Usnesení z jednání rady města dne 5.8.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Martina Klofáčová, Mgr. Magadlena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Petra Schwarzová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

549/19 Změna rozpočtu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření ořp/4/2019 kapitoly 35 Oddělení řízení projektů dle podkladové přílohy č. 49299. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města 292/1817.12.2018. Rada města schvaluje uvolnění 1 071 191,91 Kč v rámci projektu Systémová podpora sociální práce ve městě HB.

 

550/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 49292 "Darovací smlouvu č. 9/2019" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

551/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 49277 "Darovací smlouvu č. 93/2019" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

552/19 Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 49276 "Darovací smlouvu č. 3/2019" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajem Vysočina, zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč účelově určeného na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme z Merkuru.

 

553/19 Organizační řád příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje aktualizovaný Organizační řád příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy číslo 49275, s platností od 1.9.2019.

 

554/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku - parní elektrický konvektomat)

Rada města schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku - 1 ks parního elektrického konvektomatu s podstavcem, 2 ks smaltovaných plechů, dle podkladové přílohy č. 49329.

 

555/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku - elektrická pec)

Rada města schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku - 1 ks elektrické pece TPE 30, dle podkladové přílohy č. 49330.

 

556/19 Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku - elektrický universální robot)

Rada města schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku - 1 ks elektrického universálního robota RE 22 a 2 ks smaltovaných plechů, dle podkladové přílohy č. 49331.

 

557/19 Žádost o prodloužení splatnosti nájemného – Lyžař Havlíčkův Brod, z.s.

Rada města schvaluje na základě žádosti spolku Lyžař Havlíčkův Brod z.s. dle podkladové přílohy č. 49259 prodloužení splatnosti faktury č. FV1700921za pronájem lyžařského vleku Vysoká.

 

558/19 Úprava ceníku výkonů v hlavní činnosti TSHB

Rada města schvaluje úpravu ceníku v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod za likvidaci  odpadů na sběrném dvoře TSHB pro občany s platností od 12.8.2019 dle podkladové přílohy č. 49316.

 

559/19 Generel veřejného osvětlení města

Rada města schvaluje generel veřejného osvětlení města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 49333.

 

560/19 Postoupení smlouvy o nájmu ploch pro umístění reklam na zimním stadionu

Rada města schvaluje DOHODU o změně smluvních stran smlouvy o nájmu ploch určených k umístění reklam na zimním stadionu a ukládá Technickým službám uzavřít tuto dohodu ve znění podkladové přílohy č. 49340. Dále rada města ukládá Technickým službám uzavřít Smlouvu o nájmu ploch určených k umístění reklam s novým subjektem. BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., U Stadionu 277,580 01 Havlíčkův Brod, IČ 08275416 v rozsahu původní smlouvy dle podkladové přílohy č. 49341 a č. 49342.

 

561/19 Žádost o spolupráci na 7. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 15. září 2019 v Havlíčkově Brodě.

 

562/19 Žádost o spolupráci na 7. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod na webových stránkách závodu Havlíčkobrodský půlmaraton a při další jeho propagaci na stejnojmennou akci.

 

563/19 Žádost o spolupráci na 7. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města souhlasí s umístěním bannerů v rámci propagace Havlíčkobrodského půlmaratonu na pódiu na Havlíčkově náměstí, na plotu v areálu Plovárenská a veřejného koupaliště po dobu letních prázdnin do ukončení celého závodu.

 

564/19 Žádost o spolupráci na 7. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku KUS PLUS, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 49256 při pořádání 7. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 15. září 2019.

 

565/19 Žádost o potvrzení partnerství pro zřízení dětské skupiny Brodští broučci

Rada města projednala žádost žadatele Oblastní charita Havlíčkův Brod, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, zastoupené ředitelkou Ing. Kateřinou Svobodovou a schvaluje prohlášení o partnerství ve věci dětská skupina Brodští broučci - partner bez finančního příspěvku.

 

566/19 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 9 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 49258. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

567/19 Rozšíření zpevněné plochy u čp. 3017, 3018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 49251 s Okresním stavebním bytovým družstvem, IČO 00044121.

 

568/19 Zrušení přejezdu P3766

Rada města se seznámila s návrhem Správy železniční a dopravní cesty s.o. na zrušení přejezdu P3766 a s tímto nesouhlasí.

 

569/19 Stavební úpravy části Havlíčkovy ulice, Havl. Brod – přeložka zařízení ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120071005 dle podkladové přílohy č. 49295 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.

 

570/19 Rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Štáflova, II. Etapa, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 dle podkladové přílohy č. 49300 se zhotovitelem stavby Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

 

571/19 Rekonstrukce terasy v MŠ Na Svahu č.p. 3049, Havlíčkův Brod - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoj města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 49308 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce terasy v MŠ Na Svahu č.p. 3049, Havlíčkův Brod“ STAVOKOMP SERVICE s.r.o., IČO 25274368.

 

572/19 Rekonstrukce lávky přes Šlapanku v ul. Mírová, Havlíčkův Brod - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-1621/2019/SML dle podkladové přílohy č. 49318 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953

 

573/19 „II/150 Havlíčkův Brod ul. Žižkova a ul. Dolní – veřejné osvětlení“

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle podkladové přílohy č. 49312 s HZS Krajem Vysočina, IČO 70885184

 

574/19 Úprava sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny v ZŠ Sady. Dodatek ke smlouvě o dílo.

Rada města ukládá odboru rozvoj města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č.  49323 se zhotovitelem stavby „ZŠ V Sadech – stavební úpravy sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny“ TERMGAS s.r.o., IČO 26007967

 

575/19 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 24 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, B. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou s účinností od 15.8.2019 do 14.8.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

576/19 Zvýšení ceny za pacht pozemků určených k zemědělským účelům

Rada města stanovuje cenu za pacht pozemků určených k zemědělským účelům ve výši 4.500 Kč/ha/rok a v souvislosti s tímto ukládá ekonomickému odboru s účinností od 1.1.2020 přepracovat stávající pachtovní smlouvy. Pokud nebude dosaženo dohody, schvaluje rada města výpověď těchto pachtovních smluv.

 

577/19 Pojistná smlouva č. 8602970895 - Základní škola Nuselská, přírodovědné centrum

Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8602970895 s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha, dle podkladové přílohy č. 49284.

 

578/19 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - prodloužení - dodatek č. 3 - na období 2019 -2020

Rada města schvaluje pro období 2019 a 2020 zabezpečení přezkoumání hospodaření města dle z. 420/2004 Sb. externí auditorskou společností s r.o. AUDIT Brno, IČ 26243709, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno a ukládá uzavřít s uvedenou společností dodatek č. 3 stávající smlouvy o přezkoumání hospodaření čj. EK/2777/2011/JU-1 za cenu 49.000 Kč/rok bez DPH (podkladová příloha 49288).

 

579/19 Pronájem části pozemku č. 1883/3 v k.ú. Havlíčků Brod - ulice Bělohradská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1883/3 o výměře 45 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. M., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem vybudování přístupu k nemovitosti.

Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok.

 

580/19 Užívání objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost

Rada města schvaluje možnost krátkodobého pronájmu (do 48 hodin) objektu čp. 4288 v parku Budoucnost za účelem pořádání veřejně přístupných kulturně-společenských akcí. Sazba nájemného za celých 48 hodin činí 1.000 Kč včetně DPH. 

Rada města svěřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odboru Městského úřadu určenému organizačním řádem pravomoc rozhodovat o pronájmech objektu čp. 4288 v parku Budoucnost a kompetenci k uzavírání nájemních smluv s tímto spojených.

 

581/19 Nominace členů komisí Svazu měst a obcí ČR

Rada města podle § 102, odst. 3 zákona o obcích a § 5, odst. 1, písm. a) stanov Svazu měst a obcí ČR navrhuje do komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR tyto zástupce Města Havlíčkův Brod: do komise pro zahraniční spolupráci Ing. Janu Fischerovou, CSc., do komise cestovního ruchu Bc. Libora Honzárka, do školské komise Ing. Vladimíra Slávku, do sociální komise PhDr. Ivanu Štrossovou a do bezpečnostní komise Bc. Jana Pavlíka.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta