Usnesení z jednání rady města dne 6. 10. 2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Zdeněk Endrle, Milan Beneš, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Hana Andělová, Ing. Josef Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, JUDr. Vít Fikar

 

721/08 Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo OS MBS/258/91/2008/1 o poskytování služeb v nebytovém prostoru.

Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OS MBS/258/91/2008/1.

 

722/08 Žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví

Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 2577/22 v domě čp. 2577 Reynkova ulice v Havlíčkově Brodě.

 

723/08 Nájemné v domě 3272-73

Rada města schvaluje u domu čp. 3272.73 Na Výšině pro určení smluvní výše nájemného po 1.9.2008 takový postup, že nájemné bude stanoveno ve výši podle rozhodnutí rady č. 646/08 a upravené podle usnesení rady 323/97. 

 

724/08 Žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina - pracoviště Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí, aby prostředky poskytnuté z grantu Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina mohly být použity ve větší míře na cestovné než přepokládal grantový projekt

 

725/08 Záměr výpůjčky Štáflovy bašty

Rada města schvaluje záměr výpůjčky Památníku akademického malíře Otakara Štáfla Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.

 

726/08 číslo přiděleno omylem

 

727/08 Pedagogická konference

Rada města schvaluje konání pedagogické konference ve dnech 16.-17.10.2008 a úhradu nákladů spojených s jejím konáním a pobytem účastníků ze Spišské Nové Vsi.

 

728/08 Zhotovitel parkoviště hřiště Plovárenská

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést výběrové řízení na realizaci parkoviště v prostoru u hřiště Plovárenská.

 

729/08 Připomínka k parkovišti u nového hřbitova

Rada města se seznámila s připomínkou paní Libuše Č. k parkovišti na novém hřbitově a konstatuje, že město Havlíčkův Brod v současné době zpracovává studii hřbitova, jejíž záměrem je zejména zlepšení stavu infrastruktury na novém hřbitově včetně parkování.

 

730/08 Podchod Masarykova - výběrové řízení

Rada města jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek u veřejné zakázky Podchod pro pěší v ulici Masarykova, Havlíčkův Brod, ve složení: Libor Honzárek, Ing. Josef Beneš, Ing.Čeněk Jůzl, Ing. Karel Báťa a jmenovaný pracovník firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice, Průběžná 48, PSČ 370 04, IČ 625 08 822 a jejich náhradníky jmenuje ve složení: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Pavel Sláma, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka a pracovník firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice, Průběžná 48, PSČ 370 04, IČ 625 08 822.

 

731/08 Žádost o prodloužení kanalizace U Nové Silnice

Rada města se seznámila se žádostí Ing. Petra J. o prodloužení kanalizace v lokalitě U Nové Silnice a ukládá odboru rozvoje města zajistit přípravu stavby odkanalizování místní části Mendlova Ves včetně lokality U Nové Silnice.

 

732/08 Dohoda o provedení stavby Pod Vodárnou

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby Rekonstrukce komunikace ulice Pod Vodárnou v místní části Havlíčkova Brodu Vršovice s Ladislavem P. a Magdalenou P., Věž.

 

733/08 Směna pozemků - Pod Vodárnou

Rada města souhlasí s tím, aby zábor části pozemku parc.č.1609/10 katastrální území Havlíčkův Brod ve prospěch stavby Rekonstrukce komunikace ulice Pod Vodárnou v místní části Havlíčkova Brodu Vršovice byl s majitelem panem Jiřím Š., Česká Bělá řešen směnou za část pozemku parc.č.1609/4 katastrální území Havlíčkův Brod v majetku města o stejné výměře a ukládá hospodářskému odboru předložit v tomto duchu materiál zastupitelstvu města.

 

734/08 Smlouvy Žižkov III

Rada města schvaluje uzavření předložené dohody o provedení technického dozoru s panem JUDr. Janem S., Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba kanalizace v rámci stavby 28 TI Havlíčkův Brod, Žižkov III.

 

735/08 Smlouvy Žižkov III

Rada města schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy s panem Janem R., Hradec Králové, jejíž předmětem je výstavba kanalizace v rámci stavby 28 TI Havlíčkův Brod, Žižkov III.

 

736/08 Smlouvy Žižkov III

Rada města schvaluje uzavření předložené dohody o společném postupu s panem Janem R., Hradec Králové, jejíž předmětem je výstavba kanalizace v rámci stavby 28 TI Havlíčkův Brod, Žižkov III.

 

737/08 číslo přiděleno omylem

 

738/08 Oprava komunikace Svatý Kříž

Rada města se souhlasí s navýšením ceny plnění za provedené opravy místních komunikací ve Svatém Kříži dle skutečně provedených prací a ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo s cenou díla 560 286,- Kč. 

 

739/08 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - podchod Masarykova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy č. 445/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2008 na akci Podchod pro pěší v ulici Masarykova, Havlíčkův Brod se Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ 70856508.

 

740/08 Veřejné osvětlení

Rada města se seznámila se stavem a postupem prací při realizaci veřejného osvětlení na území města a ukládá odboru rozvoje města zahájit v roce 2008 stavební práce na rozšíření veřejného osvětlení v místní části Suchá a veřejného osvětlení v ulici Kyjovská.

 

741/08 Smlouvy zakládající právo provést stavby - Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy zakládající právo provést stavbu Revitalizace středu města, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

742/08 Smlouvy zakládající právo provést stavby - Vysočina

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce komunikace ulice Pod Vodárnou, Havlíčkův Brod s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

743/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

744/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

745/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

746/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

747/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

748/08 Investiční a odpisové plány školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2009 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

749/08 Zásady hospodaření s byty v majetku města

Rada města schvaluje Zásady hospodaření s byty v majetku města dle upravené přílohy.

 

750/08 Silniční obchvat - přeložka vedení vn v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1563 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

751/08 Silniční obchvat - přeložka vedení vn v k.ú. Termesivy a Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 605 v k.ú. Termesivy a parc. č. 2386 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

 

752/08 Návrh změny nájemní smlouvy č. HO 122/2004/Miš

Rada města schvaluje zvýšení nájemného za pozemky pronajaté nájemní smlouvou č. HO 122/2004/Miš firmě AGRO Posázaví, a.s., IČ: 25250868, se sídlem Okrouhlice 45, PSČ 582 31 za účelem zemědělské výroby, a to na 1.500 Kč/ha/rok zpětně od 1.1.2007.

 

753/08 Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 24/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 24/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod o výpůjčce nemovitosti včetně doložky s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, jako půjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek ve vlastnictví České republiky ppč. 1032/2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

754/08 Pronájem části ppč. 103/1 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 103/1 o výměře 75 m2 v katastrálním území Perknov manželům Pavlu a Jaroslavě S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok.

 

755/08 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 23/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 23/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod o výpůjčce nemovitostí včetně doložky s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, jako půjčitelem. Předmětem výpůjčky jsou následující pozemky ve vlastnictví České republiky pod budovami ve vlastnictví města v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp.3240" v k.ú. Havlíčkův Brod:

parc. č. st. 5260          o výměře            37 m2    zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5261          o výměře         264 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5262          o výměře         599 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5263/1       o výměře         179 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5263/2       o výměře         418 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5263/3       o výměře         177 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5264/1       o výměře         999 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5264/2       o výměře           11 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5264/3       o výměře             7 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

parc. č. st. 5264/4       o výměře           50 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)

 

756/08 Smlouva o nájmu nemovitosti č. 39/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod - kotelna

Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí č. 39/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, jako pronajímatelem. Jedná se o nájemné za pozemek parcelní č. st. 5317 o výměře 325 m2 ve vlastnictví České republiky na němž se nachází stavba kotelny ve vlastnictví města Havlíčkův Brod na sídlišti "Na Výšině".

 

757/08 Havlíčkův Brod, Hala, telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2798/2 a st. 5456 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

758/08 Zbožice, výstavba přípojky, p. Nesládek - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 370/1 v k.ú. Zbožice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

759/08 Provedení  vnitřních rozvodů

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v budovách čp. 2503 Reynkova ul., Smetanovo náměstí  čp. 1879, 1880 a Sídliště Pražská čp. 2763, 2782, 2795, 2799, Havlíčkův Brod , společnosti Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, bezúplatně za podmínek stanovených správcem - organizační složkou Městská bytová správa.

 

760/08 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 9 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod se Zdenou M., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2008. Z nabídnuté zálohy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši trojnásobku nájemného a služeb.

 

761/08 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu Smetanovo náměstí 1880, Havlíčkův Brod s Janou P., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 1.11. 2008. Z nabídnuté zálohy na nájemné bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu a záloh na služby.

 

762/08 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod Ladislavě F., Havlíčkův Brod. S jmenovanou bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem  1. 11. 2008. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby.

 

763/08 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul.

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Markétě Š., Havl. Brod S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.11. 2008 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen složit na účet města kauci ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

764/08 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul.

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 26 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Evě Č., Havlíčkův Brod.  S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.11.2008 na dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen složit na účet města kauci ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

765/08 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul.

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 37  v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Heleně H., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.11. 2008 na dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen složit na účet města kauci ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

766/08 Dům čp. 3274 , 3275,3276 - užívání bytů bez právního důvodu

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou s  uživateli bytů Na Výšině 3274/6, 3275 /3 a 3276,/1  kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu, za předpokladu trvalého užívání bytu.

 

767/08 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku a zároveň pronájem bytu

Rada města schvaluje zařazení Zbyňka V., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt a zároveň pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2383 Brigádnická ul., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11. 2008. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

768/08 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 53 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor v objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Stanislavě K., IČ: 63584484, dle odůvodnění podkladu č. 733/08.

 

769/08 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č:

3209/2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy (dále jen "s podílem".) 397/19644,   3209/6 s podílem 709/19644, 3209/7 s podílem 724/19644, 3209/8 s podílem 397/19644, 3209/9 s podílem 709/19644, 3209/10 s podílem 724/19644, 3209/11 s podílem 397/19644,  3209/14 s podílem 397/19644, 3209/15 s podílem 709/19644, 3209/16 s podílem 724/19644, 3209/17 s podílem 397/19644, 3209/18 s podílem 709/19644,  3210/2 s podílem 745/19644,  3210/4 s podílem 745/19644, 3210/5 s podílem 699/19644, 3210/6 s podílem 745/19644, 3210/7 s podílem 699/19644, 3210/8 s podílem 745/19644,  3210/11s podílem 699/19644,  3211/1 s podílem 724/19704,  3211/3 s podílem 709/19704, 3211/4 s podílem 724/19704, 3211/5 s podílem 397/19704, 3211/6 s podílem 709/19704,  3211/8 s podílem 397/19704, 3211/9 s podílem 709/19704, 3211/10 s podílem 724/19704, 3211/12 s podílem 709/19704, 3211/13 s podílem 724/19704,   3211/16 s podílem 724/19704, 3211/17 s podílem 397/19704, 3211/18 s podílem 709/19704, 3212/1 s podílem 709/19704, 3212/2 s podílem 745/19704, 3212/3 s podílem 709/19704, 3212/4 s podílem 745/19704,  3212/5 s podílem 709/19704, 3212/6 s podílem 745/19704, 3212/7 s podílem 709/19704, 3212/8 s podílem 745/19704, 3212/9 s podílem 709/19704, 3212/10 s podílem 745/19704, 3212/11 s podílem 709/19704, 3212/12 s podílem 745/19704,  3213/2 s podílem 697/19194, 3213/3 s podílem 682/19194, 3213/4 s podílem 697/19194, 3213/5 s podílem 682/19194, 3213/6 s podílem 697/19194, 3213/7 s podílem 682/19194, 3213/8 s podílem 697/19194,  3213/10 s podílem 697/19194, 3213/11 s podílem 682/19194, 3213/12 s podílem 697/19194, 3214/1 s podílem 699/19194, 3214/2 s podílem 397/19194, 3214/3 s podílem 724/19194, 3214/4 s podílem 699/19194, 3214/5 s podílem 397/19194, 3214/6 s podílem 724/19194, 3214/7 s podílem 699/19194, 3214/8 s podílem 397/19194, 3214/9 s podílem 724/19194, 3214/10 s podílem 699/19194, 3214/11 s podílem 397/19194, 3214/12 s podílem 724/19194, 3214/13 s podílem 699/19194, 3214/15 s podílem 724/19194, 3214/16 s podílem 699/19194, 3214/17 s podílem 397/19194, 3214/18 s podílem 724/19194, 3229/1 s podílem 709/19188, 3229/2 s podílem 868/19188, 3229/3 s podílem 709/19188, 3229/4 s podílem 868/19188,  3229/6 s podílem 868/19188, 3229/7 s podílem 709/19188, 3229/8 s podílem 868/19188,  3229/11 s podílem 709/19188, 3229/12 s podílem 868/19188, 3230/1 s podílem 515/19188, 3230/2 s podílem 397/19188, 3230/3 s podílem 709/19188, 3230/4 s podílem 515/19188, 3230/7 s podílem 515/19188,  3230/9 s podílem 709/19188, 3230/10 s podílem 515/19188, 3230/11 s podílem 397/19188, 3230/12 s podílem 709/19188, 3230/13 s podílem 515/19188,  3230/15 s podílem 709/19188, 3230/16 s podílem 515/19188, 3230/17 s podílem 397/19188, 3230/18 s podílem 709/19188,  3231/2 s podílem 745/26272, 3231/3 s podílem 709/26272, 3231/4 s podílem 745/26272, 3231/5 s podílem 709/26272, 3231/6 s podílem 745/26272, 3231/7 s podílem 709/26272, 3231/8 s podílem 745/26272, 3231/9 s podílem 709/26272, 3231/10 s podílem 745/26272, 3231/11 s podílem 709/26272, 3231/12 s podílem 745/26272,  3231/14 s podílem 745/26272, 3231/15 s podílem 709/26272, 3231/16 s podílem 745/26272, 3232/1 s podílem 724/26272,  3232/4 s podílem 724/26272, 3232/5 s podílem 397/26272, 3232/6 s podílem 709/26272, 3232/7 s podílem 724/26272,  3232/9 s podílem 709/26272, 3232/10 s podílem 724/26272, 3232/11  s podílem 397/26272, 3232/12  s podílem 709/26272, 3232/13  s podílem 724/26272, 3232/14  s podílem 397/26272, 3232/15  s podílem 709/26272, 3232/16  s podílem 724/26272, 3232/17  s podílem 397/26272, 3232/18  s podílem 709/26272, 3232/19  s podílem 724/26272, 3232/20  s podílem 397/26272, 3232/21  s podílem 709/26272, 3232/22  s podílem 724/26272,  3232/24  s podílem 709/26272, 3236/1 s podílem 515/27608, 3232/2 s podílem 397/27608, 3236/3 s podílem 709/27608, 3236/4 s podílem 515/27608, 3236/5 s podílem 397/27608, 3236/6 s podílem 709/27608, 3236/8 s podílem 397/27608, 3236/9 s podílem 709/27608, 3236/10 s podílem 515/27608, 3236/11 s podílem 397/27608, 3236/12 s podílem 709/27608, 3236/13 s podílem 515/27608, 3236/14 s podílem 397/27608, 3236/15 s podílem 709/27608, 3236/16 s podílem 515/27608, 3236/17 s podílem 397/27608,  3236/19 s podílem 515/27608, 3236/20 s podílem 397/27608, 3236/21 s podílem 709/27608, 3236/22 s podílem 515/27608, 3236/23 s podílem 397/27608, 3236/24 s podílem 709/27608, 3237/1 s podílem 724/27608, 3237/2 s podílem 397/27608, 3237/3 s podílem 709/27608, 3237/4 s podílem 724/27608, 3237/5 s podílem 397/27608, 3237/6 s podílem 709/27608, 3237/7 s podílem 724/27608, 3237/8 s podílem 397/27608, 3237/9 s podílem 709/27608, 3237/10 s podílem 724/27608, 3237/11 s podílem 397/27608, 3237/12 s podílem 709/27608, 3237/13 s podílem 724/27608, 3237/14 s podílem 397/27608, 3237/15 s podílem 709/27608, 3237/16 s podílem 724/27608,  3237/18 s podílem 709/27608, 3237/19 s podílem 724/27608, 3237/20 s podílem 397/27608, 3237/21 s podílem 709/27608, 3237/22 s podílem 724/27608,  3237/24 s podílem 709/27608, 3233/1 s podílem709/26272, 3233/2 s podílem 745/26272, 3233/3 s podílem 709/26272,  3233/5 s podílem 709/26272,  3233/7 s podílem 709/26272,  3233/9 s podílem 709/26272, 3233/10 s podílem 745/26272, 3233/11 s podílem 709/26272,  3233/13 s podílem 709/26272, 3233/14 s podílem 745/26272, 3233/15 s podílem 709/26272, 3233/16 s podílem 745/26272, 3234/1 s podílem 724/26272, 3234/2 s podílem 397/26272, 3234/3 s podílem 709/26272, 3234/5 s podílem 397/26272, 3234/6 s podílem 709/26272, 3234/8 s podílem 397/26272, 3234/9 s podílem 709/26272, 3234/10 s podílem 724/26272, 3234/11 s podílem 397/26272, 3234/12 s podílem 709/26272, 3234/13 s podílem 724/26272, 3234/14 s podílem 397/26272, , 3234/16 s podílem 724/26272, 3234/17 s podílem 397/26272, 3234/18 s podílem 709/26272,  3234/22 s podílem 724/26272, 3234/23 s podílem 397/26272, 3234/24 s podílem 709/26272,  3275/2 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 841/8340,  3275/4 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 841/8340, 3275/5 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 827/8340, 3275/6 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 841/8340, 3275/7 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 827/8340, 3275/8 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 841/8340, 3275/9 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 827/8340, 3275/10 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6054 841/8340,  3277/2 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052  827/8270,  3277/4 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052   827/8270, 3277/5 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052   827/8270, 3277/6 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052   827/8270, 3277/7 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052   827/8270,  3277/9 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6052   827/8270,  3274/1 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270, 3274/2 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270,  3274/4 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270,   3274/7 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270, 3274/8 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270,  3274/10 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6055   827/8270,  3276/2 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/3 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/4 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/5 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/6 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/7 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/8 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/9 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 3276/10 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 6053   827/8270, 309/5 s podílem na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1052 16/100.

 

770/08 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku pozemkové parcely č. 1868/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průjezdu a průchodu ve prospěch vlastníků budovy čp. 551 a k  tíži pozemku   pozemkové parcely číslo 1868/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady.

 

771/08 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku pozemkové parcely č. 1868/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průjezdu a průchodu ve prospěch vlastníků budovy bez čp. , postavené na pozemku stavební parcely č. 460/1 a k  tíži pozemku   pozemkové parcely číslo 1868/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady.

 

772/08 Žádost Obchodní akademie Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje, pro střední školy působící v rámci města Havlíčkův Brod a  jejichž zřizovatelem je KÚ kraje Vysočina, cenu za krátkodobý pronájem fotbalového hřiště s umělou trávou Na Losích 400 Kč/hod.

 

773/08 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 8.9.2008.

 

774/08 Petice - problémy plynoucí s umístěním autobusové zastávky v ul. Na Spravedlnosti

Rada města projednala petici obyvatel ul. Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod na umístění autobusové zastávky v ulici a ukládá odboru dopravy zpracovat odpověď.

 

775/08 Petice - zájem nájemníků č.p. 3275 Na Výšině o privatizaci bytů

Rada města projednala petici nájemníků č.p. 3275 Na Výšině, Havlíčkův Brod, kteří projevili  zájem o privatizaci svých bytů a schvaluje odpověď hospodářského odboru.

 

776/08 Schválení programu zastupitelstva města

Rada města schvaluje program říjnového jednání zastupitelstva města.

 

777/08 Vyhodnocení veřejné zakázky na hasičský dopravní automobil

Na základě rozhodnutí  komise pro posouzení a vyhodnocení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek nebyl dodržen postup stanovený zákonem a zadavatel pro možné porušení zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení a rozhodl o vypsání nového zjednodušeného podlimitního řízení. Zajištění celého průběhu výběrového řízení (dále jen zadání) formou Zjednodušeného podlimitního řízení provede společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ: 255 33 843.

 

778/08 Vyhodnocení veřejné zakázky na hasičský dopravní automobil

Zadavatel pro otevření obálek, posouzení a vyhodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek veřejné zakázky na hasičský dopravní automobil stanovuje novou komisi.  Členové hodnotící komise:Ing. Jana Fischerová, CSc.,Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Jukl, Jiří Hájek, Ing. Jan Abbrent, Mjr. Ing. Bc. Zdeněk Šach. Náhradníci člena hodnotící komise:Libor Honzárek, Jana Matýsová, Ing. Libuše Dvořáková, Petr Adam, Jan Tecl, nprap. Pavel Freudenreich.

 

779/08 Smlouva o dílo na vypracovaní projektové dokumentace akce „ napojení areálu Letiště na silnici I/34 „

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.78004 s fy DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ : 25284525, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

780/08 Podchod Masarykova - výběrové řízení

Rada města ruší první výběrové řízení a vypisuje nové výběrové řízení na dodavatele stavby Podchod pro pěší v ulici Masarykova, Havlíčkův Brod s kvalifikačními podmínkami dle podkladového materiálu a ukládá odboru rozvoje města uskutečnit zadávací řízení na veřejnou zakázku prostřednictvím firmy  STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice, Průběžná 48, PSČ 370 04, IČ 625 08 822,

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka