k bydlení, neslouží pro účely podnikání nájemce a je u nich žádoucí, aby zůstaly v majetku města, stanovuje rada města nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok pro katastrální území Havlíčkův Brod a Perknov a 8 Kč/m2/rok v ostatních městských částech.

 

900/13 Pronájem části pozemku ppč. 1903/77 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1903/77 o výměře 115 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod (pozemek zatížen věcným břemenem vedení kanalizace) Veronice N., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem připloceného pozemku činí 10 Kč/m2/rok, tj. 1.150 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.5.2013 do 31.10.2013.

 

901/13 Parkování na středové ploše náměstí

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 27.11.2013 v čase od 9:00 do 14:00 hodin z důvodu konání akce "Malá knihovnická slavnost".

 

902/13 Parkování na středové ploše náměstí

Rada města Havlíčkův Brod ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umístit na středovou plochu Havlíčkova náměstí dopravní značení IP12 na den 27.11.2013 z důvodu konání akce "Malá knihovnická slavnost".

 

903/13 Výpověď nájemní smlouvy č. OSM 850/2011/Fir - pozemky v areálu bývalých kasáren

Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. OSM 850/2011/Fir, uzavřené s firmou KK Projekt, s. r. o., se sídlem Srbova 360/1, Praha 8, IČ: 24761371. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začne běžet dne 1.11.2013. Nájemní vztah bude ukončen ke dni 30.11.2013.

 

904/13 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 058/2000/Soj

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č. HO 058/2000/Soj dle podkladové přílohy č. 23299.

 

905/13 Žádost o snížení nájemného a posunutí termínu plateb

Rada města schvaluje snížení nájemného za pronájem objektu smuteční obřadní síně Jaroslavu Dubnovi, Pohřební služba Havlíčkův Brod, IČO:11008822 v termínu do 13.10.2013 dle podkladové přílohy č. 23321.

 

906/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 18 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle  podkladové přílohy číslo 23312. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta