Usnesení z jednání rady města dne 4. 1. 2010Přítomni:

Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Ing. Eva Nigošová

 

1/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č.: 963/09, 964/09, 965/09 a 966/09.

 

2/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 211/09 a 75/09 do 30.6.2010.

 

3/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit dle“ Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města“ metodiku pro pravidelné posuzování výše nájemného dle aktuálního stavu na trhu nemovitostí v souladu s bodem C.4.15 uvedených “Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města".

 

4/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku zavést evidenci prováděných fyzických kontrol pronajímaného majetku a jeho technického stavu v souvislosti se smluvní povinností nájemce zajistit běžnou údržbu majetku města.

 

5/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit pravidelnou roční aktualizaci rozpočtového výhledu města Havlíčkův Brod a jeho rozšíření o návrhovou část kapitálových výdajů.

 

6/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá starostce města jednat s ostatními partnery projektu FS VUT Brno a krajem Vysočina na základě usnesení zastupitelstva města č. 635/09.

 

7/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Při poskytování finančních podpor mimo rámec „Zásad“ rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavírat s příjemci (převážně investičních transferů) smluvní vztah dle podkladové přílohy č. 12545 a v případě možnosti do jednotlivých smluv zapracovat předkupní právo města.

 

8/10 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru správy majetku inzerovat nabídku prodeje bytu č. 7 o velikosti 5+1 v domě čp. 1868 Husova ul., Havlíčkův Brod, včetně podílu na společných částech domu a pozemku v regionálním tisku.

 

9/10 Smlouva TS Havlíčkův Brod  a BK Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s předloženou upravenou Smlouvou o pronájmu ledu, tělocvičny a regeneračního centra mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a občanským sdružením Bruslařský klub Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 12769.

 

10/10 Žádost sboru dobrovolných hasičů  Svatý Kříž

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a 10 stánků  pro akci, Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž  IČ 60128721  při příležitosti konání oslav založení sboru  dne 7.8.2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 25.000,-Kč spočívající ve výpůjčce tribuny  a 10 stánků,včetně jejich dopravy,  montáže a demontáže.

 

11/10 Splátky dotace HC Rebel a.s. pro rok 2010

Rada města schvaluje splátkování poskytnuté dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod HC Rebelu a.s. dle podkladové přílohy č. 12783.

 

12/10 Prominutí účtování úroku z prodlení

Rada města rozhodla, že město Havlíčkův Brod nebude účtovat úrok z prodlení v návaznosti na pozdější úhradu faktury č. 900014 obcí Slavníč, faktury č. 900018 obcí Tis, faktury č. 900025 obcí Krátká Ves, faktury č. 900028 obcí Okrouhlička a  faktury č. 900030 obcí Kojetín za poskytnutá plnění spočívající v úhradě neinvestičních nákladů za základní a předškolní vzdělávání žáků a dětí s trvalým pobytem mimo město Havlíčkův Brod ve školním roce 2008/2009 v základních a mateřských školách zřizovaných městem Havlíčkův Brod. Celková výše nevyúčtovaných úroků z prodlení činí de podkladové přílohy č. 12764  82,30 Kč.

 

13/10 Umístění fotovoltaické elektrárny, pozemky parc.č. 1991/1 a 1991/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 1991/1 a 1991/5 v k.ú. Havlíčkův Brod a s jejím napojení k distribuční síti ČEZ.

 

14/10 Umístění fotovoltaické elektrárny na domu čp.1528

Rada města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše domu čp.1528 Havlíčkův Brod a s jejím napojení k distribuční síti ČEZ.

 

15/10 Informace o stavu plnění - Obytná zóna U Rybníčku II

Rada města se seznámila s průběhem prací na stavbě Obytná zóna U Rybníčku II a ukládá odboru rozvoje města s jejím zhotovitelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 12800.

 

16/10 Chodník Herlify - smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.12786 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

17/10 Chodník u bývalého Aralu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uhradit společnosti Skanska DS a.s., IČ 26271303 náklady na předláždění chodníku u silnice I/34 (u bývalého Aralu) a svislého dopravního řešení v ulici Na Písku a Nad Žabincem.

 

18/10 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí  - připojení lokality U Rybníčku

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425 dle podkladové přílohy č.12807.

 

19/10 Oblastní charita - žádost o prodloužení nájemních smluv

Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám s Oblastní charitou Havlíčkův Brod na byt č. 2 v domě čp. 2795 Sídliště Pražská, byt č. 7 v domě čp. 1122 Jihlavská ul., a byt č. 7 v domě čp. 1121 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod.- změna doby nájmu se zpětnou účinností od 1. 11. 2009 do 31.12. 2014.

 

20/10 Inzerce bytu - prodej třetím osobám

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit inzerát na prodej bytu třetím osobám, ve znění podkladového materiálu.

21/10 Pronájem části ppč. 547/1 v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 547/1 o výměře 35 m2 v katastrálním území Poděbaby Jiřímu Š., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 105 Kč/rok.

 

22/10 Dohody o ukončení nájmu - bytové domy Na Výšině

Rada města schvaluje ukončení nájemních smluv č. 1/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 23/2008, 24/2008, 25/2008 uzavřených s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, dohodou zpětně ke dni 31.12.2009.

 

23/10 Havlíčkův Brod, Kyjovská, přeložka, obnova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 3211/11a 3212/1 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

24/10 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova  rekonstrukce STL/NTL plynovodu vč. přípojek- věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2365/1, 1798/1, 2380/2, 1806/2, 2964/1, 3212/1, 3198/12, 3086/2, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 2376, 2, 116/18, 116/36 vše v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

25/10 DPH pro úplatné služby poskytované Městem Havlíčkův Brod pro společenství vlastníků jednotek

Rada města schvaluje změnu ceny pro správu SVJ od 1.1.2010 a to tak,  že stávající výše za správu bytové nebo nebytové jednotky již obsahuje DPH ve výši 20%.

 

26/10 Pronájem garáže Na Písku

Rada města schvaluje pronájem garáže se stpč. 6666 v ulici Na Písku v Havlíčkově Brodě Tomáši a Haně B., Havlíčkův Brod za 500,- Kč/měsíc od 1.2.2010.

 

27/10 Havlíčkův Brod - Vagonová - rekonstrukce nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1003/62 a 1003/142 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

28/10 Plynofikace 3 objektů, areál letiště, Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2798/26 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové