Usnesení z jednání rady města dne 4. 10. 2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Magdalena Kurfová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Smejkalová, Blažena Polyaková, Ing. Zdeněk Endrle, Miroslav Paušíma, Martin Stehno, Renáta Borkovcová, DiS., Mgr. Marek Topolovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, JUDr. Lubomír Málek

 

765/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít kupní smlouvu, číslo smlouvy: 102/10/KS – 1510000467 s VČP Net s.r.o., IČ 27495949 dle podkladové přílohy č.14642, jejíž předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení „Plošná plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov“.

 

766/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá na základě usnesení zastupitelstva města č. 306/10 odboru správy majetku jednat s žadatelem o uložení věcného břemene k provádění údržby a opravám domu č. p. 83 na stp.č. 42/5 v k. ú. Termesivy.

 

767/10 Nákup osobního automobilu formou leasingu v roce 2011

Rada města schvaluje nákup osobního automobilu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu v roce 2011 formou leasingu.

 

768/10 Darovací smlouva - PO ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 30/2010 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Ing. Jiřím B., Kolín dle podkladové přílohy č. 14707, kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10 000 Kč na nákup učebních pomůcek pro odloučené pracoviště příspěvkové organizace - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

769/10 Darovací smlouva - PO ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 29/2010 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a společností Time s.r.o., se sídlem Leština u Světlé 75, IČO 465 09 470 - podkladová příloha číslo 14709, kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč na nákup vybavení školní jídelny - kuchyně základní školy. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

770/10 Smlouva o odvodu části výtěžku

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o odvodu části výtěžku" mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a společností ENDL+K, a.s., Riegrova 25, Olomouc , IČO 26805600 ve znění podkladové přílohy č. 14791, kde předmětem smlouvy je poskytnutí finančního obnosu ve výši 100 tis. Kč na úpravu školní zahrady a nákup zahradního vybavení odloučeného pracoviště příspěvkové organizace - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537. Rada města za poskytnutý finanční obnos děkuje.

 

771/10 Žádost Ústředního bramborářského svazu České republiky

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, zajistit pro akci Ústředního bramborářského svazu České republiky , Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, „20 bramborářské dny“, která se bude konat ve dne 14 – 16.10.2010 v Havlíčkově Brodě tyto práce - zapůjčení tribuny a 7 stánků, vše včetně montáže a demontáže. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 18.050,-Kč spočívající v provedení prací- zapůjčení tribuny a 7 stánků, vše včetně montáže a demontáže.

 

772/10 Žádost FC Slovan Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje předloženou žádost FC Slovan dle podkladové přílohy č.14436.

 

773/10 Žádost Krajské knihovny Vysočiny

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku jednoho kusu stánku na den 6.10. 2010 pro Krajskou knihovnu vysočiny.

 

774/10 Žádost o přesun provozního příspěvku mezi středisky Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje přesun plánovaného provozního příspěvku mezi středisky Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 14687 od 1.11. 2010.

 

775/10 Investiční a odpisový plán na rok 2011 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční a odpisový plán na rok 2011 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č.14685 a č. 14686.

 

776/10 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 14694 ze dne 7. 9. 2010.

 

777/10 Změny příloh Nařízení města č. 2/2009

Rada města schvaluje změny přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 Nařízení města Havlíčkův Brod č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 14706.

 

778/10 Finanční podpora Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s.

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory Tělovýchovné jednotě JISKRA Havlíčkův Brod dle usnesení zastupitelstva města č. 254/10 (viz podkladová příloha č. 14788).

 

779/10 Žádost obce Veselý Žďár - splátkování vystavené faktury číslo 1000023

Rada města schvaluje žádost obce Veselý Žďár o splátkování vystavené faktury číslo 1000023 za podmínky, že předmětná faktura bude zcela vyrovnána a dlužné prostředky připsány na účet města Havlíčkova Brodu nejpozději do 29.12.2010 a v této souvislosti schvaluje doslovný text "Dohody o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách" dle podkladové přílohy č. 14678.

 

780/10 Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za základní a předškolní vzdělávání

Rada města schvaluje návrh „Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za základní vzdělávání“, návrh „Smlouvy o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky“ a návrh „Dohody o náhradě neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání“ dle podkladové přílohy č. 14730.

 

781/10 Výběr dodavatele Systému včasné intervence

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství uzavřít smlouvu na realizaci projektu "Systém včasné intervence na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod" s firmou AutoCont CZ, a.s., Nemocniční 987/12, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795, dle podkladové přílohy č. 14784.

 

782/10 Žádost Policie České republiky o poskytnutí optického datového spoje

Rada města souhlasí s bezplatnou výpůjčkou dvou optických vláken k propojení budovy Městské policie a budovy Územního odboru PČR.

 

783/10 Smlouva o právu k přemístění signalizace

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k přemístění signalizace výjezdu vozidel HZS kraje Vysočina – stanice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 14681.

 

784/10 Statické zajištění sklepa ve Svatovojtěšské ulici

Rada města stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Statické zajištění sklepa ve Svatovojtěšské ulici, Havlíčkův Brod“: první Stavitelství Kafka, IČ 72007915, druhý Zamazal ml. & spol., s.r.o., IČ 60712384 a třetí Jaroslav Šťavíček - INTERRA, IČ 47379022 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

785/10 Prodloužení kanalizace Termesivy

Rada města ukládá odboru rozvoje města převzít investorství stavby „prodloužení splaškové kanalizace Termesivy“.

 

786/10 Tělocvična u základní školy V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na provedení prací souvisejících s přístavbou tělocvičny u Základní školy V Sadech se zhotovitelem Stavointerier s.r.o., IČ 25943367 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14740.

 

787/10 Ukazatele rychlosti vozidel

Rada města ukládá odboru správy majetku umístit ukazatele rychlosti vozidel na severovýchodní obchvat u křižovatky s ulicí Chotěbořská, na Žižkovu ulici a na silnici I/38 v Svatém Kříži.

 

788/10 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče EBS stavby, s.r.o., IČ 28313453 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Odbahnění rybníky Štičí, Zádušní, Pfafendorský, Hajdovec, Havlíčkův Brod“.

 

789/10 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města vylučuje uchazeče Vlastimil Zelený, IČ 10121765 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky z účasti v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Odbahnění rybníky Štičí, Zádušní, Pfafendorský, Hajdovec, Havlíčkův Brod“.

 

790/10 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Odbahnění rybníky Štičí, Zádušní, Pfafendorský, Hajdovec, Havlíčkův Brod“: první PSJ a.s., IČ 25337220, druhý EUROVIA CS a.s., IČ 45274924 a ukládá odboru rozvoje města po schválení zastupitelstvem města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

791/10 Žádost o opravu chodníků v ulice Kyjovská

Rada města se seznámila se žádostí obyvatel Kyjovské ulice o výměnu krytu chodníku a ukládá odboru rozvoje města zapracovat rekonstrukci do návrhu rozpočtu města na rok 2011.

 

792/10 Jihovýchodní obchvat - souhlas vlastníka

Rada města vydává souhlas vlastníka pozemků s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „I/38 Havlíčkův Brod - JVO“, s vynětím dotčených částí pozemků ze zemědělského půdního fondu a se vstupem investora, jakož i pracovníků projektové organizace za účelem provádění průzkumných prací a projektové přípravy a to na pozemky v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14737, podkladové přílohy č. 14738 a podkladové přílohy č.  14739.

 

793/10 Snížení energetické náročnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvy o dílo na dodatečné stavební práce a méně práce se zhotoviteli stavby „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ V Sadech, MŠ Prokopa Holého, MŠ Nádražní, MŠ Na Svahu, MŠ Zahradnického a ŠJ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“.

 

794/10 Odkanalizování Herlify - smlouva o budoucí smlouvě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 14759 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

795/10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -přeložka plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 14763 s VČP Net s.r.o. IČ 27495949 zastoupená RWE Distribuční služby s.r.o., IČ 27935311.

 

796/10 Dětské hřiště, oprava zastřešení vstupu MŠ Prokopa Holého

Rada města ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem rozvoje města realizovat projekt „MŠ Prokopa Holého – dětské hřiště, oprava zastřešení vstupu MŠ“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14787.

 

797/10 Dětské hřiště Jihlavská

Rada města bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Dětské hřiště Jihlavská – reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00336“ a ukládá odboru rozvoje města ukončit financování akce v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14769.

 

798/10 Rekonstrukce Svatovojtěšské - přeložka telekomunikačního vedení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č. 14792 mezi městem Havlíčkův Brod a společností Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

799/10 Rekonstrukce komunikace U Borové, Na Žabinci

Rada města souhlasí z důvody nutnosti provedení sanace podloží s posunutím termínu dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace Na Žabinci a U Borové, Havlíčkův Brod“ do 10.12.2010 a ukládá odboru rozvoje města z tohoto důvodu uzavřít se zhotovitelem stavby Lubomírem Dvořákem, IČ 10466452 dodatek ke smlouvě o dílo.

 

800/10 Bezesmluvní užívání pozemku parcelní č. st. 5317 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje úhradu částky ve výši 57.550,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku parcelní č. st. 5317 za období od 19.10.1993 do 31.10. 2006, České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město. Jedná se o pozemek pod plynovou kotelnou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

801/10 Informace o proběhlých výběrových řízení odboru správy majetku

Rada města bere na vědomí informaci o proběhlých výběrových řízeních na zakázky malého rozsahu  podle vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

 

802/10 Žádost o povolení umístění internetového stojanu a automatu na teplé nápoje

Rada města schvaluje umístění internetového stojanu a automatu na teplé nápoje ve vestibulu Staré radnice pro potřeby Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČ: 70950164.

 

803/10 Žádost firmy Vodafone Czech republik a.s.

Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu části nemovitosti č. HO 040/2002/Soj mezi Městem Havlíčkův Brod , manželi Radimem a Zuzanou P., Havlíčkův Brod a společností Vodafone Czech Republik a.s. Vinohradská 167, 110 00 Praha, IČ:25788001 s tím, že nynější platba nájemného se zvýší o 10 000,00 Kč/rok od 1.1.2011.

 

804/10 Žádost o snížení nájemného

Rada města neschvaluje snížení nájemného v nebytovém prostoru "Radniční vinárna" panu Josefu Landsmanovi Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČ: 40140971.

 

805/10 Úpravy nájemních bytových smluv

Rada města schvaluje upravené znění nájemních smluv pro městské byty a pravidel užívání bytů podle podkladových příloh  č. 14716, 14717, 14719, 14722, 14724, 14725, 14726, 14727, 14728, 14729 a 14731.

 

806/10 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě

Rada města neschvaluje pronájem Havlíčkova náměstí Čeňku Berouskovi, 503 63 Nepolisy 21, IČ: 14995891, za účelem pořádání Vánočních trhů v Havlíčkově Brodě.

 

807/10 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 006/2007/Miš uzavřené s Marií M. Havlíčkův Brod, na část pozemku ppč. 337 o výměře 15 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2011 do 31.12.2012. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok.

 

808/10 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 224/2005/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 224/2005/Miš, uzavřené s Ladislavem B., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 311 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 4.10.2010.

 

809/10 Pronájem části pozemku PK 1048/1 (díl č. 33) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 (díl číslo 33) o výměře 311 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod Veronice Č., Havlíčkův Brod a Pavlu T., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán od 5.10.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.244 Kč/rok.

 

810/10 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 144/2009/Kre

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 144/2009/Kre, uzavřené s Jiřím K., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku PK 1048/2 o výměře 283 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou ke dni 4.10.2010.

 

811/10 Výpůjčka pozemků - oprava mostu u sv. Kateřiny

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků ppč. 2434/29 o výměře 914 m2, 2494/1 o výměře 482 m2, 286 o výměře 915 m2, 287 o výměře 290 m2, 2259/26 o výměře 547 m2, 2259/47 o výměře 47 m2, 2259/48 o výměře 69 m2, 2260/2 o výměře 106 m2, 2270/1 o výměře 287 m2, 2393/14 o výměře 20 m2, dále části pozemku stpč. 3262 o výměře 52 m2 a částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí, parcelní číslo 2496/6 o výměře 127 m2 a 2260/2 o výměře 229 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Pozemky budou využity za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026." Vypůjčitel dodrží podmínky stanovené odborem životního prostředí v podkladovém materiálu č. 728.

 

812/10 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 042/2005/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 042/2005/Miš, uzavřené s společností SVONA, spol. s r.o., IČ: 64825906, se sídlem Lučice 152, 582 35 Lučice, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o pozemek pozemková parcela číslo 1150/3 o výměře 3.008 m2 v katastrálním území Mírovka se zpětnou účinností od 1.9.2010. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

813/10 Pronájem částí ppč. 1806/7 a 1806/17 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1806/7 o výměře 135 m2 a 1806/17 o výměře 90 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Pavlu S., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 31.3.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč/rok.

 

814/10 Prodej pečiva a potravin z pojízdné prodejny

Rada města neschvaluje povolení prodeje z pojízdné prodejny v lokalitě Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě.

 

815/10 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 177/2009/Kre

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy č. HO 177/2009/Kre uzavřené s manželi Františkem a Květuší S., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 165 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Výpovědní lhůta je tříměsíční, tzn. že nájemní vztah skončí dne 31.12.2010.

 

816/10 Změna provozního řádu placených parkovišť

Rada města schvaluje změnu "Provozního řádu placených parkovišť" s účinností od 1. 11. 2010 následovně:

Provozní doba placeného parkoviště v ulici Sídliště Pražská se stanovuje v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, v ulici  Nádražní u dopravního terminálu se stanovuje v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. Sazba za 1 hodinu parkování na placeném parkovacím stání v ulici Sídliště Pražská se stanovuje ve výši 10 Kč, v ulici Nádražní u dopravního terminálu ve výši 10 Kč.

 

817/10 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 687/10 ze dne 30.8.2010.

 

818/10 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt

Rada města schvaluje zařazení manželů Josefa a Lenky K., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

819/10 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 46 Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod s  Jakubem M., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.11. 2010.

 

820/10 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 35 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod s  Milanem P., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.11. 2010.

 

821/10 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 6 Reynkova ul., Havlíčkův Brod, se Stanislavem R., Havlíčkův Brod, se zpětnou účinností od 1.10. 2010.

 

822/10 žádost o přechod nájmu bytu

Rada města neschvaluje přechod nájmu bytu č. 10 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod.

 

823/10 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Hanou Č., nájemkyní bytu č. 8 v domě čp. 813 ŽIžkova ul., Havlíčkův Brod a Radkem H., nájemcem bytu č. 3 v domě čp. 3274 Na Výšině, Havlíčkův Brod. S  nájemkyní Hanou Č. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 11. 2010, s Radkem H. bude uzavřena nájemní smlouva typu E ( předplacený nájem), počínaje dnem 1.11. 2010. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

824/10 T_Mob_lokální_ Havlíčkův Brod_HDPE_new - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 745/9 a 2259/68 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

825/10 Havarijní stav krovů a trámových stropů v ZŠ Štáflova č.p.2004, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít smlouvu na provedení havarijní opravy ZŠ Štáflova s firmou Qatrosystem spol. s r.o. Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 15058654. Havarijní oprava bude provedena z rozpočtu kapitoly 39.

 

826/10 Mandátní smlouva na výkon zadavatelské činnosti

Rada města schvaluje text mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti na výběr dodavatele el.energie s firmou eCentre a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ 27149862 dle podkladové přílohy č. 14795.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta