Usnesení z jednání rady města dne 31.5.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Jana Beránkouvá, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

291/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 209)

 

292/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 209)

 

293/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 209)

 

294/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 209)

 

295/21 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2021) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 209)

 

296/21 Darovací smlouva -  věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 63171 Darovací smlouvu č. 3/2021  uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a firmou ENGESER, IČO 25572415, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Okružní 3834 zastoupenou jednatelkou Sabine Nehls-Grünwold, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - 250 ks Ag testů Humasis Covid-19 v celkové finanční hodnotě 21.150 Kč. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 263)

 

297/21 Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, Prokopa 1832

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 dne 3.6.2021 z důvodu odstávky elektrické energie, která znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování a toto přerušení schvaluje.  

(Podklad jednání č. 264)

 

298/21 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2020

Rada města bere na vědomí zápis z 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 20.5.2021  ve znění podkladové přílohy č. 63197.

(Podklad jednání č. 257)

 

299/21 Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2020

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2020 do 31.12.2020, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku „Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a o způsobu rozdělení zisku“ ve znění podkladové přílohy č. 63202.

(Podklad jednání č. 257)

 

300/21 Smlouva s JRK Česká republika s.r.o., Praha (smlouva č. III GDPR)

Rada města ukládá odboru životního prostředí uzavřít "Smlouvu o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT" se společností JRK Česká republika s.r.o., IČO 24853640, Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 dle podkladové přílohy č. 63178.

(Podklad jednání č. 255)

 

301/21 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 431.033 Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle podkladové přílohy číslo 62029.

(Podklad jednání č. 282)

 

302/21 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2020

Rada města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2020 dle podkladových příloh č. 63187, 63188, 63189.

(Podklad jednání č. 274)

 

303/21 Do práce na kole - Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole, Smlouva o zpracování osobních údajů

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 umožnit vstup do krytého plaveckého bazénu každému účastníkovi soutěže Do práce na kole 2021 dle poskytnutého seznamu po dobu jedné plavecké hodiny zdarma, a to v průběhu 1 měsíce po znovuotevření krytého bazénu.

(Podklad jednání č. 275)

 

304/21 Žádost o finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Michalu Šiškovi, Kámen, 582 42.

(Podklad jednání č. 281)

 

305/21 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Památky 2021"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 63172, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Památky 2021, a ukládá oddělení řízení projektů Smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 258)

 

306/21 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2021" z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 63186, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Cyklodoprava a cykloturistika 2021", a ukládá oddělení řízení projektu Smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 259)

 

307/21 Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120080475 dle podkladové přílohy č. 63159 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 254)

 

308/21 Mateřská škola Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení - část nábytek

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku kupní smlouvy č. 1dle podkladové přílohy č. 63181 s dodavatelem „Vybavení mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení, Část 2 – PS01 Nábytkové zařízení – část nábytek“ společností Truhlářství JPS s.r.o., IČO 25273655.

(Podklad jednání č. 256)

 

309/21 Rekonstrukce chodníků – ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 63233 s dodavatelem stavby „Rekonstrukce chodníků – ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod“ společností Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 265)

 

310/21 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Perknov, kanalizace

Rada města souhlasí s navrženým materiálovým řešením SO 301 kanalizace stavby „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 63242 a ukládá odboru rozvoje města z toho vyplývající snížení ceny díla zahrnout do článku V, bod 1 uzavírané smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 266)

 

311/21 Opravy povrchu komunikací a chodníků

Rada města konstatuje, že na základě výsledku koordinace oprav povrchu místních komunikací a podzemních inženýrských sítí, nebude v roce 2021 provedena oprava krytu komunikace a chodníku ul. Dvořácká. Rada města ukládá odboru rozvoje města náklady na tuto opravu zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2022.

(Podklad jednání č. 268)

 

312/21 Opravy povrchu komunikací a chodníků

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit opravu povrchu části chodníků ulice Beckovského a Sídliště Pražská a zajistit zřízení nové autobusové zastávky u hřbitova.

(Podklad jednání č. 268)

 

313/21 Změna č. 11 ÚP HB -  smlouva zhotovitel

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 63247 se zpracovatelem „Změny č. 11 Územního plánu Havlíčkův Brod“ firmou Ing. Eduard Žaluda, IČO 73580872.

(Podklad jednání č. 276)

 

314/21 Změna č. 10 ÚP HB - smlouva zhotovitel

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 63250 se zpracovatelem „Změny č. 10 Územního plánu Havlíčkův Brod“ firmou Ing. Eduard Žaluda, IČO 73580872.

(Podklad jednání č. 277)

 

315/21 Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 63260 se zhotovitelem stavby „Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná“ společností STAVAK spol. s r.o., IČO 15058786.

(Podklad jednání č. 278)

 

316/21 Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 63264 se zhotovitelem stavby „Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800, Havlíčkův Brod“ společností BINI Jihlava s.r.o., IČO 09180524.

(Podklad jednání č. 280)

 

317/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2753/11, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, Sídliště Pražská 2753, Havlíčkův Brod P. T., trvale bytem Úsobí. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 102 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 269)

 

318/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod E. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 131 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 269)

 

319/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2755/10, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Sídliště Pražská 2755, Havlíčkův Brod D. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 97 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 269)

 

320/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2761/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Sídliště Pražská 2761, Havlíčkův Brod N. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 92 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 269)

 

321/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2795/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod L. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 86 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 269)

 

322/21 Sociální byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 3, ulice Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod s V. L., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.6.2021 do 30.11.2021. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 270)

 

323/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/4, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 4, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 271)

 

324/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/55, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 55, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. G., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 271)

 

325/21 Rozpočtové opatření EO - 04/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 04/2021 dle podkladové přílohy č. 63238.

Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 273)

 

326/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu zálohy prémie jednateli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 63267.

(Podklad jednání č. 283)

 

327/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Mgr. Magdaleně Kufrové dle podkladové přílohy č. 63268.

(Podklad jednání č. 283)

 

328/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací dle podkladové přílohy č. 63269.

(Podklad jednání č. 283)

 

329/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Karlu Milichovskému dle podkladových příloh č. 63270 a 63272.

(Podklad jednání č. 283)

 

330/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. Ing. Tomáši Hermannovi dle podkladové přílohy č. 63273.

(Podklad jednání č. 283)

 

331/21 Program jednání červnového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání červnového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 63274.

(Podklad jednání č. 284)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta