Usnesení z jednání rady města dne 5.5.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Kejklíček, Ing. Karel Milichovský, PaedDr. Veronika Prchalová, Edita Ondráčková, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marie Kudrnová, Martin Stehno, Ludmila Vališová, Ing. Josef Jukl

 

380/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 282/14 ze dne 24.3.2014. Nájemce ustoupil ze žádosti o společný nájem.

 

381/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č.  č. 244/14 Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce ze dne 24.3.2014.

 

382/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru organizovat prodej věcného práva stavby v lokalitě Rozkoš veřejnou soutěží podle směrnice města pro hospodaření s nemovitým majetkem č. QS 55-25 a postupem popsaným v odůvodnění podkladového materiálu zastupitelstva města 68/2014.

 

383/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit návrh pro uzavření smlouvy s příjemcem investiční dotace Aeroklubem Havlíčkův Brod o.s., IČ: 00528951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 907.498 Kč na výstavbu požární nádrže v areálu letiště Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006.

 

384/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v jednání s Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o realizaci připojovacích a vyřazovacích pruhů v rámci stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025“.

 

385/14 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá útvaru vnitřního auditu provést kontrolu čerpání dotací Bruslařského klubu Havlíčkův Brod dle Zásad a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města za období 2011-2013.

 

386/14 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Štáflova

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 79/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb. činí 3.410 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- opravy  budovy ZŠ (420 tis. Kč) - schodiště (70 tis. Kč),  podlahy - další etapa (80 tis. Kč), zárubně (100 tis. Kč), sanace zdiva (170 tis. Kč),

- oprava budovy ŠJ P.Holého -  podlahy II.etapa (2.240 tis. Kč),

- oprava budovy ŠJ P. Holého -  střecha (150 tis. Kč),

- oprava kamenné zdi a vjezdové brány (400 tis. Kč),

- oprava umělého povrchu školního hřiště a odvodnění (200 tis. Kč).

 

387/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 5/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 5/2014 kapitoly 28 odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 25245. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

388/14 Převod finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu reprodukce investičního majetku - ZŚ Štáflova

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 použití Fondu reprodukce investičního majetku na stavební opravu podlahy a kanalizace kuchyně Školní jídelny Prokopa Holého, Havlíčkův Brod ve výši 550 tis. Kč.

 

389/14 Finanční dar

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od firmy ZEA Sedmihorky, spol. s r. o. dle podkladové přílohy č. 25218. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

390/14 Doplnění investičního plánu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2014

Rada města schvaluje doplnění investičního plánu na rok 2014 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 25219.

 

391/14 Zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská p. Petru Palovčíkovi, Václavkova 10, 586 01 Jihlava k pořádání dětského dne společnosti B: TECH a.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25937014 dle podkladové přílohy č. 25132. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu a umožnit veřejnosti vstup do areálu.

 

392/14 Provozní řád tržiště Smetanovo náměstí

Rada města schvaluje provozní řád tržiště na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě ve znění podkladové  přílohy  č. 25063 a ukládá Technickým  službám Havlíčkův Brod provozní řád tržiště vydat s účinností od 1.5.2014. Rada města dále schvaluje doplnění ceníku poplatků za prodejní místo na tržišti o položku za zábor vymezeného prostoru přiřazeného k jednotlivému stánku ve výši 50 Kč za den.

 

393/14 Gastronomický festival

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného zapůjčení 20 ks stánků, vody a elektřiny od Technických služeb Havlíčkův Brod. Rada města poskytuje veřejnou podporu ve výši 21.042,- Kč vč. DPH společnosti MAS Královská stezka o.p.s., p. Gustav Charouzek,Habry 66, 582 81, IČ: 27521702, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na zajištění gastronomického festivalu   dne 21.6.2014 v Havlíčkově Brodě v souladu s podanou žádostí a  cenovou kalkulací dle přílohy č. 25133 a č. 25220.

 

394/14 Změna plánu účetních oprávek

Rada města schvaluje změnu  plánu účetních oprávek Technických služeb Havlíčkův Brod k datu 31.3.2014 dle podkladové přílohy č. 25144 v souvislosti se zařazením nového majetku pořízeného do 31.3.2014.

 

395/14 Doplnění ceníku TS HB

Rada města schvaluje doplnění ceníku Technických služeb Havlíčkův Brod v souvislosti s provozováním psího útulku o položku „Náklady spojené s odchytem“ ve výši 290,- Kč vč. DPH s účinností od 12.5.2014.

 

396/14 Na kole a pěšky po Vysočině 4

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení k propagaci akce Na kole a pěšky po Vysočině 4  pořadateli Kolo bez hranic o.s., Žižkova 989, Havlíčkův Brod, IČ 28556097, konané ve dnech 24.5.a 17.7.2014 dle podkladové přílohy č. 25221 a č. 25222.

 

397/14 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Konečná

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 78/14 ze dne 27.1.2014 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle z. 250/2000 Sb., činí 900 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov takto: 

- projektová dokumentace na opravu výdejny školní jídelny (52 tis. Kč), 

- oprava střechy vzdělávacího pavilonu (848 tis. Kč).

 

398/14 Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2014

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 25223.

 

399/14 Žádost o finanční příspěvek

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod, IČ: 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, na částečnou úhradu nákladů softbalového oddílu spojených s turnajem o Pohár mistrů evropských zemí v holandském Amstelvenu, který se bude konat ve dnech 24.-31.8.2014.

 

400/14 Žádost o finanční příspěvek

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25114. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

401/14 Žádost o finanční příspěvek

V souvislosti s pořádáním ME mužů v softbalu schvaluje rada města Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod, IČO: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod:

- zapůjčení velké a malé zasedací místnosti Nové radnice dne 13.7.2014 (od 15.00  do 20.00 hodin);

- zajištění převozu delegátů softballové federace a mezinárodních rozhodčích ve dnech  12.7., 13.7., 19.7. a 20.7.2014, a to služebním vozidlem města s řidičem.

 

402/14 Žádost o finanční příspěvek

V souvislosti s pořádáním ME mužů v softbalu rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod poskytnout Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod součinnost, a to formou:

- vyhrazení jedné šatny pro rozhodčí v areálu veřejného hřiště Plovárenská;

- 8 ks kontejnerů na odpad;

- pomoci při sekání trávy v areálu softballového hřiště před 11.7.2014;

- odběru elektrické energie ve večerních hodinách.

 

403/14 Rozpočtové opatření OVVV č. 8/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25178. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

404/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Anně Říhové, bytem Chelčického 861, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Blankou Říhovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

405/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Jitce Brožové, bytem Na Výšině 3244, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Helenou Brožovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

406/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Kateřině Libusové, bytem Rozkošská 2320, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Pavlínou Libusovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

407/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Lence Netopilíkové, bytem Mírovka 75, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Zdeňkou Netopilíkovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

408/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Pavlíně Jindrové, bytem Pod Náspem 584, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Pavlínou Jindrovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

409/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Kláře Novákové, bytem Dvořácká 1515, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené otcem Rostislavem Novákem, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

410/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Kateřině Klempířové, bytem Trčkova 1877, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené matkou Ladislavou Klempířovou, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

411/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Alexandře Satrapové, bytem Nad Kalvárií 3382, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

412/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Karolíně Brožové, bytem V Rámech 284, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

413/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Barboře Kubalové, bytem U Pekárny 1650, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

414/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Kateřině Dolejší, bytem Nad Parkem 3402, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 3.000 Kč na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na Světovém školním šampionátu v házené, který se koná ve dnech 20.-28.06.2014 ve městě Trabzon v Turecku.

 

415/14 Žádost o finanční podporu na Světovém školním šampionátu v házené v Turecku

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 25130. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

416/14 Darovací smlouva MV-96861-5/KAP-2013

Rada města souhlasí s přijetím daru uvedeného v darovací smlouvě MV pod č.j. MV-96861-5/KAP-2013 viz. příloha č. 25204.

 

417/14 MAS Královská stezka o.p.s.

Rada města souhlasí se zařazením správního území  Havlíčkova Brodu do působnosti  SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) pro roky 2014 - 2020 dle přílohy č. 25127.

 

418/14 MAS Královská stezka o.p.s.

Rada města souhlasí s uhrazením členského příspěvku MAS Královská stezka o,p.s. Habry pro rok 2014 ve výši 2 Kč na obyvatele města dle podkladové přílohy č. 25140.

 

419/14 Rozpočtové opatření OŘP čílo 4/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 4/2014 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 25169. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

420/14 Pověření k podpisu v rámci projektu OPLZZ

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla k podpisu Monitorovacích zpráv a žádostí o platbu včetně jejich příloh v době nepřítomnosti starosty města Mgr.Jana Tecla v rámci projektu s názvem Podpora standardizace orgánu-sociálně právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00017.

 

421/14 Světelná signalizace Masarykova-koordinační propojení

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit „Prodloužení koordinace SSZ silnice I/38 ulice Masarykova v Havlíčkově Brodě“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25182.

 

422/14 Patrové parkoviště Husova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby „Patrové parkoviště ul. Husova, Havlíčkův Brod“ firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 dodatek smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25152.

 

423/14 Finanční podpora na obnovu kulturních památek

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci obnovy kulturních památek dle podkladové přílohy č. 25150 s Krajem Vysočina, IČO  70890749 na akci „Havlíčkův Brod, městské opevnění – oprava střechy bašty“.

 

424/14 Finanční podpora na obnovu kulturních památek

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci obnovy kulturních památek dle podkladové přílohy č. 25151 s Krajem Vysočina, IČO  70890749 na akci „Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů“.

 

425/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 5 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 25189. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

426/14 Veřejné osvětlení Suchá - darovací smlouva

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 25190 s Josefem a Evou K., Havlíčkův Brod ve věci přijetí daru veřejného osvětlení.

 

427/14 Rozkoš - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 25180 se zhotovitelem stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599.

 

428/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města ruší zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ a ukládá odboru rozvoje města v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU vyzvat zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 6093217, PROFIL NÁBYTEK a.s., IČO 48202118, L.A.Bernkop 1883, a.s., IČO 26309165, Karel Mrkvička-Interia, IČO 10463852, ALKA HOLDING spol. s r.o., IČO 49814664, KB Stavební s.r.o., IČO 29208181, JALAM s.r.o., IČO 02105942, Kořan nábytek s.r.o., IČO 64833542, FVE Sunshine s.r.o., IČO 29027314 a Artspect a.s., IČO 28123395 k podání nabídky zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu č.311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ dle upřesněné zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 25191, 25192, 25193 a 25194.

 

429/14 Rekonstrukce čp. 311 - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce objektu č.311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Vybavení 8 bytových jednotek, reg.č. CZ/1.11/3.2.00/25.01281“ Libora Honzárka, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Jukla, Ing. Marii Kudrnovou a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Hanu Holendovou, Janu Koubkovou a Milana Semeráda.

 

430/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25195 s Radkem Č. a Danou Č., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

431/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25196 s Danou S., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

432/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25197 s Zdeňkem M., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

433/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25198 s Marcelou R., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

434/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25199 s Miroslavem R., Havlíčkův Brod ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

435/14 Plynofikace Mírovka - věcná břemena

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 25200 se Zemědělským družstvem Mírovka „v likvidaci“, IČO 00122653 ve věci "Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov".

 

436/14 Rekonstrukce trubních propustků Mírovka

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25212 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452.

 

437/14 Snížení energetické náročnoti ZŠ Nuselská

Město Havlíčkův Brod vzhledem k uskutečněným změnám na obvodovém plášti u Základní školy Nuselská nemůžeme dodržet podmínky dodržení velikosti zateplovaných ploch projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod“ a z tohoto důvodu musí odstoupit od přidělení dotace z programu Zelená úsporám.

 

438/14 Svatební obřadní síň

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce svatební obřadní síně“ firmou Stavointerier s.r.o., IČO 25943367 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25188.

 

439/14 Svatební obřadní síň

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby zajistil provedení restaurátorské práce dekorativních nástropních maleb a souhlasí s tím, aby tyto práce provedl ak.malíř Pavel Procházka, Střížov 105, Luka nad Jihlavou a to v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25205.

 

440/14 Stará radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ firmou AGOS stavební a.s., IČO 46679626 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 25228.

 

441/14 Stará radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit zadání veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu“ včetně „Rekonstrukce dvora staré radnice“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala Architektonická kancelář Burian-Křivinka v dubnu 2011.

 

442/14 Regenerace hřbitova Sv. Vojtěcha - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 12 PO – 000435,P/ZS/17/2014 dle podkladové přílohy č. 25243 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 pro stavbu „Regenerace hřbitova sv. Vojtěcha – 1. etapa“.

 

443/14 Dodatek č. 4 nájemní smlouvy č. OSM 019/2011 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. OSM 019/2011 uzavřené mezi Městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 a navýšení nájemného na 1.219.025 Kč/rok, dle podkladové přílohy č. 25209.

 

444/14 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. HO 172/2004/Miš, zemědělská půda

Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 3217 o výměře 566 m2, části pozemku ppč. 1273/47 o výměře 130 m2, části pozemku ppč. 1273/56 o výměře 350 m2, části pozemku ppč. 1212/2 o výměře 180 m2, pozemku ppč. 3218 o výměře 1.073 m2, části pozemku ppč. 1218 o výměře 1.480 m2, části pozemku ppč. 3232/5 o výměře 1.000 m2, pozemku ppč. 2362 o výměře 664 m2, části pozemku ppč. 1611/46 o výměře 400 m2 a části pozemku ppč. 2384/1 o výměře 480 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby  od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku společnosti OSIVA a.s., IČ: 48171069, se sídlem Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod, jednající Ing. Františkem Šťastníkem. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání požadovaných pozemků za období od 1.7.2012 do 30.6.2014 ve výši 1.075 Kč.

 

445/14 Pronájem části pozemku ppč. 58/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 58/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za účelem zahrádky a uložení dříví.

 

446/14 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 018/2006/Miš, zemědělská půda

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 1822 o výměře 120 m2, části pozemku ppč. 1664 o výměře 400 m2, pozemku ppč. 1771 o výměře 2.852 m2, pozemku ppč. 1663 o výměře 6.981 m2, části pozemku ppč. 2107/1 o výměře 8.800 m2, pozemku ppč. 2113 o výměře 4.490 m2, pozemku ppč. 1866 o výměře 2.401 m2, pozemku ppč. 2202 o výměře 131 m2, pozemku ppč. 2205 o výměře 2.312 m2, části pozemku ppč. 2123 o výměře 1.580 m2, části pozemku ppč. 1835 o výměře 495 m2, části pozemku ppč. 1777 o výměře 5.000 m2, části pozemku ppč. 1819 o výměře 590 m2, pozemku ppč. 2165 o výměře 40.790 m2 a pozemku ppč. 1817 o výměře 2.727 m2, vše v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za účelem zemědělské výroby  od 1.7.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku Zemědělskému družstvu Okrouhlička , IČ: 00122726, se sídlem Okrouhlička 48, Štoky, jednající Ing. Bohuslavem Černíkem.

 

447/14 H. Brod, SDH Perknov, úprava kabelového vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 715/2 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm + DPH, minimálně 2000 Kč + DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

448/14 H. Brod, ul. Občinská, přeložka kabelového vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1082/9, 1083/2, 1083/28 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

449/14 Souhlas s užíváním prostoru v parku Budoucnost, běh parkem

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost dle situčního zákresu v příloze č. 25113 dne 27.5.2014 od 8:00 do 11:30 hod za účelem konání akce 19. ročník Běhu parkem Budoucnost. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

450/14 Výpůjčka částí pozemků ppč. 1741/28, 247/2 a 236 v k.ú. Havlíčkův Brod, pozemky u ZŠ V Sadech

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 1741/28 o výměře 50 m2 a části pozemku ppč. 236 o výměře 10 m2, oba v k.ú. Havlíčkův Brod, firmě WEBEL s.r.o., jednající Tomášem Černým, se sídlem Náměstí Svobody 93/22, Brno na dobu od 7.5.2014 do 31.5.2014 za účelem postavení lešení a umístění zařízení staveniště.

 

451/14 Havlíčkův Brod, Humpolecká, přeložka kNN a kVN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2642/14, 2642/13, 2617/1, 2643, 2671/7 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

452/14 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/26, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 224/2012/Kuč uzavřenou s Petrou P., Havlíčkův Brod, kterým se nájemní smlouva prodlužuje do 1.1.2017.

 

453/14 Žádost o prominutí nedoplatku za vyúčtování služeb za období 1/2013-12/2013, Dolní 258/6, Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje prominutí nedoplatku za vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2013 do 29. 3. 2013 ve výši 3.853,00 Kč za byt číslo 6, Dolní 258, Havlíčkův Brod Jaroslavu M., Havlíčkův Brod. Dlužná částka ve výši 3.853,00 Kč je splatná do 31. 7. 2014.

 

454/14 Zúžení nájemní smlouvy - byt č. 13, čp. 1859, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu AK s Janou M., Havlíčkův Brod. Účinnost smlouvy je od 1.6.2014, nájemné bude stanoveno dle usnesení RM č. 120/14 ve výši 59,35 Kč/m2. Úhrada peněžité jistoty ve výši pětinásobku měsíčního nájemného bude prominuta.

 

455/14 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Alešem T., Havlíčkův Brod a Hannou T., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2014 takto:

Aleš T., byt č. 6, čp. 2381, ul. Brigádnická, Havlíčkův Brod

Hanna T., byt č. 11, čp. 2761, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod.

Nájemné bude stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy jsou nájemci povinni uhradit městu peněžitou jistotu ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

456/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - Dolní 258/6

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, Dolní 258, Havlíčkův Brod Jitce V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2014. Měsíční nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

457/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů- Žižkov II. 1200/11

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Žižkov II. 1200, Havlíčkův Brod Radce Š., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2014. Měsíční nájemné je ve výši 78 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

458/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - Žižkov II 1201/13

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13, Žižkov II. 1201, Havlíčkův Brod Evě F., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 1.6.2014 do 31.5.2015. Měsíční nájemné je ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude uhrazena ve 4 měsíčních splátkách.  Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

459/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - Smetanovo nám. 1860/23

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod Lukáši P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2014. Měsíční nájemné je ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

460/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - Reynkova 2613/10

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Reynkova 2613, Havlíčkův Brod Liborovi D., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2014. Měsíční nájemné je ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

461/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - Sídliště Pražská 2797/4

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod Jiřímu a Věře T., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2014. Měsíční nájemné je ve výši 82 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

462/14 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - U Kasáren 3504/11

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Luborovi S., Bystřice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 1.6.2014 do 31.5.2015. Měsíční nájemné je ve výši 67 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

463/14 Informace - pronájem bytu č. 1, čp. 2613, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města projednala opakované porušování nájemní smlouvy č. OSM 001/2012/Kuč na pronájem městského bytu č. 1, čp. 2613, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod Pavlu H., Havlíčkův Brod a neplnění uzavřené dohody o splátkách dlužného nájemného a plateb za služby s uvedeným nájemcem. Rada města ukládá ekonomickému odboru s nájemcem projednat a uzavřít novou dohodu o splátkách a uznání aktuálního dluhu se splatností max. do 30.9.2014.

 

464/14 Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací

Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací číslo EK 228/2013/Kni uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Evou C., Havlíčkův Brod.

 

465/14 Výpověď nájmu bytu č. 11, čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník podání výpovědi z nájmu bytu č. 11, čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Evě C., Havlíčkův Brod.

 

466/14 Žádost o souhlas s umístěním sídla právnické osoby

Rada města souhlasí se zápisem adresy sídla spolku TJ Šmolovy, IČ: 46484604, čp. 176, Šmolovy, Havlíčkův Brod do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb.

 

467/14 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. OSM 058/2013/Jan

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OSM 058/2013/Jan, uzavřené se společností Pivovar Chotěboř s.r.o., IČ: 27380 572, Průmyslová čp. 1755, Chotěboř, dle podkladové přílohy č.25102.

 

468/14 Ukončení soudního sporu, Josef Landsman, Radniční vinárna, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila s dosavadním průběhem soudních řízení v soudním sporu o smluvní pokutu za pozdní platby nájemného v nebytovém prostoru čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byl Josef Landsman, U Obory 1279, Chotěboř a schvaluje uzavření smíru za podmínky, že ani jedna strana nebude požadovat rozsudek soudu.

 

469/14 Prohlášení vlastníka budovy čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit Prohlášení vlastníka budovy čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod.

 

470/14 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., jmenuje s účinností od 1.8.2014 do 31.7.2020 Bc. Jindřicha Macka ředitelem příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta