Usnesení z jednání rady města dne 6. 4. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

JUDr. Hana Andělová, Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

234/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 990/08 z důvodu odstoupení žadatelky od záměru směnit byt a usnesení č. 863/08 z důvodu změny právního stavu (předmětný pozemek není dotčen elektrickým vedení a není tedy třeba zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu na tento pozemek).

 

235/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města prověřit případné rozpory stávajícího územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod ve vztahu k novému územnímu systému ekologické stability města Havlíčkův Brod a případné rozpory předložit výborům zastupitelstva města a zastupitelstvu města.

 

236/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá hospodářskému odboru znovu inzerovat prodej zbývajících volných bytů čp.:

3210/9 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 450 tis. Kč

3210/3 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 410 tis. Kč

3233/12 Na Výšině o velikosti 3+1 za min. cenu 1 435 tis. Kč.

 

237/09 Následná veřejnosprávní kontrola u PO Sociální služby města Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 4/2009 u PO Sociální služby města Havlíčkův Brod, Reynkova 3643.

 

238/09 Žádost o poskytnutí dotace - Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Bobři

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko Bobři, Horní 3188, Havlíčkův Brod, IČ 15060888, ve výši Kč 20 000,- na uspořádání oslav 90. výročí trvání organizace Junáka v Havlíčkově Brodě. Dotace bude čerpána v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod

 

239/09 Žádost o výpůjčku sálu staré radnice pro Klub Parkinson na den 20.4.2009

Rada města schvaluje výpůjčku sálu staré radnice na 20.4.2009 od 14.00 do 16.00 hodin pro Klub Parkinson.

 

240/09 Žádost o výpůjčku sálu a salonku staré radnice pro Muzeum Vysočiny na rok 2009

Rada města schvaluje výpůjčku sálu a salonku staré radnice pro Muzeum Vysočiny na rok 2009.

 

241/09 Oprava zřejmých nesprávností - rozpis rozpočtu města dle usnesení RM 19/09 z 12.01.2009

Rada města bere na vědomí informaci o odstranění chyby v rozpisu rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 schváleném usnesením Rady města č. 19/09 ze dne 12.01.2009 a schvaluje opravený rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009. Druhá a třetí věta usnesení Rady města č. 19/09 ze dne 12.01.2009 se nemění.

 

242/09 Prodej majetku - kasárna letiště – plechové sklady, ekokontejner

Rada města schvaluje prodej plechového skladu a železobetonových panelů tvořících jeho podlahu, evidenční číslo 103, inventurní číslo 2801-35, který se nachází v areálu kasáren letiště :

Kupujícímu: Ing. Milan H., Havlíčkův Brod za cenu 42.500 Kč

 

243/09 Prodej majetku - kasárna letiště – plechové sklady, ekokontejner

Rada města ruší výběrové řízení na přímý prodej ekokontejneru inventární číslo 028/2801-01 a soupravy havarijní depo inventární číslo 028/2801-07, a schvaluje předání tohoto movitého majetku do správy Technických služeb Havlíčkův Brod podle zákona č.250/2000 Sb.

 

244/09 Smlouva o dílo - zabezpečovací systém ZŠ Nuselská

Rada města schvaluje oproti své směrnici dokončit dílo - akce rekonstrukce elektroinstalace včetně elektronického zabezpečovacího systému -  firmou ROSS holding s.r.o., Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, IČ: 25259741.  

 

245/09 Mandátní smlouva - zadávací řízení Šubertova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností IS engineering s.r.o., IČ 25975609 jejíž předmětem je zajištění organizace zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce Šubertovy ulice, Havlíčkův Brod.

 

246/09 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - podchod Masarykova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy č. 445/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 na akci Podchod pro pěší v ulici Masarykova, Havlíčkův Brod se Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ 70856508.

 

247/09 Smlouva zakládající právo provést stavbu - Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy zakládající právo provést stavbu chodníku po pozemku parc.č. 759/3 katastrální území Šmolovy u Havlíčkova Brodu s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

248/09 Smlouva zakládající právo provést stavbu - Perknov

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy zakládající právo provést stavbu chodníku po pozemku parc.č. 715/3 katastrální území Perknov s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

249/09 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení Zahradnického

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 ve věci vedení veřejného osvětlení po pozemcích par.č. 930/50 a 930/51 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

250/09 Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace III/03810 – ul. Mírová

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v projektové přípravě stavby „Rekonstrukce komunikace III/03810 – ul. Mírová“ s doplněním projektové dokumentace o úpravu a přeložení signalizačního zařízení a následnou stavební úpravou zabezpečení přejezdu na chodníku.

 

251/09 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení Suchá

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve prospěch stavby „Rozšíření veřejného osvětlení – Suchá“ na pozemku parc.č. 647/1 katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

252/09 Žádost o opravu komunikace

Rada města se seznámila se žádostí o opravu a rekonstrukci příjezdové komunikace ke garážím v lokalitě Za Hrnčírnou a ukládá předložit podklad příslušným výborům k vyjádření k zařazení opravy do rozpočtu města 2010.

 

253/09 Plynofikace Mírovka - náhrada škody

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o provedení náhrady škod na zemědělských pozemcích parc.č. 79/1, 945 katastrální území Vysoká u Havlíčkova Brodu v rámci stavby Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov.

 

254/09 Úprava vodoteče a okolí mezi ulice Rozkošská a Havlíčkova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova, Havlíčkův Brod“ dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit vícepráce na prováděné stavbě v rozsahu podkladového materiálu.

 

255/09 Zakázka malého rozsahu - inženýrská činnost revitalizace Cihlářského potoka

Rada města ukládá odboru rozvoje města po projednání se Státním fondem životního prostředí oslovit uchazeče v souladu s předloženou výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti u projektu „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“.

 

256/09 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení U Pekárny

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku České dráhy a.s., IČ 70994226 ve prospěch stavby „Prodloužení veřejného osvětlení v ul. U Pekárny, Havlíčkův Brod “ na pozemku stp.č. 3294 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

257/09 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá – číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/01.00398“ s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ 75082241.

 

258/09 Dodatek č. 3 Spálená stráň

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku ke smlouvě o dílo č.3 na provedení díla Obytná zóna na Spálené stráni – II. etapa se zhotovitelem stavby společností M-Silnice a.s., IČ 42196868.

 

259/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Majáles 2009

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, IČ: 60126621, zastoupené ředitelem školy Mgr. Milanem Novákem,  za účelem uskutečnění studentské akce Majáles 2009 od 22. května do 24. května 2009.

 

260/09 Pronájem Havlíčkova náměstí - prodejní výstava stanů

Rada města schvaluje pronájem části plochy Havlíčkova náměstí o výměře 100 m2 společnosti Highland sport s.r.o., Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, IČ: 26014351, pro uspořádání prodejní výstavy stanů ve dnech 3. - 4. června 2009. Cena za pronájem Havlíčkova náměstí se stanovuje ve výši 40 Kč/m2/den + 19% DPH.

 

261/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/23 o výměře 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti FAVOLE DI PIZZA spol. s r.o., IČ: 27632458, se sídlem Mladoboleslavská 209, 197 00 Praha 9 - Kbely, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

262/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - akce na podporu třídění odpadu

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 200 m2 Agentuře Dobrý den s.r.o., zastoupené Ing. Josefem Vaňkem, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25160508, na den 21. května 2009 v čase od 7:00 do 18:00 hodin za účelem uspořádání akce na podporu třídění odpadu.

 

263/09 Výpůjčka pozemků parku Budoucnost  - Dětský den

Rada města schvaluje výpůjčku pozemků v parku Budoucnost a v prostoru rybníka Obora s tím, že nebude omezen běžný provoz občanům. Účelem výpůjčky je konání dětského dne organizovaného spolkem Pionýr, Pionýrská skupina V. Šantrocha Havlíčkův Brod, zastoupeným Petrem Dajčem, Havlíčkův Brod v termínu od 24. do 25. dubna 2009. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

264/09 12. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemkové parcely č. 912/4 v k.ú. Šmolovy, dle situačního nákresu v příloze tohoto podkladu pořadateli soutěže Rallye Posázaví, Zdeňku Seckému – TV studio HB, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, IČ:10463682, k uskutečnění 12. ročníku motoristické soutěže ve dnech 29. – 31. května 2009.

 

265/09 12. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje nákup a darování poháru starostky města pro vítěznou posádku 12. ročníku motoristické soutěže Rallye Posázaví v pořizovací ceně maximálně do 5.000 Kč.  

 

266/09 Výpůjčka pozemků parku Budoucnost - XIV. ročník běhu parkem Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku cest v parku Budoucnost na den 7. května 2009 organizaci Dům dětí a mládeže u Aleje,Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ: 70153353,  za účelem pořádání XIV. ročníku Běhu parkem Budoucnost pro žáky základních škol. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

267/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Bible, překlad 21. století

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 25 m2 Sboru Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, IČ: 73634301, za účelem připojení k celonárodní akci - čtení bible od 10.4.2009 do 12.4.2009.

 

268/09 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu materiálu č. 278/09. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

269/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - akce Den země

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 25 m2, Evě Suchánkové, U Kovárny 61, Praha Východ, 250 63, IČ: 74245201, za účelem realizace kampaně "DEN ZEMĚ" v rámci dotačního programu "Zelená úsporám", dne 19.4.2009.

 

270/09 Havlíčkův Brod, Perknov, pan Kostka - kabelová přípojka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 616/2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc. č. 616 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

271/09 NTL plynovod Havlíčkův Brod - Kozí ulice - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 220/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

272/09 Havlíčkův Brod, Pross – reklamní společnost , telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3211/49, 3211/85, 3211/84, 3211/86, 3211/46, 3211/47 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

273/09 Havlíčkův Brod, U Stadionu, telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2265/1, 2370/1, 190, 2370/2 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

274/09 Kamenná, elektro přípojka nízkého napětí - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 98/3 v k.ú. Kamenná u Jihlavy ve prospěch Jiřího Rozhoně, Kamenná 47, 588 13 Polná, úplatně jednorázově za cenu 100+DPH Kč/bm ve vztahu k celku nemovitosti - město vlastní podíl 119/838. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

275/09 Telekomunikační připojení k páteřní optické síti - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 499/08 přijaté dne 30. 6. 2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu dle územního rozhodnutí č. j. výst 479/91 je ze dne 22. 4. 1991spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2341/4, 1125, 1454/2, 2341/2, 1107/3, 1107/2, 2346/1, 2502/1, 1102/21, 1107/8, 2341/1, 1107/6, 973/115, 1050/6, 982/17, 982/60, 3783/2, 3783/3, 982/5, 942/26, 942/4, 2327/3, 1003/14, 749/10, 1020/1, 1022/1, 1021/1, 2341/3, 2348/16, 2259/18, 1705/1, 2259/22, 2259/44, 938/12, 1011/5, 2475 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc. č. 1111 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti BKS Capital Partners a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

276/09 Zřízení věcného břemene - vjezdu a výjezdu na  pozemek ppč. 1860/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy k tíži části pozemku vedeného v katastru nemovitostí ppč. 1860/5 o výměře cca 30 m2 ve prospěch pozemku ppč. 1860/2  v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

277/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod s Martinem H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.5. 2009.

 

278/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 38 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s Martou H., počínaje dnem 1. 5. 2009.

 

279/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 33 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod s Williamem B., Havlíčkův Brod,počínaje dnem 1.5. 2009.

 

280/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 42 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s Marcelou Z., Havlíčkův Brod ,počínaje dnem 1.5. 2009.

 

281/09 Fokus Vysočina - žádost o prodloužení pronájmu bytů

Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným s Fokusem Vysočina, IČ 154060306 se sídlem ul. 5. května 356, Havlíčkův Brod, kterými budou prodlouženy stávající nájemní smlouvy k pronájmu bytů č. 23 a 27 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod do 2.5. 2011.

 

282/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 10 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Michalu Š., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 30.6. 2013.

 

283/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 28 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Jolaně K., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 30.6. 2011.

 

284/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Janem a Libuší M., Havlíčkův Brod a Simonou Ž., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2009. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

285/09 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely Antonínem a Evou K., Havlíčkův Brod a Jiřinou G., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2009. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

286/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 3 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod s Miroslavem Š., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.5. 2009.

 

287/09 Doplnění obsluhovaného majetku do příkazní smlouvy Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí a souhlasí se soupisem majetku doplněného do obsluhovaného majetku a soupisem majetku vyjmutého z obsluhovaného majetku na základě příkazní smlouvy uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod a s doplněním textu článku VII této smlouvy.

 

288/09 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 63 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům MUDr. Miroslavu N. a Mgr. Lence N., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 252 Kč/rok.

 

289/09 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 169 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Ladislavu a Václavě N., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 676 Kč/rok.

 

290/09 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 80 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Pavle P., Štoky a Detlef Otto Fritz B., Štoky za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 320 Kč/rok.

 

291/09 Pronájem části ppč. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/121 o výměře 152 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Michalu a Janě P., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 608 Kč/rok.

 

292/09 Pronájem části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 295/2 - revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 585/08 takto:

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo ppč. 295/7 o výměře 210 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5441-1171/2007 z pozemku ppč. 295/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Rostislavu V., Havlíčkův Brod za účelem výstavby parkovací plochy a zřízení příjezdové komunikace a za účelem zřízení schodiště ke vstupu do suterénu dle přiložené situace s následujícími podmínkami: 

- žadatel nahradí parkovací místo v případě jeho zabrání příjezdovou komunikací na pronajatém pozemku

- žadatel provede v  případě kladného rozhodnutí životního prostředí na své náklady kácení stromů nacházejících se na předmětném pozemku, likvidaci dřevní hmoty a náhradní výsadbu na vlastní náklady.  

Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 9.1.2008 do doby rozhodnutí města o jiném využití s tím, že  uvedené zpevnění bude v případě ukončení nájemního vztahu nabídnuto jako dar městu.  V případě nepřijetí daru bude pozemek uveden do původního stavu. Cena za pronájem činí 28 Kč/m2/rok. Rozhodnutí města o jiném využití pozemku bude sděleno (stačí pokus o doručení) 3 měsíce před ukončením nájemní smlouvy.

 

293/09 Souhlas s úpravami ppč. 295/7 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s úpravami pozemku pozemková parcela číslo 295/7 (sadové úpravy prostoru a parkoviště) v k.ú. Havlíčkův Brod dle přiložené projektové dokumentace.

 

294/09 Pronájem části ppč. 792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 792/2 o výměře 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem dočasné skládky materiálu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 26.3.2009 do 24.4.2009. Cena za pronájem činí 28 Kč/m2/rok.

 

295/09 Dohoda o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva - Šmolovy

Rada města schvaluje uzavření dohody o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva na pozemku ppč. 879/1 a v budově čp. 196 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, dle přílohy podkladového materiálu.

 

296/09 Dohoda o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva - Termesivy

Rada města schvaluje uzavření dohody o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva na pozemku stpč. 42/3 a v budově čp. 83 v k.ú. Termesivy s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, dle přílohy podkladového materiálu.

 

297/09 "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod, oprava ohradní zdi - 2. část" a "Oprava fasády dvorní části Hanusovský dům č.p. 56 a Nová radnice č.p. 57 Havlíčkův Brod" - výběr zhotovitele

Rada města bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení podle vnitřní směrnice písm. b) k postupu zadávání zakázek města H. Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele zakázky "Oprava fasády dvorní části Hanusovský dům č.p. 56 a Nová radnice č.p. 57 Havlíčkův Brod" a ukládá hospodářskému odboru uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem firmou STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, Havlíčkův Brod 580 01 ve znění přílohy podkladu.

 

298/09 "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod, oprava ohradní zdi - 2. část" a "Oprava fasády dvorní části Hanusovský dům č.p. 56 a Nová radnice č.p. 57 Havlíčkův Brod" - výběr zhotovitele

Rada města bere na vědomí výsledek jednání a doporučení hodnotící komise podle vnitřní směrnice písm. c) k postupu zadávání zakázek města H. Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele zakázky "Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha Havlíčkův Brod, oprava ohradní zdi - 2. část" a ukládá hospodářskému odboru uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem firmou QATROSYSTEM, spol.s r.o., se sídlem Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01 ve znění přílohy podkladu.

 

299/09 Program jednání dubnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání dubnového zastupitelstva města.

 

300/09 Darovací smlouva

Rada města přijímá dar od Futaba Czech s.r.o. na oslavy 150. výročí smíšeného pěveckého sboru Jasoň a Stamicovy slavnosti konané v roce 2009.

 

301/09 Následná veřejnosprávní kontrola č. 5/2009 u ZŠ

Rada města bere na vědomí závěry následné veřejnosprávní kontroly č. 5/2009 u Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

302/09 Partnerství v projektu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města souhlasí s partnerstvím města Havlíčkův Brod v projektu "Rozvoj komunikativních a občanských kompetencí žáků SŠ v kraji Vysočina" podávaném do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  oblasti podpory: 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, jehož nositelem je společnost Agora Central Europe, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4.

 

303/09 Trofeo Niké Bohemia 2009

Rada města schvaluje připojení města k projektu Trofeo Niké Bohemia 2009 a ukládá odboru školství  předložit příštímu zasedání rady  návrh trasy a organizace  zastávky této akce v Havlíčkově Brodě tak, aby program mohl být projednán 27. dubna se zástupci pořádající firmy.

 

304/09 Služební byt

Rada města bere na vědomí informaci o ukončení nájemní smlouvy na služební byt č.5 Reynkova 2613 s Renatou B. a schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu H k užívání tohoto bytu se Zuzanou K. od 1.5.2009.

 

305/09 Návrh na jmenování vedoucího odboru vnějších vztahů MěÚ

Rada města neschvaluje návrh tajemníka na jmenování vedoucího odboru vnějších vztahů a ukládá tajemníkovi zrušit výběrové řízení.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka