Usnesení z jednání rady města dne 5.10.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka,  Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Ing. Josef Beneš

 

605/20 Darovací smlouva č. 2/2020  a 3/2020 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57835 darovací smlouvu č. 2/2020 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 7.755 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.10.2020 až 31.12.2020.

 

606/20 Darovací smlouva č. 2/2020  a 3/2020 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57836 darovací smlouvu č. 3/2020 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 16.779 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2021 až 30.06.2021.

 

607/20 Zapůjčení mobilního pódia – SDH Termesivy

Rada města schvaluje bezplatné vypůjčení mobilního pódia včetně dopravy, montáže a demontáže žadateli: Sbor dobrovolných hasičů Termesivy na akci pořádanou dne 12.6.2021 dle podkladové přílohy č. 57838 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně tyto služby poskytnout.

 

608/20 Rozpočtové opatření OSVŠ 4/2020

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 4/2020 dle podkladové přílohy č. 57839. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

609/20 Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 57840 aktualizovaná "Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod". 

 

610/20 Zápis v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci zápisu nově budované mateřské školy a školní jídelny MŠ do Rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2021 s kapacitou 64 dětí/stravovaných.

 

611/20 Stavební úpravy bytového domu č.p. 813

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 57868 s dodavatelem stavby „Stavební úpravy bytového domu 813. Ul. Žižkova, Havlíčkův Brod“ firmou SAIDAMSTAV s.r.o., IČO 07256604.

 

612/20 Denní stacionář Na Výšině

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 57896 se zhotovitelem stavby „Denního stacionáře Na Výšině, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

 

613/20 Mateřská škola Konečná

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 57880 se zhotovitelem stavby „Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná“ firmou RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

 

614/20 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - přeložka ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120071005 dle podkladové přílohy č. 57873 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

615/20 Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet - bezhotovostní placení parkovného

Rada města schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet s poskytovatelem služeb, společností Worldline NV/SA, se sídlem Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brusel, Belgie, DIČ: BE 0418.547.872 a společností Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 036 33 144 dle podkladové přílohy č. 57870.

 

616/20 Parkovací dům Výšina - záměr prodeje věcného práva stavby

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej věcného práva stavby na parkoviště na sídlišti Výšina.

 

617/20 Pracovní místo „asistent prevence kriminality - ostraha v budově Úřadu práce v Havlíčkově Brodě“

Rada města schvaluje prodloužení polovičního pracovního úvazku  pracovního místa „asistent prevence kriminality - ostraha v budově Úřadu práce v Havlíčkově Brodě“ do 31.1.2021.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta