Usnesení z jednání rady města dne 6. 2. 2012Přítomni:
Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha
Ostatní:
Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Mgr. Marek Topolovský, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Josef Beneš, Zdeněk Paukeje, Jan Zimmermann

111/12 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení 6 stánků Oblastní charitě Havlíčkův Brod dne 19.02.2012 na akci "Masopustní jarmark" dle podkladové přílohy č. 18497 .

112/12 Program prevence kriminality - 2012
Rada města schvaluje "Program prevence kriminality - 2012", dle podkladových příloh č. 18491, 18492, 18493.

113/12 Návrh plánu akcí města pro rok 2012
Rada města schvaluje Plán partnerských aktivit pořádaných/spolupořádaných městem Havlíčkův Brod v roce 2012 dle podkladové přílohy č. 18454.

114/12 Návrh plánu akcí města pro rok 2012
Rada města schvaluje Plán společenských a kulturních akcí pořádaných/spolupořádaných městem Havlíčkův Brod v roce 2012 dle podkladové přílohy č. 18454.

115/12 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny č. OVVV/1/02009/RB dle podkladové přílohy č. 18402.

116/12 
číslo přiděleno omylem

117/12 Program obnovy venkova - mandátní smlouva
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy dle podkladové přílohy č.18473 s Krajem Vysočina, IČ 70890749, jejíž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012.

118/12 Podporované bydlení
Město Havlíčkův Brod nesouhlasí s rekonstrukcí stávajícího objektu a vznikem podporovaného bydlení dle programu "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012" v objektu čp. 3258, pozemek stp.č. 1869/9 katastrální území Havlíčkův Brod stavebníka Jana Pazoura.

119/12 Mostky na kaskádě Cihlářského potoka
Rada města ukládá odboru rozvoje města zveřejnit poptávky zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby oprava třech mostků na kaskádě Cihlářského potoka a to v rozsahu podkladových příloh 
č. 18447, 18449 a 18450. O zadání zakázky rozhodne rada města na základě výsledku zadávacího řízení.

120/12 Úprava toku pod poldrem Cihlářský potok
Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u uchazečů zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Úprava toku pod poldrem, Havlíčkův Brod – Cihlářský potok“: první Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., IČ 45273910, druhý Lubomír Dvořák, IČ 10466452, třetí HB Golf s.r.o., IČ 27513688 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

121/12 Rozpočtové opatření odboru rozvoje města
Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 1 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy č. 18529. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

122/12 Odvolání Ing. Zdeňka Endrleho z funkce ředitele příspěvkové organizace Technických služeb Havlíčkův Brod
Rada města v souladu s § 102 odst. 2), písm. b) zákona o obcích odvolává Ing. Zdeňka Endrleho z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Technických služeb Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, IČ 70188041.

123/12 Odvolání Ing. Zdeňka Endrleho z funkce ředitele příspěvkové organizace Technických služeb Havlíčkův Brod
Rada města v souladu s § 102 odst. 2), písm. b) zákona o obcích jmenuje s účinností od 8.2.2012 člena rady města Ing. Tomáše Hermanna ředitelem příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 na dobu určitou do jmenování nového ředitele této příspěvkové organizace, který bude jmenován na základě výběrového řízení.

124/12 Žádost o schválení výměny městských bytů
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Marcelou K., Havlíčkův Brod a Michalem H., Havlíčkův Brod.  S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2012.
Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc.

125/12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Centrem J.J.Pestalozziho, o.p.s. IČ: 25918974 na pronájem bytu č. 37 v domě č.p. 1857 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 30.4.2014.  
 
126/12 Pronájem bytu - Satrapovi
Rada města schvaluje pronájem  bytu č. 10 o velikosti 3+1 v domě čp. 2753 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod manželům Jozefovi  a Marii S., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2012 . Nájemné bude účtováno dle platných cen pro rok 2012. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Byt č. 13 o velikosti 2+1 v  domě č.p. 2799 , Sídliště Pražská bude vrácen Městu Havlíčkův Brod.

127/12 Informace o proběhlých výběrových řízeních
Rada města bere na vědomí informaci o proběhlých výběrových řízeních na zakázky malého rozsahu podle vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle podkladových příloh č. 18377 a 18378.

128/12 4.vlna privatizace - dodatek prohlášení vlastníka
Rada města schvaluje Dodatek č.1 změna Prohlášení vlastníka jednotek V-9-3032/2000 ze dne 30.8.2000 dle podkladové přílohy č.18420  a Dodatek č.1 změna Prohlášení vlastníka jednotek V-15-3780/2000 ze dne 5.12.2000 dle podkladové přílohy č.18421.   

129/12 4.vlna privatizace -Přechodná pravidla hospodaření
Rada města schvaluje Přechodná pravidla hospodaření domu dle podkladové přílohy č.18422.
 
130/12 Pronájem části ppč. 1048/2 (díl č. 37) v k.ú. Havlíčkův Brod
Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/2 (díl č. 37) o výměře 302 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Libuši H. a Jánu G., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky.  Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 7.2.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.208 Kč/rok.

131/12 Pronájem stpč. 25/2 a stpč. 25/3 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 25/2 o výměře 31m2 a pozemku stavební parcela číslo 25/3 o výměře 4 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Janě T., Havlíčkův Brod za účelem užívání domu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 7.2.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

132/12 Pronájem části ppč. 2106 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2106 o výměře 106 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Antonínu K., Havlíčkův Brod za účelem skladování dřeva. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 7.2.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 318 Kč/rok.

133/12 Změna doby nájmu - Smlouva o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI uzavřené se společností Citymeter s.r.o., Makovského 1392/2b, Praha 6 - Řepy, IČ: 27248071, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

134/12 Změna doby nájmu - nájemní smlouva na pronájem rybníka
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. HO 006/2000/SOJ uzavřené s Jiřím F., Havlíčkův Brod, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1.10. kalendářního roku.

135/12 Změna doby nájmu - nájemní smlouva na pronájem rybníka
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. HO 250/2002/RAU uzavřené s Jiřím F., Havlíčkův Brod, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1.10. kalendářního roku.

136/12 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 004/1995
Rada města schvaluje Dodatek č. 5 nájemní smlouvy č. HO 004/1995 uzavřený mezi Městem Havlíčkův Brod a Českým rybářským svazem, MO Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 18414.

137/12 Program jednání únorového zastupitelstva města
Rada města schvaluje program únorového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 18512.

138/12 Navržení zástupce města do konkursní komise
Rada města navrhuje starostu města Bc. Jana Tecla jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na obsazení funkčního místa ředitele/ky Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny Havlíčkův Brod.

139/12 Navržení zástupce města do konkursní komise
Rada města navrhuje místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na obsazení funkčního místa ředitele/ky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod.

140/12 Navržení zástupce města do konkursní komise
Rada města navrhuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na obsazení funkčního místa ředitele/ky Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

141/12 Navržení zástupce města do konkursní komise
Rada města navrhuje člena rady Libora Honzárka jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na obsazení funkčního místa ředitele/ky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod.

142/12 Navržení zástupce města do konkursní komise
Rada města navrhuje místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako zástupce města Havlíčkův Brod do konkursní komise na obsazení funkčního místa ředitele/ky Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
Ing. Ivan Kuželka, v. r.
místostarostové


    Bc. Jan Tecl, v. r.
    starosta