Usnesení z jednání rady města dne 6.10.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, PaeDr. Veronika Prchalová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Jukl, Radka Martínková, Ing. Karel Milichovský, Bc. Jan Pavlík, Bc. Martin Stehno, Miroslav Paušíma, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Zdeněk Paukeje, Bohumil Veselý

 

966/14 Žádost o finanční podporu - FC Pramen Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru FC Pramen Havlíčkův Brod, IČO: 701 55 089, Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním osmifinálového pohárového utkání celostátní části poháru Fotbalové asociace ČR. Zápas se uskuteční 12. října 2014 v Havlíčkově Brodě.

 

967/14 Žádost o finanční podporu - FC Pramen Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 26715. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

968/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje věcný dar - 5 ks stavebnic Merkur 8 v celkové hodnotě 15.630 Kč, 3 ks stavebnic Merkur 6 v celkové hodnotě 5.358 Kč a 1 ks stavebnice Robotický slídil v hodnotě 2.807 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 firmou Bosch Diesel s.r.o., se sídlem Pávov 122, 586 06 Jihlava, IČO 469 95 129. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - pří výuce v hodinách pracovních činností.

 

969/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje věcný dar - 5 ks stavebnic Merkur 8 v celkové hodnotě 15.630 Kč, 3 ks stavebnic Merkur 6 v celkové hodnotě 5.358 Kč a 1 ks stavebnice Robotický slídil v hodnotě 2.807 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 firmou Bosch Diesel s.r.o., se sídlem Pávov 122, 586 06 Jihlava, IČO 469 95 129. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - pří výuce v hodinách pracovních činností.

 

970/14 Přijetí věcného daru - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje věcný dar - 5 ks stavebnic Merkur 8 v celkové hodnotě 15.630 Kč, 3 ks stavebnic Merkur 6 v celkové hodnotě 5.358 Kč a 1 ks stavebnice Robotický slídil v hodnotě 2.807 Kč poskytnutý příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 firmou Bosch Diesel s.r.o., se sídlem Pávov 122, 586 06 Jihlava, IČO 469 95 129. Věcný dar bude použit pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace - pří výuce v hodinách pracovních činností.

 

971/14 Rozpočtové opatření č. OSVŠ 11/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo OSVŠ 11/2014 kapitoly 28 dle podkladové přílohy číslo 26730. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

972/14 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - použití rezervního fondu

Rada města schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na likvidaci neuznatelné části vlastních nákladů projektu "Inovací ke kvalitě" a případných sankcí, které byly kontrolními orgány projektu vyhodnoceny jako neuznatelné.

 

973/14 Žádost Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky pro školní rok 2014/2015 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Žižkov 1352, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Šmolovy 107, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 26705. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

974/14 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky " Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2015 do 31.12.2015" firmu Pragoplyn, a.s., IČ : 27933318, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o., odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

 

975/14 Změna č. 7 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 7 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 26722.

 

976/14 Investiční, odpisový plán a ceník výkonů v hlavní činnosti na rok 2015

Rada města schvaluje plán investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 26723.

 

977/14 Investiční, odpisový plán a ceník výkonů v hlavní činnosti na rok 2015

Rada města schvaluje plán účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2015 dle podkladové přílohy č. 26724.

 

978/14 Investiční, odpisový plán a ceník výkonů v hlavní činnosti na rok 2015

Rada města schvaluje  ceník výkonů v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod s platností od 1.1.2015  dle podkladové přílohy č. 26725 a č. 26726.

 

979/14 Výpověď servisní smlouvy společnosti Jaguard s r.o.

Rada města dává výpověď ze smlouvy o poskytování servisních služeb č. 3/2009 SG ze dne 15.7.2009, společnosti Jaguard s.r.o., ul. Milheimova, Vojenský areál, budova č. 22, Pardubice, zastoupené jednatelem a ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem Jarolímem.

 

980/14 Změna příloh v nařízení č. 2/2009

Rada města schvaluje změny přílohy č. 1 a přílohy č. 2 nařízení města č. 2/2009, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26716 a 26717.

 

981/14 likvidace hmotného majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 26654.

 

982/14 Rozpočtová opatření oddělení řízení projektů č. 9/2014.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 26692. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

983/14 Smlouva o poskytnutí služeb

Rada města vyslovuje souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb „Vzdělávání pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod“ a ukládá oddělení řízení projektů se Vzdělávacím centrem pro veřejnou zprávu, o.p.s., Vítkova 10/24, Praha 8, IČ: 26187639 uzavřít smlouvu dle podkladové přílohy č. 26693.

 

984/14 Oprava hasičské zbrojnice Zbožice

Rada města souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu „Opravy v hasičské zbrojnici Zbožice“ Ing. Vladimíru Jindrovi, IČO 71948198 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26714.

 

985/14 Rekonstrukce staré radnice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – III. etapa“ Ing. arch. Alešem Burianem, IČO 12196584 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26677.

 

986/14 Rekonstrukce staré radnice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ firmou AGOS stavební a.s., IČO 46679626 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26679.

 

987/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 26670.

 

988/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat zájemce HB Golf s.r.o., IČO 27513688, Lubomír Dvořák, IČO 10466452, Stavak s.r.o., IČO  15058786, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 a Lubomír Toman, IČO 10464051 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“v rozsahu dle podkladových příloh č. 26671, 26672, 26673, 26674, 26675.

 

989/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Ing. Hanu Holendovou a náhradníky Tomáše Beránka, Ing. Milenu Kuncířovou a Bc. Markétu Firychovou.

 

990/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Karla Ruče a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Jiřího Kopice, Ing. Josefa Beneše a Milana Semeráda.

 

991/14 Rekonstrukce staré radnice - obnova nátěru

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování záměru na opravu spár zdiva v salónku radniční vinárny a v souladu s vnitřní směrnicí oslovit dodavatele k podání nabídky zakázky malého rozsahu na tuto opravu.

 

992/14 Výpůjčka části pozemku ppč. 2457/52 v k.ú. Havlíčkův Brod - chodník před budovou nádražní haly

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 2457/52 o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny, IČ: 70950164, se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, za účelem umístění biblioboxu určenému k vrácení knih po dobu 24 hodin denně, na dobu neurčitou se zpětnou účinností od 1.10.2014.

 

993/14 Reko MS Havlíčkův Brod – Humpolecká - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2557/1, 534/56, 534/1, 534/59, 534/58, 537/1, 534/57, 534/62 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

994/14 Reko MS Havlíčkův Brod – Boženy Němcové - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2259/46, 3557, 2259/15, 2259/30 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán uhradí RWE GasNet, s.r.o. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

995/14 Napojení domu čp. 59 na Metropolitní optickou síť Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2260/44, 2397/2 a 2260/3 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

996/14 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 23. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3620, 3626, 2259/34, 2259/65, 2259/40, 2259/64, 2259/116, 2259/35 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

997/14 Havlíčkův Brod, Žižkova ulice, komunikační vedení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 3554 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

998/14 H. Brod, ul. Havlíčkova, úprava knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

999/14 Pronájem pozemku ppč. 2259/8 v k.ú. Havlíčkův Brod, prostranství před podnikovou prodejnou Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 2259/8 o výměře 148 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, se sídlem Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod, za účelem údržby nemovitosti čp. 2026 a dělící zdi. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 5.920 Kč/rok.

 

1000/14 Pronájem části pozemku číslo 630/1 PK v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku číslo 630/1 PK v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

1001/14 Změna smluvní strany u nájemní smlouvy č. HO 011/2008/Kre

Rada města schvaluje změnu smluvní strany nájemce u nájemní smlouvy č. HO 011/2008/Kre na Ladislav S., Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2015.

 

1002/14 Výpůjčka pozemků stpč. 20 a ppč. 554, oba v k.ú. Jilemník

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků stavební parcela číslo 20 o výměře 222 m2 a pozemková parcela číslo 554 o výměře 78 m2, oba v katastrálním území Jilemník od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za účelem využití budovy ve vlastnictví vypůjčitele pro veřejně prospěšné činnosti. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou s účinností od 1.11.2014 do 31.10.2019.

 

1003/14 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. HO 003/2006/Šim, TJ Sokol Mírovka

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. HO 003/2006/ŠIM dle podkladové přílohy č. 26741.

 

1004/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Smetanovo náměstí 1860/16

Rada města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Ladislavem a Alenou Š., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 26747.

 

1005/14 Pronájem bytu č. 9, čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 v domě čp. 2799, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Janu Š., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné činí 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2014. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1006/14 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě v roce 2014 - prodloužení lhůty trvání trhů

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy EK681/2014/Fir na pronájem části Havlíčkova náměstí za účelem konání vánočních trhů o dva dny do 23.12.2014. Cena sjednaného nájemného bude zvýšena o částku odpovídající době prodloužení.

 

1007/14 Svátek seniorů - smlouva o zajištění služeb

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb spojených se zajištěním programu při akci Svátek seniorů v Havlíčkově Brodě s Petrem Milichovským, Štoky dle podkladové přílohy č. 26731.

 

1008/14 Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat s Povodím Vltavy o revitalizaci lokality u Procházkova náhonu za Ostrovem v souvislosti s přípravou rekonstrukce jezu za účelem zapracování parametrů rekreačních a parametrů ochrany přírody (bezbariérový rybí přechod).

 

1009/14 Rekonstrukce komunikace ulice Na Ostrově

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod “: první M-Silnice a.s., IČO 42196868, druhý Strabag a.s., IČO 60838744, třetí EUROVIA CS a.s., IČO 45274924 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

1010/14 Cyklostezka Na Losích - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 26735.

 

1011/14 Cyklostezka Na Losích - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat zájemce Swietelsky stavební s.r.o., IČO 48035599, EUROVIA CS a.s., IČO 45274924, Metrostav a.s., IČO 00014915, Colas CZ a.s., IČO 26177005 a Strabag a.s., IČO 60838744 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 26732, 26733, 26734, 26736, 26737, 26738.

 

1012/14 Cyklostezka Na Losích - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Ing. Hanu Holendovou a náhradníky Tomáše Beránka, Renátu Pajerovou a Bc. Markétu Firychovou.

 

1013/14 Cyklostezka Na Losích - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Tomáše Hermanna, Bc. Martina Stehna a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Beneše a Ing. Pavla Slámu.

 

1014/14 Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, IČO 70890749 na realizaci akce „Komunikace Občiny – Poděbaby“ a ukládá odboru rozvoje města výdaje na tuto stavbu zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2015.

 

1015/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 15 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26755. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1016/14 Rekonstrukce komunikace Suchá

Rada města ruší zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce komunikace, Havlíčkův Brod“.

 

1017/14 Žádost Správy uprchlických zařízení MV o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti

Rada města souhlasí s výpůjčkou zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ V Rámech 1855 (včetně předsálí, vybavené kuchyňky a sociálního zařízení) Správě uprchlických zařízení MV, Pracoviště na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, za účelem výuky ČJ pro cizince ze třetích států, a to v termínech 4.10., 5.10., 12.10.,18.10.,19.10.,25.10.,26.10.,1.11.,2.11.,8.11.,9.11.,15.11.,16.11.,22.11.,23.11.,29.11.,

30.11.,6.12.,7.12.2014, v sobotu vždy od 10:15 do 13:45 hod a v neděli od 10:00 do 11:30 hod.

 

1018/14 Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v přízemí V Rámech 1855 pro Celní úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Rada města souhlasí s výpůjčku zasedací místnosti v přízemí V Rámech 1855 Celnímu úřadu pro Kraj Vysočina, Územnímu pracovišti Žďár nad Sázavou pro potřeby podávání daňových přiznání v souvislosti s novelou zákona o spotřební dani v termínech 22.10. a 23.10.2014, 19. 11. a 20.11.2014 a 17.12. a 18.12. 2014.

 

1019/14 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy, dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 26709 se zhotovitelem stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta