Usnesení z jednání rady města dne 7. 12. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing .Zdeněk Endrle, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Vladislav Rohlík, Miroslav Žák, Ing. Josef Beneš, Ing. Miroslav Sommer

 

1052/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 333/08 z důvodů odstoupení zájemců od pronájmu bytu.

 

1053/09 Darovací smlouva mezi Sociálními službami města Havlíčkův Brod a Centrem očkování a cestovní medicíny

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi Sociálními službami města Havlíčkův Brod, Reynkova 3643, 580 03 Havlíčkův Brod, IČ 70188467 a Centrem očkování a cestovní medicíny, Poliklinika II., Bratří Štefanů 895, 500 03 Hradec Králové, IČ 70972176.

 

1054/09 Přesun finančních prostředků - smluvní vztah město Havlíčkův Brod x Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města projednala žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod a schvaluje přesun finančních prostředků, v rámci podpory na úhradu části nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb na základě smlouvy č. OSV/1/2009, dle podkladové přílohy č. 12703. s tím, že nedojde k navýšení celkové finanční částky uvedené ve výše uvedené smlouvě.

 

1055/09 Grantové projekty z OPLZZ

Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit Projekt zaměřený na zvyšování kvality veřejných služeb prostřednictvím implementace principů procesního řízení a strategického plánování včetně tvorby zásadních koncepcí rozvoje města s využitím finančních prostředků z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (výzvy č. 53).

 

1056/09 Účast města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2010 Holiday World 2010

Rada města schvaluje účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně ve dnech 14. – 17. 1.2010 aHoliday World 2010 v Praze ve dnech 4.- 7.2. 2010.

 

1057/09 Splátky dotací pro rok 2010

Rada města na základě čl. VII. odst. 4 Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod  ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města s tím, že dotace do 100.000 Kč budou vypláceny jednorázově, vyšší dotace potom ve čtyřech splátkách, kdy  první splátka bude vyplacena po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 15 dnů po 1. lednu 2010 za předpokladu, že bude schválen rozpočet města na rok 2010, jinak do 15 dnů od schválení rozpočtu zastupitelstvem města, 2. splátka 15.4., 3. splátka 15.7. a 4. splátka 15.10. Tento režim se netýká příjemců, kde bylo rozhodnuto o měsíčním splátkování.

 

1058/09 Žádost o finanční podporu

Rada města poskytuje dar ve výši 5.000,- Kč  Jakubu P., Žďár nad Sázavou, na úhradu výdajů souvisejících s uspořádání Adventního koncertu v Havlíčkově Brodě, dne 6.12.2009.

 

1059/09 Smlouva o zprostředkování pojištění

Rada města schvaluje předložený návrh Smlouvy o zprostředkování pojištění a současně dnem 31.12. 2009 končí platnost smlouvy uzavřené dne 24.8.1999.

 

1060/09 Smlouva o zprostředkování pojištění

Rada města ukládá odboru správy majetku připravit výběrové řízení na zprostředkovatele pojištění.

 

1061/09 H.Brod, Perknov, rekonstrukce TS, kabelové vedení NN

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 616/2 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

1062/09 H.Brod, U Borové – přeložka vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 488/8, 2273/3, 3838/2, 486/9, 3838/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

1063/09 Přijímání žádostí uchazečů do domu s pečovatelskou službou

Rada města vyhlašuje další kolo přijímání žádostí o pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod a schvaluje změnu termínu přijímání do 31.3. 2010. Žádosti se budou vydávat a poté přijímat od 8.1. 2010 do 31.3. 2010. Nájemné činí Kč 49,46 za m2 a měsíc.

 

1064/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Lucie K., na nájem bytu č. 13 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod. Dodatek bude měnit dobu nájmu do 30.9.2010.

 

1065/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Julie K. na nájem bytu č. 11 v domě čp. 2475 Kokořínská ul., Havlíčkův Brod. Dodatek bude měnit dobu nájmu do 30.11. 2010.

 

1066/09 Žádost o prominutí úroků z prodlení.

Rada města schvaluje prominutí části úroků z prodlení za pronajatý nebytový prostor č. 6 v čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod. Rada města stanovuje částku k úhradě ve výši 1.211 Kč a termín zaplacení úroků z prodlení do 31.12.2009.

 

1067/09 Záměr prodeje bytové jednotky

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v domě čp. 3208 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem  701/19650 na společných částech budovy a bytové jednotky č. 2 v domě čp. 3220 Na Výšině, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem 745/19704 na společných částech budovy.

 

1068/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí

Rada města schvaluje pronájem části chodníku o výměře 6 m2 před budovou čp. 87 na Havlíčkově náměstí, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě, Dolní ulice 259, Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, za účelem umístění 1 ks stánku na prodej výrobků zhotovených dětmi ze základních škol, ve dnech 15. až 17. prosince 2009. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 720,00 Kč spočívající ve výpůjčce části chodníku na Havlíčkově náměstí pod stánkem.

 

1069/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit stánek včetně instalace a přepravy, Oblastními spolku Českého červeného kříže, Dolní ulice 259, Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, ve dnech 15. až 17. prosince 2009. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis spočívající ve výpůjčce, instalaci a přepravě stánku ve výši 1.274 Kč.

 

1070/09 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče Energie stavební a báňská a.s., IČ 45146802 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551.

 

1071/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Julie L. , na nájem bytu č. 3 v domě čp. 311 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod . Dodatek bude měnit dobu nájmu do 30.10.2011.

 

1072/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Petru M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.1. 2010 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1073/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 26 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod  Petře P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.1. 2010 na dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1074/09 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Věře S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům , počínaje dnem 2.1. 2010 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

1075/09 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 98/18/12/ns/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 98/18/12/ns/Ho uzavřené s Hanou P., Havlíčkův Brod, na část pozemku parcelní číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2010 do 31.12.2011. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok.

 

1076/09 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 2005 U Trojice v Havlíčkově Brodě

Rada města bere na vědomí nabídku společnosti Futurum s.r.o. Chrudim na pronájem objektu čp.2005, U Trojice v Havlíčkově Brodě a ukládá ing. Jůzlovi s touto společností dále jednat o bližších podmínkách  pronájmu.

 

1077/09 H.Brod, Výšina – garáže, přípojka nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 982/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

1078/09 Záměr prodej bytové jednotky

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  bytové jednotky č. 3231/13 Na Výšině se spoluvlastnickým podílem 709/26272 na společných částech budovy.

 

1079/09 Opěrná zeď ul. Na Valech – rozšíření zakázky, prodloužení termínu plnění

Rada města vzala na vědomí průběh prací na stavbě oprava narušené části opěrné zdi ul. Na Valech a ukládá odboru správy majetku, uzavřít se zhotovitelem dodatek č.2 ke smlouvě č 11/09 ze dne 7.9.2009 ve znění podkladové přílohy č.12724.

 

1080/09 Prodloužení inženýrských sítí v kasárnách  letiště

Rada města ukládá odboru rozvoje města, uzavřít se zhotovitelem ERMONT spol. s r.o., Tyršova 781, Hlinsko, IČ:62029771, smlouvu o dílo na prodloužení STL plynovodu v areálu kasáren letiště v rozsahu cenové nabídky dle podkladové přílohy č. 12725.

 

1081/09 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče EUROVIA a.s., IČ 45274924 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551.

 

1082/09 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče Held & Francke CZ s.r.o., IČ 26068338 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551.

 

1083/09 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče Labská strojní a stavební společnost s.r.o., IČ 45538093 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551.

 

1084/09 Informace o stavu plnění zakázky Chodník Šmolovy

Rada města bere na vědomí nutnost zřízení nové kanalizační šachty v rámci stavby chodníku ve Šmolovech a ukládá odboru rozvoje města uzavřít na tyto práce dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby společností Evos – Hydro s.r.o., IČ 47470984.

 

1085/09 Oprava chodníku v ulici Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města rozšířit objednávku na zřízení a opravu chodníku v ulici Konečná o dalších 50 m běžných chodníku, oproti vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, firmě Stavba – final s.r.o., U Stadionu 2116, Havlíčkův Brod.

 

1086/09 Informace o stavu plnění zakázky Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 12736 se zhotovitele stavby „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“ společností Tenis Zlín a.s., IČ 46975764.

 

1087/09 Vymáhání úroků z prodlení za prodej v I.etapě – splátkové kalendáře

Rada města schvaluje uzavření dohod o způsobu úhrady dluhu se společnostmi : MMPI, s.r.o., Praha 5 a  Toscada, s.r.o.,  ve znění podkladové přílohy č. 12746.

 

1088/09 Vymáhání úroků z prodlení za prodej v I.etapě – splátkové kalendáře

Rada města ukládá správě nemovitostí, aby prostřednictvím AK JUDr. Málka vyzvala společnost Kedaung Central Europe s.r.o., Praha 2, k úhradě dlužných úroků v jedné splátce do 31.12.2009.

 

1089/09 Plán jednání rady města na rok 2010

Rada města schvaluje plán svých zasedání na rok 2010  - variantu č. 2 dle podkladové přílohy č. 12752.

 

1090/09 dopis společenství vlastníků bytů - Na Spravedlnosti 3229, 3230

Rada města ukládá místostarostovi Ing. Jůzlovi informovat členy zastupitelstva o obou dopisech vlastníků a nájemníků domu v ulici Na Spravedlnosti, které město prodává a zároveň zaslat pisatelům dopisů odpověď ve smyslu podkladové přílohy č. 12750.

 

1091/09 Zhotovení modelu města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 12756 se Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ: 60126698 jejímž předmětem je zhotovení modelu centra města Havlíčkova Brodu na podkladové desce o rozměrech 2,80 m x 1,80 m. 

 

1092/09 Parkovací automaty

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" se společností Citymeter s.r.o., IČ 27248071 se sídlem Makovského 1392/2b 160 00 Praha 6, ve znění podkladové přílohy č. 12755.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka