Usnesení z jednání rady města dne 4.5.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladimír Kučírek

 

334/18 Projekt " Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ V Sadech

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do projektu Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro život" financovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

335/18 Projekt " Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ V Sadech

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41939.

 

336/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Nuselská

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 do projektu Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro život" financovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

337/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Nuselská

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 70 91 09 69, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, zastoupenou Mgr. Milenou Popelovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41929.

 

338/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Konečná

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 do projektu Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro život" financovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

339/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Konečná

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČ 70 91 09 95, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884, zastoupenou Mgr. Janou Beránkovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41930.

 

340/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Štáflova

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 do projektu Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro život" financovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

341/18 Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Štáflova

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČ 70 91 10 11, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, zastoupenou PaedDr. Veronikou Prchalovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova čp. 57, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem dle podkladové přílohy číslo 41969.

 

342/18 Pronájem sociálního bytu - byt č. 75/6, U Panských, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, U Panských 75, Havlíčkův Brod P. a N. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S na dobu určitou s účinností od 2.7.2018 do 1.10.2018. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 32,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

 

343/18 H. Brod, Ledečská – vedení knn - věcné břemeno  - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 332/18 ze dne 23.4.2018 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 659/2, 659/60, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

344/18 Přemístění pomníku Rumunské armády

Rada města deklaruje, že souhlasí s přemístěním pomníku rumunských vojáků aktuálně umístěného v areálu bývalé SZeŠ na žádost stávajícího vlastníka areálu do nového umístění na parcelu č. 1068 v KÚ Šmolovy poblíž potoka Žabinec. Místo pro nové osazení pomníku bylo vybráno z důvodů doložené historické vazby na umístění tábora rumunských vojsk těsně po skončení II. světové války.

 

345/18 Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 41959 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ společností ROBRO s.r.o. IČO 26099837.

 

346/18 Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace ul. Spojovací, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace ul. Spojovací, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

347/18 Babybox pro odložené děti STATIM, z.s. - žádost o finanční dar

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Babybox pro odložené děti -STATIM, z. s., IČO 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta