Usnesení z jednání rady města dne 4. 5. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Bauer, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Hana Andělová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar

 

329/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 285/08 z důvodů neochoty smluvní strany uzavřít nájemní smlouvu.

 

330/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 536/08 do 31.8.2009.

 

331/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu zpracovat alternativně návrh koncepce kultury ve městě a po projednání ve výboru pro kulturu a cestovní ruch tuto koncepci předložit zastupitelstvu města na jednání v říjnu 2009.

 

332/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat opravu chodníku v Lidické ulici v návaznosti na realizaci stavby „I/34 Havlíčkův Brod – zkapacitnění se sil. I/38“ a při nejbližší úpravě rozpočtu náklady na tuto stavbou zahrnout do rozpočtu města roku 2009.

 

333/09 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 15.4.2009.

 

334/09 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje na doporučení dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., usnesení č. 034/04, rozdělení zisku za rok 2008 dle přílohy tohoto materiálu – zápis z dozorčí rady s tím, že z nerozděleného zisku bude 250.000 Kč převedeno na účet města.

 

335/09 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Teplo, s.r.o. za výkon práce za dlouhodobě nemocného tepelného technika.

 

336/09 Žádost Gymnázia Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit 4 kontejnery 1100 l na odpad a zajistit jeho likvidaci  včetně úklidu náměstí, poskytnutí el. energie a zapůjčení 2 stánků pro akci, Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, IČ 6012662,  při příležitosti konání Majálesu 2009 na Havlíčkově náměstí .Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 7.000,-Kč spočívající ve výpůjčce 4 kontejnery 1100 l včetně úklidu náměstí, poskytnutí el. energie a zapůjčení 2 stánků.

 

337/09 Žádost o zřízení zastávky MHD

Rada města nesouhlasí s vybudováním nové zastávky MHD v horní části Vršovic.

 

338/09 Linka MHD č. 10 - rozšíření

Rada města souhlasí s rozšířením provozu na lince č. 10 MHD Havlíčkův Brod od 10.5.2009 s tím, že ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést nejdéle k 3.7. 09 vyhodnocení efektivnosti tohoto rozšíření a předložit  konečný  návrh řešení.

 

339/09 Žádost sboru dobrovolných hasičů  Suchá

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a 3 stánky pro akci, Sboru dobrovolných hasičů Suchá, IČ: 60128569, při příležitosti konání oslav založení sboru ve dnech 8.8.09 – 11.8.09. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 17.000,-Kč spočívající ve výpůjčce tribuny a 3 stánků.

 

340/09 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 28.5.2009 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

341/09 Evropský den bez aut (EDBA) 2009

Rada města schvaluje konání Evropského dne bez aut 2009 dle návrhu předloženého odborem životního prostředí a schvaluje podpis Charty 2009 v přiloženém znění dle odrážky druhé a třetí.

 

342/09 Žádost o finanční příspěvek občanskému sdružení Benediktus

Rada města ukládá právnímu oddělení odpovědět žadateli o dotaci občanskému sdružení Benediktus, Chotěboř ve smyslu čl. VI., odst. 1 Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

343/09 Dotace TJ Jiskra

Rada města schvaluje dotaci občanskému sdružení TJ Jiskra Havlíčkův Brod na účast na jednorázové sportovní akci - účast basketbalistů na turnaji v Polsku ve výši 10.000 Kč. Dotace bude čerpána podle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod. 

 

344/09 Krajská knihovna Vysočiny -  smlouva o zajištění činnosti základních knihoven

Rada města schvaluje uzavřít s krajem Vysočina předloženou smlouvu o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

345/09 Organizační složka Servis školství Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit k datu 30. 6. 2009 organizační složku Servis školství Havlíčkův Brod, přičemž veškerá práva a povinnosti včetně pracovněprávních vztahů zaměstnanců organizační složky přejdou od 1. 7. 2009 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

346/09 Organizační složka Servis školství Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu připravit na květnové jednání zastupitelstva města změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, která bude řešit přechod činnosti a majetku organizační složky Servis školství na tuto příspěvkovou organizaci.

 

347/09 Smlouva o výpůjčce Štáflovy bašty

Rada města schvaluje uzavřít s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod předloženou smlouvu o výpůjčce Památníku akademického malíře Otakara Štáfla.

 

348/09 Smlouvy o dílo - lunety.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na restaurování lunetového obrazu Nejsvětější trojice s MgA. Jakubem Hamsíkem akad. malířem a restaurátorem, Petrohradská 30/1339, 101 00 Praha 10, IČ 4857 1121, licence MK ČR č.j. 9959/2001.

349/09 Smlouvy o dílo - lunety.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na restaurování lunetového obrazu Navštívení sv. Augustina s MgA. Jáchymem Krejčou akad. malířem a restaurátorem, U Zeměpisného ústavu 506/3, 1600 00 Praha 6, IČ 6645 7904, licence MK ČR  č.j. 12377/2002.

 

350/09 Smlouvy o dílo - lunety.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na restaurování lunetového obrazu Sv. Josef unášen do nebeské slávy s Hanou Slavíkovou, akad. malířkou, Emlerova 15/462, 143 00 Praha 4, IČ 613 80 334, licence MK ČR č.j. 622891/1991.

 

351/09 Trofeo Niké Bohemia 2009

Rada města schvaluje návrh trasy Chotěbořská-Dobrovského-Horní a zastávka Havlíčkovo náměstí, parkování přes noc u hotelu Slunce, ráno odjezd směr Žďár nad Sázavou a návrh doprovodného programu k této akci.

 

352/09 Trofeo Niké Bohemia 2009

Rada města ukládá městské policii zajistit doprovod konvoji veteránů a tatře Dakar v rámci akce Trofeo Niké Bohemia 2009 od Českého Dvora na Havlíčkovo náměstí včetně připojení se k jízdě kočáru taženého koňmi ve dnech 20.-21.6.2009 v součinnosti s Policií České republiky.

 

353/09 Trofeo Niké Bohemia 2009

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit napojení techniky účastníků akce Trofeo Niké Bohemia 2009 ne elektřinu na středové ploše Havlíčkova náměstí včetně zajištění technického zázemí.

 

354/09 Trofeo Niké Bohemia 2009

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zajistit součinnost při zajištění akce Trofeo Niké Bohemia 2009 konané ve dnech 20.- 21.6. 2009.

 

355/09 Smlouva o dílo - kamerový systém ZŠ Nuselská

Rada města schvaluje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci kamerový systém s firmou ROSS holding s.r.o., Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, IČ: 25259741.

 

356/09 Výběrové řízení - generel dopravy

Rada města ruší výběrové řízení zakázky malého rozsahu na zpracování Generelu dopravy města Havlíčkův Brod.

 

357/09 Žádost o dotaci

Rada města ukládá odboru rozvoje města podat žádost o dotaci z programu Akcí financovaných z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR na akce  Rekonstrukce hřiště u Základní školy Wolkerova a Rekonstrukce střechy nad 25 m bazénem, Havlíčkův Brod.

 

358/09 Rekonstrukce křižovatky I/34 a I/38

Rada města konstatuje, že nebude hradit výstavbu zásobovací zálivu v rámci stavby „I/34 Havlíčkův Brod – zkapacitnění se sil. I/38“.

 

359/09 Studie lávky přes řeku Sázavu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování variantní studie lávky přes řeku Sázavu u Sv. Jána společnosti CityPlan, IČ 47307218.

 

360/09 Plynofikace Mírovka - výběr zhotovitele stavby

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Lbtech, a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, I.SPZ s.r.o., Cihelna 135, 530 09 Pardubice, KOSOGASS-inženýring s.r.o., Římanská 1754, 251 01 Říčany u Prahy, Výstavba sítí Kolín a.s., 280 02 Polepy 235, Lubomír Dvořák, Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

361/09 Plynofikace Mírovka - výběr zhotovitele stavby

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami,  u veřejné zakázky „„Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“ Ing. Karel Báťa, Libor Honzárek, Ing Čeněk Jůzl, Ing. Josef Beneš a zástupce společnosti VČP Net s.r.o. a jejich náhradníky Ing. Ivan Kuželka, Milan Semerád, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jana Fischerová a zástupce společnosti VČP Net s.r.o.

 

362/09 Zadávací řízení Revitalizace středu města

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci prvního kola zadávacího řízení akce Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759 ve znění dle podkladového materiálu.

 

363/09 Kanalizace U Nové Silnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města jako první etapu stavby Odkanalizování místní části Novotnův Dvůr připravit k realizaci gravitační část kanalizace v ulici U Nové Silnice.

 

364/09 Podchod Masarykova

Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací na akci Podchod pro pěší v ulici Masarykova – Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města podat tuto informaci písemně Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

 

365/09 Přeložka telekomunikačních kabelů - Žižkova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sít se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 na akci „II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, SO 461 přeložka telefonních kabelů“.

 

366/09 Smlouva se společností euro AWK s.r.o.

Rada města schvaluje smlouvu o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na nemovitém majetku města se společností euro AWK s.r.o., se sídlem Maltézské nám.7, Praha 1, IČ: 439 657 17 a ukládá hospodářskému odboru uzavřít s touto společností smlouvu ve znění přílohy podkladu RM č. 356/09.

 

367/09 Informace o kulturním domě v Mírovce u Havlíčkova Brodu

Rada města bere na vědomí informace o objektu čp. 66 kulturním domu v obci Mírovka u Havlíčkova Brodu.

 

368/09 Ukončení nájemní smlouvy č. NS 2/99 - So

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. NS 2/99-So uzavřené s Mysliveckém sdružení Mírovka, IČ: 46484230, na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 66 v obci Mírovka, dohodou ke dni 31.5.2009.

 

369/09 Informace o objektu čp. 176 - Sportovní zařízení Šmolovy

Rada města bere na vědomí informace o objektu čp. 176 sportovního zařízení v obci Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

370/09 Prodej volného bytu - žádost o znovuposouzení nabídky

Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 38 o velikosti 1+1 Husova 1872 , Havlíčkův Brod Alžbětě P.

 

371/09 Nabídka bytů do předplaceného nájmu

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):

byt č. 5 o velikosti 1+0 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

byt č. 2 o velikosti 1+0 Brigádnická 2381, Havlíčkův brod

byt č.5 o velikosti 1+1 Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod

byt č. 9 o velikosti 1+1 Reynkova 2503,. Havlíčkův Brod

byt č. 2 o velikosti 1+1 Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod

byt č. 3 o velikosti 1+1 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod

byt č. 8 o velikosti 1+1 Jihlavská 1107, Havlíčkův Brod

byt č. 7 o velikostik 2+ 1 Žižkova 813, Havlíčkův Brod

 

372/09 Žádost o udělení výjimky

Rada města schvaluje výjimku Haně P., Havlíčkův Brod k účasti v nabídkovém řízení na pronájem městských bytů v Havlíčkově Brodě, do doby získání bytu o velikosti 1+1 event. většího.

 

373/09 Pronájem části ppč. 792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 792/2 o výměře 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem dočasné skládky materiálu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 25.4.2009 do 25.5.2009. Cena za pronájem činí 28 Kč/m2/rok.

 

374/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka před Restaurací Na Rynku

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaroslavu Bártovi, IČ: 73642053, Havlíčkův Brod, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

375/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka u Hotelu Zlatý Lev

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/23 o výměře 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Veronice Reynkové, IČ: 60131764, Lípa, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

376/09 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - předzahrádka před čp. 175 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/23 o výměře 10 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Františku Tomšovskému - FRATOM, IČ: 63563843, Havlíčkův Brod za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

377/09 Výpůjčka části ppč. 2259/34 v k.ú. Havlíčkův Brod - předzahrádka před Kozlovnou na Smetanově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/34 o výměře 52 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti I. TRIO s.r.o, IČ: 25944258, se sídlem nám. T.G.M. 320, Chotěboř, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

378/09 Výpůjčka části ppč. 2259/59 a 2457/42 v k.ú. Havlíčkův Brod - předzahrádky před Restauracemi U Zlodějky a Na Točně

Rada města schvaluje výpůjčku části ppč. 2259/59 o výměře 20 m2 a části ppč. 5457/42 o výměře 26 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod společnosti K.P.S. s.r.o., IČ: 47471701, se sídlem Pod Čimickým Hájem 200/2, Praha 8, za účelem zřízení předzahrádky se zpětnou účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

379/09 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 73 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Petře Křesťanové, bytem Evropská 3698, Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelka umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 292 Kč/rok.

 

380/09 Pronájem části ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 80 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Jaromíru a Jaroslavě S., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 320 Kč/rok.

 

381/09 Pronájem části ppč. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/121 o výměře 52 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Lence Š., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že žadatelka umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 208 Kč/rok.

 

382/09 Pronájem pozemků dotčených provozem letiště v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města neschvaluje pronájem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 28 o výměře 7259 m2, parc. č. 30 o výměře 20774 m2, parc. č. 34 o výměře 1981 m2,  parc. č. 35/3 o výměře 9629 m2, část parc. č. 31 o výměře 1140 m2, část parc. č. 33 o výměře 18451 m2, část parc. č. 158 o výměře 625 m2, část parc. č. 160/1 o výměře 362 m2 vše v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu od Ing. Jiřího H., Přeštice, (podíl 1/4), RNDr. Petra H., Havlíčkův Brod, (podíl 1/6), Veita H., Wiener Neustadt, Rakousko (podíl 1/6), Zdeňka H., Karlovy Vary, (podíl 1/4), Aleny H., Havlíčkův Brod, (podíl 1/6) a zároveň ukládá místostarostovi Ing. Čeňku Jůzlovi s vlastníky pozemků v dané věci dále jednat.

 

383/09 Pronájem Havlíčkova náměstí - zábor veřejného prostranství

Rada města schvaluje pronájem pozemku veřejného prostranství (chodníků) o výměře 1 m2 na Havlíčkově náměstí za účelem předsunutého stánkového prodeje brýlí před provozovnou Van Luu Chu, Masarykovo náměstí 1092/30, Jihlava..

 

384/09 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 061/2009/ŠIM

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 061/2009/ŠIM uzavřené se společností Toscada, s.r.o., 1726/8, 12000 Praha 2-Nové Město, IČ: 00545911, na pronájem pozemků za účelem instalace oboustranného reklamního zařízení o celkové výměře 10 m2 u silnice č. I/38 ulice Masarykova, Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 30.4.2009.

 

385/09 Výpůjčka pozemků v k.ú. Suchá v lokalitě Svatý Kříž

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku parcelní č. PK 630/1 o výměře 50 m2 a části pozemku parcelní č. KN 1819 o výměře 0,5 ha na zařízení staveniště pro investora stavby polních cest C2 a C4 v k.ú. Suchá, Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod s tím, že po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na požadované období od 10.5.2009 do 30.11.2009.

 

386/09 Havlíčkův Brod, rekonstrukce mostu - přeložka NTL plynovodu - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2260/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Věcné břemeno uhradí a geometrický plán nechá vyhotovit na vlastní náklady investor, tj. Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

387/09 STL plynovodní přípojka Havlíčkův Brod - Reynkova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 991/3, 991/5, 991/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 60 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

388/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 3209/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy 709/19644 a bytové jednotky č. 3210/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy 745/19644.

 

389/09 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku ppč. 292/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provozování veřejného osvětlení, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod vedeného v katastru nemovitostí ppč. 292/1 podle geometrického plánu č. 6037-1099/2009. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

390/09 Prodej pozemku pozemkové parcely č. 1868/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pozemkové parcely č. 1868/1 budoucím vlastníkům bytových jednotek domech čp. 798 a 799 v rámci privatizace těchto bytových domů.

 

391/09 Prodej pozemku parc. č. 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku na prodej pozemku pozemkové parcely č. 628/129 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu a v souladu s jeho odůvodněním.

 

392/09 Prodej pozemku parc. č. 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru vrátit Ing. Petrovi S., Havlíčkův Brod, kauci ve výši Kč 20.000,- složenou na účet města.

 

393/09 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. st. 88 v k. ú. Mírovka

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 704/4 k  tíži pozemku parc. č. st. 88 v katastrálním území Mírovka ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady.

 

394/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - oslavy 175. výročí založení Měšťanského pivovaru

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 5.470 m2, Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, a.s., Dobrovského ulice 2027, Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 27. června 2009 od 14:00 do 00:00 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 260.372 Kč spočívající ve výpůjčce části Havlíčkova náměstí  ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu.

 

395/09 100. výročí založení Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě - výpůjčka Havlíčkova náměstí - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 934/08 přijaté dne 1.12.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 100 m2 Obchodní akademii a hotelové škole Havlíčkův Brod, IČ: 60126817, na den 16. května 2009 v čase od 10:00 do 00:00 hodin při příležitosti oslav 100. výročí založení Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě.

 

396/09 Informace o objektu čp. 909 Nádražní ulice - Úsvit

Rada města bere na vědomí jednání ohledně smluvního ošetření objektu čp. 909 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě s organizací ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Nádražní ulice 909, Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, a ukládá hospodářskému odboru jednat o uzavření nové smlouvy.

 

397/09 Valorizace platových tarifů ředitele PO TS a PO SSM

Rada města schvaluje úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací: Technické služby Havlíčkův Brod a Sociální služby města Havlíčkův Brod.

 

398/09 Výpůjčka kopírky Epson EP 2030

Rada města schvaluje výpůjčku kopírky Minolta EP 2030, výrobní číslo : 21727706 na dobu do 30.6.2009 akciové společnosti HC Rebel.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka