Usnesení z jednání rady města dne 4.12.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Pavel Bárta, JUDr. Vít Fikar, Ing. Kateřina Hamanová, Mgr. Petra Stránská, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1001/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č.965/17 "Jmenování výběrové komise" a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na "LHO Havlíčkův Brod a LHO Habry" Ing. Vladimíra Slávku, Bc. Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Bc. Markétu Firychovou, Ing. Miroslava Sobotku a jejich náhradníky Ing. Ivanu Růžičkovou, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Beneše a Beno Trávníčka, DiS.

 

1002/17 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - MŠ Korálky

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 100/17 ze dne 30.1.2017 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, činí 305 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování: 

- MŠ Zahradnického 2867 – projektová dokumentace-oprava vodovodní přípojky (3 tis. Kč),

- MŠ Příčná 189 - úprava školní zahrady (200 tis. Kč),

- MŠ Žižkov 1352 - vstupní zabezpečovací systém (55 tis. Kč), 

- MŠ Prokopa Holého 1832 -  vstupní zabezpečovací systém (47 tis. Kč).    

 

1003/17 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - MŠ Korálky

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 kapitoly 14 Školství dle podkladové přílohy č. 40847. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

1004/17 Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 4/2017 dle podkladové přílohy číslo 40861 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 609 32 171, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, zastoupenou předsedou představenstva Petrem Suchým, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru (1 ks notebooku Lenovo V310-15IKB Black) v hodnotě 12.990 Kč určeného pro hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

1005/17 Dětský koutek pro návštěvníky krytého plaveckého bazénu

Rada města schvaluje zřízení a využívání dětského koutku v místnosti bývalého salonku naproti Squash centra v budově zimního stadionu od měsíce ledna 2018.

 

1006/17 Změna závazných ukazatelů PO TSHB pro rok 2017

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod odstavec 1/ a 2b/ usnesení č. 109/17 ze dne 30. 1.2017 a schvaluje navýšení celkového neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 96.896,27 tis. Kč. Rada města dále schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy v hlavní činnosti PO max. 39.315 tis. Kč. V ostatních bodech zůstává usnesení RM č. 109/17 nezměněné. 

 

1007/17 Operační plán zimní údržby

Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 40886.

 

1008/17 Likvidace dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. – domovní kotelna Prokop Holý 1055 vedeného na kartě dlouhodobého majetku č. DM-00008.

 

1009/17 Návrhy na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - automobil Ford Transit

Rada města schvaluje návrh na likvidaci hmotného investičního majetku dle podkladové přílohy č. 40834.

 

1010/17 MAP Místní akční plán vzdělávání-souhlas s finální podobou

Rada města vyslovuje souhlas s finální podobou MAP - místní akční plán vzdělávání ve znění podkladových příloh: Akční plán příloha č. 40855, Analytická část příloha č. 40856, Implementační část příloha č. 40857, Strategický rámec příloha č. 40858. Rada města souhlasí s finální podobou projektu MAP v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 40859 a memorandem o spolupráci v podkladové příloze č. 40860.

 

1011/17 Rekonstrukce Prokopa Holého

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 40851 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Prokopa Holého – II. etapa, Havlíčkův Brod“ firmou M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

1012/17 Žádost o zadláždění části pozemku parc.č. 1753/1 k.ú.Havlíčkův Brod

Rada města nesouhlasí se zadlážděním části pozemku parc.č. 1753/1 k.ú. Havlíčkův Brod, který je v majetku Města Havlíčkova Brodu.

 

1013/17 Zpevněná plocha u tenisové haly

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 40867 se zhotovitelem stavby „Zpevněné plochy u tenisové haly, Havlíčkův Brod“ Ivou Dvořákovou, IČO 41275276.

 

1014/17 Mírová ulice - smluva o zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. dle podkladové přílohy č. 40869 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve prospěch vedení dešťové kanalizace v rámci stavby „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“.

 

1015/17 Parkoviště u hřbitova s květinkou - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120062484 dle podkladové přílohy č. 40883 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

1016/17 zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Havlíčkův Brod

Rada města stanovuje v souladu s § 102, odst. 2), písmenem j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s účinností od 1.1.2018 počet zaměstnanců MěÚ Havlíčkův Brod na 164.  

 

1017/17 Pronájem bytu č. 1128/35, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 35 o velikosti 2 + KK v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod Kateřině Kubátové, trvale bytem Ledečská 2986, Havlíčkův Brod a O. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou 7 let, počínaje dnem 11.12.2017. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

1018/17 Odhlášení trvalého pobytu z městských bytů

Rada města zmocňuje vedoucího odboru městského úřadu, který je dle organizačního řádu města Havlíčkův Brod pověřen výkonem správy městského bytového fondu, k zastupování města v řízeních o změnách v evidenci trvalého pobytu osob, které mají trvalý pobyt evidován v bytových domech města, přičemž v domech nebydlí a nedisponují platnými nájemními smlouvami.

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta