Usnesení z jednání rady města dne 6. 4. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

264/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.: 255/10, 214/10 a 215/10 do 31.5.2010.

 

265/10 Omezení provozu MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezit provoz  odloučených pracovišť mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2010. Předškolní vzdělávání bude od 1.7.2010 do 30.7.2010 zajišťovat pouze Mateřská škola Havlíčkův Brod, Žižkov 1352 a od 2.8.2010 do 27.8.2010 bude provoz zajišťován pouze odloučeným pracovištěm Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

 

266/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku jednat s vlastníkem o pronájmu zastavěného pozemku stpč. 3229 v k.ú. Havlíčkův Brod na základě usnesení zastupitelstva města č. 105/10.

 

267/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku na základě usnesení zastupitelstva města č. 106/10 realizovat jednotlivé kroky dle podkladové přílohy č. 13388.

 

268/10 Autobusová doprava Obec Dlouhá Ves

Rada města neschvaluje zřízení zastávek autobusu linky 600980 na Jihlavské ulici.

 

269/10 Přerušení provozu MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušit provoz v odloučeném pracovišti Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v měsíci červenci a srpnu 2010. Provoz v době od 1.7.2010 do 30.7.2010 bude zajišťovat příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Žižkov 1352; provoz od 2.8.2010 do 27.8.2010 bude zajišťován odloučeným pracovištěm Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537.

 

270/10 Smlouva se společnostmi ECOBAT s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ECOBAT s.r.o. se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, identifikační číslo:  267 25 967 dle podkladových příloh č. 13463, 13464 a 13465.

 

271/10 Smlouva se společnostmi ECOBAT s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek k platnému Statutu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13466.

 

272/10 Smlouva se společnostmi ECOBAT s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek k platné Příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod jako příkazcem a příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod jako příkazníkem dle podkladové přílohy č. 13467.

 

273/10 Smlouva se společnostmi ECOBAT s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4 - Braník, Dobrušská 1, PSČ 147 00, identifikační číslo 273 73 231 dle podkladové přílohy č. 13468.

 

274/10 Zjišťovací řízení EIA - Obchodní centrum NIMIRU v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje vyjádření města ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru  "Obchodní centrum NIMIRU Havlíčkův Brod" doslovně dle podkladové přílohy č. 13489.

 

275/10 Plynofikace Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města prověřit technické a legislativní možnosti rozšíření plynofikace Mírovky a Herlif.

 

276/10 Šubrtova ulice - oprava kanalizační přípojky

Rada města ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s odborem správy majetku provést rekonstrukci dešťové kanalizace u bytového domu čp. 2900, 2901, která slouží i pro odvodnění parkoviště.

 

277/10 Šubrtova - parkování

Rada města ruší usnesení č. 204/05 a ukládá odboru rozvoje města připravit rozšíření kolmého parkování v Šubrtově ulici směrem do zahrady školy ZŠ Wolkerova a zadat zpracování revitalizace prostoru mezi Šubrtovou a Masarykovou ulicí s ohledem na řešení dopravy v klidu a veřejné zeleně.

 

278/10 Černý most - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 13422 s krajem Vysočina.

 

279/10 Tělocvična u ZŠ V Sadech - informace o průběhu výstavby

Rada města na základě jednacích řízení ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.13472 se zhotovitelem stavby „Tělocvična u základní školy V Sadech – reg.číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00348“ firmou Stavointerier s.r.o., IČ 25943367.

 

280/10 Rekonstrukce Veselého

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č.13398 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ulice Veselého“ Lubomírem Dvořákem IČ 10466452.

 

281/10 Vyhodnocení zadávacího řízení - smuteční obřadní síň

Rada města vylučuje uchazeče CONSISTERA s.r.o., Čechyňská 14a, 602 00 Brno, IČ 27751082 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“.

 

282/10 Vyhodnocení zadávacího řízení - smuteční obřadní síň

Rada města vylučuje uchazeče ATOS, spol. s.r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“.

 

283/10 Vyhodnocení zadávacího řízení - smuteční obřadní síň

Rada města vylučuje uchazeče Stavounie, stavební a obchodní společnost spol. s.r.o., Jihlavská 756, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058620 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“.

 

284/10 Vyhodnocení zadávacího řízení - smuteční obřadní síň

Rada města vylučuje uchazeče U Vojtěcha stavební a obchodní společnost spol. s.r.o., Masarykova 3580, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 46507931 z důvodu omluvy a odstoupení z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod“.

285/10 Žádost o umístění přípojného bodu bezdrátové sítě - místní část Zbožice

Rada města schvaluje pronájem části střechy na domě čp. 30 hasičská zbrojnice v místní části Zbožice za 100,- Kč/ měsíc , společnosti Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, IČ:48172481, za účelem umístění přípojného bodu bezdrátové sítě internet, za předpokladu splnění podmínek uvedených v odůvodnění  podkladového materiálu č. 114/2010.

 

286/10 Pronájem částí ppč. 828/1 a PK 1296 v k.ú. Šmolovy

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 828/1 o výměře 34 m2 a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr, parcelní číslo 1296 o výměře 80 m2oba v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Jaroslavu K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 28.3.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 3 Kč/m2/rok, tj. 342 Kč/rok.

 

287/10 Havlíčkův Brod, Nad Skalkou, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 407/10 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

288/10 Havlíčkův Brod, Břevnická, smyčka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2359/14 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

289/10 Doplnění obsluhovaného majetku do smlouvy příkazní Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí a souhlasí se soupisem majetku doplněného do obsluhovaného majetku na základě příkazní smlouvy uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod.

 

290/10 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech.

Rada města souhlasí, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech pro účely a v termínech uvedených podkladovém materiálu č.  263/2010. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů Termesivy.

 

291/10 Žádost o pronájem městských bytů - Centrum Pestolozziho

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 37 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Centru J.J. Pestalozziho - Dům na půli cesty. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let počínaje dnem 1.5. 2010 do 30. 4. 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

292/10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 310 ul. 5. května, Havlíčkův Brod nájemcům Nataše Š. a Milanu H. a ukládá odboru správy majetku zajistit vyklizení bytu.

 

293/10 Výpůjčka pozemků parku Budoucnost - XV. ročník běhu parkem Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost na den 4. května 2010 organizaci Dům dětí a mládeže u Aleje,Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ: 70153353, za účelem pořádání XV. ročníku Běhu parkem Budoucnost pro žáky základních škol. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

294/10 Výpůjčka pozemků parku Budoucnost - Cyklistické odpoledne pro děti

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost na den 15. května 2010 organizaci Dům dětí a mládeže u Aleje,Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ: 70153353,  za účelem pořádání Cyklistického odpoledne pro děti. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

295/10 Rozšíření předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 004/1995 Český rybářský svaz

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 004/1995 uzavřené s Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, IČ:13585509, Žižkova 60, 580 01 Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 13473.

 

296/10 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 254/2005/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 254/2005/Miš uzavřené s manželi Miroslavem a Alenou M., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku ppč. 1609/4 o výměře 236 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky, kterým bude se zpětnou účinností od 1.4.2010 změněna dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 3 Kč/m2/rok, tj. 708 Kč/rok.

 

297/10 Rekonstrukce budovy Rubešovo náměstí 171

Rada města bere na vědomí zájem loutkového divadla o využití prostor budovy Rubešovo náměstí 171 aukládá odboru správy majetku  zajistit zapracování návrhu využití prostor objektu loutkovým divadlem do studie.

 

298/10 Jmenování komise na výběr ředitele příspěvkové organizace Sociální služby  města Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje komisi na výběr ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod ve složení: Ing. Tomáš Hermann (předseda), Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl, Jiří Kopic, Jiří Vorlíček.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka