Usnesení z jednání rady města dne 6.1.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Pavel Bárta, Bc. Lucie Kolesová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 243/19, 244/19.

 

2/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města pověřuje odboru sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu v rejstříku škol a školských zařízení ve věci zápisu Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 a Školní výdejny Havlíčkův Brod, Husova 2119 do rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2020 s kapacitou 19 míst .

 

3/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

V souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v návaznosti na usnesení ZM č. 270/19 rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství určit pro zápisy dětí do mateřských škol na příslušné školní roky odloučené pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2491- Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které mají sídlo, případně pracoviště, na území města Havlíčkova Brodu nebo dostupném spádovém území.

 

4/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod pravidelně písemně (e-mailem) jedenkrát za čtvrtletí informovat členy zastupitelstva města o aktuálním stavu procesu řešícího obnovu městských lesů.

 

5/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru řídit a aktualizovat změny rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2021-22 dle usnesení zastupitelstva města č. 248/19.

 

6/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města řídit a aktualizovat Plán obnovy a rozvoje majetku města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2021-22 dle usnesení zastupitelstva města č. 248/19.

 

7/20 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá oddělení řízení projektů řídit a aktualizovat Strategický plán rozvojem města Havlíčkův Brod na roky 2014 - 2024.

 

8/20 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku - 1 ks nerezový stůl dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 51371).

 

9/20 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – nerezové stoly dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 51373).

 

10/20 Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)

Rada města schvaluje PO SSM HB prodej přebytečného majetku – 2 ks dřez jednodílný dle návrhu Kupní smlouvy (podkladová příloha č. 51374).

 

11/20 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - os. auto

Rada města schvaluje návrh na likvidaci prodejem osobního automobilu FABIA COMFORT HBK 57-17 dle podkladové přílohy č. 51332-51333.

 

12/20 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - autobus MHD

Rada města schvaluje návrhy na likvidaci prodejem městského autobusu KAROSA HB 84-66 dle podkladové přílohy č. 31534-31535.

 

13/20 Použití znaku města

Rada města schvaluje použití znaku města v knize Moravská brigáda, jejíž spoluautorem je M. V., Mohelnice.

 

14/20 Splátky dotací poskytnutých dle „Zásad“ pro rok 2020

Rada města na základě čl. VII odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2020:

- ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 195.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48.750,- Kč)

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 4.000.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1.000.000,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 082 75 416, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 1.000.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 250.000,- Kč)

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s., 226 11 878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 150.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 37.500,- Kč)

- CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 274 70 148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 2.250.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 562.500,- Kč)

- Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 135.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 33.750,- Kč)

- KD Ostrov s.r.o., IČO 269 51 444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 750.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 187.500,- Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí), IČO 751 05 586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 850.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 212.500,- Kč) 

- STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 220.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 55.000,- Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 4.250.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1.062.500,- Kč)

- Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 028 80 741, Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 350.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 87.500,- Kč)

- TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 464 85 465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 144.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 36.000,- Kč)

- TSM Fanatic, IČO 013 55 708, Žižkov II. 1293, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč).

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2020,

- 2. splátka do 15.4.2020,

- 3. splátka do 15.7. 2020, 

- 4. splátka do 15.10.2020.

 

15/20 Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení  - ZTV 13 rodinných domů Suchá

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.19_SOBS01_4121597927 dle podkladové přílohy č. 51349 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

16/20 Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení  - vjezdová brána parkoviště

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_41216022447 dle podkladové přílohy č. 51362 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

17/20 Smlouva o převodu investorství - vodovody a kanalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu investorství dle podkladové přílohy č. 51376 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002.

 

18/20 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/35, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 35 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod V. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 15.1.2020 do 14.1.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

19/20 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2491/5, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 5, Pražská 2491, Havlíčkův Brod A. M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 13.1.2020 do 7.4.2020. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 17, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod nejpozději do 12.2.2020, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti. Složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku nebude požadováno.

 

20/20 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/34, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 040/2017/Kuč uzavřené s J. M. trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 34, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 29.2.2024.

 

21/20 Žádost o podnájem v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti infoHB s.r.o., IČ: 28828232, se sídlem Mahenova 3983, Havlíčkův Brod s podnájmem nebytového prostoru v čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě (kancelář č. 13 o výměře 27 m2) pro Martina Halamu, IČ: 01312596, se sídlem Sobíňov 136, Sobíňov.

 

22/20 Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v I. PP čp. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce: Aleš Jirgl, Slepá 785, 28924 Milovice, IČO: 08744025

Účel pronájmu:  Restaurační provoz a pořádání společenských akcí

Výše nájemného: 189.228 Kč/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena s účinností od 1.2.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

23/20 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Květnov

Rada města pověřuje v plném rozsahu Petru Bednářovou, Ladu Beránkovou a Ivanu Petrlíkovou zastupováním města Havlíčkův Brod a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Květnov.

 

24/20 Pronájem částí pozemků č. 213/1 a 2259/16 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kozí

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků č. 213/1 a 2259/16 o výměře 80 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod E. N., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2020 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání pozemků v období od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

25/20 Výpůjčka části pozemku pozemková parcela č. 286, 287 a 4191, v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela č. 286 o výměře 300 m2, 287 o výměře 290 m2 a 4191 o výměře 52 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, IČ: 15060527, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod za účelem terénních úprav, odvodnění a kultivace okolí kostela a zpevnění ploch kolem kostela. Výpůjčka bude sjednána s účinností od 1.1.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

26/20 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2020

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2020 v termínech: 27.1., 17.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 27.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta