Usnesení z jednání rady města dne 5.12.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Libor Honzárek

 

1034/16 Aktualizace odpisového plánu 2016 a 2017 - movitý majetek - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého movitého majetku pro účetní období roku 2016 a 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 34778.

 

1035/16 Darovací smlouva s Krajem Vysočina - Prezentační podlahový stojan

Rada města schvaluje darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 na darování "Prezentačního podlahového stojanu" městu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449 viz příloha č. 34805.

 

1036/16 Darovací smlouva č. 3/2016 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 3/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, IČ 70 15 37 36, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 34836, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10 tis. Kč účelově určeného na dopravu žáků na zimní pobyty v přírodě Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. 

Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1037/16 Rozpočtové opatření MP č. 4/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2016 kapitoly 29 Městská policie dle podkladové přílohy číslo 34808. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1038/16 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia na turnaj v malé kopané dne 29.7.2017 osadnímu výboru Květnov dle podkladové přílohy č. 34807.

 

1039/16 Smlouvy dopravní obslužnosti

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2017 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 34783 a dodatek č. 5 ke smlouvě č. 641/153/2010-11 s dopravcem Arriva Východní Čechy a.s. Na Ostrově 177, Chrudim ve znění podkladové přílohy č. 34782.

 

1040/16 Bezpečnostní zpráva společnosti Primagas s.r.o.

Rada města se seznámila s bezpečnostní zprávou společnosti Primagas s.r.o., se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4, viz podkladová příloha č. 34820 a nemá k této dokumentaci žádných připomínek.

 

1041/16 Rozpočtové opatření OŘP č. 15

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření  OŘP č. 15/2016 kapitoly 35 Projekty/eurofondy dle podkladové přílohy č. 34780. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/2015 ze dne 14.12.2015.

 

1042/16 Podání žádosti do 45. výzvy Operačního programu životní prostředí na akci: Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Rada města schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace Rýdlovského rybníka v Herlifech" dle výzvy č. 45 Ministerstva životního prostředí a ukládá Oddělení řízení projektů žádost podat.

 

1043/16 Podání žádosti do 45. výzvy Operačního programu životní prostředí na akci: Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Rada města vyslovuje souhlas s udělením plné moci Ing. Aleně Aubusové, Ph.D. pro projekt "Revitalizace Rýdlovského rybníka v Herlifech" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 34822.

 

1044/16 Podpis Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: Rybník Občiny na pozemku p.č. 243/1 v k.ú. Poděbaby

Rada města souhlasí s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace a schvaluje podpis Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a odeslat ji na Ministerstvo zemědělství.

 

1045/16 Následné veřejnosprávní kontroly provedení ve školských příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 5/2016 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, na základě níž ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 doporučení.

 

1046/16 Následné veřejnosprávní kontroly provedení ve školských příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 15/2016 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, na základě níž ukládá ředitelce této organizace přijmout 2 doporučení.

 

1047/16 Následné veřejnosprávní kontroly provedení ve školských příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 4/2016 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, na základě nichž ukládá řediteli této organizace přijmout 1 nápravná opatření a 2 doporučení.

 

1048/16 Následné veřejnosprávní kontroly provedení ve školských příspěvkových organizacích

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 11/2016 provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Havlíčkův Brod Korálky, Příčná 191, na základě níž ukládá ředitelce této organizace přijmout 1 nápravná opatření a 3 doporučení.

 

1049/16 Následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 19/2016 provedené u příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod, na základě níž ukládá řediteli přijmout 2 nápravná opatření a 5 doporučení.

 

1050/16 Následná veřejnosprávní kontrola provedená u příspěvkové organizace Sociální služby města

RM bere na vědomí závěry z následné veřejnosprávní kontroly č. 20/2016 provedené u příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod, na základě níž ukládá ředitelce této organizace přijmout 4 nápravná opatření a 1 doporučení.

 

1051/16 Revokace usnesení č. 967/16

Rada města revokuje své usnesení č. 967/16 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na projektové práce „ZŠ Štáflova – půdní vestavba“ s projekční kanceláří QATROSYSTEM, spol. s r.o., IČO 15058654.

 

1052/16 Revokace usnesení č. 967/16

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na projektové práce „Nástavba na ZŠ Nuselká" s PROJEKT-EFEKT, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha, IČO: 27517721.

 

1053/16 Revokace usnesení č. 967/16

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na projektové práce „Zvýšení kvality a efektivity výuky přírodovědných a technických předmětů na ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941" s Ing. Milanem Stejskalem, IČO: 63584719.

 

1054/16 Žádost obyvatel Ledečské ulice čp. 2982-2983

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opravu přístupových komunikací k bytovým domům v prostoru mezi Ledečskou ulicí a řekou Sázavou.

 

1055/16 Rekonstrukce Smetanova náměstí - zadání projekčních prací

Rada města souhlasí se zadáním dokumentace stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí – II. etapa“ Ing. arch. Aleši Burianovi, Pod Vinohrady 703, Kuřim, IČO 12196584 dle podkladové přílohy č. 34823 a ukládá odboru rozvoje města se zhotovitelem uzavřít smlouvu o dílo.

 

1056/16 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 14 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 34835. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1057/16 Rekonstrukce venkovních bazénů - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce bazénových van s použitím nerezového plechu – koupaliště Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 34840 s projekční kanceláři BfB studio s.r.o., IČO 48335826.

 

1058/16 Územní studie - Nad psychiatrickou léčebnou

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Z92-1, Z92-2.

 

1059/16 Napojení areálu nemocnice na Zelený okruh

Rada města ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem rozvoje města jednat s vlastníkem pozemku parc.č. 795/2 v k.ú. Havlíčkův Brod o získání části tohoto pozemku v rozsahu potřebném pro trasu varianty 1 dle podkladové přílohy č. 34854.

 

1060/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 258/8, Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, Dolní 258, Havlíčkův Brod S. K., Lučice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 93 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1061/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod T. Č., Přibyslav. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 101 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1062/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/47, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 47, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod M. D., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 99 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1063/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2762/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod M. V., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1064/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2795/7, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod K. B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 66 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce a kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy k bytu číslo 20, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 20, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod nejpozději do 15.2.2017, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

1065/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 3504/21, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod P. D., Hurtova Lhota. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 16.1.2017 do 15.7.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 98 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

1066/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů -  byt č. 1200/11, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod J. T., Velká Bíteš, zastoupeného opatrovníkem. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 19.12.2016 do 18.6.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 88 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

1067/16 Žádost o prominutí platby nájemného - byt č. 3241/82, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prominutí nájemného v bytě číslo 82, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod D. P., Havlíčkův Brod za období od 25.10.2016 do 29.11.2016 ve výši 4.235 Kč.

 

1068/16 Žádost o posunutí termínu vyklizení bytu - byt č. 2800/4, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje posunutí termínu vyklizení bytu číslo 4, Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod D. P., Havlíčkův Brod do 31.12.2016.

 

1069/16 Zplnomocnění k zastupování města

Rada města zplnomocňuje Miroslava Cakla k zastupování města při uzavírání a ukončování smluvních vztahů na připojení a dodávky elektrické energie k odběrným místům ve vlastnictví města.

 

1070/16 Zplnomocnění k zastupování města

Rada města zplnomocňuje Zdeňku Knížkovou k zastupování města při uzavírání a ukončování smluvních vztahů na připojení a dodávky elektrické energie k odběrným místům ve vlastnictví města.

 

1071/16 H.Brod, f. CoraHB autodíly, kabel. vedení  nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 162/87 v katastrálním území Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 180 Kč/bm+DPH, minimálně 1.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

1072/16 Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 2792/5 o výměře 195 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod H. Č., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.170 Kč/rok.

 

1073/16 Pronájem části pozemku č. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádkářská kolonie Vršovice

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1624/4 (dílu č. 6) o výměře 220 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod H. S. a M. S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.320 Kč/rok.

 

1074/16 Nájemní smlouva č. EK 377/2016/Jon - rozšíření předmětu nájmu, prodloužení doby nájmu

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. EK 377/2016/Jon uzavřené se společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude pronájem části pozemku č. 692/12 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění lešení, skládku a mobilního WC se zpětnou účinností od 16.11.2016 do 15.12.2016.

 

1075/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu na části pozemku č. 1032/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu s Orlem jednotou Havlíčkův Brod, se sídlem Machačova 2145, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34858.

 

1076/16 Úprava cen parkovného na dolním parkovišti u plaveckého bazénu

Rada města schvaluje Provozní řád placených parkovišť Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34863.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta