Usnesení z jednání rady města dne 5.10.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Filip Hejkal, Ing. Karel Milichovský, Miroslav Paušíma, Bc. Martin Stehno, Ing. Pavel Bárta, Ing. Vladislav Rohlík, Beno Trávníček, Dis., JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

826/15 „Střednědobý plán rozvoje SOS - schválení licenčních smluv s MPSV“

Rada města schvaluje uzavření licenčních smluv s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle podkladových příloh č. 29706 a č. 29707. Předmětem licence jsou produkty:

- Vyhodnocení plnění cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za rok 2013 a za rok 2014;

- Akční plány rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2014 a na rok 2015,

které byly vytvořeny v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod, č. CZ.1.04/3.1.03/97.00036, jehož realizátorem bylo Město Havlíčkův Brod.

 

827/15 Nová smlouva o nájmu prostor určených k podnikání

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu a Marcelou Neuhöferovou dle podkladové přílohy č. 29701.

 

828/15 Spolupráce s chráněnými dílnami Fokus Vysočina

Rada města souhlasí s navýšení finančního limitu plnění smlouvy č. 49/2015 uzavřené mezi smluvními stranami Technické služby Havlíčkův Brod a Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o. dle podkladové přílohy č. 29683.

 

829/15 Žádost Lyžař Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje na základě žádosti (viz podkladová příloha č. 29685) odpuštění pohledávky Technických služeb Havlíčkův Brod vůči občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod o.s., Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27038840 ve výši dlužné částky 180.000,- Kč splatné k 30.6.2015 za nájem lyžařského vleku (viz podkladová příloha č. 29687 - dlužná faktura) a schvaluje snížení nájemného v sezóně 2014/2015 na 1,- Kč.

 

830/15 Ukončení nájmu restaurace na letním koupališti

Rada města ukládá Technickým službám uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na přechodnou dobu s p. Ondřejem a Petrem Včelou, která jim umožní v souladu s žádostí, viz podkladová příloha č. 29689 pouze ponechat uskladněné movité věci v jejich vlastnictví v nebytových prostorech restaurace do doby rozhodnutí o novém provozovateli. Zároveň p. Ondřej a Petr Včela musí smluvně převzít veškerou odpovědnost za dočasně pronajaté prostory a nést náklady spojené s jejich provozem. Účinnost nájemní smlouvy bude dána dnem předání a převzetí pronajatých prostor od původního nájemce. Nájemné za užívání prostor pro uskladnění movitých věcí se na uvedenou přechodnou dobu stanovuje ve výši 1000 Kč.

 

831/15 likvidace majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 29608.

 

832/15 Novela nařízení města o parkování

Rada města schvaluje Nařízení města č. 3/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu ve znění podkladové přílohy č. 29654.

 

833/15 Provozní řád placeného parkoviště Na Ostrově a Boženy Němcové

Rada města schvaluje Provozní řád placeného parkoviště v ulicích Na Ostrově a Boženy Němcové dle podkladové přílohy č. 29666 a č. 29667.

 

834/15 Změna přílohy v nařízení č. 2/2009

Rada města schvaluje změny přílohy č. 2 Nařízení města č. 2/2009, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29659.

 

835/15 Stanovení úředně určené místnosti a stanovení doby pro občanské svatební obřady

Rada města ruší usnesení RM č. 963/08 ze dne 22.12.2008 a v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanovuje, že se občanské svatební obřady budou konat v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č.p. 57, Havlíčkův Brod  v pátek v čase 12:00 až 12:40 hodin a dále v sobotu v čase 10:00 až 16:00 hodin. Současně rada doporučuje, aby se svatební obřady konané v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů na kterémkoliv vhodném místě byly povolovány v pátek od 13:00 do 15:00 hodin a v sobotu v době od 10:00 do 16:00 hodin.

 

836/15 Oddací dny 2016

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 ze dne 5. 10. 2015 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod (oddacími dny) v roce 2016 jsou pouze: pátek 08.01., pátek  22.01, pátek 12.02., pátek 26.02., pátek 11.03., pátek 25.03., pátek 08.04., pátek 29.04., pátek 13.05., pátek 27.05., pátek 03.06., pátek 24.06., pátek 08.07., pátek 22.07., pátek 12.08., pátek 26.08., pátek 16.09., pátek 23.09., pátek 07.10., pátek 21.10., pátek 11.11., pátek 25.11., pátek 02.12., sobota 09.01., sobota 23.01., sobota 13.02., sobota 27.02., sobota 12.03., sobota 26.03., sobota 09.04., sobota 30.04., sobota 14.05., sobota 21.05., sobota 04.06., sobota 25.06., sobota 09.07., sobota 23.07., sobota 13.08., sobota 27.08., sobota 17.09., sobota 24.09., sobota 08.10., sobota 29.10., sobota 12.11., sobota 26.11. a sobota 03.12.

 

837/15 Provedení kontroly hospodaření ve společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje provedení kontroly hospodaření ve společnosti Teplo HB s.r.o., se sídlem Sídliště Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ 259 30 354.

 

838/15 Varovný a výstražný systém pro město Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na výstražný a varovný informační systém města Havlíčkův Brod, a ukládá odboru správy a informatiky, aby ve spolupráci s oddělením řízení projektů zajistil podání a vyřízení žádosti s využitím nabízené služby od zpracovatele projektu na kompletní vypracování žádosti o dotaci.

 

839/15 FOND VYSOČINY - dotace na 51. trh řemesel 17. 11. 2015

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Vysočiny na realizaci 51. trhu řemesel v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 29664.

 

840/15 Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 29649 "Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání" s Krajem Vysočina, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, IČO 708 90 749.

 

841/15 Limit příspěvků na běžné stavební opravy a technické zhodnocení školských budov -  rok 2016

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 29668 limity finančních příspěvků na běžné stavební opravy školských budov svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření, které budou systematizovány pro návrh rozpočtu na rok 2016 na kapitole 28 - odbor sociálních věcí a školství, položce 5336.

 

842/15 Limit příspěvků na běžné stavební opravy a technické zhodnocení školských budov -  rok 2016

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 29669 limity finančních příspěvků na technické zhodnocení školských budov svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření, které budou systematizovány pro návrh rozpočtu na rok 2016 na kapitole 40 - odbor rozvoje města.

 

843/15 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 9/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2015 kapitoly 28 - Sociální věci a školství dle podkladové přílohy číslo 29645. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

844/15 Projektová příprava oprav a investic ve školských zařízeních

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahájit projekční přípravu investic a oprav školských zařízení v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29648.

 

845/15 Zřízení sjezdu

Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na pozemek parc.č. 729/2 k.ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29677.

 

846/15 Oprava čp. 191 Příčná

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy MŠ Příčná, Havlíčkův Brod“ firmou PWB stavby s.r.o., IČO 01434837 a souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavebních prací do 9.10.2015.

 

847/15 Most přes náhon v Perknově - opěrná zeď náhonu

Rada města se seznámila s návrhem na opravu opěrné zdi náhonu v rámci stavby „MOST HB-4021, most přes náhon v Perknově, Havlíčkův Brod“ a konstatuje, že město Havlíčkův Brod nebude hradit opravu části náhonu dle předloženého návrhu, neboť tento není v majetku města a navrhovaná opěrná zeď není nezbytná pro most.

 

848/15 Rozpočtová opatření EO - 09/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 9/2015 dle podkladové přílohy č. 29653. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

849/15 Pronájem bytu č. 258/5, ulice Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Dolní 258, Havlíčkův Brod Haně S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu neurčitou s účinností od 15.10.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 59,35 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil bytový dům čp. 1029, U Panských, Havlíčkův Brod nejpozději do 30.10. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

850/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/7, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Žižkova 807, Havlíčkův Brod Danielu K., a Tereze P., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 101 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

851/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/34, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 34, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Monice T., Polná. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 73 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

852/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1857/44, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 44, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Janu T., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

853/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/5, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Tomáši K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

854/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2381/2, Brigádnická, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Brigádnická 2381, Havlíčkův Brod Milanu K., Havlíčkův Brod. Snájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

855/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2475/2, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Ladislavu L., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

856/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Milanu K., a Zaidě K., Pardubice. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

857/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2798/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2798, Havlíčkův Brod Simoně S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 2.11.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 73 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 5, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod nejpozději do 16.11. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

858/15 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/21, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo OSM 339/2012/Kuč na nájem bytu č. 21 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod s Hanou P., Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu o 2 roky, tj. do 14.11.2017.

 

859/15 Pronájem části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 887/4 o výměře 120 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Janě S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.10.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 480 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.10.2013 do 30.9.2015.

 

860/15 Patrové parkoviště Husova ulice - odpuštění nájemného

Rada města schvaluje odpuštění nájemného za pronájem parkovacího stání č. 11 v Patrovém parkovišti Husova ulice v období od 1.10.2015. Nájemné začne být opět účtováno od 1. kalendářního dne čtvrtletí, které bude následovat po dni odstranění závady.

 

861/15 Personální posílení MěÚ

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o pracovníka zařazeného do úseku sociálních služeb a prevence kriminality Odboru sociálních věcí a školství MěÚ HB. Počet zaměstnanců zařazených do MěÚ pro rok 2016 je 156.

 

862/15 Havlíčkův Brod, Ledečská  - plynovodní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 585/39 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si nechá vyhotovit na vlastní náklady investor. Věcné břemeno uhradí investor, tj. Pavel Svoboda, bytem Na Lipce 148, Havlíčkův Brod - Poděbaby. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta