Usnesení z jednání rady města dne 7.1.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Iva Kučírková, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty, rozpočty, změny rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2020-21 dle usnesení zastupitelstva města č. 287/18.

 

2/19 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty, rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty) v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/18.

 

3/19 Povolení služební cesty do zahraničí

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Jindřicha Macka  do švýcarského Winterthuru  ve dnech 7.3. až 10.3.2019 na jednání Národních rad European Musicschool Union.

 

4/19 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 46775 darovací smlouvu č. 2/2019 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností B:TECH, a.s., zastoupenou pověřeným pracovníkem Igorem Zahrádkou, IČO 056 15 348, se sídlem U Borové čp. 69, 580 01 Havlíčkův Brod, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 1 ks Aku vrtačky EINHELL TH-CD 12-2 Li s příslušenstvím v celkové hodnotě 999 Kč. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - pří výuce v hodinách pracovních činností.

 

5/19 Žádost o čerpání rezervního fondu PO SSM HB

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku PO Sociální služby města Havlíčkova Brodu ve výši daňové úspory za rok 2015 v částce 32.110,- Kč.

 

6/19 Věcné dary

Rada města schvaluje přijetí věcných darů Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladových příloh č. 46790 a č. 46791. Rada města za poskytnuté dary děkuje.

 

7/19 Aktualizace Směrnice pro odepisování majetku TSHB - změna č. 1

Rada města schvaluje aktualizaci Směrnice pro odepisování majetku Technických služeb Havlíčkův Brod (změna č. 1) dle podkladové přílohy č. 46793 a ukládá Technickým službám zařazovat a odepisovat majetek dle této směrnice.

 

8/19 Žádost Lyžař Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje na základě žádosti (viz podkladová příloha č. 46794) občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod o.s., Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27038840, slevu nájemného za lyžařský vlek Vysoká, stanovuje snížené nájemné za rok 2018 na částku 5.000,- Kč a ukládá Technickým službám toto nájemné za rok 2018 fakturovat.

 

9/19 Petice proti nadměrnému hlukovému zatížení

Rada města se seznámila s "Peticí proti nadměrnému hlukovému zatížení" a konstatuje, že není kompetentní k jejímu vyřízení. Petice bude postoupena Správě železniční dopravní cesty, s.o., Oblastnímu ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 602 00 Brno k přímému vyřízení s vyjádřením podpory města Havlíčkův Brod pro vybudování protihlukové stěny.

 

10/19 Žádost o finanční dar - Nadačního fondu českých olympioniků regionu Vysočina

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, IČ 02118424, se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava.

 

11/19 Žádost o finanční dar - Klub stomiků H.B. ILCO, z. s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč  Klubu stomiků H. B. ILCO, z. s, IČO 05698855, se sídlem Kyjovská 1699, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

12/19 Splátky dotací poskytnutých dle „Zásad“ pro rok 2019

Rada města na základě čl. VII. odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2019:

- ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 195.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48.750,- Kč)

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 5.000.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1.250.000,- Kč)

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s., 226 11 878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 150.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 37.500,- Kč)

- CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 274 70 148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 2.140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 535.000,- Kč)

- Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 123.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 30.750,- Kč)

- KD Ostrov s.r.o., IČO 269 51 444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 750.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 187.500,- Kč)

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček, IČO 150 60 233, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí), IČO 751 05 586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 830.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 207.500,- Kč) 

- STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 210.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 52.500,- Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 4.521.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1.130.250,- Kč)

- TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 464 85 465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- TSM Fanatic, IČO 013 55 708, Žižkov II. 1293, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 120.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 30.000,- Kč).

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2019,

- 2. splátka do 15.4.2019,

- 3. splátka do 15.7. 2019, 

- 4. splátka do 15.10.2019.

 

13/19 Veřejné osvětlení Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 46747 se zhotovitelem VČE-montáže, a.s., IČO 25938746, jejíž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šmolovy – město Havlíčkův Brod“.

 

14/19 Žádost o vybudování parkoviště u čp. 2860

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit podklady a podat žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na komunikace a stání pro osobní automobily v ulici Šubrtova - sídliště Pražská.

 

15/19 Úprava návsi v Perknově - smlouva opravňující právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle podkladové přílohy č. 46765 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

16/19 III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3, výkon technického dozoru stavebníka

Rada města souhlasí, aby při realizaci stavby „III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“, byl výkon technického dozoru stavebníka zajištěn externí osobou s příslušnou autorizací, která bude vybrána ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a ukládá odboru rozvoje města s touto osobou uzavřít příkazní smlouvu.

 

17/19 Uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121276671  dle podkladové přílohy č. 46774 se společností ČEZ Distribuce a.s, IČO 24729035.

 

18/19 Příspěvek na obnovu kulturní památky čp. 104

Rada města ukládá odboru rozvoje města poskytnout L. K., Havlíčkův Brod prohlášení obce, že město Havlíčkův Brod bude spolufinacovat akci „Výměna výkladců včetně stavebních úprav Dolní čp. 104, Havlíčkův Brod“ ve výši min. 10 % nákladů, tj. 53 306 Kč v případě, že obdrží příspěvek z Fondu Vysočiny z programu PAMÁTKY 2019.

 

19/19 Žádost o nájem nebytových prostor v čp. 66, Mírovka

Rada města neschvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 66, Mírovka Ľ. B., trvale bytem Hrachovo, SR. Zároveň rada města ukládá nebytový prostor v čp. 66, Mírovka dále dlouhodobě nepronajímat a zařadit ho mezi ostatní kulturní domy v místních částech.

 

20/19 Revokace usnesení rady města č. 22/18

Rada města ruší své usnesení č. 22/18 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 268/17 ze dne 11/12/2017 stanovuje pro rok 2018 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 57.200,0 tis. Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 166,0 zaměstnanců

Regulativ mzdových výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje všech organizačních složek (čísel) MěÚ s výjimkou:

- platů, odměn, ostatních osobních výdajů a náhrad místních zastupitelských orgánů (PAR 6112 - členové zastupitelstva města, výbory, komise)

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených z prostředků účelové dotace na zajištění činnosti odboru soc.věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče a výkonu sociální práce

- platů, ostatních osobních výdajů a náhrad vyplácených v rámci realizace projektů systemizovaných na KA 35 Projekty.

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2018, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy. 

 

21/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 15/2018 provedené u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout 1 nápravné opatření a 2 doporučení.

 

22/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 14/2018 provedené u příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod - SVČ a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout 1 nápravné opatření a 1 doporučení.

 

23/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 12/2018 provedené u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá řediteli této organizace přijmout 4 nápravná opatření.

 

24/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 4/2018 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 nápravné opatření a 3 doporučení.

 

25/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 10/2018 provedené u příspěvkové organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 nápravné opatření.

 

26/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 11/2018 provedené u příspěvkové organizace ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 nápravné opatření.

 

27/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 6/2018 provedené u příspěvkové organizace ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod a na základě této kontroly ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 doporučení.

 

28/19 Následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací města v roce 2018

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 13/2018 provedené u příspěvkové organizace ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta