Usnesení z jednání rady města dne 4.5.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

397/15 Darovací smlouvy č. 3/2015 až 6/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28411 darovací smlouvu č. 3/2015 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Josefem Plachým, IČO 601 30 857, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 122, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 1. 500 Kč účelově určeného na exkurzi žáků do Lince. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

398/15 Darovací smlouvy č. 3/2015 až 6/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28412 darovací smlouvu č. 4/2015 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy, IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15.000 Kč účelově určeného na "Motivační program pro žáky 9. tříd".  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

399/15 Darovací smlouvy č. 3/2015 až 6/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28413 darovací smlouvu č. 5/2015 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy, IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč účelově určeného na projekt žáků 9. tříd "Ještě nekončíme".  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

400/15 Darovací smlouvy č. 3/2015 až 6/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28414 darovací smlouvu č. 6/2015 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Sdružením rodičů a přátel školy, IČO 464 85 031, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.300 Kč účelově určeného na dopravu a vstupy při školních výletech nebo na odměny žáků tříd, které se umístí na 1. až 3. místě při sběru papíru. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

401/15 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 použití Fondu rozvoje investičního majetku příspěvkové organizace k financování opravy přístupu ke školnímu hřišti.

 

402/15 Pronájem krytého bazénu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně pronajmout krytý plavecký bazén Sportovnímu klubu Sport centrum K2, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod, dne 31.5.2015 v době od 13 do 14 hod na pořádání 2. ročníku víceboje v plavání pro veřejnost dle podkladové přílohy č. 28464.

 

403/15 Zapůjčení mobilního pódia - Perknov

Rada města schvaluje zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Perknov na akci pořádanou dne 30.5.2015 dle podkladové přílohy č. 28465.

 

404/15 Zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města schvaluje zapůjčení areálu sportovního zařízení Plovárenská p. Petru P., Jihlava k pořádání rodinného dne společnosti B: TECH a.s., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 28466. Žadatel si musí zajistit pořadatelskou službu, umožnit veřejnosti vstup do areálu a zajistit kompletní úklid po akci.

 

405/15 Žádost pivovaru REBEL o výpůjčku prostor v budově č. 57

Rada města projednala a schválila žádost Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. o výpůjčku prostor nové radnice v souladu se žádostí uvedenou v příloze č. 28467. Rada města ukládá Odboru správy a informatiky zabezpečit vstup do budovy a její uzamčení po skončení akce. 

 

406/15 Rozpočtové opatření oddělení řízení projektů č. 4/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření  OŘP číslo 4/2015 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 28468. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

407/15 Pachtovní smlouva - rybník Svatý Kříž

Rada města schvaluje pacht rybníka parc. č. 631 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu o výměře 1 100 m2 Jaroslavu H., Havlíčkův Brod, za pachtovné 385 Kč ročně k účelu stanovenému ve smlouvě dle podkladových příloh č. 28252 (pachtovní smlouva) a 28251 (situační zákres).

 

408/15 Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800

Rada města na základě zadání zakázky malého rozsahu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 28417 na provedení stavebních prací „Rekonstrukce páteřních rozvodů TZB bytového domu čp. 2798-2800, Havlíčkův Brod" s uchazečem INKLEZ s.r.o., IČO 29151155.

 

409/15 Žádost s výstavbou komunitních bytů pro seniory

Rada města nesouhlasí s výstavbou Komunitních bytů pro seniory Františka F., Nučice v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28376 z důvodem vlastní koncepce sociálního bydlení.

 

410/15 Žádost o opravu cesty

Rada města se seznámila se žádostí o opravu komunikace dle podkladové přílohy č. 28415 Vlastimila H. a Markéty H. a ukládá odboru rozvoje města se žadateli projednat jejich navrhovanou spoluúčast na opravě a doplněné podklady předložit radě města k rozhodnutí.

 

411/15 Státní fond dopravní infrastruktury - žádost o dotaci na cyklostezky

Rada města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na realizaci akce Cyklostezka Lidická v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 – 2. Kolo Státního fondu dopravní infrastruktury a prohlašuje, že má zajištěny vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pokryjí 100% nákladů akce.

 

412/15 Státní fond dopravní infrastruktury - žádost o dotaci na cyklostezky

Rada města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na realizaci akce Oprava cyklostezky v parku Budoucnost v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 – 2. Kolo Státního fondu dopravní infrastruktury a prohlašuje, že má zajištěny vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pokryjí 100% nákladů akce.

 

413/15 Státní fond dopravní infrastruktury - žádost o dotaci na cyklostezky

Rada města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na realizaci akce Oprava povrchu cyklostezky podél řeky Sázavy v úseku od Kulturního domu Ostrov po most u Billy v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 – 2. Kolo Státního fondu dopravní infrastruktury a prohlašuje, že má zajištěny vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pokryjí 100% nákladů akce.

 

414/15 Veřejné osvětlení Veselice

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě dle podkladové přílohy č. 28452 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

415/15 Komunitní dům seniorů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zahájit projekční přípravu realizace Komunitního domu seniorů a to v lokalitě Rozkošská.

 

416/15 Překládka sítě elektronických komunikací - Vančurova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítí elektronických komunikací dle podkladové přílohy č. 28448 s O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336.

 

417/15 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 4 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 28458. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

418/15 Rekonstrukce ulice Švermova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Oprava místní komunikace ulice Švermova, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 28463 s P. Zdeněk ml., P. Zdeněk st. a P. Martina, bytem Švermova 238, Havlíčkův Brod.

 

419/15 Vzduchotechnika stará radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace doplnění vzduchotechniky stávající vinárny o rekuperaci využívající teplo odpadního vzduchu.

 

420/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - park Budoucnost - 20. ročník Běhu parkem Budoucnost

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost dle podkladové přílohy č. 28390 příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, IČ: 72063050, se sídlem Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod, za účelem konání akce 20. ročník Běhu parkem Budoucnost dne 28.5.2015 v čase od 8:00 do 11:30 hodin. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

421/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - park Budoucnost - Dětský den s BESIPEM

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost dle podkladové přílohy č. 28410 Oblastní charitou Havlíčkův Brod, MC Zvoneček, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, Havlíčkův Brod za účelem konání akce Dětský den s BESIPEM dne 23.5.2015 v čase od 14:00 do 17:00 hodin. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

422/15 Souhlas s užíváním veřejného prostranství - park Budoucnost - Pohádková cesta parkem Budoucnost

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - pozemků v parku Budoucnost dle podkladové přílohy č. 28410 Oblastní charitou Havlíčkův Brod, MC Zvoneček, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, Havlíčkův Brod za účelem konání akce Pohádková cesta parkem Budoucnost dne 30.5.2015 v čase od 14:00 do 17:00 hodin. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. Pořadatel je zároveň zodpovědný za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti, veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

423/15 Pronájem části pozemku č. 1003/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1003/13 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jaroslavu K., Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 11.5.2015 do 10.6.2015. Cena za pronájem činí 100 Kč.

 

424/15 25. Podzimní knižní veletrh - parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 9. a 10. října 2015 z důvodu konání akce 25. Podzimní knižní veletrh. Parkování bude podléhat Provoznímu řádu placených parkovišť Města Havlíčkův Brod.

 

425/15 25. Podzimní knižní veletrh - parkování Žižkova ulice

Rada města schvaluje výpůjčku parkovací plochy v ulici Žižkova, Havlíčkův Brod, v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28395, PhDr. Markétě Hejkalové, IČ: 15291430, Dolní 153, Havlíčkův Brod za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky 25. Podzimního knižního veletrhu ve dnech 9. a 10. října 2015.

 

426/15 Smlouva o nájmu majetku č. 9/2015 - pozemky u KD Ostrov

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu majetku č. 9/2015, včetně doložky, ve věci pronájmu části pozemku č. 263/2 o výměře 10 m2 a 263/21 o výměře 23 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28401. Pronajímatelem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

427/15 18. ročník mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství - části pozemku č. 912/4 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu a pozemku č. 162/37 v katastrálním území Poděbaby (dle situačního zákresu v příloze č. 28404) Zdeňkem Seckým - SEKY - TV studio HB, IČ: 10463682, Uhry 413, Přibyslav k uskutečnění 18. ročníku mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ - Memoriál Ing. Karla Švece 2015 ve dnech 14. - 17. května 2015. Po skončení akce bude prostranství uvedeno do původního stavu. V dotčeném území je pořadatel odpovědný za dodržení zákonů, vyhlášek a norem v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

 

428/15 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/53, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 53 v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Aleně R., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 1 roku s účinností od 15.5.2015 do 14.5.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného.

 

429/15 Uzavření nové nájemní smlouvy - byt č. 1857/7, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu AK na pronájem bytu číslo 7, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod s Jiřím a Simonou Š., Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, se zpětnou účinností od 23.7.2014 do 31.10.2015. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení o zpětném doúčtování zvýšeného nájemné na částku 65 Kč/m2/měsíc s účinností od 22.7.2014, které bude uhrazeno ze složené kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

 

430/15 Uzavření nové nájemní smlouvy - byt č. 2612/9, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu AK na pronájem bytu číslo 9, Reynkova 2612, Havlíčkův Brod s Petrem R., Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, se zpětnou účinností od 23.7.2014 do 31.10.2015. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení o zpětném doúčtování zvýšeného nájemné na částku 65 Kč/m2/měsíc s účinností od 22.7.2014, které bude uhrazeno ze složené kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

 

431/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1202/1, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod Petru M., a jeho matce Heleně M., Světlá nad Sázavou. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

432/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1202/7, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod Martinu B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

433/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/30, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 30, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Monice T., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

434/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1860/16, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod Martinu B. a Šárce B., oba trvale bytem Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 75 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 7, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod nejpozději do 15. 6. 2015, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

435/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2475/18, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod Zdeňku Z., Chotěboř. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AKS, na dobu určitou s účinností od 1.6.2015 do 31.5.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

436/15 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 2763/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2763, Havlíčkův Brod Zdeňce B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou s účinností od 1.6.2015 do 31.5.2016. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 110 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

437/15 Havlíčkův Brod, Holandská, přípojka knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 628/1 a 628/150, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

438/15 Havlíčkův Brod, rekonstrukce plynovodní přípojky – Humpolecká 1473 -  věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2642/15 a 2655, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, úplatně jednorázově za cenu 200 Kč/bm+DPH, minimálně 2.000 Kč+DPH.

 

439/15 Cvičná zeď - Na Losích

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést úpravu cvičné zdi na tenis pro potřeby horolezecké stěny a úpravy čerpacího objektu v rozsahu dle podkladových příloh č. 28437 a 28438 a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů těchto akcí.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta