Usnesení z jednání rady města dne 6. 6. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MUDr. Petr Libus, MUDr. Pavel Kubát, MUDr. Jiří Drápela, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Vladislav Rohlík, Miroslav Žák, Ing. Josef Beneš

 

520/11 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.9.2011 do 31.12.2012 – zrušení veřejné zakázky

Rada města ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.9.2011 do 31.12.2012“.

 

521/11 Informace o výběrovém řízení na dodavatele kancelářských a drogistických potřeb.

Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na dodavatele kancelářských a drogistických potřeb pro Městský úřad Havlíčkův Brod v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání malých zakázek.

 

522/11 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 17 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod s Kateřinou M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.7.2011 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

523/11 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 20 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod s Nikolou J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.7.2011 na dobu 7let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit městu kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

524/11 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod s Michalou R., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 15.7.2011 na dobu 5 let.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

525/11 Pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 Jihlavská ul. 1106, Havlíčkův Brod, mimo pořadník, Jaroslavu U., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.7.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

526/11 Pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod, mimo pořadník, Leoši K., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou počínaje dnem 1.8.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

527/11 Pronájem bytu Jihlavská 1123/5, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp. 1123 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Ing. Josefu Z., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2011. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

528/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 v domě čp. 2754 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Josefu P., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou od 1.7.2011.

 

529/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 Jihlavská 1107, Havlíčkův Brod Janě P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2011.

 

530/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 Na Spravedlnosti 3219, Havlíčkův Brod Bedřichu M., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2011.

 

531/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 Jihlavská 1170, Havlíčkův Brod Ladislavě D., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2011.

 

532/11 Žádosti o byty nájemců domu čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 Na Spravedlnosti 3210, Havlíčkův Brod Janě P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu EKS, počínaje dnem 1.8.2011.

 

533/11 Žádost o výměnu bytu ze zdravotních důvodů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě čp. 1121 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Jaroslavu B., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2011. Zároveň k tomuto datu bude městu vrácen byt č. 12. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

534/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Lenkou Ch., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 16781.

 

535/11 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Nikoll K., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 16782.

 

536/11 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - "Dechový orchestr ZUŠ Hronov"

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 900 m2, Základní umělecké škole Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ: 66289467, za účelem uspořádání dechového orchestru dne 21.6.2011 v čase od 18:30 hod. do 20:00 hod.

 

537/11 Pronájem objektu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem budovy č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod na stpč. 254 o výměře 1 078 m2 a stpč. 254 o výměře 1 078 m2 s přilehlým pozemkem ppč. 223/2 o výměře 143 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod za podmínek nabídnutých společností FUTURUM REGNUM s.r.o. Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:28496663 a ukládá odboru správy majetku dále jednat o výhodnějších podmínkách pronájmu.

 

538/11 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - umístění reklamních tabulí

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí, Okrašlovacímu spolku BUDOUCNOST o.s., Sázavská 430, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 22855661, za účelem umístění reklamních tabulí, dne 14.6.2011 a 27.6.2011 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 

539/11 Rekonstrukce Koudelovy kašny

Rada města revokuje své usnesení č. 586/10 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností Skanska a.s., IČ 26271303 smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 16751.

 

540/11 Snížení energetické náročnosti budov - dodatek ke smlouvě

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatky smluv o dílo dle podkladové přílohy č.16760 a 16762 ve věci snížení energetické náročnosti budov ZŠ Nuselská a MŠ Žižkov s IP Izolace Polná s.r.o., IČ 25323601.

 

541/11 Veřejné osvětlení Horní Papšíkov

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Veřejné osvětlení Horní Papšíkov“ společností Agos stavební a.s., IČ 46679626 dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č.16764.

 

542/11 Veřejné osvětlení Perknov - návrh dodatku smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Veřejné osvětlení Perknov, křižovatka u mlýna“ firmou ElektroMont s.r.o., IČ 27536441 dodatek ke smlouvě o dílo dle podkladové přílohy č. 16776.

 

543/11 Odbahnění rybníků na Cihlářském potoce

Rada města ukládá odboru rozvoje města objednat u zhotovitele PSJ a.s., IČ 25337220 odbahnění Děkanských rybníků a Komory 1 a 2 a toto provést do konce října 2011.

 

544/11 Regionální operační program v oblasti sociálních služeb

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahájit přípravy pro podání žádosti z Regionálního operačního programu v oblasti sociálních služeb včetně úpravy projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu čp. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení“.

 

545/11 Zadání zakázek malého rozsahu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s firmou Stavounie, stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 15058620 smlouvu o dílo na dodávku stavby„Stavební úpravy a změna užívání prostor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240“ v souladu s předloženou nabídkou.

 

546/11 Rekonstrukce Svatovojtěšské ulice a ulice Trčkovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ulice Svatovojtěšské a její připojení na ulici Trčkovu“ společností Skanska a.s., IČ 26271303 dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín pro dokončení stavby do 18.7.2011.

 

547/11 Slavnostní otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit prostřednictvím závazných objednávek kulturní akci uskutečněnou u příležitosti slavnostního otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí dne 24.06.2011 a to v souladu s podkladovými přílohami č. 16795 (program akce), č. 16799 (rozpočet akce).

 

548/11 Slavnostní otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí

Rada města přijímá finanční dar od společnosti GRANO Skuteč spol. s r.o. ve výši 10.000 Kč dle podkladové přílohy č. 16800, finanční dar od společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. ve výši 70.000 Kč dle podkladové přílohy č. 16801 a finanční dar od společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. ve výši 5.000 Kč dle podkladové přílohy č. 16802 a doporučuje zastupitelstvu města o tuto celkovou částku ve výši 85.000 Kč navýšit rozpočet v rámci kap. 22 č.org. 9725, a to na pořádání akce slavnostního otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí dne 24.06.2011.

 

549/11 Slavnostní otevření rekonstruovaného Havlíčkova náměstí

Rada města doporučuje zastupitelstvu města úpravu rozpočtu dle podkladové přílohy č. 16799 (rozpočet akce).

 

550/11 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města, Havlíčkův Brod, Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č.16768.

 

551/11 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby, Havlíčkův brod, Ing. Zdeňkovi Endrlemu dle podkladové přílohy č.16784.

 

552/11 Odměny ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací podle podkladové přílohy č. 16793.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta