Usnesení z jednání rady města dne 5. 10. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Radko Alexa, Mgr. René Pohanka, Vladimíra Fiedlerová, Jiří Vorlíček, Ing. Miluše Pospíchalová, Ing. Zdeněk Endrle, JUDr. Lubomír Málek, Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Miroslav Žák

 

855/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města a ukládá tajemníkovi MěÚ přijmout navrhované opatření kontrolního výboru zastupitelstva města č. 1 uvedené v zápise z kontroly rozpracování usnesení rady města a zastupitelstva města Havlíčkův Brod v roce 2008.

 

856/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit limit investičních výdajů ve výši 8. 349 tis. Kč na dokončení investiční akce Sportoviště u ZŠ Wolkerova v celkové pořizovací ceně 18.349 tis.Kč do rozpisové části návrhu rozpočtu města pro rok 2010 a současně ukládá odboru rozvoje města jednat o možnosti získání dotace na spolufinancování uvedené investiční akce.

 

857/09 Žádost o souhlas k realizaci dvou grantových programů v oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 jako příjemce a nositele projektu " Rozšíření učebního plánu ŠVP o nové výukové moduly Dětská televize - multimediální výchova a Technika administrativy - psaní deseti prsty" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

858/09 Žádost o souhlas k realizaci dvou grantových programů v oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 jako příjemce a nositele projektu "Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a souhlasí s uzavřením smluv o partnerství se základními školami uvedenými v podkladové příloze č. 12138.

 

859/09 Žádost o souhlas k realizaci dvou grantových programů v oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města schvaluje  zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 jako partnerské školy do projektu "Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

860/09 Plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2010

Rada města schvaluje plán investic příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2010.

 

861/09 Odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2010

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2010.

 

862/09 Používání omezovacích prostředků při poskytování pobytových sociálních služeb  poskytovatelem Sociálními službami města Havlíčkova Brodu

Rada města byla informována o používání omezovacích prostředků při poskytování pobytových sociálních služeb poskytovatelem Sociálními službami města Havlíčkova Brodu v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

 

863/09 Sazebník úhrad za sociální služby příspěvkovou organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje sazebník úhrad za sociální služby pobytové, terénní a ambulantní a fakultativní činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.1.2010.

 

864/09 Rozpočtová opatření na rok 2009 Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje navržená rozpočtová opatření  na rok 2009 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

 

865/09 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie

Rada města jmenuje ing. Čeňka Jůzla, ing. Vladislava Rohlíka, Miroslava Žáka, ing. Zdeňka Endrle a ing. Petra Dobeše členy hodnotící komise a komise pro otevírání obálek ve veřejné zakázce o sdružených službách dodávky elektrické energie. Jako náhradníky jmenuje ing. Tomáše Hermanna, Janu Matýsovou, Jana Zimmermanna, Libuši Sehnalovou a JUDr. Tomáše Panáčka.

 

866/09 Investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 12161 a 12162.

 

867/09 Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod.

Rada města bere na vědomí předložený návrh dle podkladové přílohy č. 12163 na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod s tím, že ceny služeb zůstávají nezměněny na úrovni roku 2009.

 

868/09 Pověření JUDr. Málka - dohody o splátkách s lhůtou kratší 18 měsíců

Rada města pověřuje JUDr. Lubomíra Málka k uzavírání dohod a splátek s dlužníky města s lhůtou splatnosti kratší 18 měsíců.

 

869/09 Spor s firmou UNITED BAKERIES a.s.

Rada města pověřuje JUDr. Lubomíra Málka k podání odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové ve věci sporu s firmou UNITED BAKERIES a.s. a souhlasí s úhradou soudního poplatku ve výši 106.900,- Kč.

 

870/09 Design manuál - jednotný grafický styl

Rada města se obeznámila s možnostmi zpracování jednotného grafického manuálu pro potřeby propagace města a doporučuje zastupitelstvu města výdajovou položku s ním související do rozpočtu města na r. 2010 nezařazovat.

 

871/09 Poskytnutí finančních darů SPŠS a Podzimní knižní veletrh

Rada města poskytuje peněžní dar Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, IČ 60126698, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 5.000,- Kč k úhradě výdajů spojených s ubytováním delegace ze Spišské Nové Vsi u příležitosti oslav 60tého výročí založení školy a schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 12184.

 

872/09 Poskytnutí finančních darů SPŠS a Podzimní knižní veletrh

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 12183 s vítězem v kategorii Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější beletristickou knihu v rámci 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu.

 

873/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ve znění podkladové přílohy č. 12199 se společností Zahrada Harta s.r.o. , Litomyšlské předměstí, Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto na projekt s názvem Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie .

 

874/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy ve znění podkladové přílohy č. 12232 s Irenou Dundychovou, IČ 635 87 181, sídlo Npor. Jana Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod na výkon technického dozoru u  akce s názvem „Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně“, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie .

 

875/09 Výběrové řízení Haškovy Sady - informace

Rada města bere na vědomí, že zadávací řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Haškovy Sady, Havlíčkův Brod proběhne dle vnitřní směrnice k postupu zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, a revokuje tedy tímto své usnesení č. 797/09.

 

876/09 Žádost o odstranění havarijního stavu u domu čp.1

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace stavby chodníku na Kalinově nábřeží podél domu čp. 1.

 

877/09 Chodník Horní Papšíkov - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu ve znění podkladové přílohy č.12169 s krajem Vysočina, IČ 70890748, jejíž předmětem je výstavba chodníku po pozemku parc.č. 542/1 katastrální území Poděbaby.

 

878/09 Zjednosměrnění ulic Beckovského a Havlíčkova

Rada města ukládá odboru rozvoje města požádat odbor dopravy o stanovení dopravního značení v části ulic Beckovského a Havlíčkova, kterým dojde jejich zjednosměrněním k navýšení počtu parkovacích míst.

 

879/09 Vyhodnocení zadávacího řízení - Úprava komunikací a chodníků Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města ruší zjednodušené podlimitní zadávací řízení na dodavatele stavby "Úprava komunikací a chodníků Žižkov II, Havlíčkův Brod".

 

880/09 Opěrná zeď ul. Na Valech – rozšíření zakázky

Rada města vzala na vědomí průběh prací na stavbě oprava narušené části opěrné zdi ul. Na Valech a ukládá odboru správy majetku, uzavřít se zhotovitelem dodatek č.1 ke smlouvě č 11/09 ze dne 7.9.2009 na rozšíření předmětu díla, na opravu celé opěrné zdi podél ul. Na Valech, při zachování položkových cen.

 

881/09 Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, informace o realizaci

Rada města vzala na vědomí průběh prací na stavbě Dětské hřiště Kalinovo nábřeží – reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00360 a souhlasí s předloženým rozpočtem víceprací, méněprací.

 

882/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města ruší usnesení č.  681/09.

 

883/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:

798/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy, pozemku stav. parcely č. 3135,3136 apozemku pozemkové parcely č. 1868/1 ve výši ( dále jen s podílem)

721/10327

č. 798/2 s podílem 723/10327

č. 798/3 s podílem 730/10327

č. 798/4 s podílem 700/10327

č. 798/5 s podílem 711/10327

č. 798/6 s podílem 710/10327

č. 799/1 s podílem 382/10327

č. 799/2 s podílem 432/10327

č. 799/3 s podílem 591/10327

č. 799/4 s podílem 432/10327

č. 799/5 s podílem 591/10327

č. 799/6 s podílem 432/10327

č. 799/7 s podílem 591/10327

č. 799/8 s podílem 432/10327

č. 799/9 s podílem 592/10327

 

884/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 19 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Lindě V., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 31.12. 2013.

 

885/09 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 805/09 ze dne 7.9. 2009.

 

886/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 12 Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod s Romanem Z., Havlíčkův Brod počínaje dnem 1. 11. 2009.

 

887/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 10 Jihlavská ul., 1106 Havlíčkův Brod s  Veronikou L., Havlíčkův Brod ,počínaje dnem 1.11. 2009.

 

888/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod s Jiřím H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2009.

 

889/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 8 Jihlavská 1107, Havlíčkův Brod s Veronikou Č., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2009.

 

890/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na  základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 Žižkov II 12001 Havlíčkův Brod s Miroslavou T., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2009.

 

891/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 2 Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod s Marií T., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1. 11. 2009.

 

892/09 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení, uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 10 Reynkova ul. 2612, Havlíčkův Brod se Zuzanou R., Havlíčkův Brod ,počínaje dnem 1.11. 2009.

 

893/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 003/2009/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 003/2009/Kre uzavřené s manželi Vladimírem a Růženou K., Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 244 o výměře 608 m2 v katastrálním území Poděbaby, dohodou zpětně ke dni 30.9.2009.

 

894/09 Výpůjčka části ppč. 720/3 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 720/3 o výměře 1,5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Pavle Novotné, IČ: 76327922, Jihlava za účelem sezónního prodeje květin se zpětnou účinností od 20.9.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

895/09 Doplnění obsluhovaného majetku do smlouvy příkazní Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí a souhlasí se soupisem majetku doplněného do obsluhovaného majetku na základě příkazní smlouvy uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod.

 

896/09 Havlíčkův Brod, Šmolovy, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 879/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.  

 

897/09 Pronájem pozemku (rybníka) ppč. 33 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem pozemku (rybníka) pozemkové parcely číslo 33 v katastrálním území Květnov o výměře 953 m2, Tomáši B., Havlíčkův Brod za účelem chovu ryb, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, tj. 477 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 15.10.2009, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 1.10. příslušného roku.

 

898/09 „Oprava sportovních kabin v Mírovce, Havlíčkův Brod“ a "Sanace a opravy objektu MP č.p. 34 ul. Žižkova, H. Brod"- informace o výběru zhotovitele

Rada města bere na vědomí informaci o výběru zhotovitelů dle Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu a o průběhu stavebních prací na zakázkách „Oprava sportovních kabin v Mírovce, Havlíčkův Brod“ a "Sanace a opravy objektu MP č.p. 34 ul. Žižkova, H. Brod".

 

899/09 Žádost o zpevnění povrchu části pozemku ppč. 1868/1 ostatní plocha, jiná plocha vedeném na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí s provedením zpevnění povrchu části pozemku ppč. 1868/1 ostatní plocha, jiná plocha vedeném na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod požadovaným žadateli Štěpánkou H., Havlíčkův Brod a Davidem H., Havlíčkův Brod s ohledem na jeho probíhající prodej budoucím vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 798 a 799 v rámci privatizace těchto bytových domů a doporučuje žadatelům projednat svoji žádost po prodeji předmětného pozemku s jeho novými vlastníky.

 

900/09 Provozní řád placených parkovišť města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Provozní řád placených parkovišť města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 12225.

 

901/09 Informace o použití finančních prostředků základních a mateřských škol v roce 2009

Rada města bere na vědomí informaci o použití volných finančních prostředků ZŠ a MŠ pro rok 2009.

 

902/09 Povolení vjezdu na ppč. 293/1 a 295/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dohody s Pavlem S., Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 12221.

 

903/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 011/2000/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 011/2000/Ho, uzavřené s Magdalenou D., Havlíčkův Brod na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 362/1 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou zpětně ke dni 30.9.2009.

 

904/09 Výzva pro předkládání IP 4.1. - Vzdělávání v eGoncentrech krajů a obcí s rozšířenou působností - výzva č.40

Rada města souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání v eGON Centru  Havlíčkův Brod" a konstatuje, že město Havlíčkův Brod má zajištěnou spoluúčast na financování tohoto záměru ve výši 15% z dotace.

 

905/09 Zadávací řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci akce „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551 ve znění podkladové přílohy č. 12264.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka