Usnesení z jednání rady města dne 6.5.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jindřich Macek, Ing. Karel Milichovský, Ing. Ivana Julišová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Jan Zimmermann

 

389/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku v návaznosti na schválenou studii Zeleného okruhu města jednat o uzavření smluvního vztahu s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod na dotčené pozemky v úseku Rozkošská - U Rybníčku.

 

390/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města v návaznosti na schválenou studii Zeleného okruhu města:

1) v úseku Rozkošská - U Rybníčku zajistit zpracování vyššího stupně projektové dokumentace;

2) v severní části okruhu (tj. mezi lokalitami Rozkošská a Nuselská) zajistit zpracování prvního stupně projektové dokumentace (studie).

 

391/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. až 2. uvedená v podkladové příloze č. 21795 a od 05/2013 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 36 000 Kč

b) zvyšují očekávané roční rozpočtové výdaje o 950 000 Kč

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 04/2013 dle podkladové přílohy č. 21795:

- rozpočtové příjmy 435 261 800 Kč

- rozpočtové výdaje 471 739 414 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města včetně splátek dluhové služby za rok 2012 (DEFICIT) -38 997 614 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 04/2013 dle podkladové přílohy č. 21795 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2013, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

392/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat po úpravě rozpočtu 2013 vybudování 1 podzemního separačního stání na Rubešovo náměstí (ve vstupu do parku na místě stávajícího nadzemního stání).

 

393/13 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů plnit opatření k nápravě uvedená v zápise z kontroly poskytnutých podpor v režimu de minimis od 1.1.2009 do 30.9.2012 dle usnesení ZM č. 94/13.

 

394/13 Majáles 2013

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí  služeb souvisejících s pořádáním studentského Majáles dne 18.5.2013 pořadateli tj. Gymnáziu, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 22100 a22101

 

395/13 Den dětí na plovárně a loučení s prázdninami

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí  služeb souvisejících s pořádáním akcí  "Den dětí na Plovárně v Havlíčkově Brodě" dne 1.6.2013 a "Loučení s prázdninami na Plovárně v Havlíčkově Brodě" dne 31.8.2013, pořadateli tj. AZ Centum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22102

 

396/13 Přenosné dětské dopravní hřiště

Rada města schvaluje Provozní řád přenosného dětského dopravního hřiště v areálu zimního stadionu Havlíčkův Brod č.p. 2777 dle  podkladové přílohy č. 22124 s platností od 9.5.2013 a schvaluje cenu vstupného na dětské dopravní hřiště  pro veřejnost ve výši 10,- Kč za kolo nebo obdobný nemotorový dopravní prostředek a ukládá Technickým službám rozšířit o tuto položku platný ceník služeb v hlavní činnosti.

 

397/13 Humánní kontrola populace koček v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje přistoupení města k pilotnímu programu regulace populace volně žijících koček a ukládá odboru ŽP, aby v součinnosti s MP zabezpečil spolupráci na tomto projektu tak, aby ve stanoveném termínu do 30.9.2013 byla podána na ministerstvo zemědělství žádost o grant. Současně odboru ŽP ukládá povinnost vypracovat návrh rámcové smlouvy o spolupráci s občanským sdružením Dobré ruce, o.s. a při tvorbě rozpočtu 2014 začlenit do výdajů kapitoly 702 výdaje na kastrační program.

 

398/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města se seznámila se závěry následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 2 navrhovaná doporučení vyplývající z protokolu č. 6/2013.

 

399/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města se seznámila se závěry následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod, na základě nichž ukládá řediteli této organizace uskutečnit 1 navrhované nápravné opatření 1 navrhované doporučení vyplývající z protokolu č. 7/2013.

 

400/13 Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích

Rada města se seznámila se závěry následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, na základě nichž ukládá ředitelce této organizace uskutečnit 1 navrhované doporučení vyplývající z protokolu č. 8/2013.

 

401/13 Žádost o finanční podporu okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Rada města poskytuje finanční podporu  ve výši 10.000,- Kč společnosti DECARO RMG s.r.o., se sídlem  Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČ 619 3762 na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů, konaného dne 15.5.2013 na ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Zároveň schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 21978.

 

402/13 Žádost o finanční podporu okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 21979.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

403/13 Rozpočtové opatření č. OVVV 06/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 22098.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

404/13 Žádost o občanského sdružení Aeroklub o mimořádnou dotaci

Rada města projednala žádost občanského sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod o mimořádnou dotaci na infrastrukturu veřejného vnitrostátního letiště, ve výši 245.025 Kč, kterou je podmíněna dotace Kraje Vysočina. Rada města tuto žádost doporučuje a předloží zastupitelstvu města k projednání dne 17.6.2013.

 

405/13 Bramborářské dny 2013

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí služeb ve výši 9.517 Kč vč. DPH Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 46484388, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na poskytnutí služeb souvisejících s pořádáním 23. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě ve dnech 10.-12.10.2013, v souladu s podanou žádostí dle podkladové přílohy č. 22104.

 

406/13 Rozpočtová opatření OSI č. 2/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2013 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 22086. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

407/13 Žádost o výpůjčku salonku staré radnice pro Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje výpůjčku salonku staré radnice na 15.6.2013 pro Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.

 

408/13 Výpůjčka vestibulu staré radnice pro Ústřední bramborářský svaz ČR

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu staré radnice na den 12.10.2013 od 06.00 do 13:00 pro Ústřední bramborářský svaz ČR

 

409/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22099. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

410/13 Odkanalizování Pohledští Dvořáci

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro stavební povolení na „Odkanalizování místní části Pohledští Dvořáci.“

 

411/13 Chodník Kyjovská

Rada města souhlasí s tím, že v roce nebude provedena oprava chodníků v Kyjovské ulici a ukládá odboru rozvoje města zadat v souladu s vnitřní směrnicí projektovou dokumentaci na komplexní rekonstrukci Kyjovské ulice.

 

412/13 Plynofikace Mendlova Ves, Ovčín, Novotnův Dvůr - věcná břemena

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Plynofikace místních částí Havlíčkova Brodu – Novotnův Dvůr, Mendlova Ves, Ovčín“ smlouvu zakládající právo provést stavbu ve znění dle podkladové přílohy č. 22096.

 

413/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu autorského dozoru na stavbě Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.22095 se společností BAU -projekt spol. s r.o., IČ 45539103.

 

414/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování stavební části projektové dokumentace řadových domů Obytné zóny Rozkoš.

 

415/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování stavební části projektové dokumentace terasových domů Obytné zóny Rozkoš.

 

416/13 Světelná signalizace Masarykova-Husova (věcné břemeno)

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě právu věcného břemene dle podkladové přílohy č. 22106 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 ve věci „Kabelové vedení SSZ – ulice Masarykova, sil. I/38 v cca km 141,500; 141,560 (křížení), dle KN p. č.121/25 (souběh) Havlíčkův Brod“.

 

417/13 Rekonstrukce Prokopa Holého - překládka komunikačního vedení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2013_00040 dle podkladové přílohy č. 22111 se společností Telefónica Czech Republic, a.s. , IČ 60193336 ve věci přeložky komunikačního vedení vyvolaného rekonstrukcí ulice Prokopa Holého.

 

418/13 Revitalizace Smetanova náměstí - dohoda o ukončení smluvního vztahu

Rada města revokuje své usnesení č. 164/13 a souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120039261 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci přeložky pilíře PRIS na Smetanově náměstí dle podkladové přílohy č. 22114.

 

419/13 II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026, 2. stavba - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 22117 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci stavby „II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026, 2. stavba“.

 

420/13 Úprava prostor Pražská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČ 42196868 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 22123.

 

421/13 Prodloužení nájemní smlouvy - čp. 4015

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě Ladislavu Bandymu, Pod Letištěm 4015, Havlíčkův Brod, kterým se bude měnit doba nájmu   od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

 

422/13 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem následujících městských bytů, nejvyšší nabídce smluvního měsíčního nájemného:

byt č. 12 U Kasáren 3504 o velikosti 1+1

byt č. 12 Žižkov II 1201 o velikosti 3+1

byt č. 6 Dolní ul. 258 o velikosti 2+1

byt č. 9 Reynkova 2503 o velikosti 1+1

byt č. 42 Smetanovo náměstí 1859 o velikosti 3+1

byt č. 5 Sídliště Pražská 2755 o velikosti 1+1

byt č. 12 Sídliště Pražská 2796 o velikosti 3+1

 

423/13 Jmenování členů komise pro posuzování žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou

Rada města jmenuje komisi pro přípravu návrhu pořadníku žadatelů o dům s pečovatelskou službou v Havlíčkově Brodě ve složení : MUDr. Petr Libus, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Miloslav Kozlík, Eva Šílová, Mgr. Petr Fichtner .

 

424/13 Byty v domě s pečovatelskou službou Na Výšině - pořadník

Rada města schvaluje pořadník uchazečů o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 22109. Tento pořadník bude veden jako otevřený s průběžnou celoroční aktualizací.

 

425/13 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely Karlem a Valerií Š. a manžely Mariánem a Kateřinou H. dle podkladové přílohy č. 22120. Na byt č. 1857/42 bude s manžely H. uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2013 za měsíční  nájemné ve výši 65 Kč/m2.

 

426/13 Žádost o prominutí částky za odebrání pečovatelské služby 3241/14

Rada města schvaluje prominutí částky 205 Kč paní Miladě T., Havlíčkův Brod za neodebrání úkonů pečovatelské služby od 1.4.2012 do 31.3.2013 a zároveň souhlasí s odebráním sociálních služeb v této výši v období od 1.4.2013 do 31.3.2014. Rada města schvaluje automatické obnovení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou číslo OSM 086/2012/Kuč ze dne 30.3.2012 o další jeden rok do 31.3.2014.

 

427/13 Záměr prodeje bytové jednotky

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 4 v domě čp. 1123 Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy ve výši 344/6440.

 

428/13 Zúžení předmětu výpůjčky

Rada města schvaluje zúžení předmětu výpůjčky v objektu čp. 3504, Havlíčkův Brod Sociálním službám Havlíčkův Brod  dle podkladové přílohy č. 22094, s účinností od 1.6.2013.

 

429/13 Zpřístupnění příjezdové cesty

Rada města neschvaluje zrušení parkovacího místa na parkovišti v Bělohradské ul., Havlíčkův Brod  za účelem přístupu do domu č.p. 44.

 

430/13 Pronájem stpč. 6518 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcely číslo 6518 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Josefu D., Nedvědice za účelem umístění garáže. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok, zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1.6.2011 do 31.5.2013.

 

431/13 Pronájem části ppč. 690/20 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku pozemkové parcely číslo 690/20 o výměře 35 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

432/13 Pronájem části ppč. 1048/9 (díl č. 21) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemkové parcely číslo 1048/9 (díl č. 21) o výměře 288 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Janě H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.728 Kč/rok.

 

433/13 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 23/2008 (HO 296/2008)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 23/2008 (HO 296/2008) uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podkladové přílohy č. 22001.

 

434/13 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 245/2002

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 245/2002 uzavřené s Pavlem B., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku ppč. 674/1 o výměře 324 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 31.5.2013.

 

435/13 Nájemní smlouva o pronájmu pozemku ppč. 3553/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 1055/12 ze dne 12.11.2012 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pozemková parcela číslo 3553/4 o výměře 750 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, dle podkladové přílohy č. 22075.

 

436/13 6. ročník Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 2801 a 3500 v katastrálním území Havlíčkův Brod a částí pozemků parcelní číslo 566/1, 162/8 a 566/7 v katastrálním území Poděbaby o celkové výměře cca 5.000 m2 Pavlu N., Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání 6. ročníku Českého poháru ve slalomu na skateboardu ve dnech 15. a 16. června 2013. Po skončení výpůjčky budou pozemky uvedeny do původního stavu. Rada města zároveň schvaluje smlouvu o výpůjčce dle podkladové přílohy č. 22052.

 

437/13 6. ročník Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města poskytuje finanční podporu ve výši 5.000,- Kč Pavlu N., Havlíčkův Brod na nákup pohárů a medailí pro vítěze kategorií slalom JUNIOR, slalom STRAIGHT, slalom HYBRID a slalom GIANT, při konání Českého poháru ve slalomu na skateboardu, pořádaného v Havlíčkově Brodě, ve dne 15. a 16. června 2013. Zároveň schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 22042.

 

438/13 6. ročník Českého poháru ve slalomu na skateboardu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 22050.  Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

439/13 Darovací smlouva. Dynamický zpomalovací semafor. Dárce - Kraj Vysočina

Rada města schvaluje darovací smlouvu ID O00397.0003, uzavřenou mezi Krajem Vysočina, se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ 70890749 a Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod, IČ 00267449 dle podkladové přílohy č. 21 992, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí daru, "Dynamického zpomalovacího semaforu", v celkové hodnotě 240 936,- Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

440/13 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí při příležitosti návštěvy velvyslance Turecké republiky, J.E. Cihad Erginay, dne 6.5.2013 od 13:00 do 17:00.

 

441/13 Výpůjčka Havlíčkova náměstí

Rada města Havlíčkův Brod neschvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí za účelem postavení stanu o výměře 120 m2 dne 14.6.2013 Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod.

 

442/13 Žádost o příspěvek na zpevnění přístupové místní komunikace k RD

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu místní komunikace dle podkladové přílohy č.  22038 paní Martině K., Havlíčkův Brod ve  výši 19 360,00 Kč včetně DPH v souladu s usnesením rady města č. 209/13.

 

443/13 Revitalizace středu města - reklamace díla v záruční době "ZELEŇ"

Rada města schvaluje provedení výsadby nových dřevin v počtu 5 ks za odumřelé na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, podle schválené projektové dokumentace sadových úprav pro "Revitalizaci středu města Havlíčkova Brodu".

 

 444/13 Revitalizace středu města - reklamace díla v záruční době "ZELEŇ"

Rada města schvaluje vymáhat odpovědnost za neuznané reklamované vady vyplývající ze smlouvy o dílo č. 78 0304 14357 5 9187 žalobou na zhotovitele díla, tj. společnost SKANSKA DS a.s. IČ: 26271303, Bohunická 133/50, Brno u příslušného okresního soudu.

 

445/13 Změna směrnice č. QS 55-22 - Směrnice odepisování dlouhodobého majetku v účetní jednotce Město Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu Směrnice č. QS 55-22 Odepisování dlouhodobého majetku v účetní jednotce Město Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 21998.

 

446/13 Rozpočtové opatření OSM - výdaje č. 4/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje č. 4/2013 odboru správy majetku dle podkladové přílohy č. 22069. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

447/13 Zrušení věcného břemene na ppč. 3122/3 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zrušení věcného břemene spočívajícího v právu chůze po pozemku parcelní číslo 3122/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch Města Havlíčkův Brod a k tíži pozemku parcelní číslo 3122/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Náklady spojené se zrušením věcného břemene hradí povinný z věcného břemene.

 

448/13 H.Brod, garáže, úprava knn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 973/113 a 973/115 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

449/13 H.Brod, kabel.vedení nn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2356/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

450/13 H.Brod, chaty u Vlkovska, vedení knn – věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2346/1, 1103/2, 1455, 2341/2, 2502/1, 2341/1, 1103/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

451/13 Herlify, přípojka knn nad 50 m - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 465/7, 470, 476/1, 478/8 v k.ú. Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

452/13 H.Brod, ZTV Rozkošská II., vedení knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 674/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

453/13 Havlíčkův Brod, připojení základnové stanice na optickou síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1003/98, 1003/99, 1003/100, 1003/106, 1003/107, 1003/108, 1003/109 vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

454/13 Zpráva ze služební cesty do partnerského města Brielle, Nizozemí, 12.-15. 4. 2013

Rada města projednala a bere na vědomí zprávu radního Tomáše Hermanna ze služební cesty do partnerského města Brielle, Nizozemí, ve dnech 12.-15. 4. 2013 dle podkladové přílohy č. 22103.

 

455/13 Spolupráce města při elektronické aukci na odběr el.energie a plynu pro občany města

Rada města schvaluje spolupráci s firmou eCentre, Jankovcova 1595/14, Praha 7 při zajištění elektronické aukce na dodávky el.energie a plynu pro obyvatele a podnikatele města.

 

456/13 doplatek odměny ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje doplatek odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy 21993.

 

457/13 Pověření k projednávání přestupků

Rada města pověřuje na základě  ustanovení § 105c z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,obecní živnostenský úřad k projednávání správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob podle § 105b tohoto zákona.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta