Usnesení z jednání rady města dne 7. 9. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Martin Stehno, Koubová Jaroslava, DiS., Ing. Ivana Růžičková, Ing. Miroslav Sommer, Jan Zimmermann

 

783/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 386/09, 331/09  a 337/08 do 31.12.2009.

 

784/09 Nařízení města č. 3/2009

Rada města schvaluje nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

 

785/09 Revokace usnesení RM 744/2009

Rada města ukládá odboru životního prostředí zajistit výběr inkasa plateb za pronájem stánků na Adventní trhy 2009, a to v částce 100 Kč včetně DPH /den při prodeji zboží a 200 Kč včetně DPH /den při prodeji občerstvení.

 

786/09 Revokace usnesení RM 744/2009

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Havlíčkův Brod v rámci adventních trhů  připravit 18 stánků a tribunu na Havlíčkově náměstí, dále zajistit technické zázemí vč. el. přípojky, výzdoby a pravidelného úklidu (vč. odpadních nádob).

 

787/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města vylučuje uchazeče Pavouci s.r.o., Kostnická 510, 280 02 Kolín z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, Registrační číslo CZ 1.02/6.5.00/08.02804.

 

788/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města vylučuje uchazeče Treewalker, s.r.o., Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, Registrační číslo CZ 1.02/6.5.00/08.02804.

 

789/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města vylučuje uchazeče Michala Valečíka, ošetření mimolesních dřevin, Frankův Zhořec 20, 594 01 Stránecká Zhoř z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, Registrační číslo CZ 1.02/6.5.00/08.02804.

 

790/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města vylučuje uchazeče Martina Jiránka, Masarykova 181, 400 01 Ústí nad Labem z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, Registrační číslo CZ 1.02/6.5.00/08.02804.

 

791/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na dodavatele služeb  „Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, Registrační číslo CZ 1.02/6.5.00/08.02804 “: první Zahrada Harta s.r.o., Litomyšlské předměstí, Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 287 74 990 druhý  Sdružení STAX, Petr Zvědělík, Čajkovského 21, 566 01 Jihlava, IČ: 121 59 859 a ukládá odboru životního prostředí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

792/09 Schválení daru k životnímu jubileu

Rada města schvaluje věcný dar (dle podkladového materiálu č. 719) brodskému rodákovi Bohuslavovi Matouškovi u příležitosti významného životního jubilea.

 

793/09 Umístění fotovoltaické elektrárny

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích stp.č. 150/1, stp.č.150/2, stp.č.133 a stp.č.149 katastrální území Mírovka a s jejím napojení k distribuční síti ČEZ.

 

794/09 Smlouva o smlouvě budoucí - veřejné osvětlení U Pekárny

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve prospěch stavby „Veřejné osvětlení ulice Luční, část ulice U Pekárny a část ulice Zahradní, Havlíčkův Brod“ na pozemcích parc.č. PK 696/1 a parc.č. 3191/2 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

795/09 Smlouva zakládající právo provést stavbu - parkoviště u SPŠS

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu parkoviště na pozemku stp.č. 1924/1 katastrální území Havlíčkův Brod s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve znění přílohy č.11996.

 

796/09 Smlouva zakládající právo provést stavbu - Mírová ulice

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu parkoviště na  pozemcích parc.č. 1903/89 a parc.č. 2392/1 katastrální území Havlíčkův Brod s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve znění přílohy č.11998.

 

797/09 Vypsání zadávacího řízení - Haškovy Sady

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Haškovy Sady, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Skanska DS a.s., IČ 26271303, Lubomír Dvořák, IČ 10466452, M-Silnice a.s., IČ 42196868, Strabag a.s., IČ 60838744, Colas CZ a.s.IČ 26177005, Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, Lubomír Toman, IČ 10464051.

 

798/09 Vypsání zadávacího řízení - Haškovy Sady

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Rekonstrukce Haškovy Sady, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Tomáše Hermanna, Jana Zimmermanna a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla, Martina Stehna a Milana Semeráda.

 

799/09 Parkoviště u SPŠS - uplatnění DPH

Rada města ukládá ekonomickému odboru uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty u vstupních výdajů při realizaci akce "Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě", protože po dokončení akce a uvedení do provozu zde bude provozována ekonomická činnost města spočívající v poskytování služeb podle z. 235/2004 Sb. o DPH, §56 , odst. 3) - krátkodobý nájem prostor a míst k parkování vozidel.

 

 

800/09 Havlíčkův Brod, ul. Břevnická, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1593/45, 2360/3, 2359/14, 1595/33 a 1611/7 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

801/09 Havlíčkův Brod, VILLA PARK Čechovka - telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 532/1 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

802/09 Rozvod NTL plynovodu v lokalitě Žižkov III pro výstavbu RD - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1661/115 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Věcné břemeno uhradí oprávněný, tj. společnost VČP Net, s.r.o. a geometrický plán si nechal vyhotovit na vlastní náklady investor, tj. Jan Raupach. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

803/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Marii H. Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.10.2009 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

804/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Tomáši F., Havlíčkův Brod .S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.10.2009 na dobu 3 roky. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

805/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lence H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.10.2007 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

806/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Michaele S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.10.2009 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

807/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 32 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Janě K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.10.2009 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

808/09 Rekonstrukce NTL přípojek Havlíčkův Brod, ul. Konečná - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1646/8, 1656/14, 1776/25, 1777/1, 1777/64, 1777/28, 1777/26, 1777/22 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí parc. č. 1655/15 vše v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

809/09 Zdravotnická záchranná služba - žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod pro Záchrannou službu kraje Vysočina. Dodatek bude měnit dobu nájmu se zpětnou účinností od 1. 6. 2009 do 31.5. 2011.

 

810/09 Pronájem části ppč. 828/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 828/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Šmolovy.

 

811/09 Pronájem částí ppč. 505/5, 505/6, 505/7, 505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 505/5 o výměře 27 m2, pozemková parcela číslo 505/6 o výměře 1 m2, pozemková parcela číslo 505/7 o výměře 49 m2 a pozemková parcela číslo 505/8 o výměře 36 m2 vše v katastrálním území Květnov Jiřímu K., 580 01 Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 20.10.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok.

 

812/09 Pronájem části ppč. 505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 505/8 o výměře 2 m2 v katastrálním území Květnov manželům Jiřímu a Veronice O., 580 01 Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.9.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok.

 

813/09 H. Brod - Dolní ulice - kabelová televize - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/47, 2259/48, 2259/49, 2259/158, 2259/23, 2259/24, 2259/1 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 2376 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti BKS Capital Partners, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

814/09 H. Brod - Dolní ulice - kabelová televize - věcné břemeno

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti BKS Cupital Partners a.s. se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016 přiložit televizní kabelový rozvod ke kabelům veřejného osvětlení za úhradu 100 Kč/bm výkopu.

 

815/09 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 721/09.

 

816/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 81 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Miloslavu C.,Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.10.2009. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

817/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 64 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Karlu K., Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.10. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

818/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Vlastě Š., Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.10.2009. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

819/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Růženě D., Havlíčkův Brod. Bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.10.2009. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

820/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 3236/7 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy 515/27608 a bytové jednotky č. 3208/9 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy 701/19650.

 

821/09 Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáž v ul. Na Písku v H.Brodě

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO012/2007/ŠIM dohodou k 30.9.2009 a schvaluje zveřejnit záměr pronájmu garáže v ulici Na Písku v Havlíčkově Brodě postavené na stpč. 6666 o výměře 21m2.

 

822/09 Pronájem části ppč. 2664/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2664/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Petře K., Havlíčkův Brod za účelem dočasné skládky palet s dlažbou. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 3.9.2009 do 25.9. 2009. Nájemné činí 100 Kč.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka