Usnesení z jednání rady města dne 31. 8. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Petr Mičola, Mgr. Jana Hartmanová, JUDr. Vít Fikar, Jana Králová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Marta Gerthnerová, Jan Zimmermann

 

748/09 Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit přípravu realizace stavby Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Na Svahu Perknov dle návrhu zpracovaného Ing. Petrem Mičolou, Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc, Járy da Cimrmana 718/10, 779 00 Olomouc, IČO : 25870343                         .

 

749/09 Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Prokopa Holého.

 

750/09 Smlouva o bezúplatném předání majetku státu

Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 7091096  a Českou republikou - Katastrálním úřadem pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, Jihlava, IČ 71185208 (příloha č. 11855 podkladového materiálu), kde předmětem smlouvy je bezúplatný převod výpočetní techniky v rozsahu a specifikaci dle přílohy  č. 1 této smlouvy  (příloha č. 11856 podkladového materiálu) - předávací protokol č.1/2009 až 3/2009.

 

751/09 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a společností Time s.r.o., se sídlem Leština u Světlé 75, IČ 465 09 470 (příloha č. 11933 podkladového materiálu), kde předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 700 Kč na nákup vybavení školní jídelny - kuchyně. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

752/09 Žádost o bezúročnou půjčku

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit paní Janě M., Havlíčkův Brod, bezúročnou půjčku na nákup motorového vozidla se speciální úpravou pro zdravotně postiženého občana v celkové výši        40 tis. Kč.

 

753/09 Podnět občana - Žádost o zlepšení služeb pro maminky s dětmi

Rada města projednala podnět občana obce týkající se vybudování koutku pro maminky s nejmenšími dětmi a ukládá odboru správy majetku připravit návrh na zřízení jednoduchého koutku pro přebalování a kojení dětí na vhodném místě v prostorách městského úřadu.

 

754/09 Žádost o finanční podporu - Šiška Michal

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční dar Michalu Š., Havlíčkův Brod, na přípravu a materiální zabezpečení účasti na světovém šampionátu Ironman v říjnu 2009 na Hawaii.

 

755/09 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

Rada města poskytuje výpůjčku sálu a salonku Staré radnice Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně za účelem pořádání oslav 60tého výročí jejího založení ve dne 3.10.2009 (od 13.00 do 17.30 hodin) a finanční podporu ve výši 15.000 Kč na úhradu honoráře a cestovních výdajů pana Jakuba Pustiny.

756/09 Prohlášení podpory v režimu de minimis

Rada města na základě dosavadních výsledků kontroly a ujasnění s představenstvem HC Rebel, a.s. prohlašuje, že z celkové dotace poskytnuté na základě smlouvy o dotaci z rozpočtu města čj. PRÁV/130/2009 uzavřené s HC REBEL a.s. je v režimu de minimis poskytnuta podpora ve výši 51.215,40 EUR (1.300.000,- Kč) a to v souladu s Nařízením Komise ES č. 1998/2006.

 

757/09 Žádost o uveřejnění znaku města

Rada města schvaluje zveřejnění znaku města Havlíčkův Brod v publikaci " Velká turistická encyklopedie kraje Vysočina", kterou vydává S&D, Nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Bělohorská 237, Praha 6.

 

758/09 Žádost o finanční dar na Memorial Jindřicha Licka

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v režimu de minimis organizátorovi Memoriálu Jindřicha Licka st. ve volejbale dne 10. 9. 2009 VK Havlíčkův Brod, o.s., Žižkova 1616, Havlíčkův Brod, IČO: 22685600 na úhradu části nákladů na pronájem sportovní haly a rozhodčí ve výši 10.000 Kč.

 

759/09 Provoz imisní měřící stanice znečištění ovzduší - Smetanovo nám.

Rada města schvaluje ukončení spolupráce ze strany města na provozu imisní měřící stanice znečištění ovzduší na Smetanově náměstí s jejím provozovatelem - Zdravotním ústavem se sídlem v Jihlavě.

 

760/09 ZTV Žižkov III - nabídka prodeje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nerealizovat koupi SO 01 komunikace a SO 08 kabelové vedení, veřejné osvětlení akce ZTV Žižkov III- 3.etapa v Havlíčkově Brodě za navržených podmínek, ale za cenu symbolické 1,- Kč.

 

761/09 Sportoviště Na Losích - vyhodnocení zakázky

Rada města stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby Stavební úpravy zpevněných ploch u fotbalového hřiště Na Losích Havlíčkův Brod: první Lubomír Dvořák, IČ 10466452, druhý Evos-hydro s.r.o., IČ 47470984 a třetí Skanska DS a.s., IČ 26271303 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

762/09 Rekonstrukce Šubrtova - termín dokončení stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude stanoven termín dokončení díla do 31.5.2010.

 

763/09 Rekonstrukce Rozkošská ulice

Rada města souhlasí s navýšením rozsahu projekčních prací a vypracování projektu pro stavební povolení na akci Rekonstrukce komunikací Rozkošská Havlíčkův Brod.

 

764/09 Žádost o předláždění chodníků - podchod

Rada města se seznámila se žádostí předsedkyně samosprávy Pražská 2817 Ludmily V. a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opravu uvolněných dlaždic na chodníku v prostoru domu 2815-2817 Pražská.

 

765/09 Rekonstrukce komunikace U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby dle podkladové přílohy č.11939 za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové na pozemku parc.č.489/7 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Romana C. a Jany C., Havlíčkův Brod.

 

766/09 Pronájem části PK 1048/1 (díl 2) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - Původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 o výměře 316 m2 (díl 2) v k.ú. Havlíčkův Brod Petru N., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 8.3.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.264 Kč/rok.

 

767/09 Pronájem části PK 1048/2 (díl 29) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - Původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 301m2 (díl 29) v k.ú. Havlíčkův Brod Daně K., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.204 Kč/rok.

 

768/09 Výpůjčka parku Budoucnost - Cesta pohádkovým městem

Rada města schvaluje výpůjčku cest v areálu parku Budoucnost dle situačního zákresu podkladové přílohy č. 11869, společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ: 27513335, za účelem konání zábavného dne pro děti s názvem "Cesta pohádkovým městem" dne 6. září 2009 v čase od 13:00 do 17:00 hodin. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

769/09 Výpůjčka části pozemku v areálu městského parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku části areálu městského parku Budoucnost, za účelem konání akce Svatováclavský dětský den, žadateli KDU-ČSL, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 00442704, dne 28. 9. 2005 od 9.30 hodin do 12.30 hodin. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

770/09 Poškozený trubní propustek pod komunikací ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje dočasnou opravu trubního propustku délky 10 m profilu 60 cm na pozemku ve vlastnictví města Havlíčkův Brod vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 1786 jako ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu pod Mendlovou Vsí.

 

771/09 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 41 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod, Šárce N., měnícího dobu nájmu na dobu určitou do 31.10. 2011.

 

772/09 Pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 o velikosti 3+1 v domě čp. 3231 Na Výšině, Havlíčkův Brod, Milanu R. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.10. 2009. Kauce na nájemné nebude hrazena.

 

773/09 Pronájem bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 v domě čp. 3210 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod , Františku B. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem   1. 10.2009. Kauce na nájemné nebude hrazena.

 

774/09 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 720/2009.

 

775/09 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 718/09.

 

776/09 Vypsání zadávacího řízení - úprava komunikací a chodníků Žižkov II

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Úprava komunikací a chodníků Žižkov II, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Skanska DS a.s., IČ 26271303, Lubomír Dvořák, IČ 10466452, M-Silnice a.s., IČ 42196868, Strabag a.s., IČ 60838744 a Colas CZ a.s.. IČ 26177005, Miko Havlíčkův Brod s.r.o., IČ 60915081, Lubomír Toman, IČ 10464051, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171.

 

777/09 Vypsání zadávacího řízení - úprava komunikací a chodníků Žižkov II

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Úprava komunikací a chodníků Žižkov II, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Janu Fischerovou CSc., Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Zdeňka Endrleho, Martina Stehna a Ing. Pavla Slámu.

 

778/09 Zvýšení regulovaného nájemného v městských bytech od 1.1.2010

Rada města schvaluje uplatnění maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou konkrétní hodnotu aktuálního regulovaného nájemného za 1m2 podlahové plochy bytu stanovených podle zákona č. 107/2006 Sb. a podle sdělení MMR č. 180/2009 Sb. ve všech městských bytech, mimo výjimek stanovených zákonem. V bytech, kde oprávněný nájemce přijal nabídku k prodeji bytu v roce 2009, se zvyšování nájemného v roce 2010 nebude uplatňovat.

 

779/09 Nabídka bytů do předplaceného nájmu

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):

byt č. 12  Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod

byt č. 10 Jihlavská 1106, Havlíčkův Brod

byt .č 8   Jihlavská 1107, Havlíčkův Brod

byt č. 5 Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod

byt č. 5 Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod

bt č. 2 Sídliště Pražská 2796, Havlíčkův Brod

byt č. 10 Reynkova 2612, Havlíčkův Brod

byt č. 23 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod

byt .č 30 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

 

780/09 Pronájem pozemku stpč. 5342 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 5342 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jaroslavu P., Nasavrky, za účelem provozování novinového stánku. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.1.2009 na dobu určitou dvou let, tj. do 31.12.2010. Cena za pronájem činí 1.000 Kč/m2/rok, tj. 9.000 Kč/rok.

 

781/09 Pronájem části ppč. 2627/3 a 2628 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části ppč. 2627/3 o výměře 129 m2 a části ppč. 2628 o výměře 55 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Mgr. Gitě D., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2009 od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 4 Kč/m2/rok, tj. 736 Kč/rok.

 

782/09 Záměr pronájmu objektu čp. 2005 U Trojice ,Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu objektu čp. 2005 U Trojice v Havlíčkově Brodě,  pozemku stpč.245 o výměře 1055 m2 a  223/2 o výměře 370 m2.

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka