Usnesení z jednání rady města dne 5. 5. 2008Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

315/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší usnesení č. 276/08, z důvodu odstoupení zájemce od pronájmu náměstí.

 

316/08 Nájemní smlouva - Xerox

Rada města v souladu s § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 uzavřela s firmou Xerox Czech republic s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO 48109193 nájemní smlouvu č. MP 200863/388.

 

317/08 Přehled stížností a petic v roce 2007

Rada města bere na vědomí zprávu o stížnostech a peticích doručených na městský úřad v roce 2007.

 

318/08 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 29.5.2008 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

319/08 Zkušební řád prokazování odborné způsobilosti

Rada města schvaluje Zkušební řád o prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování silniční motorové dopravy formou taxislužby platný od 1.6.2008.

 

320/08 Dotace 2008

Rada města schvaluje podle čl. VII, odst. 4 Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města , že u částek vyšších Kč 100 tis. budou dotace za rok 2008 poskytnuty ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách a to:
1. splátka do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
2. splátka 15. června
3. splátka 15. září
4. splátka 15. listopadu

 

321/08 Dotace 2008

Rada města schvaluje dohodu o započtení závazků a pohledávek mezi městem a občanským sdružením TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

 

322/08 Dotace 2008

Rada města vyhovuje žádosti občanského sdružení TJ Jiskra a schvaluje rozložení splátek schválené  dotace na rok 2008 Kč 2 145 tis. takto:
Kč 350 tis. vrácená půjčka městu
Kč 525 tis. do 10 dnů od podepsání smlouvy o dotaci
Kč 525 tis. 15. června 2008
Kč 525 tis. 15. září 2008
Kč 220 tis. 15. listopadu 2008

 

323/08 Dotace 2008

Rada města vyhovuje žádosti občanského sdružení FC Slovan a schvaluje rozložení splátek schválené dotace na rok 2008 Kč 950 tis.  takto:
- Kč 300 tis. do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
- Kč 250 tis.  15. června
- Kč 200 tis.  15. srpna
-Kč  200 tis.  15. října

 

324/08 Dotace 2008

Rada města schvaluje doslovné znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci z rozpočtu města na rok 2008 s HC Rebel a.s. Havlíčkův Brod , který zachycuje změny podle nově schválených Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod

 

325/08 Dotace 2008

Rada města schvaluje doslovný text smluv na poskytnutí prostředků grantů z rozpočtu města na rok 2008

 

326/08 Zastávka Pražská

Rada města na základě žádosti Ivety Málkové, Žižkov II/3137, Havlíčkův Brod o projednání změny stanoviště autobusové zastávky Pražská konstatuje, že žádosti nevyhovuje.

 

327/08 Dotace  - občanské sdružení Aktivní Perknov

Rada města schvaluje dotaci na realizaci projektu na zachování kulturních, společenských a sportovních tradic Perknova ve výši 30.000 K č Obč.sdružení Aklivní Perknov, IČ 22676244.

Pro krytí schválené dotace rada schvaluje použití finančních prostředků rozpočtové rezervy běžných výdajů (5901), č. organizační - nezatříděno, kapitola 23 - právní oddělení a jejich převod na zatřídění kapitola 23, č.org 812-Perknov,  pol. 5222 neinv.transfery obč. sdružením, par. 3399 - kultura ostatní. 

 

328/08 Výpůjčka hřiště Plovárenská v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště parcelní číslo 3915 v ulici Plovárenská v Havlíčkově Brodě, společnosti ROSS Holding s.r.o., zastoupená Romanem Strykem, Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, IČ: 25259741, za účelem uspořádání firemního turnaje v malé kopané dne 24. května 2008 od 13:00 do 20:00 hodin.

 

329/08 Výměna oken v objektu Obchodní akademie, U Trojice 2005, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí se zadáním zakázky na dokončení výměny oken včetně provedení opravy komínového zdiva v objektu Obchodní akademie, U Trojice 2005, Havlíčkův Brod firmě STAVOINTERIER s.r.o., Kozí 201, Havlíčkův Brod, IČ 25943367 a ukládá hospodářskému odboru uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

 

330/08 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 092/2006/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 092/2006/Miš, uzavřené s Mgr. Jindřichem Krbcem, bytem Vlkova 1017/32, Praha 3, na pronájem části pozemku ppč. 2434/29 o výměře 200m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou zpětně k 30.4.2008.

 

331/08 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 21/2008 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita "Na Výšině"

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 21/2008 o výpůjčce nemovitostí ve vlastnictví půjčitele ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, s městem Havlíčkův Brod. Jedná se o následující pozemky vedené v katastru nemovitostí:
parc.č.    939/29    o výměře    167 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/94    o výměře      46 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/95    o výměře      72 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/96    o výměře      74 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.  1003/98    o výměře      79 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/99    o výměře      79 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/100  o výměře      76 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/102  o výměře      40 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/103  o výměře      82 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/104  o výměře      63 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/105  o výměře      65 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/106  o výměře      63 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/107  o výměře      65 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/108  o výměře      63 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/109  o výměře      78 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/110  o výměře      42 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/111  o výměře      75 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/112  o výměře      42 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  1003/114  o výměře      75 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace 
parc.č.  1003/115  o výměře      42 m2        ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  2328/6      o výměře     321 m2       ostatní plocha-ostatní komunikace
Smlouva o výpůjčce se sjednává se zpětnou účinností na dobu od 1.5.2008 do 30.4.2013.

 

332/08 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby - mimo pořadník

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 44 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Miloslavě N., Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění bytu č. 2 Jihlavská 1170. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. S nájemkyní bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.6. 2008.

 

333/08 Žádost o výměnu městského bytu

Rada města schvaluje v okamžiku výskytu vhodného bytu pronájem bytu o velikosti 3+1 v lokalitě Smetanovo náměstí, manželům Z., za podmínky současného uvolnění bytu č. 7 o velikosti 5 +1 v domě čp. 1868. Konkrétní pronájem bude předložen radě města.

 

334/08 Výpůjčka parku Budoucnost - Církev bratrská

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost dle situačního nákresu uvedeného v příloze tohoto podkladu č. /08 na den 10. května 2008 v čase od 17:00 do 19:00 hodin, Církvi bratrské, zastoupené Martinem Saltou, Soukenická 15, 110 00 Praha 1, IČ: 00445215, za účelem štafetového závodu mládeže Církve bratrské s tím, že nebude omezen běžný provoz občanům. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace, zároveň je zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

335/08 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada  města ukládá hospodářskému odboru jednat o případné směně pozemků žadatele za jiné pozemky města z důvodu zachování zeleně a dětského hřiště v této lokalitě u žádosti o prodej městských pozemků   ppč. 1777/92, 1777/87, 1777/99 o výměře 286 m2

 

336/08 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku na prodej uvolněných pozemků pozemkových parcel č. 628/138 a 628/129 v katastrálním území Havlíčkův Brod - Spálená stráň  

  

337/08 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města  ukládá odboru sociálních věcí rozpravování  jednotlivých bodů záměru řešení bytové a 

sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská  a jeho předložení radě města dne 9.6.2008

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka